Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна
Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна
E-mail: vk.belene@parliament.bg; M.Domuschieva@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 202
Телефон: 9393642;
Мила Домусчиева
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Вътрешни правила за работата и дейността на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна


Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът и организацията на работа на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна (Комисията) в 43-то Народно събрание.
(2) Комисията работи в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и тези правила.
Чл. 2. (1) Ръководството на Комисията организира нейната работа въз основа на постъпващата информация.
(2) Председателят на Комисията:
1. ръководи нейните заседания;
2. поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание;
3. представлява Комисията и осъществява нейните връзки с държавните органи и неправителствени организации.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава един от зам.-председателите на Комисията да ръководи заседанието. При липса на упълномощен, председателят на Народното събрание упълномощава един от зам.-председателите.
(4) Комисията може да формира свои подкомисии, заседателни състави и тематични работни групи.
Чл. 3. Разходите, необходими за дейността на Комисията, се утвърждават от председателя на Народното събрание по предложение на председателя на Комисията.

Раздел II
Цел, функции и правомощия на Комисията
Чл. 4. (1) Комисията извършва проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна, съобразно решението за създаването й и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(2) При изпълнение на своите функции Комисията има право да:
1. извършва проверки за спазването на нормативната уредба в отрасъл „Енергетика”, включително проверки на място;
2. изисква информация, документи като (договори, анексите към тях, отчети и др.) и становища от всички държавни органи, НЕК, БЕХ и ЕСО.
3. организира и провежда изслушвания на призовани от нея длъжностни лица, включително на настоящи и бивши ръководители и служители на предприятията в отрасъл „Енергетика”, служители на КЕВР (ДКЕВР), МВР, ДАНС, Сметна палата, АДФИ и други;
4. разглежда документация на КЕВР (ДКЕВР) и прави изводи относно планирането на инвестициите от страна на НЕК;
(3) Комисията изготвя доклади, предложения и писмени становища, които се отправят чрез председателя на Народното събрание до съответните органи и лица, както и сигнали до органите на досъдебното производство и ДАНС съобразно тяхната компетентност.
(4) Комисията изготвя и внася в Народното събрание доклад за своята дейност, а по своя преценка – междинни доклади за постигнатите резултати.
(5) Комисията информира обществеността за резултатите от своята дейност чрез своя окончателен и междинни доклади, писмени становища или официални изявления и брифинги пред медиите, само и единствено от ръководството й.


Раздел III
Заседания на комисията
Чл. 5. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от зам.-председател или определен от него член.
(2) Дневният ред на заседанията на Комисията се определя от нейния председател.
(3) Предложения за дневен ред може да прави всеки член на Комисията.
(4) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват писмено на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на техните членове.
(5) Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание.
(6) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на Комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.
(7) Комисията може да провежда свои заседания и проверки на място извън помещенията на Народното събрание, както и в други населени места.
Чл. 6. Заседанията на Комисията са закрити, освен ако с нейно решение, прието с мнозинство 2/3 от присъстващите, отделно заседание, част от него или поредица от такива не бъдат определени за открити.
Чл. 7. (1) Народните представители, които не са членове на Комисията, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
(2) В заседанията на Комисията имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България с право на съвещателен глас.
(3) По покана от председателя на комисията в нейните заседания могат да участват експерти,специалисти и длъжностни лица от държавната и общинската администрации, както и такива извън тях.
(4) Ръководството и членовете на Комисията имат право да канят свои експерти и сътрудници на закритите заседания, след предварително заявление до председателя й.
Чл. 8. (1) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако 15 мин. след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) По време на разискванията се допускат изказвания само по съществото на разглеждания въпрос от дневния ред, като всеки член на Комисията има право на 2(две) изказвания по 4(четири) минути. При нарушаване на реда, определен с вътрешните правила за работа на Комисията, председателят има право да направи забележка, а при повторно нарушение да отнеме думата.
(3) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(4) Комисията може да отложи с гласуване разискванията или вземането на решение по даден въпрос.
(5) За заседанията на Комисията се води пълен аудио запис и стенографски протокол.
(6) Членовете на Комисията се подписват в присъствен списък, който се прилага към протокола от заседанието.
Чл. 9. (1) Междинните доклади, становищата и крайният доклад на Комисията се изготвят от нейния председател или от определен от Комисията докладчик.
(2) В междинните доклади, становищата и крайният доклад се отразяват направените констатации и взетите решения от Комисията с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Междинните доклади, становищата и крайният доклад на Комисията са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(4) Протоколите от заседанията и стенографския протокол на Комисията се подписват от нейния председател и от водещия протокола и се публикуват в 6-дневен срок от заседанието на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание, освен в случаите, когато представляват и/или съдържат класифицирана информация и/или търговска тайна.
(5) Протоколите от всички заседания на Комисията са достъпни на хартиен носител в деловодството на Комисията, в сградата на Народното събрание, при спазване на определения ред за достъп до публична информация, а при поискване от член на Комисията, ще му бъдат предоставени на хартиен или електронен носител лично.
Чл. 10. (1) Дейността на Комисията се подпомага от външни експерти, определени от председателя на Комисията, съгласувано с председателя на Народното събрание.
(2) Председателят на Комисията може да привлича външни експерти по граждански договори, съгласувано с председателя на Народното събрание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тези правила се приемат на основание чл.23, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на огромни задължения за българската страна, проведено на 26.10.2016 г.
§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание приложими за постоянните и временните комисии.
§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията.Председател:
(инж. В. Симеонов)