Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/07/2019 първо гласуване

  Проект на решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11.07.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: проект на решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11.07.2019 г.
  На заседание, проведено на 17 юли 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11.07.2019 г.
  Мотивите към проекта за решение бяха представени от г-н Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет.
  Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната и на законодателната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период. Годишният доклад за националната сигурност има съществено значение за информиране на публични институции и граждански организации в други държави, както и на структури на НАТО и Европейския съюз и на международни организации относно политиката за сигурност на Република България. Представянето на средата за сигурност по приоритети и политиката на българската държава са съобразени с динамиката на рисковете и опасностите, съответно с предприетите от институциите действия през разглеждания период.
  Съществено място в доклада е отделено на проблемите в сферата на демографията и на някои особено важни аспекти от социалната сигурност, посочени са предизвикателствата и постигнатите решения през 2018 г. в сферата на енергийната сигурност, а темата за противодействието на корупцията присъства на институционално ниво.
  На основание чл.7, ал. 1 т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, одобреният от Министерския съвет Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. е предложен за разглеждане и приемане от 44-то Народното събрание.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по бюджет и финанси с 11 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме с решение Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г., № 902-00-19, внесен от Министерския съвет на 11.07.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума