Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 15.07.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 15.07.2019 г.  На заседание, проведено на 17 юли 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха: представителите на Министерство на финансите: Владислав Горанов – министър, Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“; на Министерство на отбраната - генерал-лейтенант Атанас Запрянов – заместник-министър; на Министерство на външните работи - Емилия Кралева – заместник-министър, Иван Найденов – постоянен секретар; на Министерство на икономиката - Лъчезар Борисов – заместник- министър.
  Законопроектът беше представен от министър Горанов.
  Със законопроекта се цели финансовото обезпечаване на придобиването на нов тип бойни самолети от въоръжените сили на Република България. С актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се осигурява необходимият ресурс в размер на 2.1 млрд. лв.
  Съществен момент във финансовия модел на тези договори е начинът на плащане, който предвижда определената цена (cash with acceptance), посочена в международните договори с правителството на САЩ, да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство. Няма възможност за друг начин на плащане, тъй като досега българската държава няма големи доставки на въоръжение от САЩ. Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава. Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца. Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, като в него може да участва Българската народна банка като агент на държавата. Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове с различна срочност. При евентуално реализиране на описаната възможност би могло да се очаква държавата да реализира приходи от инвестиране с нетна доходност от около 1,5 на сто, ако няма съществени промени на текущите пазарни условия.
  Този финансов модел за реализиране на проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, в изпълнение на Решението на Народното събрание от 16 януари 2019 г., изисква осигуряването на допълнителни разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., което налага изготвянето и предлагането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година.
  Предвид посоченото по-горе условие, постигнатите договорености по отношение на цената на пакета по сделката, която възлиза на 2 198,3 млн. лв. (изчислена при прогнозен валутен курс на лева спрямо щатския долар от 1,75 лева за долар), както и отчитайки допълнителните очаквания на Министерството на отбраната, с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предлага да се увеличи размера на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2 100,0 млн. лева.
  Същевременно със законопроекта се предлага и намаление на разходи по държавния бюджет. Предвидено е планираните в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. средства в общ размер на 271 млн. лв. за реализиране на други проекти за модернизация на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година.
  Отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1,829 млрд. лв. в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева. Изготвените разчети за основните параметри по консолидираната фискална програма предвиждат бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 2,429 млрд. лв. или 2,1 на сто от прогнозния БВП, което произтича от изпълнение на Решението на Народното събрание от 16 януари 2019 година.

  След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 11 народни представители, 8 „Против” и без „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-37, внесен от Министерски съвет на 15.07.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума