Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
28/11/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10. 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  ДОКЛАД
  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10. 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2020 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 28 044 582,7
  1. Данъчни приходи 25 029 770,0
  1.1. Корпоративен данък 2 731 100,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 84 000,0
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 4 358 470,0
  1.4. Данък върху добавената стойност 11 730 000,0
  1.5. Акцизи 5 685 100,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 44 800,0
  1.7. Мита и митнически такси 237 200,0
  1.8. Други данъци 159 100,0
  2. Неданъчни приходи 3 014 812,7
  (2) Приема държавния бюджет за 2020 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 14 346 274,3
  1. Текущи разходи 11 327 108,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 5 768 103,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 079 877,9
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 980 140,6
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 98 052,3
  1.2.3. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 1 685,0
  1.3. Лихви 621 640,8
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 388 293,2
  2. Капиталови разходи 2 890 353,1
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 468 493,8
  2.2. Капиталови трансфери 421 859,3
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 28 480,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 80 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 12 238 541,5
  1. Предоставени трансфери за: 12 257 473,7
  в т.ч.
  1.1. Общините 4 202 545,5
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 312 531,4
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 616 999,5
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 83 400,0
  1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 881 419,3
  1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 265 650,9

  2. Получени трансфери от: 18 932,2
  в т.ч.
  2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
  2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 4 000,0
  2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0
  2.1.3. - за Министерството на здравеопазването 3 150,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 5 532,2

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 397 382,3
  (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) 62 384,6

  (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -62 384,6


  Предложение на н.п. Васил Миланов Антонов, Стоян Михайлов Мирчев, Чавдар Йорданов Велинов, Валентина Александрова Найденова, Кольо Йорданов Милев, Георги Николов Вергиев, Петър Георгиев Кънев (№ 954-04-177):
  В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, ІІ Разходи, в т. 5 числото „81 400,0“ се заменя с „80 500,0“;
  2. В ал.1, ІІ Разходи, в т. 5,1 числото „80 000,0“ се заменя със „79 100“;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Юлиан Кръстев Ангелов и Георги Йорданов Йорданов (№ 954-04-180):
  В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел І „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ“:
  - на ред І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ числото „28 044 582,7“ се заменя с „28 044 882,7“.
  - на ред 1. Данъчни приходи числото „25 029 770,0“ се заменя с „25 030 070,0“.
  2. В ал. 2, раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО:
  а) на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО числото „12 238 541,5“ се заменя с „12 238 841,5“.
  б) на ред 1. Предоставени трансфери за: числото „12 257 473,7“ се заменя с „12 257 773,7“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Весела Николаева Лечева и Иван Ивайлов Ченчев (№ 954-04-203):
  В чл. 1, ал. 2 в раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. На ред 1. „Предоставени трансфери за“ числото „12 257 473,7“ се заменя с „12 260 673,7“.
  2. Създава се ред 1.6:
  „1.6. Допълнителни средства за изпълнение на ПМС 129 от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 3 200,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Красимир Илиев Богданов и Юлиан Кръстев Ангелов (№ 954-04-206):
  1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  а).В ал. 1, в раздел I „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ";
  - на ред I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ числото „28 038 582,7" се заменя с „28 040 384,1".
  - на ред 1. Данъчни приходи числото „25 029 770,0" се заменя с „25 031 571,1".
  б) В ал. 2, раздел III „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -НЕТО:
  - на ред III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -НЕТО числото „12 238 541,5" се заменя с „12 240 342,9".
  - на ред 1. Предоставени трансфери за: числото „12 257 473,7" се заменя с „12 259 275,1".
  - на ред 1.1 Общините числото „4 202 545,5" се заменя с „4 204 346,9". .
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Мария Йорданова Цветкова, Борис Вангелов Борисов и Красимир Илиев Богданов (№ 954-04-207):
  I. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1, в раздел I „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ":
  а) на ред I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ числото „28 038 582,7“ се заменя с „28 038 637,7“.
  б) на ред 1. Данъчни приходи числото „25 029 770,0" се заменя с „25 029 825,0“.
  2. В ал. 2, раздел III „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -НЕТО:
  а) на ред III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО числото „12 238 541,5“ се заменя с „12 238 596,5“.
  б) на ред 1. Предоставени трансфери за: числото „12 257 473,7“ се заменя с „12 257 528,7“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) на ред І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ числото „28 044 582,7,8“ се заменя с „29 842 678,7“.
  б) на ред 1. Данъчни приходи числото „25 029 770,0“ се заменя с „26 827 866,0“.
  в) на ред 1.1. Корпоративен данък числото „2 731 100,0“ се заменя с „3 042 378,2“.
  г) на ред 1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица числото „84 000,0“ се заменя с „94 094,2“.
  д) на ред 1.3. Данъци върху доходите на физически лица числото „4 358 470,0“ се заменя с „5 567 678,9“.
  е) на ред 1.4. Данък върху добавената стойност числото „11 730 000,0“ се заменя с
  „11 844 997,5“.
  ж) на ред 1.5. Акцизи числото „5 685 100,0“ се заменя с „5 805 017,3“.
  з) на ред 1.7. Мита и митнически такси числото „237 200,0“ се заменя с „269 800,0“.
  2. В ал. 2:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „ 14 346 274,3“ се заменя с „15 896 574,3“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „11 327 108,1“ се заменя с „11 934 951,6“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „5 768 103,0“ се заменя със „6 096 973,8“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „1 079 877,9“ се заменя с
  „1 080 969,1“.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „980 140,6“ се заменя с „981 213,8“.
  - на ред 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото „1 388 293,2“ се заменя с „1 486 555,6.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „2 890 353,1“ се заменя с „3 032 509,6“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото
  „2 468 493,8“ се заменя с „2 610 650,3“.
  - ред 5. се изменя така:
  „5. Резерв за устойчиво развитие на регионите, непредвидени и/или неотложни разходи 881 400,0“.
  - създава се ред 5.4:
  „5.4. Национален фонд за инвестиции 500 000,0".
  - създава се ред 5.5:
  „5.5. Фонд за Северозападен регион 300 000,0".
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО:
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО числото
  „12 238 541,5“ се заменя с „13 969 937,4“.
  - на ред 1. Предоставени трансфери числото „12 257 473,7“ се заменя с „13 988 869,4“.
  - на ред 1.1. Общините числото „4 202 545,5“ се заменя с „5 316 081,3“.
  - на ред 1.2. Държавното обществено осигуряване числото „4 312 531,4“ се заменя с „4 905 391,5“.
  - създава се ред 1.6.:
  „1.6. Държавни висши училища 25 000,0“.
  в) в раздел IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ :
  - на ред IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ числото
  „1 397 382,3“ се заменя с „1 417 742,7“.
  3. В ал. 3, ред V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) числото „62 384,6“ се заменя с
  „-1 441 575,7“.
  4. В ал. 4, ред VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО числото
  „-62 084,6“ се заменя със „1 441 575,7“.
  5. Създават се ал. 5-8:
  „(5) Средствата от резерва по ал. 1, раздел ІІ, ред 5.4. и 5.5. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.".
  „(6) Фондът за Северозападен регион се управлява от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. “.
  „(7) Националният Фонд за инвестиции се управлява от Министъра на икономиката. “
  „(8) Източниците на средства за фондовете по ал.5 се планират в централния бюджет и се управляват по ред и начин като сметка със средства от ЕС. За целта министърът на финансите внася проект за наредба, която се утвърждава от МС. “
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п.Мустафа Сали Карадайъ, Ахмед Реджебов Ахмедов, Бюрхан Илиязов Абазов , Адлен Шукри Шевкед, Елхан Мехмедов Кълков и Сергей Манушов Кичиков (№ 954-04-213):
  1. В чл. 1, ал. 1 Раздел I Приходи, помощи и дарения т. 1 числото „25 029 770,0 хил.лв.“ се променя с „25 189 770,0 хил.лв.“ и
  1.1 В т. 1.5. числото „5 685 100,0 хил.лв.“ да се замени с числото „5 845 100,0 хил.лв.“.
  2. В чл. 1, ал. 2 Раздел II „Разходи“ , т.1.2. числото „1 079 877,9 хил.лв.“ да се замени с числото „1 199 877,9 хил.лв.“.
  3. В чл. 1, ал. 2 Раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) - нето, т.1 числото „12 257 473,7хил.лв.“ да се замени с „12 417 473,7 хил.лв.“.
  3.1 В т.1.1 „4 202 545,5 хил.лв.“ да се замени с „4 362 545,5 хил.лв.“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Дора Илиева Янкова (№ 954-04-218):
  I.В чл. 1, ал. 2, II на ред 5.1. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия числото „80 000, 0“ се заменя с числото „130 000,0“ – 50 млн . лв за речните корита в градовете и населените места.
  II.В чл. 1, ал. 2 III на ред 1.1. за общините числото „4 202 545,5“ се заменя с числото „5 202 545,5“ – за общински пътища и комунален фонд.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Димитър Николов Лазаров, Пламен Дулчев Нунев и Валентин Кирилов Касабов: (№ 954-04-195):
  В чл. 1, ал. 2, т. II. Разходи, в т. 1.1 „Персонал" сумата се увелича с 47,0 хил. лв.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Искрен Василев Веселинов, Валери Симеонов Симеонов, Валентин Кирилов Касабов, Александър Николаев Сабанов, Менда Кирилова Стоянова, Красимир Илиев Богданов, Таня Тодорова Петрова, Борислав Иванов Борисов, Венка Константинова Стоянова, Емил Серафимов Тончев, Станислава Красимирова Стоянова, Милена Цветанова Дамянова, Галя Енева Захариева, Милен Василев Михов (№ 954-04-210):
  1. В чл. 1, ал. 1, т. I. „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ", т. 1 „Данъчни приходи" и т. 1.5 „Акцизи" числото „5 685 100,0" се заменя с „5 695 200,0".
  2. В чл. 1, ал. 2, т. II. Разходи и т. 1“Текущи разходи" сумите се увеличат с 10 100,0 хил. лв., и в т. 1.2. „Субсидии и други текущи трансфери" и т. 1.2.2. „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел" сумите се увеличават със 100,0 хил. лв.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Мария Щерева Белова, Александър Иванов Мацурев, Ирена Методиева Димова, Андриан Иванов Райков, Станислава Красимирова Стоянова (№ 954-04-215):
  2. Във връзка с измененията по чл. 23 да се направят съответните изменения в чл. 1 на закона.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Дора Илиева Янкова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
  2. Във връзка с измененията по чл. 14 да се направят съответните изменения в чл. 1 на закона.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:

  Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2020 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 28 054 682,7
  1. Данъчни приходи 25 039 870,0
  1.1. Корпоративен данък 2 731 100,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 84 000,0
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 4 358 470,0
  1.4. Данък върху добавената стойност 11 730 000,0
  1.5. Акцизи 5 695 200,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 44 800,0
  1.7. Мита и митнически такси 237 200,0
  1.8. Други данъци 159 100,0
  2. Неданъчни приходи 3 014 812,7

  (2) Приема държавния бюджет за 2020 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 14 356 374,3
  1. Текущи разходи 11 339 208,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 5 783 150,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 079 977,9
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 980 140,6
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 98 152,3
  1.2.3. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 1 685,0
  1.3. Лихви 621 640,8
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 383 293,2
  2. Капиталови разходи 2 888 353,1
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 466 493,8
  2.2. Капиталови трансфери 421 859,3
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 28 480,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 80 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 12 238 541,5
  1. Предоставени трансфери за: 12 257 473,7
  в т.ч.
  1.1. Общините 4 202 545,5
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 312 531,4
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 616 999,5
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 83 400,0
  1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 881 419,3
  1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 265 650,9

  2. Получени трансфери от: 18 932,2
  в т.ч.
  2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
  2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 4 000,0
  2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0
  2.1.3. - за Министерството на здравеопазването 3 150,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 5 532,2

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 397 382,3

  (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) 62 384,6

  (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -62 384,6


  Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 116 000,0
  1. Неданъчни приходи 116 000,0
  1.1. Съдебни такси 100 000,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 2 148,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 8 842,0
  1.4. Други приходи 5 010,0
  II. РАЗХОДИ 771 317,0
  1. Текущи разходи 746 347,0
  2. Капиталови разходи 24 370,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 24 370,0
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 655 317,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 655 317,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2020 г., както следва:
  Органи на съдебната власт Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  Висш съдебен съвет 49 575,3
  Върховен касационен съд 21 815,2
  Върховен административен съд 19 471,4
  Прокуратура на Република България 289 095,7
  Съдилища на Република България 378 277,8
  Национален институт на правосъдието 3 971,2
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 8 510,4
  Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0
  Всичко: 771 317,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от органите на съдебната власт, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 118 700,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 96 256,5

  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
  (5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
  (6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
  (7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.


  Предложение на н.п. Крум Костадинов Зарков, Филип Стефанов Попов, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Тодор Байчев Байчев и Надя Спасова Клисурска-Жекова (№ 954-04-204):
  І. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) В раздел ІІ „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „771 317,0“ се заменя с „777 537,0“;
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „746 347,0“ се заменя с „752 567,0“.
  б) В раздел ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „655 317,0“ се заменя с „661 537,0“;
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“числото „655 317,0“ се заменя с „661 537,0“.
  2. В ал. 2:
  а) На ред „Съдилища на Република България“ числото „378 277,8“ се заменя с „384 077,0“;
  б)На ред „Инспекторат към Висшия съдебен съвет“ числото „8 510,4“ се заменя с „8 930,4“;
  в) На ред „Всичко“ числото „771 317,0“ се заменя с „777 537, 0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.


  Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 500,0
  1. Неданъчни приходи 1 500,0
  1.1. Държавни такси 341,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 1 349,0
  1.3. Други приходи -190,0
  II. РАЗХОДИ 80 752,2
  1. Текущи разходи 68 940,1
  2. Капиталови разходи 11 312,1
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 312,1
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 79 252,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 79 252,2
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“ 48 809,9
  в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0
  2. Функционална област „Осигуряващи дейности“ 30 316,9
  3. Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет) 1 110,0
  4. Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет) 515,4
  Всичко: 80 752,2

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Народното събрание, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 46 069,1
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 32 419,1

  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
  (5) В срок до 31 януари 2020 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
  (6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
  (7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
  (8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
  (9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.


  Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,0
  1. Неданъчни приходи 40,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0
  II. РАЗХОДИ 19 941,8
  1. Текущи разходи 19 017,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 17 069,8
  2. Капиталови разходи 924,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 924,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 19 901,8
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 19 901,8
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Сметната палата, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 2 872,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 2 872,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.


  Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 8 126,5
  1. Текущи разходи 7 926,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 5 494,5
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 8 126,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 8 126,5
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“ 8 126,5
  Всичко: 8 126,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Администрацията на президента, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 2 600,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 2 600,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.


  Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 12 980,1
  1. Неданъчни приходи 12 980,1
  1.1. Държавни такси 602,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 7 968,0
  1.3. Други приходи 4 410,1
  II. РАЗХОДИ 118 730,2
  1. Текущи разходи 114 424,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 54 636,6
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 33 340,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 33 340,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 550,0
  2. Капиталови разходи 4 306,2
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 306,2
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 105 750,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 107 322,1
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -1 572,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -1 572,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“ 12 931,1
  2. Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 467,0
  3. Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 29 063,4
  4. Политика в областта на правото на вероизповедание 33 587,2
  5. Политика в областта на архивното дело 7 776,8
  6. Бюджетна програма „Администрация“ 11 273,7
  7. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 23 631,0
  7.1. Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ 14 189,7
  7.2. Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ 9 441,3
  Всичко: 118 730,2

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерския съвет, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 62 175,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 62 894,4

  (4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. За източноправославното вероизповедание - на Българската православна църква – Българска патриаршия 26 000,0
  2. За мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание в Република България – Главно мюфтийство 5 770,0
  3. За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия - на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа 650,0
  4. За Българските православни църковни общини в чужбина 550,0
  5. За Католическата църква в България 70,0
  6. За протестантските вероизповедания в България 160,0
  7. За Религиозната общност на евреите в България 70,0
  8. За Арменската Апостолическа православна света църква 70,0
  Всичко: 33 340,0  Предложение на н.п. Васил Миланов Антонов, Стоян Михайлов Мирчев, Чавдар Йорданов Велинов, Валентина Александрова Найденова, Кольо Йорданов Милев, Георги Николов Вергиев, Петър Георгиев Кънев (№ 954-04-177):
  В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, ІІ Разходи, числото „118 730,2“ се заменя със „ 119 630,2“; числото „114 424,0“ се заменя със „115 324,0“ и числото „ 33 340,0“ се заменя с „34 240,0“;
  2. В ал. 1, ІІІ Бюджетни взаимоотношения, числото „105 750,1“ се заменя със „106 650,1“ и числото „107 322,1“ се заменя със „108 222,1“;
  3. В ал. 4, т. 1 се изменя така:
  „1. За източноправославното вероизповедание: 26 900,0
  1.1. За Българска патриаршия – 26 000,0
  1.2.За Зографския манастир – 900,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Андон Димов Дончев (№ 954-04-193):
  В чл. 6, ал. 2, т. 7.1 да се създаде подточка 7.1.1 „Финансово подпомагане на българските културни организации и медии зад граница“ – до 100 000лв.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.


  Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 3 608,7
  1. Текущи разходи 3 508,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 208,7
  2. Капиталови разходи 100,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 100,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 608,7
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 608,7
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Върховенство на Конституцията“ 3 608,7
  Всичко: 3 608,7

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Конституционния съд, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 397,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 400,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.


  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 3 363,9
  1. Текущи разходи 3 312,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 252,9
  2. Капиталови разходи 51,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 51,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 363,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 363,9
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Защита правата на гражданите“ 3 363,9
  Всичко: 3 363,9

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Омбудсмана, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 1 109,1
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 1 109,1

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
  Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 121 580,0
  1. Неданъчни приходи 121 580,0
  1.1. Държавни такси 122 125,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 754,6
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 174,0
  1.4. Други приходи -3 473,6
  II. РАЗХОДИ 584 209,1
  1. Текущи разходи 547 658,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 344 112,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 685,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 1 685,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 500,0
  2. Капиталови разходи 36 551,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 36 551,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 462 629,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 459 248,4
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 3 532,2
  2.1. Получени трансфери (+) 5 532,2
  2.1.1. - от Националната здравноосигурителна каса 5 532,2
  2.2. Предоставени трансфери (-) -2 000,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -151,5
  3.1. Предоставени трансфери (-) -151,5
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 123 793,6
  2. Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 369 453,3
  3. Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 52 364,7
  4. Политика в областта на управлението на дълга 3 296,9
  5. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 279,8
  5.1. Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ 279,8
  6. Бюджетна програма „Администрация“ 35 020,8
  Всичко: 584 209,1

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на финансите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 257 900,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 238 500,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.


  Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 56 789,0
  1. Неданъчни приходи 56 789,0
  1.1. Държавни такси 44 753,8
  1.2. Приходи и доходи от собственост 7 845,2
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0
  1.4. Други приходи 3 940,0
  II. РАЗХОДИ 141 246,5
  1. Текущи разходи 127 043,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 28 775,3
  2. Капиталови разходи 8 203,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 203,0
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 6 000,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 84 457,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 84 457,5
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 119 546,4
  2. Политика в областта на публичната дипломация 940,1
  3. Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 20 760,0
  Всичко: 141 246,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на външните работи, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 111 660,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 111 660,6

  (4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта. При предоставяне на помощта за развитие през 2020 г. не по-малко от 10 на сто от средствата следва да бъдат разходвани за изпращане на експерти и за споделяне на знания и опит.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.

  Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 44 000,0
  1. Неданъчни приходи 44 000,0
  1.1. Държавни такси 50,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 29 320,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 300,0
  1.4. Други приходи 14 330,0
  II. РАЗХОДИ 1 514 065,2
  1. Текущи разходи 1 367 769,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 095 514,5
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 3 190,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 2 928,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 262,0
  в т.ч.
  1.2.2.1. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 115,0
  2. Капиталови разходи 146 296,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 146 296,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 470 065,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 501 546,2
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -31 481,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -31 481,0
  2.1.1. - за държавните висши училища -31 481,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на отбранителните способности 1 423 636,6
  2. Политика в областта на съюзната и международната сигурност 90 428,6
  Всичко: 1 514 065,2

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на отбраната, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 331 642,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 411 782,8

  (4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 8 386,0
  2. Национален военен университет „Васил Левски“ 13 499,0
  3. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 6 596,0
  4. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 3 000,0
  Всичко: 31 481,0

  (5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, ратифицирани със закон (ДВ, бр. 60 от 2019 г.), могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „1 514 065,2“ се заменя с „1 618 611,2“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото "1 367 769,2“ се заменя с „1 472 315,2“.
  - на ред 1.1. Персонал числото "1 095 514,5“ се заменя с „1 200 060,1“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „1 470 065,2“ се заменя с „1 574 611,2“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „1 501 546,2“ се заменя с „1 606 092,2“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. Политика в областта на отбранителните способности числото „1 423 636,6“ се заменя с „1 521 938,5“.
  б) на ред 2. Политика в областта на съюзната и международната сигурност числото
  „90 428,6“ се заменя с „96 672,7“.
  в) на ред Всичко числото „1 514 065,2“ се заменя с „1 618 611,2“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.


  Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 225 000,0
  1. Неданъчни приходи 225 000,0
  1.1. Държавни такси 120 564,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 40 500,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 77 000,0
  1.4. Други приходи -13 064,0
  II. РАЗХОДИ 1 669 575,5
  1. Текущи разходи 1 654 628,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 531 438,5
  2. Капиталови разходи 14 947,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 14 947,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 444 575,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 484 575,5
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -40 000,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -40 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред 967 441,2
  2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси 234 228,2
  3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации 282 743,0
  4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи 185 163,1
  Всичко: 1 669 575,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 172 800,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 131 701,0


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „1 669 575,5” се заменя с „1 890 722,2”.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „1 654 628,5” се заменя с „1 845 775,2”.
  - на ред 1.1. Персонал числото „1 531 438,5” се заменя с „1 677 585,2“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „14 947,0” се заменя с „44 947,0”.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „14 947,0” се заменя с „44 947,0”.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото
  „1 444 575,5“ се заменя с „1 665 722,2“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „1 484 575,5“ се заменя с „1 705 722,21“.
  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред числото „967 441,2” се заменя с „1 127 126,4“.
  б) на ред 2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси числото „234 228,2” се заменя с „254 731,42“.
  в) на ред 3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации числото „282 743,0” се заменя с „307 493,0“.
  г) на ред 4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи числото „185 163,1” се заменя с „201 371,4“.
  д) на ред Всичко числото „1 669 575,5” се заменя с „1 890 722,2”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.  Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 61 500,0
  1. Неданъчни приходи 61 500,0
  1.1. Държавни такси 61 264,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 36,0
  1.3. Други приходи 200,0
  II. РАЗХОДИ 299 194,4
  1. Текущи разходи 287 610,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 222 094,2
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 690,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 690,0
  2. Капиталови разходи 11 583,5
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 583,5
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 237 694,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 237 694,4
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на правосъдието 103 936,7
  2. Политика в областта на изпълнение на наказанията 185 047,4
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 10 210,3
  Всичко: 299 194,4

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 83 286,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 75 660,0

  (4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на числеността на персонала на Министерството на правосъдието с шест щатни бройки за обезпечаване изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България (приета с решението по т. 27 от Протокол № 25 от заседанието на МС, проведено на 29 юни 2019 г.) и на Главна дирекция „Охрана“ с четиридесет и пет щатни бройки за обезпечаване изпълнението на възложените й функции със Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, като разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и бр. 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат.


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „299 194,4” се заменя с „320 389,1”.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „287 610,9” се заменя с „308 805,6”.
  - на ред 1.1. Персонал числото „222 094,2” се заменя с „243 288,9“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото
  „237 694,4“ се заменя с „258 889,1“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „237 694,4“ се заменя с „258 909,1“.
  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. Политика в областта на правосъдието числото „103 936,7” се заменя с „111 299,5“.
  б) на ред 2. Политика в областта на изпълнение на наказанията числото „185 047,4” се заменя с „198 879,3“.
  в) на ред Всичко числото „299 194,4” се заменя с „320 389,1”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.


  Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 000,0
  1. Неданъчни приходи 26 000,0
  1.1. Държавни такси 21 550,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 50,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 6 000,0
  1.4. Други приходи -1 600,0
  II. РАЗХОДИ 1 490 368,1
  1. Текущи разходи 1 488 248,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 120 188,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 14 784,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 10 080,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 4 704,0
  в т.ч.
  1.2.2.1. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617,0
  1.2.2.2. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246,0
  1.2.2.3. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628,0
  1.2.2.4. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185,0
  1.2.2.5. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416,0
  1.2.2.6. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98,0
  1.2.2.7. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324,0
  1.2.2.8. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353,0
  1.2.2.9. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80,0
  1.2.2.10. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168,0
  1.2.2.11. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
  1.2.2.12. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 250,0
  1.2.2.13. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52,0
  1.2.2.14. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46,0
  1.2.2.15. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52,0
  1.2.2.16. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206,0
  1.2.2.17. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45,0
  1.2.2.18. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200,0
  1.2.2.19. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ 99,0
  1.2.2.20. Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ 45,0
  1.2.2.21. Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ 52,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 331 338,0
  2. Капиталови разходи 2 120,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 120,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 464 368,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 460 368,1
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 4 000,0
  2.1. Получени трансфери (+) 4 000,0
  2.1.1. - от Държавното обществено осигуряване 4 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция 108 890,0
  2. Политика в областта на трудовите отношения 15 873,1
  3. Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете 201 339,8
  4. Политика в областта на хората с увреждания 572 670,7
  5. Политика в областта на социалното включване 581 213,7
  6. Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции 1 052,4
  7. Бюджетна програма „Администрация“ 9 328,4
  Всичко: 1 490 368,1

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 1 369 237,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 1 369 620,7


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото ,,1 490 368,1” се заменя с ,,1 600 368,1”.
  - на ред 1. Текущи разходи числото ,,1 488 248,1” се заменя с ,,1 598 091,7”.
  - на ред 1.1. Персонал числото ,,120 188,1” се заменя със ,,129 058,9”.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото ,,14 784,0” се заменя с
  ,,15 875,2”.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото ,,10 080,0” се заменя с ,,10 824,0”.
  - на ред 1.2.2 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел числото „4 704,0” се заменя с ,,5 051,2”.
  - на ред 1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото
  ,,1 331 338,0” се заменя с ,,1 429 600,4”.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото
  „1 464 368,1“ се заменя с „1 574 368,1“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „1 460 368,1“ се заменя с „1 570 368,1“.
  2. В ал. 2:
  а) на ред 5. Политика в областта на социалното включване числото „581 213,7“ се заменя със „691 213,7“.
  б) на ред Всичко числото ,,1 490 368,1” се заменя с ,,1 600 368,1”.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Дора Илиева Янкова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
  В чл. 14:
  а) в ал. 1, ред 1.1. „Персонал“ числото „120 188,1“ се заменя с 125 188,1, а в ред 1.3 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ числото „1 331 338,0“ се заменя с „1 326 338,0“.
  б)във връзка с измененията по ал. 1 да се направят съответните изменения в ал. 2 и 3.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
  Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 000,0
  1. Неданъчни приходи 26 000,0
  1.1. Държавни такси 21 550,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 50,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 6 000,0
  1.4. Други приходи -1 600,0
  II. РАЗХОДИ 1 490 368,1
  1. Текущи разходи 1 488 248,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 125 188,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 14 784,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 10 080,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 4 704,0
  в т.ч.
  1.2.2.1. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617,0
  1.2.2.2. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246,0
  1.2.2.3. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628,0
  1.2.2.4. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185,0
  1.2.2.5. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416,0
  1.2.2.6. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98,0
  1.2.2.7. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324,0
  1.2.2.8. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353,0
  1.2.2.9. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80,0
  1.2.2.10. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168,0
  1.2.2.11. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
  1.2.2.12. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 250,0
  1.2.2.13. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52,0
  1.2.2.14. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46,0
  1.2.2.15. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52,0
  1.2.2.16. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206,0
  1.2.2.17. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45,0
  1.2.2.18. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200,0
  1.2.2.19. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ 99,0
  1.2.2.20. Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ 45,0
  1.2.2.21. Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ 52,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 326 338,0
  2. Капиталови разходи 2 120,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 120,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 464 368,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 460 368,1
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 4 000,0
  2.1. Получени трансфери (+) 4 000,0
  2.1.1. - от Държавното обществено осигуряване 4 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция 108 890,0
  2. Политика в областта на трудовите отношения 15 873,1
  3. Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете 201 339,8
  4. Политика в областта на хората с увреждания 572 670,7
  5. Политика в областта на социалното включване 581 213,7
  6. Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции 1 052,4
  7. Бюджетна програма „Администрация“ 9 328,4
  Всичко: 1 490 368,1

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 1 364 237,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 1 364 620,7
  Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 37 500,0
  1. Неданъчни приходи 37 500,0
  1.1. Държавни такси 29 260,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 6 400,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
  1.4. Други приходи -160,0
  II. РАЗХОДИ 662 051,9
  1. Текущи разходи 640 096,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 282 043,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 173 337,4
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 168 637,4
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 4 700,0
  в т.ч.
  1.2.2.1. Български червен кръст 4 700,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 20 800,0
  2. Капиталови разходи 21 955,4
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 700,0
  2.2. Капиталови трансфери 11 255,4
  в т.ч.
  2.2.1. Български червен кръст 1 000,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 668 051,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 748 301,9
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -80 250,0
  2.1. Получени трансфери (+) 3 150,0
  2.1.1. - от Държавното обществено осигуряване 3 150,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -83 400,0
  2.1.1. - за Националната здравноосигурителна каса -83 400,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 43 500,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -43 500,0
  1. Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) -43 500,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 104 155,3
  2. Политика в областта на диагностиката и лечението 494 042,0
  3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 35 313,6
  4. Бюджетна програма „Администрация“ 28 541,0
  Всичко: 662 051,9

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 428 923,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 377 981,9

  (4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2020 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
  (5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2020 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „662 051,9“ се заменя със „782 051,9“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „640 096,5“ се заменя със „685 096,5“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „21 955,4“ се заменя с „96 955,4“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „10 700,0“ се заменя с „85 700,0“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „688 051,9“ се заменя със „788 051,9“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „748 301,9“ се заменя с „868 301,9“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве числото „104 155,3“ се заменя със „115 155,3“.
  б) на ред 2. Политика в областта на диагностиката и лечението числото „494 042,0“ се заменя със „603 042,0“.
  в) на ред Всичко числото „662 051,9“ се заменя със „782 051,9 “.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.


  Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 14 855,0
  1. Неданъчни приходи 14 855,0
  1.1. Държавни такси 875,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 13 703,7
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0
  1.4. Други приходи 236,3
  II. РАЗХОДИ 750 177,4
  1. Текущи разходи 725 779,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 430 486,6
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 38 709,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 7 254,1
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 7 254,1
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 16,0
  2. Капиталови разходи 11 598,2
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 598,2
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 12 800,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 737 322,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 345 270,3
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -602 947,9
  2.1. Получени трансфери (+) 1 875,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -604 822,9
  2.2.1. в т.ч. за Българската академия на науките -105 611,0
  2.2.2. за държавните висши училища -499 211,9
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -5 000,0
  3.1. Предоставени трансфери (-) -5 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 000,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -2 000,0
  1. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) -2 000,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот 650 177,9
  2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал 93 308,6
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 6 690,9
  Всичко: 750 177,4

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 311 930,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 318 053,3

  (4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Българска академия на науките 105 611,0
  2. Технически университет – София 54 552,2
  3. Технически университет – Варна 11 469,0
  4. Технически университет – Габрово 6 266,9
  5. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 15 130,8
  6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 7 051,5
  7. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 6 982,3
  8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 5 409,1
  9. Лесотехнически университет – София 8 908,1
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 17 578,5
  11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 5 036,4
  12. Университет за национално и световно стопанство – София 23 962,5
  13. Икономически университет – Варна 10 144,6
  14. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 4 319,1
  15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 73 565,5
  16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 13 369,0
  17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 26 393,5
  18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 16 941,4
  19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 8 959,3
  20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 17 822,2
  21. Аграрен университет – Пловдив 9 188,0
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 3 408,8
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 5 079,1
  24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 5 223,5
  25. Национална художествена академия – София 6 403,2
  26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 4 335,1
  27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 2 160,3
  28. Медицински университет – София 39 055,7
  29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 28 133,5
  30. Медицински университет – Пловдив 22 853,8
  31. Медицински университет – Плевен 11 508,9
  32. Тракийски университет – Стара Загора 23 702,3
  33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 3 080,0
  34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 1 217,8
  Всичко: 604 822,9  Предложение на н.п. Джевдет Ибрям Чакъров, Нигяр Сахлим Джафер и Хасан Ахмед Адемов (№ 954-04-194):
  В чл.16, ал. 4, ред 30 от таблицата, числото в трета колона на таблицата се променя от „22 853,8“ на „28 853,8“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „750 177,4“ се заменя с „835 177,4“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „725 779,2“ се заменя със „810 779,2“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „430 486,6“ се заменя с „469 486,1“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „11 598,2“ се заменя с „37 598,2“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „11 598,2“ се заменя с „37 598,2“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „737 322,4“ се заменя с „822 322,4“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „1 345 270,3“ се заменя с „1 450 270,3“.
  - на ред 2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации числото
  „-602 947,9“ се заменя с „-627 947,9“.
  - на ред 2.2. Предоставени трансфери числото „-604 822,9“ се заменя с „-629 822,9“.
  - на ред 2.2.2. за държавните висши училища числото „-499 211,9“ се заменя с „-524 211,9“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот числото „650 177,9“ се заменя със „720 177,9“.
  б) създава се ред 4:
  „4. Специализации и научноизследователски институти в чужбина 15 000,0“.
  в) на ред Всичко числото „750 177,4“ се заменя с „815 177,4“.

  3. В ал. 4 таблицата се изменя така:
  № Наименование Сума
  (хил. в.)
  1 2
  1. Българска академия на науките 105 611,0
  2. Технически университет – София 57 284,12
  3. Технически университет – Варна 12 043,36
  4. Технически университет – Габрово 6 580,74
  5. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 15 888,53
  6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 7 404,63
  7. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 7 331,97
  8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 5 679,98
  9. Лесотехнически университет – София 9 354,21
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 18 458,81
  11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 5 288,62
  12. Университет за национално и световно стопанство – София 25 162,52
  13. Икономически университет – Варна 10 652,63
  14. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 4 535,40
  15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 77 249,58
  16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 14 038,51
  17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 27 715,26
  18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 17 789,81
  19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 9 407,97
  20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 18 714,72
  21. Аграрен университет – Пловдив 9 648,13
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 3 579,51
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ 5 333,46
  24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 5 485,09
  25. Национална художествена академия – София 6 723,87
  26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 4 552,20
  27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 2 268,49
  28. Медицински университет – София 41 011,57
  29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна 29 542,40
  30. Медицински университет – Пловдив 23 998,29
  31. Медицински университет – Плевен 12 085,25
  32. Тракийски университет – Стара Загора 24 889,29
  33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 3 234,24
  34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 1 278,79
  Всичко: 629 822,90
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Искрен Василев Веселинов, Валери Симеонов Симеонов, Валентин Кирилов Касабов, Александър Николаев Сабанов, Менда Кирилова Стоянова, Красимир Илиев Богданов, Таня Тодорова Петрова, Борислав Иванов Борисов, Венка Константинова Стоянова, Емил Серафимов Тончев, Станислава Красимирова Стоянова, Милена Цветанова Дамянова, Галя Енева Захариева, Милен Василев Михов (№ 954-04-210):
  В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1:
  аа) на ред „II. РАЗХОДИ" числото „750 177,4" се заменя с числото „750 277,4";
  бб) на ред „1. Текущи разходи" числото „725 779,2" се заменя с числото „725 879,2";
  вв) на ред „1.2. Субсидии и други текущи трансфери" числото „7 254,1" се заменя с числото „7 354,1";
  гг) създават се нови редове 1.2.2 и 1.2.2.1:
  „1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 100,0",
  „1.2.2.1. Македонски научен институт 100,0";
  дд) на ред „III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)" числото „737 322,4" се заменя с числото „737 422,4";
  ее) на ред „1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)" числото „1 345 270,3" се заменя с числото „1 345 370,3";
  б) в ал. 2:
  аа) на ред 2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал, числото „93 308,6" се заменя с числото „93 408,6";
  бб) на ред „Всичко" числото „750 177,4" се заменя с числото „750 277,4";
  в) в ал. 3:
  аа) на ред 1 Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., числото „311 930,4" се заменя с числото „312 030,4";
  бб) на ред 2 Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., числото "318 053,3" се заменя с числото „318 153,3".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16:

  Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 14 855,0
  1. Неданъчни приходи 14 855,0
  1.1. Държавни такси 875,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 13 703,7
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0
  1.4. Други приходи 236,3
  II. РАЗХОДИ 750 277,4
  1. Текущи разходи 725 879,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 430 486,6
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 38 709,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 7 354,1
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 7 254,1
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 100,0
  в т.ч.
  1.2.2.1. Македонски научен институт 100,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 16,0
  2. Капиталови разходи 11 598,2
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 598,2
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 12 800,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 737 422,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 345 370,3
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -602 947,9
  2.1. Получени трансфери (+) 1 875,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -604 822,9
  2.2.1. в т.ч. за Българската академия на науките -105 611,0
  2.2.2. за държавните висши училища -499 211,9
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -5 000,0
  3.1. Предоставени трансфери (-) -5 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 000,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -2 000,0
  1. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) -2 000,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот 650 177,9
  2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал 93 408,6
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 6 690,9
  Всичко: 750 277,4

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 312 030,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 318 153,3

  (4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Българска академия на науките 105 611,0
  2. Технически университет – София 54 552,2
  3. Технически университет – Варна 11 469,0
  4. Технически университет – Габрово 6 266,9
  5. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 15 130,8
  6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 7 051,5
  7. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 6 982,3
  8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 5 409,1
  9. Лесотехнически университет – София 8 908,1
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 17 578,5
  11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 5 036,4
  12. Университет за национално и световно стопанство – София 23 962,5
  13. Икономически университет – Варна 10 144,6
  14. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 4 319,1
  15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 73 565,5
  16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 13 369,0
  17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 26 393,5
  18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 16 941,4
  19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 8 959,3
  20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 17 822,2
  21. Аграрен университет – Пловдив 9 188,0
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 3 408,8
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 5 079,1
  24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 5 223,5
  25. Национална художествена академия – София 6 403,2
  26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 4 335,1
  27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 2 160,3
  28. Медицински университет – София 39 055,7
  29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 28 133,5
  30. Медицински университет – Пловдив 22 853,8
  31. Медицински университет – Плевен 11 508,9
  32. Тракийски университет – Стара Загора 23 702,3
  33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 3 080,0
  34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 1 217,8
  Всичко: 604 822,9


  Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 33 000,0
  1. Неданъчни приходи 33 000,0
  1.1. Държавни такси 500,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 33 300,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 100,0
  1.4. Други приходи -900,0
  II. РАЗХОДИ 217 050,5
  1. Текущи разходи 208 850,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 136 664,9
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 6 317,4
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 17 978,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 15 850,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 2 128,0
  в т.ч.
  1.2.2.1. Национален дарителски фонд „13 века България“ 226,0
  1.2.2.2. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 243,6
  2. Капиталови разходи 8 200,2
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 200,2
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 184 050,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 184 050,5
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство 22 884,3
  2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование 188 901,3
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 5 264,9
  Всичко: 217 050,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на културата, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 79 938,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 79 938,4


  Предложение на н.п. Юлиан Кръстев Ангелов и Георги Йорданов Йорданов (№ 954-04-180):
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „217 050,5“ се заменя с „217 350,5“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „17 978,0“ се заменя с „18 278,0“.
  - на ред 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел числото „2 128,0“ се заменя с „2 428,0“.
  - създават се редове 1.2.2.3., 1.2.2.4. и 1.2.2.5:
  „1.2.2.3. Съюз на тракийските дружества в България 120,0“
  „1.2.2.4. Македонски научен институт 120,0“
  „1.2.2.5. Българско сдружение на родовете от Македония 60,0“
  б) в раздел ІІІ, на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) и ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото 184 050,5 се заменя с „184 350, 5“.
  2. В ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство числото „22 884,3“ се заменя с „23 184,3“.
  - на ред Всичко числото „217 050,5“ се заменя с „217 350,5“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Мария Йорданова Цветкова, Борис Вангелов Борисов и Красимир Илиев Богданов (№ 954-04-207):
  II. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в раздел II „РАЗХОДИ":
  а) на ред II. РАЗХОДИ числото „217 050,5“ се заменя с „217 105,5“.
  б) на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „17 978,0“ се заменя с „18 033,0“.
  в) на ред 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел числото „2 128,0" се заменя с „2 183,0“.
  г)създава се ред 1.2.2.3:
  „1.2.2.3. Българско сдружение на родовете от Македония 55,0“
  2. в раздел III:
  а) на ред III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) и ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „184 050,5“ се заменя с „184 105, 5“.
  б) В ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство числото „22 884,3“ се заменя с „22 939,3“.
  - на ред Всичко числото „217 050,5“ се заменя с „217 105,5“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „217 050,5“ се заменя с „245 050,5“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „208 850,3“ се заменя със „236 850,3“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „136 664,9 “ се заменя със „146 664,9“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „184 050,5 “ се заменя с „212 050,5“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „184 050,5 “ се заменя с „212 050,5“.
  2. В ал. 2:
  а) на ред 2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование числото „188 901,3“ се заменя със „216 901,3“.
  б) на ред Всичко числото „217 050,5 “ се заменя с „245 050,5“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.

  Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 42 068,7
  1. Неданъчни приходи 42 068,7
  1.1. Държавни такси 41 100,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 565,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 950,0
  1.4. Други приходи -546,3
  II. РАЗХОДИ 55 965,0
  1. Текущи разходи 52 115,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 34 956,2
  1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 70,0
  2. Капиталови разходи 3 850,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 850,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 13 896,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 69 946,3
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -56 050,0
  2.1. Получени трансфери (+) 6 000,0
  2.1.1. - от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 6 000,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -62 050,0
  2.2.1. в т.ч. за Българската академия на науките -675,0
  2.2.2. за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда -59 500,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда 26 893,4
  2. Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 10 266,9
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 18 804,7
  Всичко: 55 965,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 27 135,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 20 371,4


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „55 965,0“ се заменя със „65 965,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „52 115,0“ се заменя със „62 115,0“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „34 956,2“ се заменя с „41 956,2“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „13 896,3“ се заменя с „23 896,3“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „69 946,3“ се заменя със „79 946,3“.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нов ред 3:
  „3. Политика в областта на превенцията от природни бедствия 10 000,0“.
  б) сегашният ред 3 става ред 4.
  в) на ред Всичко числото „55 965,0“ се заменя със „65 965,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.  Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 27 074,8
  1. Неданъчни приходи 27 074,8
  1.1. Държавни такси 18 815,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 6 728,8
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 3 173,0
  1.4. Други приходи -1 642,0
  II. РАЗХОДИ 95 291,3
  1. Текущи разходи 94 097,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 40 292,2
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 26 430,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 24 630,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 1 800,0
  в т.ч.
  1.2.2.1. Български институт за стандартизация 1 730,0
  2. Капиталови разходи 1 194,2
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 194,2
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 68 216,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 90 695,6
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -22 398,8
  2.1. Предоставени трансфери (-) -22 398,8
  2.1.1. - за Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ -22 398,8
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -80,3
  3.1. Предоставени трансфери (-) -80,3
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност 69 479,5
  2. Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество 17 350,8
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 8 461,0
  Всичко: 95 291,3

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на икономиката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 56 187,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 54 187,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.


  Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 151 418,0
  1. Неданъчни приходи 151 418,0
  1.1. Държавни такси 2 642,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 300,0
  1.4. Други приходи 144 476,0
  II. РАЗХОДИ 81 572,5
  1. Текущи разходи 52 890,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 7 886,5
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 42 450,1
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 42 450,1
  2. Капиталови разходи 28 682,1
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0
  2.2. Капиталови трансфери 27 882,1
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 0,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 69 845,5
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -69 845,5
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -69 725,5

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 76 918,2
  2. Бюджетна програма „Администрация“ 4 654,3
  Всичко: 81 572,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на енергетиката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 73 421,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 73 421,0

  (4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 21 302,9 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.


  Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 9 984,3
  1. Неданъчни приходи 9 984,3
  1.1. Държавни такси 2 621,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 4 571,2
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 340,0
  1.4. Други приходи 2 452,1
  II. РАЗХОДИ 19 648,5
  1. Текущи разходи 19 615,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 253,2
  2. Капиталови разходи 33,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 33,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 9 664,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 9 664,2
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 16 922,5
  2. Бюджетна програма „Администрация“ 2 726,0
  Всичко: 19 648,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на туризма, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 17 700,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 16 365,3

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.


  Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 363 332,2
  1. Неданъчни приходи 363 332,2
  1.1. Държавни такси 358 886,9
  1.2. Приходи и доходи от собственост 1 650,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 325,3
  1.4. Други приходи 1 470,0
  II. РАЗХОДИ 438 682,3
  1. Текущи разходи 295 585,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 72 361,7
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 540,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 540,0
  2. Капиталови разходи 143 097,2
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 143 097,2
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 75 350,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 97 105,4
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -21 755,3
  2.1. Предоставени трансфери (-) -21 755,3
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 5 548,0
  2. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита 384 929,6
  3. Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти 31 238,9
  4. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 4 038,0
  4.1. Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ 892,0
  4.2. Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ 3 146,0
  5. Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ 12 927,8
  Всичко: 438 682,3

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 424 485,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 364 485,6

  (4) Размерът на показателите по ал. 3, т. 2 може да бъде увеличен, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и във връзка с изпълнението на Постановление № 308 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.).

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „438 682,3“ се заменя с „450 682,3“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „143 097,2“ се заменя със „155 097,2“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „75 350,1“ се заменя със „87 350,1“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „97 105,4“ се заменя със „109 105,4“.
  2. В ал. 2:
  а) на ред 2. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита числото „384 929,6“ се заменя с „396 926,6“.
  б) на ред Всичко числото „438 682,3“ се заменя с „450 682,3“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Дора Илиева Янкова (№ 954-04-218):
  В чл.22, ал. 2, т. 2 числото „384 929,6“ се заменя с числото „484,929,6“ – за изграждане на национални и общински водни обекти, за изграждането на републикански пътища като: републикански път III – 8652 направление Ардино-Неделино-Златоград; републикански път община Смолян от село Соколовци до община Баните и до община Мадан.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.  Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 149 386,0
  1. Неданъчни приходи 149 386,0
  1.1. Държавни такси 72 000,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 62 386,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
  1.4. Други приходи 13 000,0
  II. РАЗХОДИ 203 620,9
  1. Текущи разходи 195 863,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 118 106,8
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 19 000,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 19 000,0
  2. Капиталови разходи 7 757,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7 757,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 54 234,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 93 770,5
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -27 985,7
  2.1. Предоставени трансфери (-) -27 985,7
  2.1.1. - за Селскостопанската академия -27 985,7
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -11 549,9
  3.1. Предоставени трансфери (-) -11 549,9
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на земеделието и селските райони 147 701,8
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 5 848,9
  3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 28 264,3
  4. Бюджетна програма „Администрация“ 21 805,9
  Всичко: 203 620,9

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 87 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 83 849,6

  (4) Утвърждава средства в размер на 19 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  (5) Утвърждава средства в размер на 1 927,8 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „203 620,9“ се заменя с „238 620,9“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „195 863,9“ се заменя с „205 863,9“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „118 106,8“ се заменя със „128 106,8“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „7 757,0“ се заменя с „22 757,0“.
  - на ред 2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „7 757,0“ се заменя с „22 757,0“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „54 234,9“ се заменя с „89 234,9“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „93 770,5“ се заменя със „128 770,5“.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нов ред 4:
  „4. Национална лаборатория за контрол на епизоолотичната обстановка с 6 филиала 35 000,0“.
  б) сегашният ред 4 става ред 5.
  в) на ред Всичко числото „203 620,9“ се заменя с „238 620,9“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п.Мустафа Сали Карадайъ, Ахмед Реджебов Ахмедов, Бюрхан Илиязов Абазов , Адлен Шукри Шевкед, Елхан Мехмедов Кълков и Сергей Манушов Кичиков (№ 954-04-212):
  1. В чл. 23, ал.1 в Раздел II Разходи числото „203 620,9 хил.лв.“ се заменя с числото „220 620,9 хил.лв.“
  1.1 В т. 1.1. числото „118 106,8 хил.лв.“ се заменя с „133 106,8 хил.лв.“
  1.2 В т. 1.2.1 числото „19 000,0 хил.лв.“ се заменя с „21 000,0 хил.лв.“
  2. В чл. 23, ал.1 в Раздел III Бюджетни взаимоотношения /Трансфери/ числото „54 234,9 хил.лв.“ се заменя с числото „71 234,9 хил.лв.“
  2.1 В т. 1 числото „93 770,5 хил.лв.“ се заменя с числото „113 770,5 хил.лв.“
  2.2 В т.2.1.1 числото „27 985,7 хил.лв.“ се заменя с числото „30 985,7“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Мария Щерева Белова, Александър Иванов Мацурев, Ирена Методиева Димова, Андриан Иванов Райков, Станислава Красимирова Стоянова (№ 954-04-215):
  1. В чл. 23, в таблицата в ал. 1 се правят следните изменения:
  а) в т. II „РАЗХОДИ", т. 1. „Текущи разходи" числото „195 863,9" се заменя със „197 863,9";
  б) в т. II „РАЗХОДИ", т. 1.1 „Персонал" числото „118 106,8" се заменя със „128 106,8";
  в) в т. II, т. 2 „Капиталови разходи" числото „7 757,0" се заменя с „5 757,0";
  г) в т. II, т. 2.1 „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт" числото „7 757,0" се заменя с „5 757,0".
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:

  Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 149 386,0
  1. Неданъчни приходи 149 386,0
  1.1. Държавни такси 72 000,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 62 386,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
  1.4. Други приходи 13 000,0
  II. РАЗХОДИ 203 620,9
  1. Текущи разходи 197 863,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 128 106,8
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 19 000,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 19 000,0
  2. Капиталови разходи 5 757,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 5 757,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 54 234,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 93 770,5
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -27 985,7
  2.1. Предоставени трансфери (-) -27 985,7
  2.1.1. - за Селскостопанската академия -27 985,7
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -11 549,9
  3.1. Предоставени трансфери (-) -11 549,9
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на земеделието и селските райони 151 401,8
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 5 848,9
  3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 28 264,3
  4. Бюджетна програма „Администрация“ 18 105,9
  Всичко: 203 620,9

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 77 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 73 849,6


  (4) Утвърждава средства в размер на 19 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  (5) Утвърждава средства в размер на 1 927,8 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.


  Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 56 287,4
  1. Неданъчни приходи 56 287,4
  1.1. Държавни такси 25 017,4
  1.2. Приходи и доходи от собственост 807,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 169,0
  1.4. Други приходи 26 294,0
  II. РАЗХОДИ 282 885,3
  1. Текущи разходи 272 227,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 37 569,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 207 781,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 207 781,0
  1.2.1.1. - за „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 175 000,0
  1.2.1.2. - за „Български пощи“ ЕАД 32 781,0
  2. Капиталови разходи 10 658,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 658,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 56 923,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 25 545,1
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 56 010,7
  2.1. Получени трансфери (+) 56 010,7
  2.1.1. в т.ч. от Държавното обществено осигуряване 250,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -24 631,9
  3.1. Предоставени трансфери (-) -24 631,9
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) -169 674,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 169 674,0
  1. Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 169 674,0
  1.1. Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 169 674,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на транспорта 228 017,8
  2. Политика в областта на съобщенията и информационните технологии 33 913,5
  3. Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ 20 954,0
  Всичко: 282 885,3

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 247 323,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 244 810,8

  (4) Утвърждава целеви средства за Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт общо в размер на 652,7 хил. лв., от тях за персонал 316,0 хил. лв. и за издръжка 336,7 хил. лв., които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат разходвани за други цели. Средствата се разпределят по отделните видове транспорт, както следва:
  1. въздушен транспорт – общо в размер на 320,4 хил. лв., от тях персонал 140,4 хил. лв. и издръжка 180,0 хил. лв.
  2. воден транспорт – общо в размер на 160,5 хил. лв., от тях персонал 87,8 хил. лв. и издръжка 72,7 хил. лв.
  3. железопътен транспорт – общо в размер на 171,8 хил. лв., от тях персонал 87,8 хил. лв. и издръжка 84,0 хил. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.


  Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 700,0
  1. Неданъчни приходи 26 700,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 26 893,0
  1.2. Други приходи -193,0
  II. РАЗХОДИ 82 260,0
  1. Текущи разходи 80 410,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 15 011,1
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 5 038,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 50 068,3
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 180,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 49 888,3
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 10 160,6
  2. Капиталови разходи 1 850,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 150,0
  2.2. Капиталови трансфери 700,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 55 560,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 53 748,3
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 2 000,0
  2.1. Получени трансфери (+) 2 000,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -188,3
  3.1. Предоставени трансфери (-) -188,3
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 18 866,5
  2. Политика в областта на спорта за високи постижения 53 905,6
  3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 3 629,4
  4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта 425,6
  5. Политика в областта на младите хора 3 408,2
  6. Бюджетна програма „Администрация“ 2 024,7
  Всичко: 82 260,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 60 018,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 59 968,4


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „82 260,0“ се заменя с „85 260 ,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „80 410,0“ се заменя с „83 410,0“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „15 011,1“ се заменя с „18 011,1“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „55 560,0“ се заменя с „58 560,0“.
  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време числото „18 866,5“ се заменя с „21 866,5“.
  б) на ред Всичко числото „82 260,0“ се заменя с „85 260,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.


  Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 200,0
  1. Неданъчни приходи 200,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 33,6
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 166,4
  II. РАЗХОДИ 125 861,6
  1. Текущи разходи 119 061,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 111 894,1
  2. Капиталови разходи 6 800,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 6 800,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 125 661,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 127 904,2
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -2 242,6
  2.1. Предоставени трансфери (-) -2 242,6
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)

  1 2
  1. Политика в областта на защитата на националната сигурност 125 861,6
  Всичко: 125 861,6

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 13 559,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 13 633,1


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „125 861,6“ се заменя със „136 539,8“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „119 061,6“ се заменя със „129 739,8“.
  - ред 1.1. Персонал числото „111 894,1“ се заменя със „122 572,3“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „125 661,6“ се заменя със „136 339,8“.
  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. Политика в областта на защитата на националната сигурност числото „125 861,6“ се заменя със „136 339,8“.
  б) на ред Всичко числото „125 861,6“ се заменя със „136 339,8“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.


  Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 4 056,5
  1. Текущи разходи 3 976,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 920,5
  2. Капиталови разходи 80,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 80,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 4 056,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 056,5
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“ 4 056,5
  Всичко: 4 056,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 1 100,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 1 100,0
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.

  Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 2 969,4
  1. Текущи разходи 2 769,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 039,4
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 969,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 969,4
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Противодействие и защита на гражданите от дискриминация“ 2 969,4
  Всичко: 2 969,4

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 904,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 909,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28.


  Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 300,0
  1. Неданъчни приходи 300,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 300,0
  II. РАЗХОДИ 3 013,6
  1. Текущи разходи 2 793,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 069,6
  2. Капиталови разходи 220,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 220,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 713,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 713,6
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Защита на личните данни на физическите лица” 3 013,6
  Всичко: 3 013,6

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 922,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 926,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.

  Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,0
  1. Неданъчни приходи 40,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0
  II. РАЗХОДИ 21 856,7
  1. Текущи разходи 20 136,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 15 440,0
  2. Капиталови разходи 1 720,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 720,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 21 816,7
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 21 816,7
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности” 21 856,7
  Всичко: 21 856,7

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 7 817,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 6 296,7
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.

  Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 300,0
  1. Неданъчни приходи 300,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 300,0
  II. РАЗХОДИ 44 004,6
  1. Текущи разходи 43 704,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 38 748,6
  2. Капиталови разходи 300,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 300,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 43 704,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 43 704,6
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“ 44 004,6
  Всичко: 44 004,6

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Националната служба за охрана, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 4 718,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 5 100,0


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  а) на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „44 004,6“ се заменя с „47 702,4“.
  б) на ред 1. Текущи разходи числото „43 704,6“ се заменя с „47 402,4“.
  в) на ред 1.1. Персонал числото „38 748,6“ се заменя с „42 446,4“.
  2. В раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  а) на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „43 704,6“ се заменя с „47 402,4".
  б) на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „43 704,6“ се заменя с „47 402,4".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31.


  Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 55 951,0
  1. Текущи разходи 39 156,0
  2. Капиталови разходи 16 795,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 16 795,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 55 951,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 55 951,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България 55 951,0
  Всичко: 55 951,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Разузнаване“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 27 582,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 27 527,0


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  а) на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „55 951,0“ се заменя с „59 687,7“.
  б) на ред 1. Текущи разходи числото „39 156,0“ се заменя с „42 892,7“.
  2. В раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  а) на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „55 951,0“ се заменя с „59 687,7“.
  б) на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „55 951,0“ се заменя с „59 687,7“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.


  Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 950,0
  1. Неданъчни приходи 950,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 950,0
  II. РАЗХОДИ 25 447,2
  1. Текущи разходи 21 623,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 18 107,7
  2. Капиталови разходи 3 824,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 824,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 24 497,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 24 997,2
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -500,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -500,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:


  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“ 25 447,2
  Всичко: 25 447,2

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Националния статистически институт, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 7 237,1
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 7 207,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.


  Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 6 000,0
  1. Неданъчни приходи 6 000,0
  1.1. Държавни такси 4 000,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
  II. РАЗХОДИ 5 391,8
  1. Текущи разходи 5 191,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 435,3
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 0,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 608,2
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -608,2
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -608,2

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии“ 5 391,8
  Всичко: 5 391,8

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 1 012,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 946,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.


  Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 70 488,0
  1. Неданъчни приходи 70 488,0
  1.1. Държавни такси 70 238,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0
  II. РАЗХОДИ 14 727,3
  1. Текущи разходи 10 084,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 7 084,8
  2. Капиталови разходи 4 642,6
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 642,6
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -55 760,7
  1. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -55 760,7
  1.1. Предоставени трансфери (-) -55 760,7
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“ 14 727,3
  Всичко: 14 727,3

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 7 592,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 7 592,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
  Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 200,0
  1. Неданъчни приходи 1 200,0
  1.1. Държавни такси 1 200,0
  II. РАЗХОДИ 1 792,7
  1. Текущи разходи 1 712,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 352,3
  2. Капиталови разходи 80,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 80,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 592,7
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 592,7
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Регулиране на радио и телевизионния пазар“ 1 792,7
  Всичко: 1 792,7

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Съвета за електронни медии, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 434,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 434,4

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.


  Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 10 705,0
  1. Неданъчни приходи 10 705,0
  1.1. Държавни такси 10 515,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 9,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 181,0
  II. РАЗХОДИ 9 331,9
  1. Текущи разходи 8 555,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 7 215,3
  2. Капиталови разходи 776,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 776,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -131,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -131,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 242,1
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 242,1
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -1 242,1

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“ 9 331,9
  Всичко: 9 331,9

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 2 076,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 2 076,6

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.


  Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 8 603,8
  1. Неданъчни приходи 8 603,8
  1.1. Държавни такси 8 553,8
  1.2. Други приходи 50,0
  II. РАЗХОДИ 7 145,6
  1. Текущи разходи 6 831,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 402,0
  2. Капиталови разходи 314,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 314,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 0,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 458,2
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 458,2
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -1 458,2

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България“ 7 145,6
  Всичко: 7 145,6

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 3 883,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 3 723,6

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.


  Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 10 759,3
  1. Текущи разходи 9 959,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 7 884,4
  2. Капиталови разходи 800,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 10 759,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 10 759,3
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Защита на класифицираната информация“ 10 759,3
  Всичко: 10 759,3

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 2 279,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 2 574,9

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.


  Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 2 050,0
  1. Неданъчни приходи 2 050,0
  1.1. Държавни такси 40,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 310,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 700,0
  II. РАЗХОДИ 92 752,1
  1. Текущи разходи 22 122,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 9 521,3
  2. Капиталови разходи 51 396,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 51 396,7
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 90 702,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 90 702,1
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.: 92 752,1
  1.1. Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси” 72 697,5
  1.2. Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“ 20 054,6
  Всичко: 92 752,1

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 109 847,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 82 720,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.


  Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 21 360,0
  1. Неданъчни приходи 21 360,0
  1.1. Държавни такси 18 360,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 3 000,0
  II. РАЗХОДИ 18 360,0
  1. Текущи разходи 17 095,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 11 981,2
  2. Капиталови разходи 1 264,6
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 264,6
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -3 000,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -3 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Регулация и надзор на небанковия финансов сектор“ 18 360,0
  Всичко: 18 360,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 5 900,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 6 332,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41.
  Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 1 868,6
  1. Текущи разходи 1 861,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 434,1
  2. Капиталови разходи 7,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 868,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 868,6
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори“ 1 868,6
  Всичко: 1 868,6

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 433,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 431,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.


  Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 5 373,0
  1. Текущи разходи 5 173,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 180,0
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 5 373,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 5 373,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“ 5 373,0
  Всичко: 5 373,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Централната избирателна комисия, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 1 200,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 1 192,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.


  Чл. 44. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 4 000,0
  1. Неданъчни приходи 4 000,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 3 246,7
  1.2. Други приходи 753,3
  II. РАЗХОДИ 366 833,0
  1. Текущи разходи 356 811,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 40 458,2
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 300 350,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 300 350,0
  2. Капиталови разходи 10 021,8
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 000,0
  2.2. Капиталови трансфери 2 021,8
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 402 833,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 402 833,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 40 000,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -40 000,0
  1. Предоставени кредити (нето) -40 000,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони 333 732,4
  2. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите 357,8
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 32 742,8
  Всичко: 366 833,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавен фонд „Земеделие”, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 327 374,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 325 374,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.


  Чл. 45. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 1 584,2
  1. Текущи разходи 1 491,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 047,2
  2. Капиталови разходи 93,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 93,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 584,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 584,2
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“ 1 584,2
  Всичко: 1 584,2

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 543,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 522,0  Предложение на н.п. Димитър Николов Лазаров, Пламен Дулчев Нунев и Валентин Кирилов Касабов: (№ 954-04-195):
  1. В чл. 45, ал. 1, т. II. „Разходи", в т. 1.1 ,Персонал" сумата се увеличава с 47,0 хил. лв.
  2. В чл. 45, ал. 3, в т, 1 „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г." и в т. 2 „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г." сумите се намаляват с 47,0 хил. лв.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 45:

  Чл. 45. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 1 584,2
  1. Текущи разходи 1 491,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 094,2
  2. Капиталови разходи 93,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 93,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 584,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 584,2
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“ 1 584,2
  Всичко: 1 584,2


  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:


  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 496,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 475,0  Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 92,0
  1. Неданъчни приходи 92,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 85,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5,0
  1.3. Други приходи 2,0
  II. РАЗХОДИ 64 982,1
  1. Текущи разходи 60 931,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 56 662,1
  2. Капиталови разходи 4 051,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 051,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 64 890,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 64 890,1
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред 64 982,1
  Всичко: 64 982,1

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 10 380,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 8 198,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.

  Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2020 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0,0
  II. РАЗХОДИ 32 033,3
  1. Текущи разходи 23 533,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 13 918,0
  2. Капиталови разходи 8 500,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 500,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 32 033,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 32 061,8
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -28,5
  2.1. Предоставени трансфери (-) -28,5
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на електронното управление 32 033,3
  Всичко: 32 033,3

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавната агенция „Електронно управление“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 18 550,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. 17 915,3

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.

  Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2020 г. на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Българско национално радио 47 044,9
  в т.ч.
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 3 900,0
  2. Българска национална телевизия 70 907,1
  в т.ч.
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 6 100,0
  3. Българска телеграфна агенция 5 811,4

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.

  Чл. 49. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2020 г., както следва:
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Столична община - вътрешноградски транспорт 11 000,0
  2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони 25 000,0
  3. Национална компания „Железопътна инфраструктура" 145 000,0
  Всичко: 181 000,0

  (2) Приема капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2020 г, както следва:
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 10 000,0
  2. Национална компания „Железопътна инфраструктура" 120 000,0
  3. „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД 139 000,0
  4. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" 111 000,0
  Всичко: 380 000,0


  Предложение на н.п. Георги Страхилов Свиленски и Димитър Иванов Данчев (№ 954-04-205):
  В чл. 49, ал. 1 в таблицата, на ред 2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони числото „25 000,0“ се заменя с „50 000,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п.Мустафа Сали Карадайъ, Ахмед Реджебов Ахмедов, Бюрхан Илиязов Абазов , Адлен Шукри Шевкед, Елхан Мехмедов Кълков и Сергей Манушов Кичиков (№ 954-04-214):
  1. В чл. 49, ал.1 и ал. 2 се правят следните промени
  1.1 В ал. 1 ред 2. „За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони“ числото „25 000,0 хил.лв.“ се заменя с числото „30 000,0 хил.лв.“
  1.2 В ал. 1 ред 3. „Национална компания „Железопътна инфраструктура"“ числото „145 000,0 хил.лв.“ се заменя с числото „167 000,0 хил.лв.“.
  1.3 В ал.1 ред „Всичко“ числото „181 000,0 хил.лв.“ се заменя с числото „208 000,0 хил.лв.“.
  1.4 В ал. 2 ред 2 „Национална компания „Железопътна инфраструктура"“ числото „120 000,0 хил.лв.“ се заменя с числото „145 000,0 хил.лв.“
  1.5 В ал. 2 раздел II. ред „Всичко“ числото „380 000,0 хил.лв.“ се заменя с числото „405 000,0 хил.лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.


  Чл. 50. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2020 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложението и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3 653 185,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 307 022,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 43 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 199 110,2 хил. лв. и по общини, както следва:
  (хил. лв.)
  Общини Основни от тях:
  бюджетни трансфери за местни дейности
  взаимоотно- Обща Целева
  шения субсидия за обща за зимно субсидия за
  делегираните изравнителна поддържане и капиталови
  от държавата субсидия снегопочистване разходи
  дейности на общински
  пътища
  1 2(3+4+5+6) 3 4 5 6
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 9 466,3 8 959,9 0,0 118,4 388,0
  Белица 8 507,0 6 618,1 1 040,3 247,7 600,9
  Благоевград 45 749,7 44 061,6 0,0 340,1 1 348,0
  Гоце Делчев 24 184,6 21 480,1 2 034,0 124,0 546,5
  Гърмен 12 335,9 10 131,8 1 463,5 144,0 596,6
  Kресна 3 973,0 3 092,6 469,9 109,5 301,0
  Петрич 30 066,8 24 976,5 2 871,5 427,1 1 791,7
  Pазлог 14 579,8 12 830,7 979,3 230,0 539,8
  Cандански 27 121,7 22 774,2 2 233,8 421,8 1 691,9
  Cатовча 12 132,0 10 037,4 1 382,1 144,2 568,3
  Cимитли 9 911,1 7 842,5 1 258,4 193,4 616,8
  Cтрумяни 5 165,3 3 654,6 603,4 234,4 672,9
  Xаджидимово 7 272,7 5 738,2 926,6 96,6 511,3
  Якоруда 7 134,0 5 613,0 1 033,7 99,5 387,8

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 17 687,2 14 388,7 2 356,4 164,4 777,7
  Бургас 119 316,2 117 293,8 0,0 164,5 1 857,9
  Kамено 7 376,8 6 308,7 549,8 56,4 461,9
  Kарнобат 18 860,7 15 671,6 1 759,6 253,4 1 176,1
  Mалко Tърново 4 102,7 3 068,6 339,5 132,1 562,5
  Hесебър 13 695,8 13 006,4 0,0 95,0 594,4
  Поморие 14 825,2 14 004,8 0,0 119,5 700,9
  Приморско 3 668,8 3 405,5 0,0 34,0 229,3
  Pуен 19 117,3 14 814,8 2 700,6 241,2 1 360,7
  Cозопол 7 127,1 6 440,0 0,0 134,0 553,1
  Средец 11 970,4 9 623,3 1 000,0 234,4 1 112,7
  Cунгурларе 10 258,4 7 943,5 1 257,7 169,3 887,9
  Царево 5 128,5 4 633,8 0,0 70,3 424,4

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 5 088,9 4 416,6 0,0 103,0 569,3
  Aксаково 11 020,1 9 173,6 746,6 231,2 868,7
  Белослав 8 794,6 7 901,3 613,8 38,4 241,1
  Бяла 2 814,5 2 574,7 0,0 29,8 210,0
  Bарна 162 949,9 160 058,8 0,0 232,4 2 658,7
  Bетрино 3 505,8 2 656,2 314,4 112,1 423,1
  Bълчи дол 8 289,7 6 599,9 829,9 150,7 709,2
  Девня 4 722,3 4 444,1 0,0 70,9 207,3
  Долни чифлик 14 068,6 11 614,8 1 637,9 157,1 658,8
  Дългопол 9 763,0 7 662,8 1 355,1 128,4 616,7
  Провадия 16 406,6 13 467,3 1 818,5 221,3 899,5
  Cуворово 6 160,3 5 146,4 519,6 97,5 396,8

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 53 008,0 48 886,2 1 779,3 440,7 1 901,8
  Горна Oряховица 24 004,8 20 591,5 2 589,3 108,2 715,8
  Eлена 8 957,9 6 107,9 892,7 522,7 1 434,6
  Златарица 4 556,6 3 461,1 485,7 119,9 489,9
  Лясковец 6 579,7 5 353,7 784,6 74,0 367,4
  Павликени 14 692,3 12 099,5 1 612,8 168,5 811,5
  Полски Tръмбеш 7 683,6 6 011,4 1 045,0 74,6 552,6
  Cвищов 18 870,2 15 296,6 2 723,4 110,8 739,4
  Cтражица 9 824,8 7 828,4 1 111,3 159,6 725,5
  Cухиндол 2 753,0 2 218,8 249,0 39,0 246,2

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 5 668,5 4 523,1 556,2 109,0 480,2
  Бойница 2 338,4 1 817,6 225,7 46,7 248,4
  Брегово 5 985,1 4 953,5 591,1 65,3 375,2
  Bидин 32 343,5 27 141,2 3 745,6 181,4 1 275,3
  Грамада 1 644,1 1 094,4 234,1 44,8 270,8
  Димово 5 979,0 4 492,8 680,1 129,6 676,5
  Kула 3 715,1 2 811,2 434,7 81,5 387,7
  Mакреш 1 546,3 1 053,8 218,2 28,3 246,0
  Hово село 3 003,1 2 463,0 317,3 22,9 199,9
  Pужинци 4 337,5 3 400,8 511,8 59,8 365,1
  Чупрене 2 756,2 2 096,5 293,7 52,1 313,9

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 4 605,7 3 529,5 707,6 68,2 300,4
  Бяла Cлатина 17 184,4 14 526,6 1 952,5 98,6 606,7
  Bраца 45 849,5 40 536,9 3 897,0 211,6 1 204,0
  Kозлодуй 13 473,3 13 177,0 0,0 24,0 272,3
  Kриводол 5 596,7 4 104,4 937,4 61,4 493,5
  Mездра 13 447,0 10 639,5 1 581,2 226,3 1 000,0
  Mизия 4 654,5 3 795,8 576,8 26,7 255,2
  Oряхово 6 927,9 5 535,3 974,7 78,3 339,6
  Pоман 6 020,3 4 724,4 665,9 121,2 508,8
  Xайредин 3 984,6 3 120,4 541,4 47,4 275,4

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 33 556,8 27 247,8 2 963,9 653,1 2 692,0
  Дряново 8 562,8 6 778,9 744,3 229,9 809,7
  Cевлиево 21 699,5 17 698,9 1 654,6 531,2 1 814,8
  Tрявна 7 564,1 5 219,6 760,4 634,5 949,6

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 11 138,4 10 086,8 0,0 226,5 825,1
  Генерал Тошево 9 449,6 7 126,5 980,7 224,4 1 118,0
  Добрич 48 227,5 43 121,4 4 416,9 53,1 636,1
  Добричка 14 655,7 10 252,0 1 935,7 454,1 2 013,9
  Kаварна 10 474,4 9 271,2 338,5 168,7 696,0
  Kрушари 4 455,7 3 195,7 576,5 130,0 553,5
  Tервел 10 507,3 8 082,6 1 474,0 168,7 782,0
  Шабла 3 523,6 2 742,2 245,7 112,1 423,6

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 8 815,4 5 842,0 1 325,0 307,5 1 340,9
  Джебел 7 312,4 5 292,3 785,3 161,7 1 073,1
  Kирково 14 575,6 10 108,7 2 123,9 377,4 1 965,6
  Kрумовград 15 654,0 11 396,6 1 659,3 469,1 2 129,0
  Kърджали 47 975,4 39 482,1 5 056,7 443,6 2 993,0
  Mомчилград 10 967,0 8 058,0 1 347,0 263,6 1 298,4
  Черноочене 7 502,5 5 104,0 924,4 266,5 1 207,6

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 4 781,3 3 538,1 601,3 133,9 508,0
  Бобошево 1 938,0 1 152,3 307,3 83,4 395,0
  Дупница 23 530,8 20 087,5 2 498,7 168,7 775,9
  Kочериново 3 590,6 2 487,2 566,4 101,3 435,7
  Kюстендил 31 904,2 26 250,2 2 944,8 657,2 2 052,0
  Hевестино 2 633,2 1 454,0 417,5 157,6 604,1
  Pила 2 345,2 1 777,4 342,3 19,2 206,3
  Cапарева баня 3 710,5 3 040,8 374,1 57,1 238,5
  Tрекляно 1 779,4 800,0 275,7 180,0 523,7

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 2 675,3 2 242,0 119,7 72,6 241,0
  Летница 3 438,1 2 819,2 306,8 58,9 253,2
  Ловеч 29 325,5 24 635,5 2 850,7 343,2 1 496,1
  Луковит 13 649,4 11 428,0 1 575,8 111,1 534,5
  Tетевен 13 994,9 11 747,7 1 489,1 151,3 606,8
  Tроян 17 042,4 14 007,1 1 449,2 414,8 1 171,3
  Угърчин 5 255,9 3 986,2 637,7 117,4 514,6
  Ябланица 6 211,3 5 112,3 479,0 146,5 473,5

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 13 972,9 11 484,5 1 488,7 202,7 797,0
  Бойчиновци 6 007,6 4 580,2 936,4 51,8 439,2
  Брусарци 3 591,9 2 623,6 566,6 50,6 351,1
  Bълчедръм 6 541,3 5 253,0 839,8 43,9 404,6
  Bършец 5 256,3 4 175,1 592,7 85,2 403,3
  Георги Дамяново 3 329,2 2 534,2 338,4 63,4 393,2
  Лом 17 433,1 14 767,1 2 042,2 100,5 523,3
  Mедковец 3 326,7 2 614,4 470,6 25,0 216,7
  Mонтана 32 268,4 27 984,9 3 198,2 114,8 970,5
  Чипровци 2 055,2 1 354,7 348,7 33,2 318,6
  Якимово 2 776,7 2 028,3 474,9 41,8 231,7

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 5 430,9 4 631,8 422,3 89,2 287,6
  Белово 5 084,0 4 090,2 636,2 36,4 321,2
  Брацигово 5 877,7 4 600,9 819,8 90,8 366,2
  Bелинград 23 802,6 20 804,7 2 155,7 95,7 746,5
  Лесичово 4 376,5 3 236,1 715,0 80,6 344,8
  Пазарджик 64 450,6 55 616,6 6 903,0 240,4 1 690,6
  Панагюрище 12 307,2 10 426,5 1 310,9 92,7 477,1
  Пещера 10 449,5 9 181,8 916,0 66,2 285,5
  Pакитово 10 751,6 8 740,2 1 483,5 153,3 374,6
  Cептември 14 420,3 11 629,7 2 035,5 133,8 621,3
  Cтрелча 3 166,5 2 561,6 352,2 25,7 227,0
  Сърница 4 037,0 3 354,5 466,0 32,2 184,3

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 5 114,6 3 379,7 563,9 317,8 853,2
  Земен 2 191,4 1 296,9 324,3 98,9 471,3
  Kовачевци 2 291,4 1 342,2 233,4 240,4 475,4
  Перник 45 250,2 39 887,2 3 787,4 260,2 1 315,4
  Pадомир 11 483,1 9 126,9 1 205,2 214,4 936,6
  Tрън 4 564,4 2 625,9 478,0 319,8 1 140,7

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 4 790,0 3 814,4 598,0 73,7 303,9
  Гулянци 6 750,7 5 074,9 1 099,6 80,2 496,0
  Долна Mитрополия 10 420,7 7 809,5 1 747,2 138,1 725,9
  Долни Дъбник 8 442,5 6 853,5 1 091,6 87,4 410,0
  Искър 4 013,1 3 139,5 582,1 42,6 248,9
  Левски 10 454,3 8 329,0 1 600,5 57,5 467,3
  Hикопол 5 466,7 4 022,9 905,1 60,2 478,5
  Плевен 68 419,0 63 081,6 3 333,7 278,9 1 724,8
  Пордим 5 201,2 4 179,3 593,5 69,6 358,8
  Червен бряг 16 922,8 13 865,8 2 260,5 134,4 662,1
  Kнежа 9 603,7 8 292,3 994,6 34,9 281,9

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 31 977,0 26 188,6 4 173,5 301,8 1 313,1
  Брезово 5 409,2 4 019,4 624,4 138,1 627,3
  Kалояново 6 633,4 4 988,3 986,9 94,5 563,7
  Kарлово 29 480,6 24 057,7 3 865,6 279,9 1 277,4
  Кричим 4 851,9 4 007,5 698,1 9,0 137,3
  Лъки 2 705,6 1 810,1 332,1 146,1 417,3
  „Mарица” 15 370,6 13 181,9 1 383,1 94,1 711,5
  Перущица 4 136,5 3 465,9 492,8 28,7 149,1
  Пловдив 175 982,3 171 768,6 1 619,2 135,7 2 458,8
  Първомай 15 646,2 12 823,5 1 866,0 176,7 780,0
  Pаковски 15 201,2 12 929,5 1 752,6 80,6 438,5
  „Pодопи” 13 253,3 10 661,1 1 594,9 171,8 825,5
  Cадово 9 967,7 8 343,0 1 101,1 59,1 464,5
  Стамболийски 10 259,8 8 382,1 1 556,0 39,3 282,4
  Cъединение 4 804,2 3 603,5 718,8 65,0 416,9
  Xисаря 7 043,1 5 836,6 748,0 50,6 407,9
  Куклен 3 779,8 3 001,1 232,0 155,5 391,2
  Сопот 6 328,6 5 438,5 667,9 28,0 194,2

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 6 362,4 5 015,0 906,2 81,4 359,8
  Исперих 17 238,3 14 776,3 1 600,4 119,9 741,7
  Kубрат 11 524,3 9 257,2 1 459,6 162,6 644,9
  Лозница 7 307,1 5 659,0 881,3 159,5 607,3
  Pазград 33 455,5 30 155,3 2 104,6 199,3 996,3
  Cамуил 7 234,0 5 932,6 718,5 98,8 484,1
  Цар Калоян 3 733,5 2 904,7 582,9 42,1 203,8

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 4 205,2 3 256,0 515,7 90,9 342,6
  Бяла 7 252,1 5 732,9 920,9 131,5 466,8
  Bетово 7 024,6 5 509,3 975,3 125,6 414,4
  Две могили 6 237,5 4 826,8 745,2 143,1 522,4
  Иваново 4 184,4 2 541,7 741,5 233,7 667,5
  Pусе 80 321,5 72 389,0 6 028,0 254,8 1 649,7
  Cливо поле 5 985,9 4 511,7 854,6 128,0 491,6
  Ценово 3 300,7 2 326,4 499,5 94,1 380,7

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 3 027,6 2 342,3 324,7 65,8 294,8
  Главиница 7 736,3 5 894,0 1 008,6 120,5 713,2
  Дулово 18 468,4 15 101,8 2 378,3 126,2 862,1
  Kайнарджа 6 543,2 5 273,1 646,4 118,7 505,0
  Cилистра 31 377,4 27 041,8 3 199,7 203,9 932,0
  Cитово 4 300,1 3 194,9 544,1 116,4 444,7
  Tутракан 9 760,6 7 875,8 1 253,4 114,8 516,6

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 12 764,1 9 682,3 1 863,4 278,0 940,4
  Hова Загора 23 305,3 19 317,3 2 518,5 223,8 1 245,7
  Cливен 72 454,6 63 663,1 5 607,9 610,8 2 572,8
  Tвърдица 13 239,4 10 973,8 1 408,4 192,8 664,4

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 3 384,7 2 185,8 335,0 229,0 634,9
  Борино 2 461,5 1 689,1 388,8 104,0 279,6
  Девин 8 288,8 6 651,2 803,0 230,8 603,8
  Доспат 6 491,0 5 303,0 745,0 86,3 356,7
  Златоград 8 155,6 6 524,8 1 017,7 174,8 438,3
  Mадан 8 616,3 6 204,5 948,2 349,7 1 113,9
  Hеделино 4 670,1 3 362,2 637,1 136,8 534,0
  Pудозем 7 929,6 6 272,6 881,6 165,1 610,3
  Cмолян 29 339,3 25 201,2 1 308,1 709,3 2 120,7
  Чепеларе 5 409,2 4 689,1 0,0 223,1 497,0

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 556 103,2 544 839,3 0,0 869,9 10 394,0
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 1 571,5 1 089,8 293,5 51,9 136,3
  Божурище 5 176,6 4 458,3 369,0 60,6 288,7
  Ботевград 20 444,7 17 105,4 1 963,2 362,1 1 014,0
  Годеч 3 648,0 2 327,0 438,9 248,2 633,9
  Горна Mалина 4 869,4 3 610,0 612,4 138,9 508,1
  Долна баня 5 567,9 4 924,6 464,8 28,8 149,7
  Драгоман 4 164,3 2 699,4 363,7 256,0 845,2
  Eлин Пелин 12 595,8 11 603,3 0,0 234,5 758,0
  Eтрополе 9 915,4 8 322,7 903,5 189,9 499,3
  Златица 4 093,2 3 887,3 0,0 42,9 163,0
  Ихтиман 11 542,9 9 081,9 1 400,2 282,5 778,3
  Kопривщица 2 555,1 2 243,2 131,0 43,6 137,3
  Kостенец 7 804,1 6 396,9 852,6 158,0 396,6
  Kостинброд 9 541,7 7 877,0 922,2 179,3 563,2
  Мирково 1 868,6 1 289,6 239,1 85,2 254,7
  Пирдоп 4 767,0 4 091,7 418,0 79,6 177,7
  Правец 8 703,6 7 004,1 498,1 389,0 812,4
  Cамоков 21 213,6 18 752,1 1 187,0 236,6 1 037,9
  Cвоге 11 648,7 8 359,8 1 462,9 484,0 1 342,0
  Cливница 5 696,0 4 494,9 727,1 111,4 362,6
  Чавдар 1 284,8 1 026,4 106,4 35,1 116,9
  Челопеч 1 891,3 1 650,8 83,4 37,5 119,6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 5 433,8 3 700,3 866,0 125,2 742,3
  Гурково 3 842,4 3 006,3 516,5 40,2 279,4
  Гълъбово 7 497,6 6 949,1 95,3 59,7 393,5
  Kазанлък 42 964,8 37 306,7 4 357,7 180,7 1 119,7
  Mъглиж 7 995,3 6 500,1 877,6 122,0 495,6
  Николаево 4 824,7 3 968,6 585,0 43,4 227,7
  Oпан 1 932,2 1 283,4 179,5 58,9 410,4
  Павел баня 9 929,5 8 357,0 1 078,7 55,9 437,9
  Pаднево 10 608,7 8 768,2 910,9 146,2 783,4
  Cтара Загора 84 817,7 76 803,8 4 862,5 440,1 2 711,3
  Чирпан 14 379,6 11 710,3 1 740,5 163,4 765,4

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 5 171,9 2 948,3 674,3 331,8 1 217,5
  Oмуртаг 12 774,1 9 278,8 1 860,1 334,1 1 301,1
  Oпака 4 001,8 3 006,3 625,0 72,1 298,4
  Попово 17 988,3 14 483,1 1 764,3 394,1 1 346,8
  Tърговище 36 941,2 30 778,7 3 660,6 517,7 1 984,2

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 24 853,1 20 824,9 2 679,1 200,5 1 148,6
  Ивайловград 5 983,6 3 784,8 771,8 311,3 1 115,7
  Любимец 6 578,5 5 202,0 892,2 65,1 419,2
  Mаджарово 2 551,6 1 555,4 379,3 105,8 511,1
  Mинерални бани 3 649,3 2 722,4 374,8 89,4 462,7
  Cвиленград 14 913,3 12 537,7 1 385,9 165,2 824,5
  Cимеоновград 6 113,3 4 814,9 926,9 34,0 337,5
  Cтамболово 5 408,8 3 807,6 654,4 145,6 801,2
  Tополовград 7 746,0 6 081,9 935,5 97,9 630,7
  Xарманли 13 888,5 11 155,9 1 634,4 174,7 923,5
  Xасково 51 516,0 47 339,7 2 319,4 226,5 1 630,4

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 7 699,0 6 071,1 1 042,6 119,9 465,4
  Bенец 5 270,6 3 789,3 852,2 126,3 502,8
  Bърбица 7 336,8 5 557,3 1 127,1 94,5 557,9
  Kаолиново 8 710,9 6 731,0 1 303,4 104,6 571,9
  Kаспичан 5 732,3 4 626,0 647,5 79,4 379,4
  Hикола Kозлево 5 921,5 4 777,6 682,6 68,2 393,1
  Hови пазар 14 650,7 12 578,0 1 338,8 150,1 583,8
  Cмядово 6 121,3 5 067,5 643,5 50,4 359,9
  Xитрино 4 418,3 2 834,1 670,4 188,3 725,5
  Шумен 56 351,3 50 855,0 3 712,4 304,0 1 479,9

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 5 236,1 4 062,5 394,0 114,2 665,4
  Eлхово 10 310,0 8 237,3 1 211,7 131,0 730,0
  Cтралджа 9 477,5 7 451,6 1 112,5 132,0 781,4
  „Tунджа” 12 755,1 9 205,4 1 912,4 238,8 1 398,5
  Ямбол 42 831,9 39 192,4 3 087,8 35,1 516,6

  ВСИЧКО: 4 202 545,5 3 653 185,2 307 022,0 43 228,1 199 110,2


  Предложение на н.п. Кристина Максимова Сидорова (№ 954-04-192):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ГАБРОВО, на ред Трявна числото „5 219,6“ в колона 3 се заменя с „5 719,6“, а числото „949,6“ в колона 6 се заменя с „1 449,6“.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Надя Спасова Клисурска-Жекова (№ 954-04-198):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ Пазарджик се правят следните изменения:
  1. на ред Пазарджик числото „1690,6“ в колона 6 се заменя с числото „ 2690,6“
  2. на ред Стрелча числото „227,0“ в колона 6 се заменя с числото „527,0“
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Цветан Борисов Топчиев и Филип Стефанов Попов (№ 954-04-199):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ Видин се правят следните изменения:
  1. на ред Белоградчик числото „480,2“ в колона 6 се заменя с числото „528,22“
  2. на ред Бойница числото „248,4“ в колона 6 се заменя с числото 273,24“
  3. на ред Брегово числото „375,2“ в колона 6 се заменя с числото „412,72“
  4. на ред Видин числото „1275,3“ в колона 6 се заменя с числото „1402,83“
  5. на ред Грамада числото „270,8“ в колона 6 се заменя с числото „297,88“
  6. на ред Димово числото „676,5“ в колона 6 се заменя с числото „744,15“
  7. на ред Кула числото „387,7“ в колона 6 се заменя с числото „426,47“
  8. на ред Макреш числото „246,0“ в колона 6 се заменя с числото „270,6“
  9. на ред Ново село числото „ 199,9“ в колона 6 се заменя с числото „219,89“
  10. на ред Ружинци числото „365,1“ в колона 6 се заменя с числото „401,61“
  11. на ред Чупрене числото „313,9“ в колона 6 се заменя с числото „345,29“.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Крум Костадинов Зарков и Георги Георгиев Стоилов (№ 954-04-202):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ РУСЕ се правят следните изменения:
  1. на ред Ветово числото „7 024,6“ в колона 2 се заменя с „9 624, 6“, а числото „414,4“ в колона 6 се заменя с „3014,4“.
  2. на ред Русе „80 321,5“ в колона 2 се заменя с „84 821,5“, а числото „1649,7“ в колона 6 се заменя със „6149,7“.
  3. на ред Ценово „3 300,7“ в колона 2 се заменя с „4398,9“, а числото „380,7“ в колона 6 се заменя с „1 478,9“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Красимир Илиев Богданов и Юлиан Кръстев Ангелов (№ 954-04-206):
  2. В чл. 50 числото „3 653 185,2" се заменя с „3 657 986,6".
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Стефан Иванов Бурджев (№ 954-04-208):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ПЛЕВЕН се правят следните изменения:
  1. на ред Плевен числото „68 419,0“ в колона 2 се заменя с „76 419,0“, а числото „ 1 724,8“ в колона 6 се заменя с „9 724,8“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п.Мустафа Сали Карадайъ, Ахмед Реджебов Ахмедов, Бюрхан Илиязов Абазов , Адлен Шукри Шевкед, Елхан Мехмедов Кълков и Сергей Манушов Кичиков (№ 954-04-213):
  В чл. 50, числото „3 653 185,2 хил. лв.“ се променя на „3 673 185,2 хил.лв.“. Числото „307 022,0 хил.лв.“ се променя на „327 022,0 хил.лв.“. Числото „199 110,2 хил.лв.“ се променя на „319 110,2 хил.лв.“.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Дора Илиева Янкова (№ 954-04-218):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ СМОЛЯН се правят следните изменения:
  1. на ред Баните числото „634,9“ в колона 6 се заменя с числото „5 134,9“
  - за общински пътища и улици в населените места Давидково, Гълъбово, Баните, Дрянка, Оряховец, Малка Арда, Вишнево, Босилково и др. - 2 млн. лв
  - за подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в село Давидково – 2,5 млн. лв
  2. на ред Борино числото „279,6“ в колона 6 се заменя с числото „3 279,6“
  – за общински пътища и улици – 1 млн. лв
  - за проучване, реставриране и съхранение на национално защитени културно- исторически и археологически обекти, връх Виденица (Гьоз тепе) и Изтъкъм тепе – 2 млн. лв
  3. на ред Девин числото „603,80“ в колона 6 се заменя с числото „2 603,80“
  - 1 млн. лв. за междуселищен път Триград – Кестен
  - 500 хил. лв. за междуселищен път Михалково – Чуреково
  - 500 хил. лв. за капиталови разходи за МБАЛ „Девин“ ЕАД
  4. на ред Доспат числото „356,7“ в колона 6 се заменя с числото „2 356,7“ – за ремонт и реконструкция на общински път Доспат – село Късак
  5. на ред Златоград числото „438,3“ в колона 6 се заменя с числото„18 538,6“
  – за изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград – втори етап – 18 млн. лв.
  - за водоснабдяване на село Цацаровци и село Долен, кв. „Станкова махала“ – 100 хил. лв
  6. на ред Мадан числото „1113,9“ в колона 6 се заменя с „7113,9“
  – 3 млн. лв за изграждане на общински пътища Върбина – Боровина и до село Купен, Гарабина, Касап
  - 3 млн. лв за доизграждането на ул. „Младост“, „Извор“ и др. в Мадан и съседните села
  7. на ред Неделино числото „534,0“ в колона 6 се заменя с „5 534,0“
  - 2,5 млн. лв. за доизграждане на междуобщинския път Крайна – Долен
  - 2,5 млн. лв. за изграждане на общински пътища и улици
  8. на ред Рудозем числото „610,3“ в колона 6 се заменя с „10 110,3“
  – 2 млн. лв за общинските пътища в Рудозем, Елховец, Витина, Поляна
  - 5 млн. лв за довеждащи канализации от Елховското и Чепинското корито до пречиствателната станция на община Рудозем
  - 2,5 млн. лв спортна зала в село Чепинци
  9. на ред Смолян числото „2 120,7“ в колона 6 се заменя с числото „13 620,7“
  - 5 млн. лв. за улици и общински пътища в населените места в община Смолян
  - 4 млн. лв. за доизграждането на улиците в град Смолян – „проф. Асен Василев“ и др.
  - 2,5 млн. лв ремонт, реконструкция и модернизиране на стария стадион в град Смолян
  10. на ред Чепеларе числото „497,0“ в колона 6 се заменя с числото „3 097,0“
  – за улици и общински пътища в селата Хвойна, Павелско, Зорница, Малево и Орехово
  - За отчуждаване на терен за околовръстен път на град Чепеларе – 600 хил. лв
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.


  Чл. 51. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, както следва:
  (хил.лв.)
  Разходи за в т.ч.
  делегирани Общинска в т.ч. за: Отбрана и Образова- Здраве- Социални Култура Икономически
  Общини от държавата админи- кметове служители сигурност ние опазване услуги дейности
  дейности страция в общинска и услуги
  администрация
  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 8 959,9 703,0 87,1 615,9 129,8 6 099,8 279,6 1 221,6 526,1
  Белица 6 618,1 665,5 123,3 542,2 107,3 5 154,2 148,0 365,6 177,5
  Благоевград 44 061,6 2 863,1 355,1 2 508,0 334,5 32 195,9 3 274,5 3 532,5 1 861,1
  Гоце Делчев 21 480,1 1 270,3 195,8 1 074,5 172,9 16 292,5 958,2 2 376,3 409,9
  Гърмен 10 131,8 902,2 199,3 702,9 104,4 8 463,5 251,1 254,0 156,6
  Kресна 3 092,6 526,1 94,2 431,9 122,5 1 694,9 268,5 418,0 62,6
  Петрич 24 976,5 2 201,4 424,0 1 777,4 189,6 20 611,2 876,7 680,0 417,6
  Pазлог 12 830,7 972,9 177,6 795,3 131,9 9 300,8 395,6 1 632,8 396,7
  Cандански 22 774,2 1 505,3 271,9 1 233,4 205,4 17 715,9 1 231,9 1 482,6 633,1
  Cатовча 10 037,4 1 006,0 271,8 734,2 139,1 8 065,3 639,1 0,0 187,9
  Cимитли 7 842,5 808,7 155,9 652,8 139,0 5 303,7 216,6 1 197,0 177,5
  Cтрумяни 3 654,6 512,8 79,7 433,1 139,8 1 807,0 81,1 988,6 125,3
  Xаджидимово 5 738,2 715,6 166,7 548,9 123,5 4 642,3 116,5 25,5 114,8
  Якоруда 5 613,0 727,3 170,5 556,8 139,6 4 231,0 110,9 310,2 94,0

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 14 388,7 1 315,1 242,9 1 072,2 161,3 11 559,1 333,3 769,3 250,6
  Бургас 117 293,8 5 975,6 170,3 5 805,3 493,6 98 257,0 6 312,5 3 822,8 2 432,3
  Kамено 6 308,7 741,5 152,2 589,3 167,9 3 631,2 102,9 1 435,5 229,7
  Kарнобат 15 671,6 1 062,5 159,4 903,1 177,7 11 635,2 383,8 2 026,1 386,3
  Mалко Tърново 3 068,6 433,3 58,0 375,3 156,4 1 230,0 41,2 1 049,3 158,4
  Hесебър 13 006,4 1 057,2 177,6 879,6 201,3 10 931,1 495,0 92,1 229,7
  Поморие 14 004,8 1 184,7 250,1 934,6 150,8 10 636,8 290,8 1 313,7 428,0
  Приморско 3 405,5 568,4 112,3 456,1 119,6 1 998,5 75,7 518,0 125,3
  Pуен 14 814,8 1 775,2 674,1 1 101,1 133,1 12 530,3 177,8 0,0 198,4
  Cозопол 6 440,0 790,5 174,0 616,5 162,1 4 607,5 124,3 437,6 318,0
  Средец 9 623,3 718,7 94,3 624,4 172,4 6 575,1 276,6 1 498,9 381,6
  Cунгурларе 7 943,5 857,4 246,5 610,9 156,3 5 606,9 153,1 877,5 292,3
  Царево 4 633,8 600,8 79,7 521,1 137,4 3 544,8 183,8 0,0 167,0

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 4 416,6 659,9 170,3 489,6 137,9 3 325,7 57,7 68,4 167,0
  Aксаково 9 173,6 958,3 188,5 769,8 157,4 7 128,8 275,4 413,6 240,1
  Белослав 7 901,3 664,3 97,9 566,4 145,9 4 667,3 256,3 0,0 146,2 2 021,3
  Бяла 2 574,7 440,5 61,6 378,9 104,8 1 455,8 30,9 438,3 104,4
  Bарна 160 058,8 10 785,8 340,6 10 445,2 1 135,7 124 824,7 12 083,6 7 190,4 4 038,6
  Bетрино 2 656,2 545,9 112,3 433,6 139,9 1 653,2 28,5 90,3 198,4
  Bълчи дол 6 599,9 692,5 155,8 536,7 128,4 4 460,7 94,8 993,8 229,7
  Девня 4 444,1 589,3 58,0 531,3 118,6 3 025,8 150,4 325,5 234,5
  Долни чифлик 11 614,8 966,3 199,3 767,0 147,9 8 320,5 191,0 1 686,3 302,8
  Дългопол 7 662,8 855,8 188,5 667,3 147,5 6 190,5 106,7 70,0 292,3
  Провадия 13 467,3 1 041,0 195,8 845,2 159,7 10 153,1 294,1 1 050,5 768,9
  Cуворово 5 146,4 544,0 61,6 482,4 124,9 3 981,0 115,2 276,9 104,4

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 48 886,2 2 409,3 275,5 2 133,8 293,3 32 239,6 3 340,3 6 399,9 4 203,8
  Горна Oряховица 20 591,5 1 614,1 239,1 1 375,0 173,0 14 520,0 1 124,9 2 470,5 689,0
  Eлена 6 107,9 615,7 79,7 536,0 156,3 4 068,0 283,0 595,3 389,6
  Златарица 3 461,1 479,8 72,4 407,4 130,7 2 272,3 54,4 429,9 94,0
  Лясковец 5 353,7 747,3 134,1 613,2 119,1 3 823,0 314,5 99,2 250,6
  Павликени 12 099,5 1 105,8 257,4 848,4 137,7 8 149,5 566,8 1 392,3 747,4
  Полски Tръмбеш 6 011,4 853,8 221,2 632,6 130,8 4 437,5 87,3 251,4 250,6
  Cвищов 15 296,6 1 317,2 242,9 1 074,3 205,2 10 426,8 354,5 2 144,7 848,2
  Cтражица 7 828,4 817,7 184,8 632,9 160,2 5 646,9 149,9 740,5 313,2
  Cухиндол 2 218,8 401,4 43,5 357,9 121,0 829,1 89,8 683,5 94,0

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 4 523,1 506,5 43,5 463,0 139,1 2 441,2 76,6 984,6 375,1
  Бойница 1 817,6 362,7 43,5 319,2 124,4 439,0 9,4 798,6 83,5
  Брегово 4 953,5 497,6 76,1 421,5 129,7 1 416,7 105,0 2 616,6 187,9
  Bидин 27 141,2 2 153,4 260,9 1 892,5 233,3 19 555,7 945,8 2 674,5 1 578,5
  Грамада 1 094,4 381,2 43,5 337,7 103,4 496,3 30,0 0,0 83,5
  Димово 4 492,8 531,3 83,4 447,9 132,8 2 734,1 77,6 797,8 219,2
  Kула 2 811,2 447,5 43,5 404,0 131,4 1 237,8 34,8 803,1 156,6
  Mакреш 1 053,8 383,7 58,0 325,7 102,3 443,1 9,9 0,0 114,8
  Hово село 2 463,0 439,5 79,7 359,8 122,7 923,9 32,3 819,3 125,3
  Pужинци 3 400,8 474,5 79,7 394,8 142,9 2 401,7 69,5 207,8 104,4
  Чупрене 2 096,5 401,4 61,6 339,8 132,5 797,0 16,4 655,2 94,0

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 3 529,5 532,5 97,7 434,8 148,8 2 327,7 79,9 315,3 125,3
  Бяла Cлатина 14 526,6 1 081,7 210,2 871,5 170,5 10 785,1 542,8 1 528,9 417,6
  Bраца 40 536,9 2 371,7 308,0 2 063,7 277,6 30 794,0 2 169,8 2 854,9 2 068,9
  Kозлодуй 13 177,0 897,8 123,3 774,5 196,8 9 345,7 430,6 2 086,9 219,2
  Kриводол 4 104,4 649,4 148,5 500,9 106,5 3 057,2 82,5 0,0 208,8
  Mездра 10 639,5 1 001,4 221,0 780,4 180,3 7 821,4 288,8 950,9 396,7
  Mизия 3 795,8 565,1 97,7 467,4 141,0 2 548,0 79,3 316,2 146,2
  Oряхово 5 535,3 676,7 105,1 571,6 161,7 4 159,8 275,5 73,7 187,9
  Pоман 4 724,4 548,0 105,0 443,0 148,6 2 677,0 78,7 1 084,2 187,9
  Xайредин 3 120,4 509,4 97,7 411,7 130,7 1 666,3 88,7 610,5 114,8

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 27 247,8 1 898,4 86,9 1 811,5 266,4 17 611,8 1 895,2 2 362,7 3 213,3
  Дряново 6 778,9 586,8 61,6 525,2 140,1 2 552,7 346,4 2 681,8 471,1
  Cевлиево 17 698,9 1 404,6 271,9 1 132,7 225,8 11 740,4 542,3 3 033,6 752,2
  Tрявна 5 219,6 645,5 65,2 580,3 134,0 2 860,2 92,2 832,3 655,4

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 10 086,8 974,3 177,6 796,7 153,6 7 785,7 186,3 436,3 550,6
  Генерал Тошево 7 126,5 877,3 199,3 678,0 159,3 5 239,1 200,1 73,7 577,0
  Добрич 43 121,4 2 379,3 54,3 2 325,0 261,7 31 350,1 3 014,3 4 268,6 1 847,4
  Добричка 10 252,0 1 389,2 507,3 881,9 173,8 7 454,7 174,0 569,6 490,7
  Kаварна 9 271,2 769,5 97,9 671,6 160,2 6 073,1 425,2 1 395,0 448,2
  Kрушари 3 195,7 631,1 155,8 475,3 125,7 1 875,4 30,3 387,0 146,2
  Tервел 8 082,6 1 256,9 333,4 923,5 154,1 5 840,7 291,8 225,9 313,2
  Шабла 2 742,2 472,3 58,0 414,3 127,9 1 583,8 157,9 160,2 240,1

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 5 842,0 1 374,6 377,0 997,6 121,5 3 483,3 80,9 489,4 292,3
  Джебел 5 292,3 1 517,5 547,3 970,2 121,4 3 299,8 92,0 73,7 187,9
  Kирково 10 108,7 1 997,7 721,3 1 276,4 165,2 7 516,7 133,0 97,7 198,4
  Kрумовград 11 396,6 1 957,2 692,3 1 264,9 156,9 7 963,3 206,2 956,4 156,6
  Kърджали 39 482,1 3 946,5 1 185,1 2 761,4 269,7 30 711,6 1 236,4 1 784,4 1 533,5
  Mомчилград 8 058,0 1 639,8 460,4 1 179,4 130,9 5 270,1 324,2 578,2 114,8
  Черноочене 5 104,0 1 062,5 380,5 682,0 109,0 3 579,4 55,9 182,4 114,8

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 3 538,1 576,2 76,1 500,1 116,6 1 877,8 57,1 607,6 302,8
  Бобошево 1 152,3 431,0 72,4 358,6 94,6 533,1 10,1 0,0 83,5
  Дупница 20 087,5 1 525,7 159,4 1 366,3 191,2 15 985,2 1 047,4 930,8 407,2
  Kочериново 2 487,2 446,1 58,0 388,1 96,3 1 247,7 40,2 542,1 114,8
  Kюстендил 26 250,2 2 365,5 340,6 2 024,9 268,2 17 537,3 838,8 3 013,5 2 226,9
  Hевестино 1 454,0 401,9 58,0 343,9 128,2 809,9 20,0 0,0 94,0
  Pила 1 777,4 412,4 43,5 368,9 127,2 712,9 17,9 423,5 83,5
  Cапарева баня 3 040,8 577,7 97,7 480,0 109,8 2 138,7 141,5 0,0 73,1
  Tрекляно 800,0 350,6 43,5 307,1 88,6 297,0 1,2 0,0 62,6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 2 242,0 411,2 43,5 367,7 131,9 1 099,5 19,4 433,8 146,2
  Летница 2 819,2 504,5 76,1 428,4 125,4 1 624,5 53,8 375,3 135,7
  Ловеч 24 635,5 1 628,6 195,7 1 432,9 280,5 16 595,8 1 316,2 2 960,5 1 853,9
  Луковит 11 428,0 949,5 203,0 746,5 181,1 8 854,7 419,7 782,9 240,1
  Tетевен 11 747,7 969,0 177,6 791,4 169,7 8 973,9 388,2 850,2 396,7
  Tроян 14 007,1 1 217,6 210,2 1 007,4 181,2 10 198,3 780,3 866,5 763,2
  Угърчин 3 986,2 541,5 94,2 447,3 133,4 2 628,3 102,3 424,1 156,6
  Ябланица 5 112,3 544,7 94,2 450,5 104,5 4 167,4 139,1 0,0 156,6

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 11 484,5 850,0 101,5 748,5 155,7 6 798,5 518,2 2 963,7 198,4
  Бойчиновци 4 580,2 677,2 170,3 506,9 141,3 2 912,1 121,6 487,9 240,1
  Брусарци 2 623,6 507,0 94,2 412,8 125,1 1 793,4 62,4 0,0 135,7
  Bълчедръм 5 253,0 666,1 148,5 517,6 135,5 3 732,0 134,5 428,3 156,6
  Bършец 4 175,1 549,4 58,0 491,4 129,3 3 079,9 100,5 190,7 125,3
  Георги Дамяново 2 534,2 420,5 72,4 348,1 116,5 866,9 10,5 994,5 125,3
  Лом 14 767,1 1 079,7 119,7 960,0 165,4 9 660,5 527,1 3 000,3 334,1
  Mедковец 2 614,4 465,9 76,1 389,8 111,1 1 811,6 85,5 25,5 114,8
  Mонтана 27 984,9 1 763,4 210,2 1 553,2 346,4 19 740,6 1 947,0 2 783,6 1 403,9
  Чипровци 1 354,7 441,7 58,0 383,7 113,8 509,7 27,0 0,0 262,5
  Якимово 2 028,3 494,0 97,7 396,3 129,6 1 279,4 31,3 0,0 94,0

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 4 631,8 541,4 83,4 458,0 124,0 2 261,0 61,0 1 273,5 370,9
  Белово 4 090,2 668,8 155,8 513,0 148,7 2 592,8 58,0 413,1 208,8
  Брацигово 4 600,9 650,6 126,8 523,8 114,6 2 692,7 117,2 858,8 167,0
  Bелинград 20 804,7 1 325,9 184,8 1 141,1 163,8 16 425,7 368,2 1 951,8 569,3
  Лесичово 3 236,1 556,2 130,5 425,7 116,3 1 422,0 21,6 973,8 146,2
  Пазарджик 55 616,6 3 251,6 547,2 2 704,4 306,7 42 244,0 1 466,1 6 142,3 2 205,9
  Панагюрище 10 426,5 1 042,4 174,0 868,4 152,2 7 594,3 297,0 693,7 646,9
  Пещера 9 181,8 919,2 83,4 835,8 149,6 6 851,7 256,1 848,6 156,6
  Pакитово 8 740,2 771,5 90,7 680,8 132,1 6 875,7 247,3 567,4 146,2
  Cептември 11 629,7 1 152,8 253,7 899,1 150,5 9 049,6 263,0 552,1 461,7
  Cтрелча 2 561,6 463,6 43,5 420,1 149,4 1 686,2 72,6 70,0 119,8
  Сърница 3 354,5 507,4 79,7 427,7 95,8 2 481,4 35,1 203,5 31,3

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 3 379,7 502,9 58,0 444,9 132,8 2 076,8 49,9 408,5 208,8
  Земен 1 296,9 394,1 43,5 350,6 105,3 655,5 27,2 0,0 114,8
  Kовачевци 1 342,2 370,1 43,5 326,6 121,9 324,8 5,8 363,0 156,6
  Перник 39 887,2 2 496,1 268,1 2 228,0 264,9 31 163,8 1 999,6 2 049,7 1 913,1
  Pадомир 9 126,9 836,5 94,3 742,2 162,2 5 528,6 178,0 2 066,6 355,0
  Tрън 2 625,9 435,7 43,5 392,2 111,3 1 202,7 57,8 640,9 177,5

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 3 814,4 587,9 58,0 529,9 150,5 2 554,4 143,6 179,6 198,4
  Гулянци 5 074,9 725,1 145,0 580,1 139,0 3 745,2 183,1 73,7 208,8
  Долна Mитрополия 7 809,5 1 044,7 293,5 751,2 182,7 5 814,3 173,7 291,3 302,8
  Долни Дъбник 6 853,5 800,4 155,9 644,5 165,5 5 450,8 101,4 178,8 156,6
  Искър 3 139,5 570,9 97,7 473,2 110,2 2 242,6 80,1 0,0 135,7
  Левски 8 329,0 1 005,3 221,2 784,1 169,2 5 970,1 424,2 353,0 407,2
  Hикопол 4 022,9 698,2 163,1 535,1 140,7 2 355,1 40,7 495,9 292,3
  Плевен 63 081,6 3 414,1 362,3 3 051,8 334,3 48 151,5 4 958,6 2 986,7 3 236,4
  Пордим 4 179,3 566,9 126,8 440,1 106,2 2 693,4 41,3 646,2 125,3
  Червен бряг 13 865,8 1 255,3 279,0 976,3 197,6 10 839,3 636,8 623,6 313,2
  Kнежа 8 292,3 715,8 83,4 632,4 142,2 6 789,8 467,0 0,0 177,5

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 26 188,6 2 165,2 260,9 1 904,3 209,5 20 669,7 998,7 1 586,7 558,8
  Брезово 4 019,4 573,4 126,8 446,6 111,8 2 636,9 38,8 501,9 156,6
  Kалояново 4 988,3 738,8 181,3 557,5 134,1 3 175,5 105,6 709,0 125,3
  Kарлово 24 057,7 1 909,4 413,2 1 496,2 260,3 17 988,8 873,8 2 297,5 727,9
  Кричим 4 007,5 563,6 43,5 520,1 126,2 2 987,1 133,7 155,1 41,8
  Лъки 1 810,1 410,8 43,5 367,3 136,8 717,2 20,1 441,7 83,5
  „Mарица” 13 181,9 1 388,2 402,3 985,9 196,9 10 660,1 355,4 28,0 553,3
  Перущица 3 465,9 472,3 43,5 428,8 121,5 2 528,9 132,9 0,0 210,3
  Пловдив 171 768,6 10 934,4 289,9 10 644,5 1 306,5 129 904,3 12 475,3 11 845,7 5 302,4
  Първомай 12 823,5 1 185,4 268,2 917,2 168,7 9 996,1 333,5 774,4 365,4
  Pаковски 12 929,5 1 065,6 145,0 920,6 125,6 10 705,6 524,3 341,4 167,0
  „Pодопи” 10 661,1 1 345,9 326,2 1 019,7 135,4 8 398,6 478,4 0,0 302,8
  Cадово 8 343,0 873,8 224,8 649,0 104,5 6 553,4 161,4 514,2 135,7
  Стамболийски 8 382,1 943,3 130,6 812,7 134,4 6 452,0 458,9 226,5 167,0
  Cъединение 3 603,5 654,6 123,2 531,4 149,4 2 437,4 110,9 73,7 177,5
  Xисаря 5 836,6 700,3 116,0 584,3 139,5 3 897,1 105,9 471,5 522,3
  Куклен 3 001,1 529,3 43,5 485,8 102,5 2 198,4 87,4 0,0 83,5
  Сопот 5 438,5 625,7 65,2 560,5 138,2 3 648,4 308,8 517,5 199,9

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 5 015,0 798,3 163,2 635,1 132,5 3 739,4 104,7 0,0 240,1
  Исперих 14 776,3 1 449,9 409,6 1 040,3 173,8 10 423,9 644,7 1 254,5 829,5
  Kубрат 9 257,2 1 121,9 282,7 839,2 113,7 6 232,2 454,1 896,8 438,5
  Лозница 5 659,0 855,1 242,9 612,2 120,7 3 943,9 58,9 461,2 219,2
  Pазград 30 155,3 2 054,4 300,8 1 753,6 244,3 20 818,9 1 465,3 3 676,8 1 895,6
  Cамуил 5 932,6 834,6 257,4 577,2 128,8 2 510,0 66,5 2 225,7 167,0
  Цар Калоян 2 904,7 556,6 65,2 491,4 105,0 1 771,1 50,5 306,7 114,8

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 3 256,0 560,8 112,3 448,5 116,6 1 312,8 34,9 1 063,9 167,0
  Бяла 5 732,9 771,8 134,1 637,7 149,2 4 005,0 102,2 490,9 213,8
  Bетово 5 509,3 784,2 123,3 660,9 128,1 4 148,3 166,2 73,7 208,8
  Две могили 4 826,8 673,7 144,9 528,8 134,4 3 186,1 132,0 533,6 167,0
  Иваново 2 541,7 658,1 152,2 505,9 113,3 1 400,4 31,8 87,5 250,6
  Pусе 72 389,0 4 305,5 275,4 4 030,1 407,9 50 201,7 5 065,1 9 663,3 2 745,5
  Cливо поле 4 511,7 786,2 188,5 597,7 110,6 3 034,4 86,5 285,2 208,8
  Ценово 2 326,4 560,5 126,8 433,7 105,5 1 273,6 33,3 155,1 198,4

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 2 342,3 466,2 90,7 375,5 133,4 844,9 17,1 734,5 146,2
  Главиница 5 894,0 956,3 329,8 626,5 132,3 3 776,0 80,2 573,4 375,8
  Дулово 15 101,8 1 596,8 474,8 1 122,0 142,7 11 444,8 304,9 1 101,0 511,6
  Kайнарджа 5 273,1 559,0 112,3 446,7 130,1 3 842,7 52,8 552,8 135,7
  Cилистра 27 041,8 1 768,2 177,6 1 590,6 274,3 16 555,6 1 993,5 4 727,7 1 722,5
  Cитово 3 194,9 586,4 130,5 455,9 106,0 2 318,7 37,6 0,0 146,2
  Tутракан 7 875,8 882,3 174,0 708,3 184,1 5 356,5 137,4 689,0 626,5

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 9 682,3 1 125,7 260,9 864,8 146,0 7 060,9 121,6 572,8 655,3
  Hова Загора 19 317,3 1 534,1 333,4 1 200,7 209,1 14 605,4 714,6 1 352,9 901,2
  Cливен 63 663,1 3 498,8 536,3 2 962,5 351,9 47 799,2 3 319,4 6 010,4 2 683,4
  Tвърдица 10 973,8 834,0 155,9 678,1 130,0 7 078,2 244,6 2 509,5 177,5

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 2 185,8 495,8 94,2 401,6 104,6 1 381,1 19,5 70,0 114,8
  Борино 1 689,1 453,6 58,0 395,6 118,5 1 019,9 13,6 0,0 83,5
  Девин 6 651,2 782,0 181,3 600,7 150,8 5 275,3 123,8 110,5 208,8
  Доспат 5 303,0 675,3 152,2 523,1 104,4 4 119,0 63,4 236,5 104,4
  Златоград 6 524,8 701,4 101,5 599,9 125,8 4 658,0 365,2 507,4 167,0
  Mадан 6 204,5 723,4 126,8 596,6 121,1 4 660,9 111,5 431,0 156,6
  Hеделино 3 362,2 519,9 58,0 461,9 113,3 2 107,7 66,5 387,8 167,0
  Pудозем 6 272,6 674,8 126,8 548,0 161,1 4 828,6 83,9 336,3 187,9
  Cмолян 25 201,2 1 345,3 159,4 1 185,9 252,9 16 506,9 744,2 4 268,3 2 083,6
  Чепеларе 4 689,1 562,9 90,7 472,2 127,0 3 510,0 112,4 209,8 167,0

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 544 839,3 34 523,4 1 565,7 32 957,7 6 847,9 435 906,4 31 647,6 24 741,0 11 173,0
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 1 089,8 379,3 43,5 335,8 96,1 568,1 15,0 0,0 31,3
  Божурище 4 458,3 557,3 86,9 470,4 113,4 3 421,6 168,9 40,5 156,6
  Ботевград 17 105,4 1 195,3 145,0 1 050,3 150,5 12 918,8 993,8 1 262,8 584,2
  Годеч 2 327,0 463,7 43,5 420,2 107,5 1 622,7 60,0 0,0 73,1
  Горна Mалина 3 610,0 521,2 94,2 427,0 106,5 2 661,1 94,6 70,0 156,6
  Долна баня 4 924,6 463,7 43,5 420,2 122,6 2 579,1 159,3 1 537,3 62,6
  Драгоман 2 699,4 472,5 58,0 414,5 139,0 1 244,6 102,1 605,5 135,7
  Eлин Пелин 11 603,3 1 017,4 228,3 789,1 164,6 9 534,5 379,5 110,6 396,7
  Eтрополе 8 322,7 661,3 61,7 599,6 156,2 6 384,4 430,7 428,3 261,8
  Златица 3 887,3 487,1 43,5 443,6 116,3 2 884,6 81,1 203,4 114,8
  Ихтиман 9 081,9 824,8 97,9 726,9 154,1 7 249,6 225,1 440,4 187,9
  Kопривщица 2 243,2 397,1 43,5 353,6 98,0 1 284,8 15,8 0,0 447,5
  Kостенец 6 396,9 681,6 87,1 594,5 124,2 5 126,7 203,4 0,0 261,0
  Kостинброд 7 877,0 767,4 97,9 669,5 144,8 5 963,9 261,2 562,2 177,5
  Мирково 1 289,6 393,6 43,5 350,1 127,8 681,4 13,7 0,0 73,1
  Пирдоп 4 091,7 558,2 61,6 496,6 115,0 2 815,9 114,1 405,0 83,5
  Правец 7 004,1 599,6 112,3 487,3 140,2 4 901,1 162,0 840,5 360,7
  Cамоков 18 752,1 1 358,0 232,1 1 125,9 195,4 14 367,6 434,3 1 643,0 753,8
  Cвоге 8 359,8 960,1 206,6 753,5 147,1 5 451,1 177,6 1 310,7 313,2
  Cливница 4 494,9 575,0 61,6 513,4 122,1 3 420,2 98,9 122,1 156,6
  Чавдар 1 026,4 371,1 43,5 327,6 108,4 503,8 11,8 0,0 31,3
  Челопеч 1 650,8 378,5 43,5 335,0 106,4 1 025,9 66,9 0,0 73,1

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 3 700,3 613,5 144,9 468,6 120,4 2 666,0 61,5 51,0 187,9
  Гурково 3 006,3 515,7 76,1 439,6 115,0 2 202,6 79,0 0,0 94,0
  Гълъбово 6 949,1 710,9 116,0 594,9 110,1 5 124,0 129,9 696,7 177,5
  Kазанлък 37 306,7 2 399,4 347,9 2 051,5 245,8 26 902,0 2 358,5 4 107,1 1 293,9
  Mъглиж 6 500,1 747,4 159,4 588,0 151,8 5 241,8 164,3 38,2 156,6
  Николаево 3 968,6 523,6 94,2 429,4 119,6 3 068,4 82,6 70,0 104,4
  Oпан 1 283,4 408,6 58,0 350,6 95,1 641,9 12,5 0,0 125,3
  Павел баня 8 357,0 931,6 232,1 699,5 144,4 6 410,8 428,1 243,7 198,4
  Pаднево 8 768,2 935,1 184,8 750,3 172,4 6 504,9 256,4 555,3 344,1
  Cтара Загора 76 803,8 4 216,0 351,5 3 864,5 395,0 55 359,6 5 940,7 8 193,9 2 698,6
  Чирпан 11 710,3 925,5 116,0 809,5 208,4 9 240,6 501,9 447,6 386,3

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 2 948,3 561,5 90,7 470,8 139,9 2 014,3 34,2 0,0 198,4
  Oмуртаг 9 278,8 1 475,0 467,5 1 007,5 115,9 6 764,3 431,9 11,5 480,2
  Oпака 3 006,3 603,6 130,5 473,1 122,6 1 959,6 36,8 189,7 94,0
  Попово 14 483,1 1 291,0 308,1 982,9 180,6 10 203,6 265,0 1 773,0 769,9
  Tърговище 30 778,7 2 480,2 579,9 1 900,3 235,7 22 108,9 1 904,6 2 346,0 1 703,3

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 20 824,9 1 824,2 253,7 1 570,5 207,8 16 079,0 673,8 1 434,6 605,5
  Ивайловград 3 784,8 564,0 72,4 491,6 128,0 2 567,4 71,7 359,7 94,0
  Любимец 5 202,0 598,4 61,6 536,8 123,1 3 993,1 372,6 0,0 114,8
  Mаджарово 1 555,4 475,1 90,7 384,4 117,4 906,8 14,3 0,0 41,8
  Mинерални бани 2 722,4 651,8 163,1 488,7 91,6 1 780,9 34,1 70,0 94,0
  Cвиленград 12 537,7 963,2 112,4 850,8 207,5 8 974,7 654,6 1 497,6 240,1
  Cимеоновград 4 814,9 605,5 61,7 543,8 103,9 3 493,3 229,7 215,5 167,0
  Cтамболово 3 807,6 1 091,9 420,4 671,5 113,0 2 378,8 45,8 73,7 104,4
  Tополовград 6 081,9 697,7 145,0 552,7 139,8 3 967,1 91,9 955,7 229,7
  Xарманли 11 155,9 1 106,9 145,0 961,9 161,4 8 562,9 287,3 696,3 341,1
  Xасково 47 339,7 2 986,5 500,1 2 486,4 308,4 37 413,3 1 750,7 2 970,5 1 910,3

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 6 071,1 840,2 181,3 658,9 136,1 4 008,3 224,6 307,5 554,4
  Bенец 3 789,3 861,2 232,1 629,1 99,1 2 539,9 50,8 92,1 146,2
  Bърбица 5 557,3 937,6 290,0 647,6 129,3 4 296,1 100,3 0,0 94,0
  Kаолиново 6 731,0 1 118,3 290,0 828,3 134,7 5 282,3 101,7 0,0 94,0
  Kаспичан 4 626,0 650,3 144,9 505,4 139,7 2 992,9 98,5 546,2 198,4
  Hикола Kозлево 4 777,6 705,3 184,8 520,5 128,7 3 698,3 67,8 0,0 177,5
  Hови пазар 12 578,0 977,4 177,6 799,8 151,6 8 949,2 382,4 1 856,4 261,0
  Cмядово 5 067,5 562,8 97,7 465,1 137,5 2 380,1 79,8 1 729,8 177,5
  Xитрино 2 834,1 972,3 351,6 620,7 107,8 1 560,4 26,6 0,0 167,0
  Шумен 50 855,0 2 744,6 311,6 2 433,0 282,8 35 813,7 3 960,0 4 820,1 3 233,8

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 4 062,5 453,3 72,4 380,9 154,6 1 391,9 34,7 1 881,8 146,2
  Eлхово 8 237,3 836,7 163,2 673,5 165,8 6 029,1 163,3 667,0 375,4
  Cтралджа 7 451,6 723,8 126,8 597,0 150,8 5 257,0 168,3 817,6 334,1
  „Tунджа” 9 205,4 1 232,3 449,5 782,8 187,5 6 245,9 273,8 597,7 668,2
  Ямбол 39 192,4 2 122,6 50,7 2 071,9 236,0 30 066,2 1 859,7 3 325,2 1 582,7

  ВСИЧКО: 3 653 185,2 313 644,3 47 811,2 265 833,1 49 723,9 2 690 851,6 170 000,7 290 899,3 136 044,1 2 021,3


  Предложение на н.п. Нигяр Сахлим Джафер, Хасан Ахмед Адемов, Хайри Реджебов Садъков, Елхан Мехмедов Кълков, Севим Исмаил Али, Сергей Манушов Кичиков и Адлен Шукри Шевкед (№ 954-04-197):
  В чл. 51 – Определя стойностите показатели на общините за делегираните от държавата дейности
  За дейност „здравеопазване“
  Числото „170 000,7 хил.лв.“ се заменя с числото „177 000,7хил.лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Красимир Илиев Богданов и Юлиан Кръстев Ангелов (№ 954-04-206):
  В чл. 51 , в приложената таблица на последния ред „Всичко" в колона „Разходи за делегирани от държавата дейности" числото „3 653 185,2" се заменя с числото „3 654 986,6" и числото в колона „Култура" 136 044,1 се заменя с числото „137 845,5"
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п.Дора Илиева Янкова и Стефан Иванов Бурджев (№ 954-04-211):
  В чл. 51 в таблицата, в колона 5 „Здравеопазване“ на ред „ВСИЧКО“ числото „170 000,7“ се заменя с „200 000,7“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.

  Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.

  Чл. 53. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
  1. първо тримесечие - 30 на сто;
  2. второ тримесечие - 25 на сто;
  3. трето тримесечие - 20 на сто;
  4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
  (2) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра на финансите по чл. 52.
  (3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто.
  (4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто.
  (5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.


  Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2020 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, както следва:
  № Наименование Сума (хил. лв.)
  1 2
  1 Българска академия на науките 2 800,0
  2 Българска телеграфна агенция 20,0
  3 Българска национална телевизия 10 000,0
  4 Българско национално радио 2 000,0
  5 Държавни висши училища 15 952,0
  А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката 14 952,0
  5.1. Технически университет – София 800,0
  5.2. Технически университет – Варна 60,0
  5.3. Технически университет – Габрово 50,0
  5.4. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 145,0
  5.5. Университет по хранителни технологии – Пловдив 115,0
  5.6. Химикотехнологичен и металургичен университет – София 200,0
  5.7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 100,0
  5.8. Лесотехнически университет – София 170,0
  5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 246,0
  5.10. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 164,0
  5.11. Университет за национално и световно стопанство – София 1 200,0
  5.12. Икономически университет – Варна 50,0
  5.13. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 205,0
  5.14. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 4 285,0
  5.15. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 400,0
  5.16. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 200,0
  5.17. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 830,0
  5.18. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 14,0
  5.19. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 700,0
  5.20. Аграрен университет – Пловдив 115,0
  5.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 35,0
  5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 45,0
  5.23. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 350,0
  5.24. Национална художествена академия – София 56,0
  5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 30,0
  5.26. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 61,0
  5.27. Медицински университет – София 2 385,0
  5.28. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 561,0
  5.29. Медицински университет – Пловдив 650,0
  5.30. Медицински университет – Плевен 20,0
  5.31. Тракийски университет – Стара Загора 500,0
  5.32. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 125,0
  5.33. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 85,0
  Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната 1 000,0
  5.34. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 200,0
  5.35. Национален военен университет „Васил Левски“ 500,0
  5.36. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 200,0
  5.37. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ 100,0
  Всичко: 30 772,0

  (2) Сумите за съответните бюджетни организации по ал. 1 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1 за съответната бюджетна организация.
  (3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по ал. 1, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на съответната бюджетна организация е по-малък от съответната сума по ал. 1.
  (4) В обхвата на задълженията по ал. 1-3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на бюджетните организации по ал. 1, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.


  Чл. 55. (1) Утвърждава целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетите на бюджетните организации, както следва:
  (хил. лв.)
  № Наименование Общо
  разходи
  Текущи
  разходи
  Капиталови разходи
  1 2 2.1 2.2
  1. Сметна палата 840,0 590,0 250,0
  2. Администрация на президента 133,3 41,9 91,4
  3. Министерски съвет 3 673,4 2 570,6 1 102,8
  4. Омбудсман 79,8 54,8 25,0
  5. Министерство на финансите 35 565,1 25 689,1 9 876,0
  6. Министерство на външните работи 9 760,2 4 437,2 5 323,0
  7. Министерство на отбраната 100,0 0,0 100,0
  8. Министерство на вътрешните работи 2 660,0 2 060,0 600,0
  9. Министерство на правосъдието 8 865,6 3 537,1 5 328,5
  10. Министерство на труда и социалната политика 4 590,9 3 451,3 1 139,6
  11. Министерство на здравеопазването 8 883,9 5 304,0 3 579,9
  12. Министерство на образованието и науката 14 858,8 6 608,4 8 250,4
  13. Министерство на културата 1 036,8 652,3 384,5
  14. Министерство на околната среда и водите 4 146,7 1 326,3 2 820,4
  15. Министерство на икономиката 1 389,0 1 064,9 324,1
  16. Министерство на енергетиката 550,1 215,1 335,0
  17. Министерство на туризма 103,0 70,0 33,0
  18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 5 593,8 3 242,7 2 351,1
  19. Министерство на земеделието, храните и горите 6 384,0 1 725,0 4 659,0
  20. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 2 388,2 1 172,3 1 215,9
  21. Министерство на младежта и спорта 714,7 542,3 172,4
  22. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 162,0 102,0 60,0
  23. Комисия за защита от дискриминация 107,3 35,3 72,0
  24. Комисия за защита на личните данни 222,0 92,0 130,0
  25. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 435,6 319,6 116,0
  26. Национална служба за охрана 34,8 20,8 14,0
  27. Национален статистически институт 4 897,0 1 502,0 3 395,0
  28. Комисия за защита на конкуренцията 10,0 10,0 0,0
  29. Комисия за регулиране на съобщенията 1 684,1 734,5 949,6
  30. Съвет за електронни медии 107,5 85,9 21,6
  31. Комисия за енергийно и водно регулиране 916,4 188,4 728,0
  32. Агенция за ядрено регулиране 538,3 358,3 180,0
  33. Държавна комисия по сигурността на информацията 179,0 90,0 89,0
  34. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 170,1 65,7 104,4
  35. Комисия за финансов надзор 1 746,0 543,1 1 202,9
  36. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 37,0 30,0 7,0
  37. Държавен фонд „Земеделие“ 8 369,0 3 755,0 4 614,0
  38. Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 68,0 29,5 38,5
  39. Държавна агенция „Електронно управление“ 10 072,3 4 556,3 5 516,0
  Всичко: 142 073,7 76 873,7 65 200,0

  (2) Промени на утвърдените с ал. 1 разходи могат да се извършват по реда на Закона за публичните финанси при обективна невъзможност за усвояване на част от утвърдените разходи, както и при доказана необходимост от увеличаването им, след предварително съгласуване с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.


  Чл. 56. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. в „Държавен вестник“ бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56.


  Чл. 57. При създаване през 2020 г. на бюджетна организация, чийто бюджет е част от държавния бюджет и ръководителят й е определен за първостепенен разпоредител с бюджет, Министерският съвет определя размера на основните показатели на бюджета на организацията и други показатели съгласно Закона за публичните финанси, без да се нарушава бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.


  Чл. 58. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 320 млн. лв.


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 58 числото „320“ се заменя с „360“.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Менда Кирилова Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 58 числото „320“ се заменя с „350“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58:
  Чл. 58. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 350 млн. лв.


  Чл. 59. Определя до 84 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.


  Чл. 60. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, по чл. 68 от Закона за държавния служител, е 610 лв. от 1 януари 2020 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.


  Чл. 61. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2020 г.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 61 числото „380“ се заменя с „430“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.


  Чл. 62. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 450 лв.
  (2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 400 лв.
  (3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.
  (4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:
  1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
  2. за семейство с две деца – 90 лв.;
  3. за семейство с три деца – 135 лв.;
  4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
  (5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.
  (6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.
  (7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
  (8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 150 лв.
  (9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
  1. за първо дете – 250 лв.;
  2. за второ дете – 600 лв.;
  3. за трето дете – 300 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
  (10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв.
  (11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.
  (12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв.
  (13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 1200 лв. за всяко дете.
  (14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 2880 лв.
  (15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
  (16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
  (17) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 115 лв.
  (18) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2020 г. е 340 лв.

  Предложение на н.п. Кръстина Николова Таскова (№ 954-04-174):
  Чл. 62, ал. 9 се изменя по следния начин:
  "(9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
  1. за първо дете - 1000 лв.;
  2. за второ дете - 2000 лв.;
  3. за трето дете - 3000 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете - 1000лв.;"
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Кръстина Николова Таскова, Боряна Любенова Георгиева, Полина Цветославова Цанкова-Христова, Албена Владимирова Найденова, Пламен Трифонов Христов, Гергана Желязкова Стефанова, Слави Дичев Нецов и Андон Димов Дончев (№ 954-04-181):
  В чл. 62 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2, 3 и 5 се отменят;
  2. Алинея 4 се изменя по следния начин:
  "4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020г. е както следва:
  1. за семейство с едно дете - 40 лв.;
  2. за семейство с две деца - 90 лв.;
  3. за семейство с три деца - 135 лв.;
  4. за семейство с четири деца - 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 10:
  „(10) Размерът на еднократната помощ при раждане на живородено второ и/или трето дете по чл. 6, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 6500 лв. за всяко дете.”
  2. Ал. 10 – 13 стават съответно ал. 11 – 14.
  3. Ал. 14 става ал. 15, като в нея числото „2880” се заменя със ,,6500”.
  4. Ал. 15 – 18 стават съответно ал. 16 – 19.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н.п. Александър Койчев Иванов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 62:
  1. в ал. 2 числото „400“ се заменя с „410;
  2.в ал. 3 числото „400,01“ се заменя с „410,01“, а числото „500“ се заменя с „510“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
  Чл. 62. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 450 лв.
  (2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 410 лв.
  (3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е от 410,01 лв. до 510 лв. включително.
  (4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:
  1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
  2. за семейство с две деца – 90 лв.;
  3. за семейство с три деца – 135 лв.;
  4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
  (5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.
  (6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.
  (7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
  (8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 150 лв.
  (9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
  1. за първо дете – 250 лв.;
  2. за второ дете – 600 лв.;
  3. за трето дете – 300 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
  (10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв.
  (11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.
  (12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 100 лв.
  (13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 1200 лв. за всяко дете.
  (14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 2880 лв.
  (15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
  (16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
  (17) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2020 г. е 115 лв.
  (18) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2020 г. е 340 лв.


  Чл. 63. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
  1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.;
  2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.;
  3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.


  Чл. 64. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас по чл. 26, ал. 1 от Закона за политическите партии за 2020 г. е 1 лв.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В чл. 64 думите „1 лв.“ се заменят с „8 лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.


  Чл. 65. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2020 г. е 80 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.


  Чл. 66. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2020 г. е в размер 4,5 млрд. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.


  Чл. 67. Максималният размер на държавния дълг към края на 2020 г. не може да надвишава 23,1 млрд. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.


  Чл. 68. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 2,2 млрд. лв.
  (2) В рамките на ограничението по ал. 1 Министерският съвет може да поема външен държавен дълг по средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, създадена с Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 2015 г., ратифицирани със закон (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ, бр. 25 от 2015 г.).
  (3) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.


  Чл. 69. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 68, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
  (2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:
  1. да емитира освен дълга по чл. 68, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
  2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
  3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
  4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69.


  Чл. 70. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
  1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 81 – в общ размер до 100 млн. лв.;
  2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти – в общ размер до 50 млн. лв.;
  3. по Закона за гарантиране на влоговете в банките държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда за гарантиране на влоговете в банките, за осигуряване на достъп на Фонда за гарантиране на влоговете в банките до инструмент за условно финансиране в размер до 350 млн. евро, при условие за последваща ратификация.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.


  Чл. 71. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 70, е 835 млн. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.


  Чл. 72. За 2020 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 42 583,2 хил. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.

  Чл. 73. (1) Държавните висши училища могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), от финансови посредници, в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД.
  (2) Дълг по ал. 1 се поема съгласувано с министъра на образованието и науката след преценка от негова страна на възможностите на съответното държавно висше училище за обслужването на плащанията по дълга.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73.


  Чл. 74. (1) В случаите, когато на основание чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси се одобряват промени на показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, свързани с увеличение на администрираните разходи, за които с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. не са утвърдени администрирани разходни параграфи, с акта за одобряване на промените се създават администрирани разходни параграфи и се посочва размерът на сумите по тях.
  (2) С промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1, извършвани на основание чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, могат да се създават нови администрирани разходни параграфи извън утвърдените с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. или вече създадените по реда на ал. 1, само след предварително съгласуване с министъра на финансите или оправомощено от него лице.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.

  Чл. 75. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето по реда на чл. 167 от Закона за публичните финанси на отчетните данни, отнасящи се за техните годишни финансови отчети за 2019 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.


  Чл. 76. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 47, се извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети.
  (2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с акт на Министерския съвет при структурни промени, както и при компенсирани промени между бюджети.
  (3) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението.
  (4) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.
  (5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:
  1. получени средства от помощи и дарения;
  2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;
  3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;
  4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;
  5. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование;
  6. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
  7. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
  8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с бюджет изпълняват международни договори и програми през текущата година, в т.ч. по официална помощ за развитие и хуманитарна помощ;
  9. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.
  (6) Промените по ал. 5, по т. 1 – 8, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 9 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
  (7) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.


  Чл. 77. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77.


  Чл. 78. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2020 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, както следва:
  1. сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд;
  2. сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
  (2) Промени в разчетите по сметката по ал. 1, т. 1 се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.
  (3) Промени в разчетите по сметката по ал. 1, т. 2 се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.
  (4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметките по ал. 1, т. 1 и 2 при запазване на тяхното бюджетно салдо.
  (5) Предвидените трансфери от централния бюджет за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 1, както и останалите приложими за тези сметки форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните финанси се използват за финансиране на плащания, свързани с функциите и дейността на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, включително и за покриване на суми и/или тяхното възстановяване на европейските фондове, произтичащи от недопустими разходи, финансови корекции, прихващания и възстановявания на суми, осигуряване на финансирания чрез временни безлихвени заеми по чл. 104, ал. 1, т. 2 и чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и за акумулиране на средства по тези сметки, разполагаеми за плащания за следващи години.
  (6) По реда на ал. 2 и 3 може да се извършва промяна на трансфера от централния бюджет за съответната сметка за средства от Европейския съюз, включително чрез възстановяване на неусвоени трансфери, в т.ч. и от минали години, по сметка на централния бюджет, при условие че при тази промяна не се възпрепятства своевременното финансиране и извършване на разплащания от съответната сметка или промяната на трансфера се компенсира за съответната сметка за средства от Европейския съюз с други приложими форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.

  Чл. 79. (1) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, се включва в трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния бюджет.
  (2) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския фонд за рибарство, се включва в трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.5 от държавния бюджет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79.


  Чл. 80. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и с предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите, по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите – бюджетни организации.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
  (3) Размерът на неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции се намалява с 80 на сто еднократно чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80.


  Чл. 81. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни организации и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, „Околна среда 2014 – 2020“ и „Региони в растеж 2014 – 2020“, одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
  (3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие със Споразумението за определяне на обхвата на управленската отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“).
  (4) Поетият дълг от общините по линия на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) не се включва в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.


  Чл. 82. (1) Годишният размер на плащанията за 2020 г. за всяка община по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и по заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на ЕСКО договорите и/или при установяване на негативно въздействие на тези договори върху параметрите на разходите на общините.
  (3) Плащанията през 2019 г. по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му, не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (4) При прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по главницата на банкови заеми тип овърдрафт/револвиращи кредити.
  (5) През 2020 г. общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните финанси, и без плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82.


  Чл. 83. (1) Когато по одобрени проекти данък върху добавената стойност е финансиран като разход от разпоредители с бюджет, за частта, за която възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата се връща на разпоредителя с бюджет, който е финансирал разхода, от този разпоредител с бюджет, който е получил финансирането, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените в срок суми се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  (2) Вземанията по ал. 1 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.


  Чл. 84. (1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. въз основа на подадено от бенефициентите искане за плащане съгласно реда и условията за това, определени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
  (2) Общините са длъжни в срок до десет дни от постъпването на финансовите средства по ал. 1 по банковата сметка за средства от Европейския съюз да ги преведат по сметките на съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект, като в същия срок представят пред Държавен фонд „Земеделие“ доказателства за извършеното плащане в случаите на междинно или окончателно искане. При неизпълнение на задължението по изречение първо общините дължат възстановяване на Държавен фонд „Земеделие“ на изплатените финансови средства заедно със законната лихва, считано от изтичането на десетдневния срок. В случаите, когато преди постъпване на средствата по ал. 1 общините са финансирали разходи за данък върху добавената стойност по сключени договори със съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект с временно свободните средства по бюджета на общината, ползваният бюджетен ресурс се възстановява с постъпилите средства по банковата сметка за средства от Европейския съюз.
  (3) Разход, финансиран по ал. 1, за данък, за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, подлежи на възстановяване от общината на Държавен фонд „Земеделие“ по реда на чл. 83.
  (4) В случаите, когато изплатена по одобрения проект безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване, общината възстановява на Държавен фонд „Земеделие“ и предоставените по ал. 1 финансови средства в размер, съответстващ на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта, заедно със законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  (5) Вземанията по ал. 2, 3 и 4 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията по ал. 4 се установяват от Държавен фонд „Земеделие“, а за Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. – от Управляващия орган, с акта, с който по основание и размер се определя размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.


  Чл. 85. За финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания и обект на изпълнение на решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 във връзка с нарушение на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци, въз основа на решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), може да се предостави финансиране на база на фактически извършени разходи на общините от бюджета на ПУДООС в общ размер до 70 млн. лв. за сметка на преходния остатък на предприятието, съгласувано с министъра на финансите, без да се нарушава салдото по консолидираната фискална програма.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.


  Чл. 86. Ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси не се прилага за ангажименти за разходи по сключени договори от общината през 2019 г. и 2020 г.:
  1. за извършвани от общината услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси;
  2. за сметка на трансферите от централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.


  Чл. 87. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
  (2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
  (3) Предложението на кмета по ал. 2 се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.

  Чл. 88. Кметовете на общините задължително поддържат постоянен интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на компонентите на електронното управление съобразно минимални изисквания за качество, публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88.


  Чл. 89. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
  (2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.


  Чл. 90. (1) За общини с финансови затруднения се считат и общините, за които при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, наличните към края на 2019 г. задължения към доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината, независимо дали са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (2) За общините по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава осма „а“ от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.


  Чл. 91. (1) Кметът на община, за която срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл през 2019 г. и отпуснатият по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси заем не е възстановен, изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите. При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината се обсъжда и становището на министъра на финансите.
  (2) За община, за която срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл през 2019 г., отпуснатият по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси заем не е възстановен и при оценката по чл. 130д, ал. 1 от Закона за публичните финанси се установи наличие на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от същия закон, планът за финансово оздравяване освен съдържанието по чл. 130е, ал. 1-3 от Закона за публичните финанси:
  1. включва мерки за оптимизиране на разходите за възнаграждения в дейност „Общински съвети“;
  2. не предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.


  Чл. 92. Невъзстановени в сроковете по погасителния план вноски по безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси на общини, при които в срок от една година след започване на изпълнението на плана за финансово оздравяване е постигнат заложеният общ ефект от изпълнение на мерките в плана за съответния период, могат да се прихващат с подлежащите на отпускане трансфери за общината.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.  Чл. 93. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд „Резервен“ е достигнал или е надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2019 г. не правят отчисления за фонд „Резервен“.
  (2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд „Резервен“ са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2019 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд „Резервен“, правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93.


  Чл. 94. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.
  (2) Алинея 1 не се прилага за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
  (3) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, както и лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
  (4) Сумите по ал. 1 се внасят от държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
  (5) Сумите по ал. 1 се внасят от общинските предприятия и едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
  (6) Вноските по ал. 1, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (7) Вноските по ал. 1, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.

  Чл. 95. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2020 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2019 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.


  Чл. 96. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги не могат да се използват за обезпечения.
  (2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
  (3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.
  (4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите предприятия се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96.


  Чл. 97. (1) Средствата за юридическите лица с нестопанска цел по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет се предоставят за:
  1. дейности с неикономически характер;
  2. дейности с икономически характер, при съобразяване с правилата в областта на държавните помощи и чл. 21 от Закона за публичните финанси.
  (2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97.


  Чл. 98. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага за приходите от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост.

  Предложение на н.п.Мустафа Сали Карадайъ, Ахмед Реджебов Ахмедов, Бюрхан Илиязов Абазов , Адлен Шукри Шевкед, Елхан Мехмедов Кълков и Сергей Манушов Кичиков (№ 954-04-214):
  1. В чл. 98 се правят следните промени
  „Чл. 98 (1) Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага за приходите от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост.
  (2) Част от получените средства от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост се изразходват както следва:
  1. „Холдинг БДЖ“ ЕАД за погасяване на временна финансова помощ общо в размер на 196 000,0 хил. лв.
  2 За погасяване на задължения на „Холдинг БДЖ“ ЕАД към Национална компания „Железопътна инфраструктура“ общо в размер на 84 530,4 хил. лв.
  3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – погасяване на временна финансова помощ общо в размер на 208 000,0 хил. лв.
  (3) Средствата по алинея 2 са планирани в централния бюджет.
  (4) Средствата по алинея 2 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до размера на планираните.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98.

  Чл. 99. (1) Лицата, за които към 31 декември 2019 г. е приложена разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните финанси, се включват в схемата за централизирано разплащане по чл. 159-161 от Закона за публичните финанси на осигурителни вноски и данъците върху доходите на физическите лица считано от 1 юли 2020 г.
  (2) Министърът на финансите определя начина на включване на съответните лица на основата на принципите и правилата на схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси, включително и чрез прилагане на подход на превеждане на дължимите суми по сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
  (3) Наличните към 30 юни 2020 г. задължения на лицата по ал. 1 за осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица, попадащи в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси, се декларират и превеждат по сметки на Националната агенция за приходите по досегашния ред.
  (4) При прилагане през 2020 г. на чл. 156 от Закона за публичните финанси за други лица министърът на финансите може да ги включи в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на осигурителни вноски и данъците върху доходите на физическите лица по реда на ал. 2 и в определени от него срокове.
  (5) Наличните на датата на включване в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси задължения на лицата по ал. 4 за осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица, попадащи в схемата, се декларират и превеждат по сметки на Националната агенция за приходите по досегашния ред.
  (6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1-5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99, като в ал. 4 думите „ги включи“ се заменят с „включи съответните лица“.


  Чл. 100. (1) Считано от 1 януари 2020 г., Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) прилага делегиран бюджет, който дава право на генералния директор:
  1. на второстепенен разпоредител с бюджет;
  2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
  3. да се разпорежда със средствата на НИМХ;
  4. да определя броя и числеността на персонала в НИМХ;
  5. да определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година.
  (2) Установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на НИМХ се включва в бюджета му за следващата година.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 100:
  Чл. 100. (1) Считано от 1 януари 2020 г., Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) прилага делегиран бюджет, като генералният директор е второстепенен разпоредител с бюджет, който:
  1. извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
  2. се разпорежда със средствата на НИМХ;
  3. определя броя и числеността на персонала в НИМХ;
  4. определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година.
  (2) Установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на НИМХ се включва в бюджета му за следващата година.


  Чл. 101. В срок до един месец от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет да приеме програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г., с индикативен бюджет за 2020 г. до 70 млн. лв.


  Предложение на н.п. Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Искрен Василев Веселинов, Валери Симеонов Симеонов, Валентин Кирилов Касабов, Александър Николаев Сабанов, Менда Кирилова Стоянова, Красимир Илиев Богданов, Таня Тодорова Петрова, Борислав Иванов Борисов, Венка Константинова Стоянова, Емил Серафимов Тончев, Станислава Красимирова Стоянова, Милена Цветанова Дамянова, Галя Енева Захариева, Милен Василев Михов (№ 954-04-210):
  Текстът на чл. 101 става алинея 1 и се създават алинеи 2 и 3:
  „(2) Министерският съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси да осигури средства в размер до 10 млн. лв. за финансиране на разширяването на достъпа и обхващането в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  (3) В срок до два месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник" Министерският съвет да предприеме необходимите действия, включително чрез упражняване на правото си на законодателна инициатива, с цел въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование."
  Комисията подкрепя по принцип предложението, като ал. 3 е отразена в § 21.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в § 21.

  Комисията предлага следната редакция за чл. 101:
  „Чл. 101. Министерският съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси осигурява средства в размер до 10 млн. лв. за 2020 г. за финансиране на разширяването на достъпа и обхващането в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.“


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „2019 г.“ се заменят с „2020 г.“.
  2. В ал. 4, изречение първо думите „2020 г.“ се заменят с „2021 г.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) в чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 13 се изменя така:
  „(13) Събираните от агенцията чрез сметки за чужди средства публични и частни вземания по ал. 1, т. 3 и 9, подлежащи на превеждане в полза на бюджета на съдебната власт, както и на бюджети, които не са част от държавния бюджет, се превеждат по съответните им сметки най-малко веднъж тримесечно, а събраните средства за останалите бюджети по държавния бюджет се превеждат по сметките на агенцията за приходите на централния бюджет.“
  2. Създава се нова ал. 14:
  „(14) Събраните от агенцията вземания по ал. 1, т. 3 и 9 в полза на сметки за средства от Европейския съюз се превеждат, както следва:
  1. за сметките за средства от Европейския съюз по чл. 144, ал. 2 от Закона за публичните финанси и за сметките за средства от Европейския съюз на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет, без тези по т. 2 – по банковите сметки на агенцията за приходите на централния бюджет;
  2. за сметките за средства от Европейския съюз на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси – по банковата бюджетна сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет;
  3. за сметките за средства от Европейския съюз на държавните висши училища и Българската академия на науките – по съответната им банкова бюджетна сметка в Българската народна банка;
  4. за общинските сметки за средства от Европейския съюз – по банковата бюджетна сметка на първостепенен разпоредител с бюджет – съответната община;
  5. за сметките за средства от Европейския съюз на останалите бюджетни организации – по банковата бюджетна сметка на съответното лице по чл. 13, ал. 4 и чл. 171 от Закона за публичните финанси, чиито средства и операции се включват в консолидираната фискална програма като бюджет на първостепенен разпоредител.“
  3. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и се изменя така:
  „(15) Разпоредбите на ал. 13 и 14 се прилагат по отношение на събираните от агенцията вземания за средства по международни програми и договори, включително свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране, доколкото този ред е в съответствие с международните програми и договори за тези средства или не е определено друго с нормативен акт на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като в т. 2 относно ал. 14, т. 1 думата „без“ се заменя със „с изключение на“.

  § 3. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г., бр. 7 и 17 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. – бр. 75 от 2019 г.) чл. 240 се изменя така:
  „Чл. 240. Сумите, постъпили от реализацията на изоставени и отнети в полза на държавата стоки, и сумите, представляващи равностойността на отнетите в полза на държавата стоки, когато те липсват или са отчуждени, се внасят в приход на централния бюджет.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 43, 51 и 95 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 13 и 64 от 2019 г.) в приложението към чл. 12, ал. 2, т. 5 пореден № 7 се заличава.

  Предложение на н.п. Александър Николаев Сабанов (№ 954-04-201):
  Да се създаде нов §…:
  § …. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 43, 51 и 95 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 13 и 64 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16 ал. 3 се отменя.
  2. В чл. 18:
  а) в ал. 1:
  аа) в основния текст се създава ново изречение второ „В състава на одитните комитети не могат да участват длъжностните лица по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и вътрешните одитори от съответните организации“, а досегашното изречение второ става изречение трето;
  бб) в т. 3 думите „повече от два одитни комитета“ се заменят с „друг одитен комитет, вкл. в организация по ал. 4“;
  б) в ал. 9 след думите „членовете на одитния комитет“ се добавя „включително в организациите по ал. 4“.
  3. В чл. 19 ал. 4 се отменя.
  4. В чл. 31 ал. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
  § 4. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 43, 51 и 95 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 13 и 64 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16 ал. 3 се отменя.
  2. В чл. 18:
  а) в ал. 1:
  аа) в текста преди т. 1 се създава ново изречение второ: „В състава на одитните комитети не може да участват длъжностните лица по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и вътрешните одитори от съответните организации.“, а досегашното изречение второ става изречение трето;
  бб) в т. 3 думите „повече от два одитни комитета“ се заменят с „друг одитен комитет, включително в организация по ал. 4“;
  б) в ал. 9 след думите „членовете на одитния комитет“ се добавя „включително в организациите по ал. 4“.
  3. В чл. 19 ал. 4 се отменя.
  4. В чл. 31 ал. 6 се отменя
  5. В приложението към чл. 12, ал. 2, т. 5 ред № 7 се заличава.

  § 5. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017, бр. 24, 92 и 108 от 2018 г. и бр. 24 и 42 от 2019 г.) в чл. 283 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, изречение второ се изменя така: „Средства от държавния бюджет за транспорт се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до училище в друго населено място в същата или в съседна административно-териториална област, в което се обучават за придобиване на квалификация по професия, и обратно, ако такова обучение не се провежда в населеното място, в което живее ученикът, или ако ученикът се обучава по защитена специалност от професия или специалност от професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, и в населеното място, в което живее, няма организирано професионално образование по същата или по друга защитена специалност от професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Средствата по ал. 1, т. 1, 3 и 9, както и средствата по ал. 1, т. 6 в частта им за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, се предоставят и на частните детски градини и училища.“

  Предложение на н.п. Кръстина Николова Таскова (№ 954-04-175):
  В § 5 в Закона за предучилищното и училищното образование се добавя следното изменение:
  1. В чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование след думите "Министерски съвет" се добавят думите "като месечната стипендия за отличен успех не може да бъде по-малка от 50 лева."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 92 и 108 от 2018 г.) в чл. 41, ал. 3 думите „с не по-малко от 30 души щатен персонал“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 54 от 2014 г. и бр. 24 от 2019 г.) в чл. 15 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите имат правото по ал. 1, като заплащат 25 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ (обн., ДВ, бр. 12 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13, т. 4 думата „централния“ се заменя с „държавния“.
  2. В чл. 14, т. 3 думата „централния“ се заменя с „държавния“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г., бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г. и бр. 47 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 23а:
  а) в ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. базов компонент, който включва средства, определени на базата на единни разходни стандарти, утвърдени от Министерския съвет за съответната група държавни културни институти, за един лев реализирани приходи от брой продадени билети от съответния културен институт, при спазване на следните условия:
  а) текущо през годината преизчислението на приходите от продажба на билети се извършва до 105 на сто от прогнозния бюджет в частта субсидия, в рамките на утвърдените средства по бюджета на Министерството на културата за съответната година;
  б) при провеждане на спектакли и концерти в сценични пространства, включително и извън собствените зали на института, се субсидират приходи от билети до броя на местата на зрителната зала на съответния институт, за която е създаден продуктът;
  в) при провеждане на оперни спектакли в турне се субсидират приходи от билети до 1000 зрителски места на представление;
  г) средствата се предоставят за приходи от билети в размер до 20 лв. средна цена от продадените билети за съответния спектакъл или концерт, при спазване изискванията на букви „б“ и „в“.“
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 се извършва до размера на утвърдените за целта средства по бюджета на Министерството на културата за съответната година.“
  2. В чл. 23в, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „което не може да надвишава 10 на сто от полагаемата субсидия за текущата година.“.

  Предложение на н.п.Мустафа Сали Карадайъ, Ахмед Реджебов Ахмедов, Бюрхан Илиязов Абазов , Адлен Шукри Шевкед, Елхан Мехмедов Кълков и Сергей Манушов Кичиков (№ 954-04-213):
  Параграф 9 от Преходните и заключителни разпоредби - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17, 47 и 74 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) За сметка на постъпили по този закон, по Закона за пощенските услуги, по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура приходи от такси, глоби и имуществени санкции по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията се предвижда трансфер за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (2) Трансферът по ал. 1 се предвижда до размера на превишението на приходите по ал. 1 над предвидените разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.“
  2. В член 20 ал. 4 се отменя.
  3. В чл. 50 думата „Комисията“ се заменя с „Председателят на комисията“.
  4. Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. (1) По бюджета на комисията постъпват следните приходи и средствата от:
  1. административни такси;
  2. годишните такси за ползване и за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър;
  3. такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера;
  4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
  5. окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
  6. годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения;
  7. еднократната такса за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър;
  8. глоби и имуществени санкции, предвидени в този закон;
  9. лихви по просрочени вземания;
  10. други източници и от дейности, определени в закон.
  (2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й и на нейната администрация, включително за проекти и извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за осигуряване на ефективен и действен контрол, както и за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез предоставяне на трансфери по чл. 19.“
  5. Член 148 се изменя така:
  „Чл. 148. Таксите по тарифата постъпват и се отчитат по бюджета на комисията, която е администратор на тези приходи.“
  6. В чл. 149 ал. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 53 от 2019 г.) чл. 64 се изменя така:
  „Чл. 64. Таксите по чл. 62 постъпват и се отчитат по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията, която е администратор на тези приходи.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм. бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г. и бр. 24 и 33 от 2019 г.) в чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  „(1) Принудителната административна мярка по чл. 186, ал. 1 подлежи на предварително изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 - 7 от Административнопроцесуалния кодекс.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Определението на съда не подлежи на обжалване.“

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  В § 12 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се т. 1:
  „1. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „ставка“ се добавя „за лекарствени продукти, включени в позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Данъчната ставка за месо, мляко, яйца, брашно и хранителни продукти от брашно е в размер на 5 на сто.“.
  б) сегашният текст става т. 2 на § 12.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.  § 13. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 16, 17 и 64 от 2019 г.) в чл. 285 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Искът за обезщетение се разглежда по реда на глава единадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд подлежи на касационно оспорване по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на същия съд. Постановените от административния съд определения и разпореждания подлежат на обжалване по реда на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „ (2) Искът се предявява пред административния съд по мястото на увреждането или по настоящия адрес на увредения.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  Предложение на н.п. Кръстина Николова Таскова (№ 954-04-174):
  В Заключителните разпоредби се създава нов § 13а :
  "13а. В Закона за семейните помощи за деца в член 6, ал. 1 се създава изречение второ: "Еднократна помощ се изплаща в случай, че майката е навършила 18 години и има завършено средно образование."
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Кръстина Николова Таскова, Боряна Любенова Георгиева, Полина Цветославова Цанкова-Христова, Албена Владимирова Найденова, Пламен Трифонов Христов, Гергана Желязкова Стефанова, Слави Дичев Нецов и Андон Димов Дончев (№ 954-04-181):
  В Заключителните разпоредби се създава нов § 13б със следното съдържание:
  "13б. В Закона за семейните помощи, чл. 4а се изменя по следния начин:
  Чл. 4а. (1) Право на семейни помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 има всяко дете, отглеждано в страната, независимо от доходите на семейството.
  (2) Размерът на семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от предходната година."
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Кръстина Николова Таскова (№ 954-04-174):
  В Заключителните разпоредби се създава нов § 13б :
  13б. В Закона за местните данъци и такси в чл. 81 след думите "детски градини" се добавя думата "не". "
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 14. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приема държавния бюджет за 2019 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 15 156 331,6
  1. Текущи разходи 10 448 425,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 5 146 886,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 955 507,3
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 885 181,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 70 326,3
  1.3. Лихви 633 338,6
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 283 573,1
  2. Капиталови разходи 4 593 222,7
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 158 926,8
  2.2. Капиталови трансфери 434 295,9
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 14 350,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 80 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 11 486 769,2
  1. Предоставени трансфери за: 11 505 227,2
  в т.ч.
  1.1. Общините 3 745 750,5
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 231 661,6
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 437 589,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 43 000,0
  1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 862 582,2
  1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 294 833,8

  2. Получени трансфери от: 18 458,0
  в т.ч.
  2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
  2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 5 058,0

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 282 127,7

  б) в ал. 3 числото „-2 228 328,7“ се заменя с „-2 231 928,7“;
  в) в ал. 4 числото „2 228 328,7“ се заменя с „2 231 928,7“.
  2. В чл. 46:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 136,0
  1. Неданъчни приходи 136,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 111,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5,0
  1.3. Други приходи 20,0
  II. РАЗХОДИ 55 731,0
  1. Текущи разходи 51 680,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 47 411,0
  2. Капиталови разходи 4 051,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 051,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 55 595,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 55 595,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 0,0

  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал.1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред 55 731,0
  Всичко: 55 731,0

  3. Създава се чл. 98:
  „Чл. 98. За ангажиментите за разходи по сключени договори от общината през 2019 г. за извършвани услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и за сметка на трансферите от централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за публичните финанси не се прилага ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Георги Страхилов Свиленски, Георги Янчев Гьоков, Крум Костадинов Зарков, Николай Георгиев Иванов, Валентина Александрова Найденова, Николай Димитров Пенев, Валентин Георгиев Ламбев, Стоян Михайлов Мирчев, Манол Трифонов Генов, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Смиляна Николова Нитова-Кръстева, Илиян Ангелов Тимчев, Христо Танчев Проданов, Цветан Борисов Топчиев, Георги Димитров Андреев, Любомир Бойков Бонев, Георги Георгиев Михайлов, Никола Илиев Динков, Анастас Маринов Попдимитров, Иван Валентинов Иванов, Добрин Ненов Данев, Филип Стефанов Попов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Десислав Петров Тасков, Александър Тихомиров Симов, Иван Димов Иванов, Тодор Байчев Байчев, Александър Димитров Паунов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Чавдар Йорданов Велинов, Иван Ивайлов Ченчев, Милко Недялков Недялков, Николай Иванов Цонков, Нона Кръстева Йотова, Васил Миланов Антонов, Теодора Атанасова Халачева, Явор Руменов Божанков, Ирена Тодорова Анастасова, Димитър Иванов Данчев, Веска Маринова Ненчева, Мартин Стефанов Обрешков, Валери Мирчев Жаблянов, Полина Александрова Шишкова, Кристина Максимова Сидорова, Евдокия Славчова Асенова, Анна Николаева Славова, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева (№ 954-04-209):
  2. Създават се § 14а – 14е:
  „§14а. В Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 26 и 27 от 1986 г., идм. ДВ. бр. 6 от 1988 г., изм. Дв. бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., изм. ДВ. бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., … изм. ДВ. бр. 79 от 2019 г.) в чл. 261 думите „размерите, определени от Министерския съвет“ се заменят с „35 на сто за всеки отработен нощен час или за част от него.“.

  „§14б. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ. бр. 95 от 2006 г., изм. ДВ бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., изм. ДВV бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., … изм. ДВ. бр. 79 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 30:
  „30. доходите от трудови правоотношения на лицата ненавършили 26 години.“.
  2. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 двоеточието след думите „чл. 17“ се заличава и текстът до края на алинеята се заменя със „6 000 лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете“.
  б) създава се ал. 10:
  „(10) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица, ползващи данъчно облекчение за деца се намалява с 500 лв. за всяко едно дете.
  3. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 3 се създава т. 3:
  „3. данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 10.“.
  б) ал. 4 се изменя така:
  „(4) Размерът на дължимия данък се определя върху месечната данъчна основа по ал. 3 по следната таблица:
  Месечна данъчна основа Данък
  до 3900 лв. 10,0%
  от 3900,01 лв до 5200 лв Данъкът по предходния ред плюс 12,5% за горницата над 3900 лв.
  от 5200,01 лв. до 6500 лв. Данъкът по предходния ред плюс 15% за горницата над 5200 лв.
  от 6500,01 лв. до 7800 лв. Данъкът по предходния ред плюс 17,5% за горницата над 6500 лв.
  от 7800,01 лв. до 9100 лв. Данъкът по предходния ред плюс 20% за горницата над 7800 лв.
  от 9100,01 лв до 10400 лв Данъкът по предходния ред плюс 22,5% за горницата над 9100 лв.
  над 10400 лв. Данъкът по предходния ред плюс 25% за горницата над 10400 лв.“
  4. В чл. 43, ал. 3 думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1“.
  5. В чл. 44 се правят следните изменения:
  а) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Размерът на дължимия данък се изчислява като разликата по ал. 1 се обложи съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1.“
  б) в ал. 4 изречение второ думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1“.
  6. В чл. 44а, ал. 1 изречение второ думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1“.
  7. В чл. 46 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ставката на данъка за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 1, 5, 10, 12, 14 и 15 е съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1.“
  б) в ал. 2 цифрата „7“ се заменя с „8“, а в края на изречението, след думата „години“ се поставя запетая и се добавя „както и за доходите по чл. 38, ал. 11 и 13“.
  в) ал. 3 и 4 се отменят.“.
  8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници по чл. 35, както и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 се определя съгласно следната таблица:
  Обща годишна данъчна основа Данък
  до 46800 лв. 10,0%
  от 46800,01 лв. до 62400 лв. Данъкът по предходния ред плюс 12,5% за горницата над 46800 лв.
  от 62400,01 лв. до 78000 лв. Данъкът по предходния ред плюс 15% за горницата над 62400 лв.
  от 78000,01 лв. до 93600 лв. Данъкът по предходния ред плюс 17,5% за горницата над 78000 лв.
  от 93600,01 лв. до 109200 лв. Данъкът по предходния ред плюс 20% за горницата над 93600 лв.
  от 109200,01 лв. до 124800 лв. Данъкът по предходния ред плюс 22,5% за горницата над 109200 лв.
  над 124800 лв. Данъкът по предходния ред плюс 25% за горницата над 124800 лв.“
  б) създават се ал. 9 – 11:
  „(9) При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42, ал. 3.“.
  „(10) Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, включени в общата годишна данъчна основа се намаляват преди облагането със 6000 лева за всяко ненавършило пълнолетие дете, ако задълженото лице има деца и не е лишено от родителски права. Намалението се декларира и ползва от единия родител по избор.“.
  „(11) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък за невнесените авансови и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.“.

  „§ 14в. В Закона за семейни помощи за деца (обн. ДВ. бр.32 от 29 март 2002 г., изм. ДВ. бр.120 от 2002 г., изм. ДВ. бр.112 от 2003 г., изм. ДВ. бр. 69 от 2004 г., изм. ДВ. бр.105 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., … изм. и доп. ДВ. бр. 35 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 2, т. 6 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти”.
  2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Размерът на помощта по ал. 1 за второ и/или трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди и в момента на раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10 кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко дете и се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.“.
  б) досегашните ал. 3 – 9 стават съответно ал. 4 – 10.
  3. В чл. 10а. се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти”.
  б) в ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  - в т. 1 след думата училище се добавя „или не започне обучение“.
  - в т. 2 след думата „първи“ се поставя запетая и се добавя „втори, трети или четвърти“.
  4. В чл. 12, ал. 1, т. 6 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти.”.

  § 14г. В Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ. бр. 117 от 1997 г., изм. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., изм. ДВ. бр. 103 от 1999 г., изм. ДВ. бр. 34 и 102 от 2000 г., изм. ДВ. бр. 109 от 2001 г., изм. ДВ. бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., … изм. ДВ. бр. 38 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 1, б. „в“ думите „детски ясли, детски кухни, детски градини“ и запетаята след тях се заличават.
  2. В наименованието на Раздел ІІІ в Глава трета думите „детски ясли, детски градини“ и запетаята след тях се заличават.
  3. Чл. 81 се отменя.“.

  „§ 14д. В Закона за публичните финанси (обн. ДВ. бр. 15 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 95 от 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 91 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 10 се създава изречение второ: „Кметът на район или кметство е второстепенен разпоредител с бюджет за дейностите на района или кметството и прилага делегиран бюджет, при условия и по ред, определени с наредба на Общинския съвет, съгласно методически указания на Министъра на финансите.“
  2. В чл. 52, ал. 1, т. 1 се създават б. „е“ и „ж“:
  „е) една пета от размера на внесените данъци върху доходите на физическите лица от лицата с постоянен адрес на територията на съответната община;.
  ж) една десета от размера на внесения данък върху добавената стойност от търговските обекти за търговия на дребно, регистрирани на територията на съответната община.“.

  „14е. В Закона за политическите партии (обн. ДВ. бр. 28 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 102 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 73 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 59 и 78 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 6 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 и 99 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 9 и 99 от 2011 г., … изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 23, ал. 1 т. 4 се отменя.
  2. В чл. 24, ал. 1, т. 2 след думата „търговци“ се поставя точка и запетая и текстът до края на изречението се заличава.
  3. В чл. 34, ал. 4 думите „юридическите лица и едноличните търговци“ и запетаята след тях се заличават.
  4. В чл. 35 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 т. 4 се отменя.
  б) ал. 3 и 4 се отменят.“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Александър Николаев Сабанов (№ 954-04-200):
  Създава се нов параграф 15:
  § 15. В Закона за държавния служител (Обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г., изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91 и 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г., бр. 38, 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 2018 г. и бр. 23 и 79 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10, ал. 1 думите „който включва централизиран етап и децентрализиран етап“ се заличават.
  2. В чл. 10в:
  а) в ал. 1 изречение трето се заличава;
  б) в ал. 2:
  аа) в изречение второ думите „централизирания етап“ се заменят с „конкурса, като датите не може да бъдат по-рано от 7 дни след информирането“;
  бб) изречение трето се заличава.
  3. Член 10д се изменя така:
  „Чл. 10д. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса.
  (2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.
  (3) Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.
  (4) В 14-дневен срок от представянето на протокола по ал. 1 органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп.
  (5) Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва съгласно чл. 14, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат.
  (6) Алинея 5 може да се прилага и в случаите, когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи.“
  4. Член 10е се отменя.
  5. В чл. 10ж:
  а) в ал. 1 думите „включително на тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2 и мястото на провеждане на централизирания етап“ се заличават;
  б) алинея 2 се отменя.
  6. В чл. 13а:
  а) в ал. 6 думите „успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 1“ се заличават;
  б) в ал. 7 думите „както и когато тестът по чл. 10д, ал. 1 не е успешно издържан“ се заличават.
  7. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Служебното правоотношение по ал. 1 може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване.“
  8. В чл. 81а:
  а) алинея 5 се отменя;
  б) в ал. 6 думите „Алинеи 1-5“ се заменят с „Алинеи 1-4“.
  9. В чл. 82, ал. 1 изречение второ се заличава.
  II. Досегашните параграфи 15, 16 и 17 стават съответно параграфи 16, 17 и 18 и в § 18 думите „и § 14“ се заменят с „§14 и 15“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В Закона за държавния служител (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г., изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91 и 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г., бр. 38, 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 2018 г. и бр. 23 и 79 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10, ал. 1 думите „който включва централизиран етап и децентрализиран етап“ се заличават.
  2. В чл. 10в:
  а) в ал. 1 изречение трето се заличава;
  б) в ал. 2, изречение второ думата „датите“ се заменя с „датата“ и думите „централизирания етап“ се заменят с „конкурса, като датата не може да бъдат по-рано от 7 дни след информирането“, а изречение трето се заличава.
  3. Член 10д се изменя така:
  „Чл. 10д. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса.
  (2) Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.
  (3) Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.
  (4) В 14-дневен срок от представянето на протокола по ал. 1 органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп.
  (5) Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва съгласно чл. 14, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат.
  (6) Алинея 5 може да се прилага и в случаите, когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи.“
  4. Член 10е се отменя.
  5. В чл. 10ж:
  а) в ал. 1 думите „включително на тестовете по чл. 10д, ал. 1 и 2 и мястото на провеждане на централизирания етап“ се заличават;
  б) алинея 2 се отменя.
  6. В чл. 13а:
  а) в ал. 6 думите „успешно преминаване на теста по чл. 10д, ал. 1“ се заличават;
  б) в ал. 7 думите „както и когато тестът по чл. 10д, ал. 1 не е успешно издържан“ се заличават.
  7. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Служебното правоотношение по ал. 1 може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване.“
  8. В чл. 81а:
  а) алинея 5 се отменя;
  б) в ал. 6 думите „Алинеи 1-5“ се заменят с „Алинеи 1-4“.
  9. В чл. 82, ал. 1 изречение второ се заличава.


  Предложение на н.п. Александър Николаев Сабанов (№ 954-04-201):
  Да се създаде §….:
  § ... В Закона за публичните предприятия (ДВ, бр. 79 от 2019 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 9 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 16:
  § 16. В Закона за публичните предприятия (ДВ, бр. 79 от 2019 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 9 се отменя.


  Предложение на н.п. Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Менда Кирилова Стоянова, Александър Койчев Иванов, Даниела Владимирова Савеклиева, Красен Георгиев Кръстев, Мария Йорданова Илиева, Ирена Методиева Димова, Искрен Василев Веселинов, Йордан Апостолов Апостолов, Александър Николаев Сабанов (№ 954-04-216):
  Да се създаде нов § 15 в преходните и заключителните разпоредби:
  „§ 15. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, бр. 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.; бр. 36 и 106 от 2008 г.; бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.; бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.; бр. 30, 92 и 95 от 2015 г.; бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7, 17 и 33 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 47, ал. 1 се създава т. 12:
  „12.използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б, в случаите на производство и складиране на:
  а) етилов алкохол и дестилати;
  б) тютюневи изделия.“.
  2. В чл. 47б:
  а) в ал. 1 след думите „т. 11“ се добавя „и т. 12“.
  б). Създават се ал. 4а и 4б:
  „(4а.) В данъчните складове в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 12, буква „a“, освен видеокамерите по ал. 3, се монтират и видеокамери на всички места, определени за влизане или напускане на хора от обекта.
  (4б.) Видеокамерите по ал. 4а трябва да отговарят на изискванията на ал. 4.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  §17. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, бр. 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.; бр. 36 и 106 от 2008 г.; бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.; бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.; бр. 30, 92 и 95 от 2015 г.; бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7, 17 и 33 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. B чл. 47, ал. 1 се създава т. 12:
  „12.използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 476, в случаите на производство и/или складиране на:
  а) етилов алкохол;
  б) тютюневи изделия.“.
  2. B чл. 47б:
  а) в ал. 1 след думите „т. 11“ се добавя „и 12“;
  б) създават се ал. 4а и 4б:
  ,,(4a) B данъчните складове в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 12, буква „а“, освен видеокамерите по ал. 3, се монтират и видеокамери на всички места, определени за влизане или напускане на физически лица от обекта.
  (4б) Видеокамерите по ал. 4a трябва да отговарят на изискванията на ал. 4.“


  Предложение на н.п. Менда Кирилова Стоянова и Валери Симеонов Симеонов (№ 954-04-196):
  § …. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 60 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 113:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Хотелиерство може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон: в апартаменти за гости, когато те не са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда; в къщи за гости и стаи за гости, когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда.
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Онлайн могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани места за настаняване, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят.
  2. В чл. 176 се създават ал. 5 и 6:
  „(5) При системни нарушения по чл. 231, ал. 1 министърът на туризма подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до съответните интернет страници. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.
  (6) Органите по чл. 171, ал. 1, т. 2 и 4 уведомяват министъра на туризма в случаите на системни нарушения по чл. 231, ал. 1.“
  3. Създава се нов чл. 231:
  „Чл. 231. (1) Който предлага туристическа услуга или допуска включване в електронна платформа на некатегоризиран туристически обект по чл. 113, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв., независимо от наказанията по чл. 206.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция - от 10 000 до 15 000 лв.

  § …. В тримесечен срок от влизането в сила на закона лицата привеждат дейността си в съответствие с чл. 113, ал. 3 от Закона за туризма.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Менда Кирилова Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
  § …. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 60 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 111:
  а) в ал. 1 след думата „категоризирани“ се добавя „или регистрирани“;
  б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Регистрацията се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица - в случаите по чл. 113, ал. 2.“
  2. В чл. 113 :
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират по условия и ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.“
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.“
  в) създава се ал. 4:
  „(4) За местата за настаняване, за които се предлагат туристически услуги чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, задължително се осигурява възможност за плащане и по електронен път чрез електронната платформа.“
  г) създава се ал. 5:
  „(5) По споразумение между държавни органи/общини и лицата, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, може да се предвиди лицата да предоставят информация, свързана с предоставените туристически услуги и/или да събират суми за публични вземания, в това число срещу възнаграждение.“
  3. В чл. 176 се създават ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице извършва контрол по спазване на изискванията по чл. 113, ал. 3 и налага глобите и имуществените санкции по чл. 231.
  (6) При неизпълнение на чл. 113, ал. 3 от лицето, което осъществява посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, независимо от предвидените глоби и имуществени санкции, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до съответните интернет страници при първо нарушение за срок до 14 дни, а при следващо нарушение до 30 дни. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му, като може да измени предложения от министъра на туризма срок при първо нарушение. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.
  (7) Органите по чл. 171, ал. 1, т. 2 и 4 уведомяват министъра на туризма в случаите на нарушения по чл. 231, ал. 1.“
  4. Създава се нов чл. 231:
  „Чл. 231. (1) Лице, което допусне включване в електронна платформа на некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 или нерегистриран туристически обект по чл. 113 ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв. - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция - от 10 000 до 15 000 лв.“

  §….. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда наредбата по чл. 121, ал. 5 в съответствие с този закон.
  (2) В срок до три месеца от влизането в сила на наредбата по ал. 1 лицата привеждат дейността си в съответствие с този закон.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създадат § 18 и 19:
  § 18. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 60 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 111:
  а) в ал. 1 след думата „категоризирани“ се добавя „или регистрирани“;
  б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Регистрацията се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица - в случаите по чл. 113, ал. 2.“
  2. В чл. 113 :
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират по условия и ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.“
  в) създава се ал. 4:
  „(4) За местата за настаняване, за които се предлагат туристически услуги чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, задължително се осигурява възможност за плащане и по електронен път чрез електронната платформа.“;
  г) създава се ал. 5:
  „(5) По споразумение между държавни органи/общини и лицата, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, може да се предвиди лицата да предоставят информация, свързана с предоставените туристически услуги и/или да събират суми за публични вземания, в това число срещу възнаграждение.“
  3. В чл. 176 се създават ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице извършва контрол по спазване на изискванията по чл. 113, ал. 3 и налага глобите и имуществените санкции по чл. 231.
  (6) При неизпълнение на чл. 113, ал. 3 от лицето, което осъществява посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, независимо от предвидените глоби и имуществени санкции, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до съответните интернет страници при първо нарушение за срок до 14 дни, а при следващо нарушение до 30 дни. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му, като може да измени предложения от министъра на туризма срок при първо нарушение. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.
  (7) Органите по чл. 171, ал. 1, т. 2 и 4 уведомяват министъра на туризма в случаите на нарушения по чл. 231, ал. 1.“
  4. Създава се нов чл. 231:
  „Чл. 231. (1) Лице, което допусне включване в електронна платформа на некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 или нерегистриран туристически обект по чл. 113 ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв. - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция - от 10 000 до 15 000 лв.“

  § 19. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет привежда наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма в съответствие с него.
  (2) В срок до три месеца от влизането в сила на наредбата по ал. 1 лицата привеждат дейността си в съответствие със Закона за туризма.


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § …. В Закона за хората с уврежданията (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.) в чл. 70, т. 5 след думата „инвалидност“се добавя „или пенсия за военна инвалидност“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 20:
  § 20. В Закона за хората с уврежданията (ДВ, бр. 105 от 2018 г.) в чл. 70, т. 5 след думата „инвалидност“се добавя „или пенсия за военна инвалидност“.

  Комисията предлага да се създаде § 21:
  § 21. (1) В срок до един месец от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г., с индикативен бюджет за 2020 г. до 70 млн. лв.
  (2) В срок до два месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник" Министерският съвет предприема необходимите действия, включително чрез упражняване на правото си на законодателна инициатива, за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

  § 15. Министърът на културата в срок до 31 март 2020 г. да внесе в Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за привеждане на частта за фонд „Радио и телевизия“ в съответствие със Закона за публичните финанси, както и за привеждане на финансирането на Българското национално радио и Българската национална телевизия в съответствие с правилата на държавните помощи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 22, като думите „да внесе“ се заменят с „внася“.

  § 16. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 23.

  § 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на чл. 101 и § 14, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 24.
  § 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 14, 15 и 21, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.  Приложение
  към чл. 50

  Механизъм за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2020 г.

  Основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2020 г. се изчисляват по следната формула:
  С = С1 + С2 + С3 + С4, където
  С е размерът на основното бюджетно взаимоотношение между централния бюджет и бюджета на конкретната община за 2020 г. под формата на субсидии/трансфери.
  С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
  С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
  Право да получават обща изравнителна субсидия през 2020 г. имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2018 г. на един жител са по-ниски от 120 % от равнището им за страната на един жител (ДПх1<1,2*ДПстр.)
  Общата изравнителна субсидия за общините с достъп за 2020 г. се изчислява по следната формула:
  С2 = A1 + A2 + А3 + А4 + А5
  А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините с посочения достъп в зависимост от постоянните данъчни постъпления на един жител, като изравняването е в размер на разликата между 120 % от равнището за страната и постоянните данъчни постъпления на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.
  ИДПх1 = (1,2*ДПстр -ДПх1) * Нх1, където
  ИДПх1 е стойността на изравняването на постоянните данъчни постъпления по компонента А1 за конкретната община.
  ДПх1 е размерът на постоянните данъчни постъпления (данък върху недвижимите имоти (§13-01), данък върху превозните средства (§13-03), туристически данък (§13-08) и патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници (§01-03)) на един жител на конкретната община към 31 декември 2018 г.
  ДПстр е размерът на постоянните данъчни постъпления (§13-01, §13-03, § 13-08 и §01-03 от ЕБК) на един жител за страната към 31 декември 2018 г. (100,48 лв./жител) Нх1 е населението на съответната община по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2018 г.
  А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.
  Разпределението на сумата от компонента А2 по общини е на база делът на разходните потребности за конкретната община с достъп.
  За определяне на разходните потребности на общините се използват следните натурални показатели:
  Брой деца до 5 г.
  Брой деца от 6-14 г.
  Брой възрастни на и над 65 г.
  Територия
  Дължина на общински пътища
  Население
  Теглото на съответния показател се определя в зависимост от структурата на разходите за местни дейности (по последни отчетни годишни данни за 2018 г.) по следния начин:
  Брой деца до 5 г. - 7,0% (дял на разходите за местни дейности 311, 312, 431 от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
  Брой деца от 6-14 г. - 1,0% (дял на останалите разходи за местни дейности във функция Образование от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
  Брой възрастни на и над 65 г. - 4,0% (дял на разходите за местни дейности във функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
  Територия - 25,0% (дял на разходите за местни дейности в група А. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (без дейности 603 и 605) и разходите за дейност 622 „Озеленяване“ от група Б на функция VІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
  Дължина на общинската пътна мрежа - 12,0% (дял на разходите за местни дейности в група В. Транспорт и съобщения от функция VІІІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
  Население - 51,0 % – (дял на разходите за всички останали местни дейности от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
  На всяка община се определя дял на всеки от натуралните показатели от общата сума на показателя за страната, като всеки дял се умножава с теглото за показателя (%). Сумата от така получените дялове формира съответния дял разходни потребности на конкретната община.
  РПi = (Дi/∑Дi)*7,0% + (Уi/∑Уi)*1,0% + (Вi/∑Вi)*4,0% + (Тi/∑Тi)*25,0% + (ДОПi/∑ДОПi)*12,0% + (Нi/∑Нi)*51,0%, където
  Д – деца до 5 години
  У – деца от 6 до 14 г./ученици
  В – възрастни на и над 65 години
  Т– територия
  ДОП – дължина на общински пътища
  Н – население
  РПi е делът на разходните потребности за конкретната община.
  ∑ РПi=0,7829 само за общините с достъп.
  Разпределението на общата сума от А2 по общини е на база относителния дял на разходните потребности на всяка от общините с достъп към общата сума на разходните потребности за общините с достъп РПi/∑ РПi.
  Информацията за населението, децата до 5 години, децата от 6 до 14 години и възрастните на и над 65 години е по данни на НСИ, а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, към 31 декември 2018 г.
  А3 е третата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.
  Право да получават тази част от субсидията имат общините с достъп, чийто дял на приходите спрямо общите постъпления (по последни отчетни годишни данни за 2018 г.) е по-малък от 25 на сто.
  Пх1/ОПх1<25 %, където
  Пх1 е размерът на приходите (раздел І и §40-00 от раздел ІІІ от ЕБК) към 31 декември 2018 г. за конкретната община с достъп.
  ОПх1 е размерът на общите постъпления към 31 декември 2018 г. за конкретната община с достъп, който се формира като сума от размера на приходите на общината, трансферите и временните безлихвени заеми (раздел І, §40-00 от раздел ІІІ и раздел ІV от ЕБК).
  Разпределението на тази част от субсидията е на база относителния дял на разликата между 25 % и полученото съотношение на приходи към общи постъпления за конкретната община с достъп.
  А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (ЗДБРБ за 2019 г.) за общините с достъп. Тази част на субсидията се получава от общините с достъп, които имат отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1, А2 и А3 (А1+А2+А3) и размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2019 г.
  А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.
  Право да получават тази част от субсидията имат общините с осреднено данъчно усилие над средния размер на определените със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) граници за съответните данъци (ДУсрх1 >1), като разпределението е на база относителния дял на разликата над 1.
  ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, данъка върху превозните средства - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW и данъка върху превозните средства – за товарни автомобили до 12 т на конкретната община за 2019 г. към съответните средни стойности в границите, определени в ЗМДТ за всеки от изброените данъци. Изчислява се по следната формула:
  ДУсрх1 = (СТДНИх1/СТДНИср + СТДВПИх1/СТДВПИср + СТДПС_Лх1/СТДПС_Лср + СТДПС_Тх1/СТДПС_Тср)/4, където
  СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2019 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място – административен център на общината.
  СТДНИср е средният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти в границите, определени със ЗМДТ.
  СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2019 г. на конкретната община.
  СТДВПИср е средният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин в границите, определени със ЗМДТ.
  СТДПС_Лх1 е размерът на ставката за данъка върху превозните средства - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително, за 2019 г. на конкретната община.
  СТДПС_Лср е средният размер на ставката за данъка върху превозните средства в границите, определени със ЗМДТ - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително.
  СТДПС_Тх1 е размерът на ставката за данъка върху превозните средства - за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса, за 2019 г. на конкретната община.
  СТДПС_Тср е средният размер на ставката за данъка върху превозните средства в границите, определени със ЗМДТ - за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса.
  С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община.
  Средствата за трансфера се разпределят при следните съотношения: 85% по показател дължина на общинските пътища с отчитане на географско и височинно разположение (на базата на параметри за дължина на общински пътища в планински райони, в равнинни райони и в райони, характерни със снегонавявания и заледявания); 10% - по показател брой населени места с изключване на местата без население; 5% - по показател брой население. Размерът на трансфера за конкретна община се формира от сбора на сумите, разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото за страната.
  С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за конкретната община, формиран от следните компоненти:
  С4=В1+В2, където:
  В1 – основен компонент на целевата субсидия, при съотношения за разпределяне на ресурса за този компонент, както следва: 45% от него - по показател брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души; 25% от него - по показател дължина на общинските пътища; 25% от него - по показател брой население, 5% от него - по показател територия. В1 за конкретна община се формира от сбора на сумите, разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото за страната.
  В2 – допълнителен компонент на целевата субсидия за подпомагане на общините от 4-та и 5-та категория за подобряване на състоянието на социалната и техническа инфраструктура на територията на общината. Достъп до тази част на субсидията имат всички общини от 4-та и 5-та категория, съгласно утвърдената от министъра на регионалното развитие и благоустройството със заповед № РД-02-14-2021/2012 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., изм. и доп., бр. 73 от 02.09.2014 г., бр. 75 от 27.09.2016 г.) категоризация на общините в Република България, на основание чл. 36, ал. 2 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и във връзка с т. 4 от Решение № 921/2011 г. на Министерския съвет за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България.
  Информацията за населението и населените места е по данни на НСИ към 31 декември 2018 г., а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 31 юли 2019 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за приложението към чл. 50.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума