Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
21/03/2019 второ гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители на 12.02.2019 г. и приет на първо гласуване на 14.03.2019г.

  Проект!
  Второ гласуване
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители на 12.02.2019 г. и приет на първо гласуване на 14.03.2019г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
  (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. и доп., бр. 43 и 74 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 2 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Параграф единствен: В допълнителните разпоредби се създава § 6а:
  „§ 6а. Съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в органите на съдебната власт могат да участват в управлението, техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи по проекти с бенефициент или партньор Висшия съдебен съвет, когато се финансират мерки, свързани с изпълнението на Актуализираната стратегия за провеждане на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие, при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране и за допустимост на разходите. В този случай, посочените лица се считат за такива по чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, като дейностите се възлагат от оправомощения ръководител или координатор на проект.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 6а се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „могат да участват в управлението, техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи по проекти“ се заменят с „може да участват в дейности по изпълнение и/или управление на проекти“;
  2. В изречение второ думите „посочените лица се считат за такива“ се заменят с „съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в органите на съдебната власт се считат за лица“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен:
  Параграф единствен: В допълнителните разпоредби се създава § 6а:
  „§ 6а. Съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в органите на съдебната власт може да участват в дейности по изпълнение и/или управление на проекти с бенефициент или партньор Висшия съдебен съвет, с които се финансират мерки, свързани с изпълнението на Актуализираната стратегия за провеждане на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие, при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране и за допустимост на разходите. В този случай, съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в органите на съдебната власт се считат за лица по чл. 49, ал. 3, като дейностите се възлагат от оправомощения ръководител или координатор на проект.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума