Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/12/2020 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, № 002-02-23, внесен от Министерския съвет на 15.12.2020 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, № 002-02-23, внесен от Министерския съвет на 15.12.2020 г.

  На редовно заседание, проведено на 16 декември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова – заместник- министър на финансите.
  Споразумението за заем произтича от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19.
  Необходимостта от сключване на споразумението за заем произтича от отправеното на 7 август 2020 г. официално искане от страна на Република България за финансова помощ по линия на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19.
  Заемът, поискан от страната ни, е за допълване на националните усилия за преодоляване въздействието от избухването на COVID-19 и на социално-икономическите му последици за работниците и самостоятелно заетите лица. По-конкретно, със средствата от заема ще се осигури ликвидност за финансиране на разходи, необходими за изплащането на компенсации за работодателите, съгласно Постановление № 55 на Министерския съвет от 30 март 2020 г., и на средства за запазване на заетостта на работници и служители, съгласно Постановление № 151 на Министерския съвет от 3 юли 2020 г., изменено с Постановление № 278 на Министерския съвет от 12 октомври 2020 г., за периода от м. април 2020 г. до м. януари 2021 г., в размер на 1 млрд. лева.
  Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1343 на Съвета от 25 септември 2020 година за предоставяне на временна подкрепа на Република България съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 Европейският съюз отпуска на България заем с максимален размер 511 000 000евро, като максималният среден срок до падежа на заема е 15 години.
  След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 18 народни представители, 0 „Против” и 0 „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, № 002-02-23, внесен от Министерския съвет на 15.12.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума