Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
05/04/2020 второ гласуване


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  ДОКЛАД
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 002-01-14, внесен от Министерски съвет на 31 март 2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
  (обн., ДВ, бр. 100 от 2019 г.; изм. бр. 28 от 2020 г.)


  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема държавния бюджет за 2020 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 040 838,6
  1. Данъчни приходи 23 026 025,9
  1.1. Корпоративен данък 2 410 563,7
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 76 801,9
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 4 074 551,0
  1.4. Данък върху добавената стойност 10 640 356,1
  1.5. Акцизи 5 450 000,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 44 229,2
  1.7. Мита и митнически такси 187 396,1
  1.8. Други данъци 142 127,9
  2. Неданъчни приходи 3 014 812,7


  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приема държавния бюджет за 2020 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  IІ. РАЗХОДИ 14 426 374,3
  1. Текущи разходи 11 409 208,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 5 783 150,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 1 079 977,9
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 980 140,6
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 98 152,3
  1.2.3. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 1 685,0
  1.3. Лихви 691 640,8
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 383 293,2
  2. Капиталови разходи 2 888 353,1
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 466 493,8
  2.2. Капиталови трансфери 421 859,3
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 28 480,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 80 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0
  ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 13 668 541,5
  1. Предоставени трансфери за: 13 687 473,7
  в т.ч.
  1.1. Общините 4 202 545,5
  1.2. Държавното обществено осигуряване 5 742 531,4
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 616 999,5
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 83 400,0
  1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 881 419,3
  1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 265 650,9
  2. Получени трансфери от: 18 932,2
  в т.ч.
  2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
  2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 4 000,0
  2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0
  2.1.3. - за Министерството на здравеопазването 3 150,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 5 532,2
  ІV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 397 382,3

  3. В ал. 3 числото „62 384,6“ се заменя с „- 3 451 459,5“.
  4. В ал. 4 числото „-62 384,6“ се заменя с „3 451 459,5“.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Крум Зарков, Румен Гечев, Иван Иванов, Явор Божанков, Георги Гьоков, Весела Лечева, Георги Свиленски, Жельо Бойчев, Георги Йорданов, Манол Генов, Десислав Тасков, Димитър Данчев, Богдан Боцев, Кристина Сидорова, Дора Янкова, Драгомир Стойнев, Милко Недялков, Филип Попов, Надя Клисурска-Жекова, Светла Бъчварова (№ 054-04-91):
  І. § 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, в таблицата се правят следните изменения:
  а) в раздел ІІ. „Разходи“:
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „11 339 208,1“ се заменя с „11 369 208,1“.
  - на ред 1.2. „Субсидии и други текущи трансфери“ числото „1 079 977,9“ се заменя с „1 109 977,9“.
  - на ред 1.2.1. „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ числото „980 140,6“ се заменя с „1 010 140,6“.
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „2 888 353,1“ се заменя с „2 468 098,55“.
  - на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото „2 466 493,8“ се заменя с „2 046 239,25“.
  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“:
  - на ред III. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“: числото „12 238 541,5“ се заменя с „15 102 813,05“.
  - на ред 1. „Предоставени трансфери за:“ числото „12 257 473,7“ се заменя с „15 121 745,25“.
  - на ред 1.1. “Общините“ числото „4 202 545,5“ се заменя с „4 622 800,05“.
  - на ред 1.2. „Държавното обществено осигуряване“ числото „4 312 531,4“ се заменя със „6 656 548,42“.
  2. В ал. 3 числото „62 384,6“ се заменя с „- 3 451 459,5“.
  3. В ал. 4 числото „-62 384,6“ се заменя с „3 451 459,5“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Крум Зарков, Румен Гечев, Иван Иванов, Явор Божанков, Георги Гьоков, Весела Лечева, Георги Свиленски, Жельо Бойчев, Георги Йорданов, Манол Генов, Десислав Тасков, Димитър Данчев, Богдан Боцев, Кристина Сидорова, Дора Янкова, Драгомир Стойнев, Милко Недялков, Филип Попов, Надя Клисурска-Жекова, Светла Бъчварова (№ 054-04-91):

  ІІ. Създават се § 1а – 1в:
  „§ 1а. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в таблицата се правят следните изменения:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред II. „РАЗХОДИ“ числото „1 490 368,1“ се заменя с „1 590 368,1“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „1 488 248,1“ се заменя с „1 588 248,1“.
  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)“:
  - на ред III. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)– (+/-)“ числото „1 464 368,1“ се заменя с „1 564 368,1“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)“ числото „1 460 368,1“ се заменя с „1 560 368,1“.
  2. В ал. 2, в таблицата се правят следните изменения:
  а) на ред 1. „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“ числото „108 890,0“ се заменя с „208 890,0“.
  б) на ред „Всичко“ числото „1 490 368,1“ се заменя с „1 590 368,1“.

  § 1б. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в таблицата се правят следните изменения:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред II. „РАЗХОДИ“ числото „366 833,0“ се заменя с „396 833,0“.
  - на ред 1.2. „Субсидии и други текущи трансфери“ числото „300 350,0“ се заменя с „330 350,0“.
  - на ред 1.2.1. „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ числото „300 350,0“ се заменя с „330 350,0“.
  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)“ числото „402 833,0“ се заменя с „432 833,0“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)“ числото „402 833,0“ се заменя с „432 833,0“.
  2. В ал. 2, в таблицата се правят следните изменения:
  а) на ред 1. „Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони“ числото „333 732,4“ се заменя с „363 732,4“.
  б) на ред „Всичко“ числото „366 833,0“ се заменя с „396 833,0“.

  § 1в. В чл. 50 в уводното изречение числото „3 653 185,2“ се заменя с „4 073 439,75“.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. В чл. 67 числото „23,1“ се заменя с „31,5“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 68, ал. 1 числото „2,2“ се заменя с „10,0“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Десислава Атанасова, Красимир Ципов, Анна Александрова, Димитър Лазаров (№ 054-04-93):

  1. В чл. 68, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавят думите „както и външен държавен дълг чрез заеми от международни финансови институции, включително за финансиране на проекти и програми“.
  2. В чл. 68 се създава нова ал. 4:
  „(4) Максималният съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари по ал.2 (лимит на програмата) се увеличава от 8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро, като министърът на финансите предприема действията, предвидени в договорите и акта по ал.2.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 68:
  1. В ал. 1 числото „2,2“ се заменя с „10,0“.
  2. В ал. 2 накрая се добавят думите „както и външен държавен дълг чрез заеми от международни финансови институции, включително за финансиране на проекти и програми“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Максималният съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари по ал. 2 (лимит на програмата) се увеличава от 8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро, като министърът на финансите предприема действията, предвидени в договорите и акта по ал. 2.“

  § 4. Създава се чл. 70а:
  „Чл. 70а. Министерският съвет може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до 700,0 млн. лв. или тяхната валутна равностойност при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Член 71 се изменя така:
  „Чл. 71. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 70 и 70а е 1 535 млн. лв.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 76 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с акт на Министерския съвет при структурни промени, за дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID – 19, лечението на заразените или ограничаване на последствията от пандемията, както и при компенсирани промени между бюджети.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 7. При изпълнение на бюджетите си за 2020 г. първостепенните разпоредители с бюджет създават необходимата организация за финансиране на вече поети ангажименти и въз основа на оценка на приоритетите в системата си прилагат мерки за максимално ограничаване на поемането на нови ангажименти за разходи, включително и за официална помощ за развитие.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. (1) Сроковете, съдържанието, времевият обхват и другите изисквания относно подготовката и представянето на Конвергентната програма се съобразяват с предоставените от Европейската комисия Насоки за оптимизиран формат на програмите за стабилност и на Конвергентните програми за 2020 г. в контекста на COVID-19.
  (2) С одобряването от Министерския съвет на Конвергентната програма се считат за одобрени и макроикономическата прогноза и средносрочната бюджетна прогноза съгласно изискванията на § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 1 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите
  на обща сума 13 455 690,4 хил. лв., както следва:
  П О К А З А Т Е Л И Сума
  ( хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 13 455 690,4
  1. Осигурителни приходи 7 624 656,1
  1.1. Осигурителни вноски 7 624 656,1
  2. Неданъчни приходи 89 542,9
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 200,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 25 121,9
  2.3. Други приходи 58 221,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 040,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 178 264,4
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 5 564 267,0

  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите
  на обща сума 13 455 690,4 както следва:  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 13 455 690,4
  1. Разходи 13 448 290,4
  1.1. Пенсии 10 577 667,6
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 10 399 353,3
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 177 214,3
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 100,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения 2 739 340,4
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 131 113,9
  1.3.1. Разходи за персонал 75 638,6
  1.3.2. Издръжка 45 690,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 147,8
  1.3.5. Капиталови разходи 9 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 168,5
  2. Предоставени трансфери 7 400,0
  2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл.11, ал.1, т.2,
  буква"в", чл.12, ал.1,т.4 и чл.13 ,ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести , съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгл.чл.92, ал.4 от НПОС 250,0


  2. В чл. 2:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 254 917,8 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 254 917,8
  1. Осигурителни приходи 5 196 267,7
  1.1. Осигурителни вноски 5 196 267,7
  2.3. Други приходи 58 000,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1


  б) алинея 3 се изменя така:

  „(3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -4 241 176,6

  3. В чл. 5:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите
  на обща сума 224 031,9 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 224 031,9
  1. Осигурителни приходи 224 031,9
  1.1. Осигурителни вноски 224 031,9

  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит /излишък/ по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 164 880,4


  4. В чл. 6:
  а) алинея 1 се изменя така:

  „(1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума
  1 166 316,7 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 1 166 316,7
  1. Осигурителни приходи 1 166 316,7
  1.1. Осигурителни вноски 1 166 316,7


  б) алинея 3 се изменя така:

  „ (3) Приема дефицит/ излишък/ по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -124 121,8


  5. В чл. 7:
  а) алинея 1 се изменя така:

  „(1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 323 034,3 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 323 034,3
  1. Осигурителни приходи 322 634,3
  1.1. Осигурителни вноски 322 634,3
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0


  б) алинея 2 се изменя така:

  „(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 1 438 291,3 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 1 438 291,3
  1. Разходи 1 438 291,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 438 291,3


  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит/ излишък/ по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -1 115 257,0

  6. В чл. 8:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума
  5 594 769,9 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 594 769,9
  2. Неданъчни приходи 31 542,9
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 200,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 25 121,9
  2.3. Други приходи 221,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 040,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 5 564 267,0

  б) алинея 3 се изменя така:

  „(3) Приема дефицит /излишък/ и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 5 463 237,5
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -5 463 237,5
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/
  Наличност в края на периода 5 463 237,5


  7. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:
  „Приложение № 5 към чл. 17

  Консолидиран бюджет на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2020 г.

  П О К А З А Т Е Л И Сума
  ( хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 13 539 782,0
  1. Приходи 7 797 250,6
  1.1. Осигурителни приходи 7 696 080,3
  1.1.1. Осигурителни вноски 7 696 080,3
  1.2. Неданъчни приходи 102 210,3
  1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 040,0
  2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет 5 742 531,4

  IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 13 507 574,2
  1. Разходи 13 500 174,2
  1.1. Пенсии 10 625 254,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения 2 743 340,4
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 131 411,3
  1.3.1. Разходи за персонал 75 751,7
  1.3.2. Издръжка 45 874,3
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 147,8
  1.3.5. Капиталови разходи 9 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 168,5
  2. Предоставени трансфери 7 400,0

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 32 207,8
  ФИНАНСИРАНЕ -32 207,8
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа - нето (+/-) -3 970,4
  Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -28 237,4
  Наличности в началото на периода (+) 69 137,2
  Наличности в края на периода (-) -97 374,6
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Крум Зарков, Румен Гечев, Иван Иванов, Явор Божанков, Георги Гьоков, Весела Лечева, Георги Свиленски, Жельо Бойчев, Георги Йорданов, Манол Генов, Десислав Тасков, Димитър Данчев, Богдан Боцев, Кристина Сидорова, Дора Янкова, Драгомир Стойнев, Милко Недялков, Филип Попов, Надя Клисурска-Жекова, Светла Бъчварова (№ 054-04-91):

  ІІІ. В Заключителни разпоредби § 9 се изменя:
  „§ 9. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ДВ. Бр. 99 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 1 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 14 369 706,4 хил. лв., както следва:


  П О К А З А Т Е Л И Сума
  ( хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 14 369 706,4
  1. Осигурителни приходи 7 624 656,1
  1.1. Осигурителни вноски 7 624 656,1
  2. Неданъчни приходи 89 542,9
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 200,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 25 121,9
  2.3. Други приходи 58 221,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 040,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 178 264,4
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства 6 656 548,4„


  „(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 13 455 690,4 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 14 369 706.4
  1. Разходи 14 369 706,4
  1.1. Пенсии 10 577 667,6
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 10 399 353,3
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 177 214,3
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 100,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения 3 653 356,4
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 131 113,9
  1.3.1. Разходи за персонал 75 638,6
  1.3.2. Издръжка 45 690,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 147,8
  1.3.5. Капиталови разходи 9 087,5
  1.4. Отбрана и сигурност 168,5
  2. Предоставени трансфери 7 400,0
  2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл.11, ал.1, т.2, буква "в", чл.12, ал.1,т.4 и чл.13 ,ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд" 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 000,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгл. чл. 92, ал. 4 от НПОС 250,0“

  2. В чл. 2 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 254 917,8 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 254 917,8
  1. Осигурителни приходи 5 196 267,7
  1.1. Осигурителни вноски 5 196 267,7
  2.3. Други приходи 58 000,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1“

  б) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ - 4 241 176,6“

  3. В чл. 5 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 224 031,9 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 224 031,9
  1. Осигурителни приходи 224 031,9
  1.1. Осигурителни вноски 224 031,9“

  б) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 164 880,4“

  4. В чл. 6 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 1 166 316,7 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 1 166 316,7
  1. Осигурителни приходи 1 166 316,7
  1.1. Осигурителни вноски 1 166 316,7“

  б) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -124 121,8“

  5. В чл. 7 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 323 034,3 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 323 034,3
  1. Осигурителни приходи 322 634,3
  1.1. Осигурителни вноски 322 634,3
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0

  б) ал. 2 се изменя така:
  „(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 2 352 307,3 хил. лв., както следва:

  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 352 307,3
  1. Разходи 2 352 307,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 2 352 307,3

  в) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -2 029 273“

  6. В чл. 8 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 6 686 548,4 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 6 686 548,4
  2. Неданъчни приходи 31 542,9
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 200,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 25 121,9
  2.3. Други приходи 221,0
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 040,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 6 656 548,4“

  б) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -6 656 548,4
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ 6 656 548,4
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина /-/
  Наличност в края на периода 6 656 548,4
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума