Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/03/2019

  Изслушване на предложения кандидат Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д
  Относно: изслушване на предложения кандидат Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор
  На открито заседание, проведено на 13 март 2019 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси проведе изслушване на предложения кандидат за председател на Комисията за финансов надзор по реда на раздел IV от приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (ДВ, бр. 16 от 22.02.2019 г.), наричани по-нататък „процедурни правила”.
  Председателят на Комисията по бюджет и финанси г-жа Менда Стоянова отбеляза, че видно от представените от Бойко Атанасов документи, същите отговарят на изискванията на Закона за Комисията за финансов надзор за заемане на длъжността председател на Комисията за финансов надзор и той следва да бъде допуснат до изслушване.
  Съгласно раздел III от процедурните правила, становището на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е, че при извършената проверка към настоящия момент за г-н Бойко Атанасов не са открити документи, установяващи принадлежност, съгласно разпоредбите на чл. 25 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  Кандидатурата на г-н Бойко Атанасов, предложена от група народни представители, беше представена от н.п. Николай Александров.
  Той подробно запозна Комисията по бюджет и финанси с неговото образование и 20-годишен професионален опит в сферата на публичните финанси. В заключение, съгласно процедурните правила отбеляза, че г-н Бойко Атанасов притежава необходимото образование, професионален опит и публична репутация да заеме длъжността председател на Комисията за финансов надзор и изрази увереност, че той ще допринесе за по-нататъшното развитие и продължаване на политиката на укрепване на регулаторния орган.
  След представянето на кандидатурата му г-н Атанасов запозна народните представители с неговата концепция за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН).
  В началото на изложението си той очерта основните цели пред регулаторния орган, а именно:
  ● създаване на стабилен екип от професионалисти;
  ● изграждане на прозрачна и навременна комуникация с обществото;
  ● осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията – капиталовите пазари, застраховането и пенсионните фондове.
  Според него, за да се постигнат така посочените цели, Комисията за финансов надзор следва да се развива в следните основни насоки:
  1. Управление на позиционирането и репутацията на Комисията за финансов надзор като стабилен, обективен и независим регулаторен орган в обществото чрез създаване на среда за активен диалог с поднадзорните лица, бизнеса и гражданите. Провеждане на редовни срещи, семинари за придобиване на директно впечатление за проблемите, които срещат поднадзорните лица по отношение на подготвяните промени в законовата и подзаконовата нормативна база, както и какви са очакванията им към Комисията. Създаване на прозрачност в действията на Комисията чрез предоставяне на максимално подробна, точна и навременна информация, като ще се търси диалогичност на всички нива.
  Г-н Атанасов увери народните представители, че Комисията за финансов надзор има реалната възможност в сферата на управление на репутацията и комуникационните потоци да информира потребителите в България за качеството на предлаганите услуги и продукти в инвестиционния, застрахователния и пенсионния сектор.
  Той подчерта, че неговата визия е да осъществява превенция чрез активна регулация, а не реакция в кризисни ситуации. Той е убеден, че чрез правилна комуникация Комисията за финансов надзор може да има имидж на орган, работещ по стратегически план за развитие на база ключови критерии за успех. Един от най-важните резултати, който се целиq е добрата репутация на Комисията да е гарант за доверието на бизнеса и поднадзорните лица в нея.
  2. Активиране на всички възможни мерки и механизми за създаване на предвидима регулаторна дейност и превантивен контрол, като основният фокус ще бъде върху риск базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, където са включени и други институции. От съществена важност е осигуряването на финансовата стабилност на застрахователния сектор, като българските застрахователи следва да поддържат адекватно ниво на резервите, изпълнявайки изискванията за платежоспособност в Кодекса за застраховането. Г-н Атанасов подчерта, че в краткосрочен план се предвижда изготвянето на нов Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, който да бъде съобразен с пряко приложимото европейско законодателство в областта на секюритизациите. В тази връзка ще бъдат въведени нови регулаторни правомощия на Комисията за финансов надзор, както и надзорни такива по отношение на поднадзорните лица и на нови правни субекти, които към настоящия момент не подлежат на надзор.
  3. Намаляване на административната тежест, посредством оптимизация на бизнес процесите и дигитализация, в резултат на което Комисията ще предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната дейност и ще се постигне по-голяма прозрачност в осъществявания от нея надзор. Особено важно е да се оптимизират съществуващите и да се реализират нови електронни услуги с цел да се разшири взаимодействието по електронен път и да се осигури по-широк достъп до административни услуги в контекста на въвеждане на електронното управление в България. Административната тежест следва да се намали както чрез анализ на добрите международни практики в процеса на дигитализация и сериозно анализиране на всяко предложение от Комисията или от поднадзорните лица за нова регулация, така и чрез стимулиране на електронното подаване на информацията.
  4. Защита на обществения интерес, застрахованите и застраховащите лица. В тази връзка г-н Атанасов подчерта, че от изключително важно значение е да се преодолеят последиците от фалита на кипърския застраховател „Олимпик“ и да се засили мониторинга над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и да се заздравят компенсационните механизми в българската застрахователна система.
  5. Създаване на силен, мотивиран и с най-високо ниво на експертиза екип. Г-н Атанасов подчерта, че към настоящия момент в Комисията за финансов надзор работят хора със сериозна експертиза и желание за развитие. Целта е в краткосрочен план да се повиши мотивацията и креативността им по отношение на прилагането на стратегията за прозрачна комуникация с гражданите и поднадзорните лица и за партньорско отношение към институциите в България. Той изрази увереност, че екипът на Комисията за финансов надзор може да реализира ефективни за обществото проекти за повишаване на финансовата грамотност чрез създаване на образователни програми, разяснителни кампании за потребителите на финансови услуги и организиране на семинари за различните целеви групи.
  В заключение г-н Атанасов подчерта, че под негово ръководство Комисията за финансов надзор ще продължи да предприема последователни действия и да усъвършенства своите практики във връзка с осъществяването на ефективен риск базиран надзор върху небанковия финансов сектор, което е свързано с ранна идентификация на рисковете и е основна предпоставка за стабилни финансови пазари.
  Съгласно т. 5, от раздел IV от процедурните правила народният представител г-жа Менда Стоянова заяви изключителната си подкрепа за кандидатурата на г-н Бойко Атанасов, като подчерта неговите професионални и управленски качества, известни й още по време на работата й в данъчната администрация. Тя изрази задоволство, че в концепцията му за дейността на Комисията за финансов надзор акцент се поставя върху комуникацията с потребителите на финансови услуги, както и върху изграждането на информационна система на администрацията, която се е забавила твърде много във времето.
  От своя страна г-н Атанасов благодари за подкрепата и информира народните представители, че е стартирала процедурата за изграждане на единна информационна система в Комисията за финансов надзор, като към настоящия момент се разглеждат представените оферти. Според него една модерна информационна система е в основата на една модерна администрация.
  Съгласно т. 6, от раздел IV от процедурните правила г-жа Менда Стоянова информира народните представители, че не са постъпили становища и въпроси от лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на кандидатурата на г-н Бойко Атанасов.
  Комисията по бюджет и финанси установи, че предложеният кандидат отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността председател на Комисията за финансов надзор. Натрупаният експертен, административен и управленски опит от предложения кандидат, както и придобитите от него квалификации, са положителни предпоставки за осъществяването на компетентно и отговорно управление на Комисията за финансов надзор.
  Въз основа на проведеното изслушване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на раздел V от процедурните правила предложената кандидатура на Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор, за което прилага към настоящия доклад проект на решение за избора му.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  ________________________________________________________________

  Проект!  Р Е Ш Е Н И Е

  за избиране на председател на Комисията за финансов надзор


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с Решение на Народното събрание за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 17 от 2019 г.)

  Р Е Ш И:

  Избира Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор.
  Форма за търсене
  Ключова дума