Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
11/06/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 04.06.2020 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 04.06.2020 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, №054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 05.06.2020 г.

  На заседание, проведено на 11.06.2020 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 04.06.2020 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, №054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 05.06.2020 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите – г-жа Росица Велкова – зам. - министър на финансите и г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция “Данъчна политика, от Държавна комисия по хазарта – г-н Георги Йорданов – председател, от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ – г-н Любомир Петров – изпълнителен директор и представители на неправителствени организации и асоциации.
  По постъпилите законопроекти бяха получени становища от Министерство на финансите, Държавна комисия по хазарта, Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия, Българска гейминг асоциация, представители на независимия културен сектор, Българска асоциация за развлекателни и хазартни игри-21 и Сдружение на организаторите на хазартни игри и дейности в България.
  От името на вносителите, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, беше представен от г-н Валери Симеонов. Той сподели, че с внесения законопроект се предлагат изменения и допълнения в действащия Закон за хазарта, които продължават философията и принципите от последните приети от Народното събрание промени в закона (ДВ. бр.14 от 18 февруари 2020г.) с цел ограничаване на хазартната зависимост и подобряване на регулаторната рамка. Като следващ етап в борбата с хазартната зависимост се предлага хазартните игри в казина и игрални зали да могат да се организират само в хотели с категория пет звезди, в националните курортни комплекси и населени места съгласно приложение към закона ("Албена", "Златни пясъци", "Св. св. Константин и Елена", "Елените", "Слънчев бряг", "Дюни", "Международен младежки център - Приморско", "Пампорово", "Боровец", гр. Банско), както и на не повече от 20 км от шосейните, железопътните, морските и речните гранични контролно-пропускателни пунктове. Всички останали казина и игрални зали, извън посочените, ще продължат да действат до 2025г. Предлага се и подобрена редакция на разпоредбите за таксите за хазартни дейности по чл. 30 от закона. Същите са разписани детайлно, като различните размери са обособени в отделни текстове.
  Народният представител Менда Стоянова представи мотивите на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, №054-01-51. Законопроектът предвижда промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в Република България, а именно Държавната комисия по хазарта да се преструктурира в Държавна агенция по хазарта. Новосъздадената Агенция ще е специализиран държавен орган към Министерския съвет, който ще изпълнява държавната политика в областта на хазарта и ще осъществява надзор върху хазартните и свързаните с тях дейности. С проекта се предлага да се замени съществуващата към момента частично фрагментарна правна уредба на регулаторния орган с по-подробна и ясна регламентация на неговите структура, функции и дейност. Със законопроекта се коригират някои установени от практиката недостатъци и несъвършенства на правната уредба на хазартните дейности.
  На първо място, предвижда се създаването на нова ал. 4 на чл. 5 от Закона за хазарта (ЗХ), която ще прецизира случаите, при които не следва да се доказват инвестиции и средства за организиране на играта от организаторите, които вече веднъж са го доказали. На следващо място, се предвижда промяна на сега действащата разпоредба на чл. 10а от ЗХ, която регламентира вноските за социално отговорно поведение. С предложението се добавя, че такава вноска ще се дължи за всеки издаден лиценз. Предлагат се мерки и процедура по защита на уязвими от хазартните дейности лица в чл. 10б - 10е. Предвижда се възможност за доброволно самоограничаване от игра на хазарт от лица, които са преценили за себе си, че тази дейност им вреди. В чл.14 се предлага разширяване на обхвата на хазартните игри, които могат да бъдат организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор", като се предвижда на държавното предприятие да се предостави възможност да организира освен традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, също така залагания върху случайни събития, залагания свързани с познаване на факти и игри онлайн в игрално казино. По отношение на предсрочното прекратяване на лиценз, визирано в чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ се добавя нова ал. 2, която ще урежда забрана за подаване на искане за предсрочно прекратяване, в случаите когато спрямо организатора има наложена принудителна административна мярка по чл. 86 от закона. С цел осъществяване на по-широк и по-масов контрол върху дейността на хазартните оператори проектът предвижда правомощия за осъществяване на контролна дейност по ЗХ да имат и контролните органи на Националната агенция за приходите, с оглед използването на значителния кадрови и експертен потенциал на НАП. Във връзка с предвидените изменения и допълнения в ЗХ, следва да се направят и някои промени в разпоредбите на други закони, като най-съществената е в Закона за корпоративното подоходно облагане, където се отменя разпоредбата на чл. 219, ал. 4, която касае дължимия данък върху помощните и спомагателни дейности по смисъла на ЗХ. Тази норма следва да се отмени, тъй като в преходните и заключителни разпоредби на предложния закон се предвижда отмяната на § 1, т. 16 от допълнителната разпоредба на сега действащия ЗХ, която касае дефиницията за „помощни и спомагателни дейности". Нуждата от тази отмяна се обуславя от факта, че в действащия ЗХ никъде не се споменава за „помощни и спомагателни дейности", а в същото време в допълнителната разпоредба е налице дефиниция за тях. Касае се за разпоредба, която не намира реално приложение в прилагането на ЗХ, което от своя страна води до необходимостта от нейната отмяна.
  В дискусията взеха участие народните представители Румен Гечев, Николай Тишев, Христиан Митев, Валери Симеонов, Николай Александров и Менда Стоянова.
  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по бюджет и финанси:
  - с 5 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 04.06.2020 г.
  - с 11 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 05.06.2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума