Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
20/02/2020 първо гласуване

  Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., №002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д


  Относно: Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 г., №002-00-3, внесена от Министерски съвет на 27.01.2020 г.


  На заседание, проведено на 20 февруари 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочената Годишна програма.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – г-жа Маринела Петрова – заместник-министър, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” и Калоян Симеонов – експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари”.

  Годишната програма беше представена от г-жа Маринела Петрова.
  Движещата сила на работната програма на Европейската комисия за 2020 г. е стремежът успешно да се използват възможностите, които ще открият двата взаимосвързани прехода – екологичният и цифровият. В тази връзка основните цели на програмата са: Европейски зелен пакт; Европа, подготвена за цифровата ера; икономика в интерес на хората; по-силна Европа на световната сцена; утвърждаване на европейския начин на живот и нов тласък за европейската демокрация.

  Следвайки дневния ред на Европейската комисия през 2020 г., Комисията по бюджет и финанси предлага на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове да включи в проекта на Годишна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2020г. следните законодателни актове и политики, по които Народното събрание, респективно Комисията по бюджет и финанси, ще продължи да осъществява наблюдение и контрол:
  1.Предложение за Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021-2027 г.
  2.Предложение за Решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз.
  3. Европейски зелен пакт; Финансиране на устойчивия преход.
  4.Данъчно облагане на цифровата икономика.
  5.Бюджетен инструмент за конвергенция и конкурентноспособност и инструмент за конвергенция и реформи (Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите)
  Предложенията за законодателни актове и политики за включване в Годишната програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 2020 г. бяха подкрепени със: „За” – 17 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума