Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
10/10/2019 първо гласуване


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет на 9.10. 2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 10 октомври 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет на 9.10. 2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите -Росица Велкова – зам. - министър, Мина Янкова, Наталия Чернева и Петя Копчева - началник отдели в дирекция „Данъчна политика“; от Националната агенция за приходи - Пламен Димитров – зам. - изпълнителен директор и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” и от Агенция "Митници" – Георги Александров - заместник - директор, Светла Генова - директор на дирекция "Акцизна дейност и методология" и Светослав Владимиров - началник на отдел "Разузнаване и разследване на акцизните нарушения“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова.
  Със законопроекта се предлага въвеждането на данъчни правила в съответствие с установените с Директива (ЕС) 2016/1164 и Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. Предвижда се данъчно облагане в случаите на трансфер на активи от Република България към друга част на същото предприятие извън страната и въвеждане на специфична данъчна регулация за неутрализиране на случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция.
  Предлагат се и промени, свързани с прецизиране на разпоредби на закона и улесняване на практическото му прилагане.
  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за Националната агенция за приходите, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за счетоводството, както следва:

  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

  Предлагат се промени, свързани с облекчаване на административната тежест и улесняване при ползване на данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документи, удостоверяващи направените вноски по реда на чл. 9а от КСО.
  Синхронизират се разпоредбите, касаещи скритото разпределение на печалбата, с тези в ЗКПО.
  Предлага се да отпадне задължението на предприятията и самоосигуряващите се лица да включват в справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ наградите във вид на допълнителна игра и предметните печалби с незначителна стойност (до 100 лв.), които са необлагаеми.
  Променят се дефинициите за „ликвидационен дял“ и „данъчен кредит“, като се синхронизират със същите понятия в ЗКПО.
  Предлага се приравняване на доходите на спортисти и треньори по договори със спортни клубове на доходи от трудови правоотношения.

  Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

  Предлагат се промени, свързани с облекчаване на административната тежест, като отпада задължението собственикът да представя в общината документ от компетентен орган при прекратяване на регистрацията на превозното средство.
  Предвижда се промяна в начина на определяне на туристическия данък за календарния месец, като това ще става въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в Единната система за туристическа информация.
  Предлага се физически лица, включително еднолични търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), при извършване на патентни дейности, съгласно ЗМДТ, да подлежат на облагане с патентен данък.
  Предлага се общинските служители да определят данъчна оценка за недвижимите имоти на предприятията, в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или избягване на плащане на данъка за тях.

  Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

  Предлагат се промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки.
  Въвежда се „режим складиране на стоки до поискване“, с който се цели облекчаване и опростяване на действащите правила за вътреобщностна търговия на стоки между лица от различни държави членки на ЕС, в случаите когато прехвърлянето на разпореждането със стоката като собственик се случва след пристигането им в друга държава членка в един по-късен момент.
  Въвежда се правило, въз основа на което при верига от последователни доставки на стока, предмет на един-единствен вътреобщностен транспорт между две държави членки, извършен от или за сметка на междинен доставчик във веригата, да се определя транспортът към коя от доставките се отнася за целите на прилагане на освобождаването (облагане с нулева ставка за ДДС), предвидено за вътреобщностните доставки.
  Въвежда се изискване за наличие на валиден идентификационен номер по ДДС на получателя на стоките в държава членка, различна от тази, в която започва изпращането или транспортът на стоките, като материалноправно условие за прилагане на освобождаване (нулева ставка за ДДС) при извършване на вътреобщностна доставка.
  Предлагат се промени в ЗДДС, свързани с транспониране на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, с които се постига по-пълно съответствие на националното с европейското право.
  С оглед съобразяване с практиката на Съда на ЕС (СЕС), постановена в Решение по дело С-326/11 и в Решение по дело С-308/16, се предлага разширяване обхвата на понятието за „нови сгради“.
  Предлагат се промени, свързани с регистриране и отчитане на продажби при неприсъствените плащания с дебитна или кредитна карта.
  Прецизира се кръгът от лица, които са длъжни да подават в НАП данни за доставки и движение на доставени/получени количества течни горива, както и за промяната в тях.
  С цел намаляване на разходите за данъчната администрация и на административната тежест за гражданите и бизнеса се предлага заявените електронни адреси за кореспонденция да се считат за електронен адрес за получаване на съобщения, съгласно чл. 28, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Предлага се да се допълни разпоредбата, дефинираща доставка на стока по смисъла на ЗДДС, с което се постига по-пълно съответствие с чл. 14 от Директива 2006/112/ЕО.
  Предлага се да не се счита за независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС дейността, извършвана от физическо лице по всяко друго правоотношение, което създава взаимоотношения, подобни на тези на работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя.
  Въвеждат се правила за начисляване на данък при въвеждане и доставки на стоки, които са предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол, в съответствие с чл. 42 и/или чл. 47 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
  Предвижда се при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ обект/едни и същи обекти от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице да се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.
  Предлагат се и промени с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.

  Закон за Националната агенция за приходите

  Във връзка с предложенията за неприсъствените плащания в Закона за данък върху добавената стойност със законопроекта се предлага и промяна в Закона за Националната агенция за приходите, предвиждаща задължение за периодично предоставяне на информация от доставчиците на платежните услуги за броя и стойността на транзакциите по платежна сметка, извършени чрез виртуален ПОС терминал.

  Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

  Предлагат се изменения в разпоредби на ЗАДС във връзка с прилагането на реда за възстановяване на акциз на стоки с платен акциз, които са предназначени за ползване от въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор.
  Прецизират се разпоредбите относно датата, на която влиза в сила действието на предварителното изпълнение на актовете, издадени от директора на Агенция „Митници“.
  Прецизира се разпоредбата на чл. 25 от закона в съответствие с установената съдебна практика във връзка с отмяна на ревизионни актове с констатации за липси на акцизни стоки, в резултат на неприлагането на Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им.
  Предлага се промяна, с която всички водачи на транспортни средства, превозващи акцизни стоки под режим „отложено плащане на акциз“ или изпратени към освободени от акциз крайни потребители, ще трябва да доставят стоките до мястото на получаване, посочено в електронния административен документ или мястото на директна доставка.
  Предлага се в случаите на изземване и последващо съхранение на акцизни стоки, които представляват веществени доказателства, митническите органи да определят техен пазач, който е длъжен да не се разпорежда с тях и да предприеме всички мерки за тяхното запазване като доказателства.
  Предлагат се промени, с които се възпрепятства прехвърлянето на собственост и други действия от страна на проверяваните лица, при които митническите органи са установили данни за нарушение на ЗАДС и са предприели действия за обезпечаване на доказателства, представляващи акцизни стоки.
  Въвежда се административна санкция за физическите лица, които изпращат или пренасят/превозват акцизни стоки с търговски характер за друга държава - членка в количества, превишаващи нормативно регламентираните за лична употреба.

  Закон за счетоводството

  Предлагат се промени, с които се прецизират, коригират и допълват някои разпоредби с цел по-правилното им прилагане в практиката.
  Едноличните търговци, които не са осъществявали дейност се освобождават от задължението да декларират това обстоятелство в Търговския регистър. Въвежда се облекчение за предприятията, които не осъществяват дейност, като се предвижда това обстоятелство да се декларира еднократно, а не както досега – ежегодно.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване при следните резултати: „За“ - 12 народни представители, „Против“ - 0 народни представители и „Въздържали се“ - 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-52, внесен от Министерския съвет на 9.10. 2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума