Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерство на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC отностно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, №902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерство на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC отностно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, №902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 18 юли 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерство на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC отностно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, №902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Лъчезар Борисов – зам. министър на икономиката.
  Рамковото споразумение е сключено във връзка с приетия от Народното събрание актуализиран проект за инвестиционен разход “Придобиване на нов тип боен самолет“ и заложеното изискване за осъществяване на индустриално сътрудничество във връзка с изпълнение на проекта. В раздел 8 „Индустриално сътрудничество“ от проекта за инвестиционен разход е посочено, че индустриалното сътрудничество цели увеличаване на способностите(или създаването на такива) на българската индустрия в областта на отбраната и сигурността за гарантиране на стратегическите интереси на Република България. Изисква се всеки потенциален доставчик да предложи проекти за индустриално сътрудничество в следните три области: изграждане на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинно ниво на експлоатация(National Level-2 Capabilities); дългосрочно коопериране с българската индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности в Република България и изграждане на способности в областта на сигурността и отбраната. Най-важната от трите области е изграждането на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинното ниво на експлоатация. Целта е да се постигне максимално възможно ниво, както от икономическа, така и от технологична гледна точка на независимост при оперирането и поддръжката на самолетите в Република България.
  Рамковото споразумение съдържа клаузи, които налагат Народното събрание да го ратифицира на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 11 гласа „за”, 7 гласа „против“ и без „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерство на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC отностно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, №902-02-20, внесен от Министерския съвет на 17 юли 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума