Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, №754-01-10, внесен от н.п. Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25.05. 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, №754-01-10, внесен от н.п. Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25.05. 2017 г.

  На заседание, проведено на 15 юни 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Бойко Атанасов – заместник министър, Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари”; на Комисията за финансов надзор: Ана Андонова – директор на дирекция „Правна”; на Българска фондова борса – Иван Такев – изпълнителен директор и Георги Български – член на Съвета на директорите; на „Централен депозитар”АД – Васил Големански – изпълнителен директор; на Фонда за гарантиране на влоговете в банките – Борислав Стратев – член на Управителния съвет и на Асоциация на банките в България - Ирина Казанджиева – началник направление „Банкова политика и анализи”.
  Законопроектът беше представен от н.п. Делян Добрев.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) се цели да се постигне развитие на стабилен капиталов пазар в страната, както и да се преодолеят, установени през последните години, проблеми в практиката по прилагането на закона. Със законопроекта се предвиждат следните промени:
  1. В уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар се предлага:
  ■ промяна в дефиницията за публично предлагане на ценни книжа, като се увеличава броят на лицата от 100 на 150;
  ■ да се въведе ново изключение от задължението за публикуване на проспект за емисии ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 1 000 000 евро, като прагът се изчислява за период от 12 месеца; намалява се срока за разглеждане и произнасяне на Комисията за финансов надзор по заявления за потвърждаване на проспекти на емитенти, които нямат ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, и не са предлагали публично ценни книжа, като по този начин се улеснява достъпа на дружествата до регулиран пазар;
  ■ да се облекчат нормативните изисквания относно публикуване на съобщението за начало на публично предлагане на ценни книжа, с цел минимизиране на разходите за емитентите на ценни книжа и избягване дублиране на информацията, като същевременно се осигурява достатъчна степен на осведоменост на инвеститорите в ценни книжа.
  2. В уредбата на Фонда за компенсиране на инвеститорите се предлага:
  ■ да се включи в Управителния съвет на фонда и един представител на асоциацията на управляващите дружества, като по този начин се осигурява представителство в управлението на фонда на всички лица, които са задължени да правят вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите (инвестиционни посредници, инвестиционни посредници - банки и управляващи дружества);
  ■ да се прецизират разпоредбите, свързани с определяне размера на вноската във Фонда за компенсиране на инвеститорите като се въвежда минимален праг за размера на общата годишна вноска на всеки участник във фонда, който управлява защитени клиентски активи.
  ■ да се разширят хипотезите, при които се изплащат компенсации на клиентите на инвестиционния посредник от Фонда за компенсиране на инвеститорите. По този начин се осигурява защита на интересите на клиентите на инвестиционния посредник в случаите, когато последният е в невъзможност, по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти, на своите клиенти.
  ■ да бъде освободен Фонда за компенсиране на инвеститорите от заплащане на корпоративен данък за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници. Към настоящия момент по силата на чл. 77м, ал. 3 от ЗППЦК Фондът за компенсиране на инвеститорите е освободен от заплащане на корпоративен данък за дейностите по компенсиране на инвеститорите. Със Закона за възстановяване и преструктурирате на кредитни институции и инвестиционни посредници е създаден Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници, който се управлява от Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите, а разходите, свързани с управлението на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници, са част от общите административни разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите.
  3. В уредбата на първичното публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар се предлага:
  ■ да се въведе задължение за емитента да оказва съдействие на довереника на облигационерите при подготовката и провеждането на Общото събрание на облигационерите;
  ■ да се регламентират възможностите за уреждане на отношенията между облигационерите във връзка с разноските по принудителното изпълнение върху имуществото на емитента за вземания на облигационерите, като се предвижда разноските да се разпределят с решение на Общото събрание на облигационерите, освен ако друго не е уговорено в условията на емисията или в споразумение между облигационерите
  ■ да се създадат правила, свързани с извършването на промени в условията, при които са издадени облигациите, както и за предсрочно погасяване на облигационните емисии.
  ■ да се въведат минимални изисквания за кворум и мнозинство на Общото събрание, на което се взема решение за такава промяна;
  ■ да се въведе краен срок за допускане на промени в условията, при които са издадени облигациите, и в параметрите на емисията.
  ■ да се регламентира нищожност на решенията на общото събрание на облигационерите за промяна в условията, при които са издадени облигациите и в параметрите на емисията в случаите, когато промените не са предвидени в проспекта и не е спазена процедурата за това.
  ■ да се разшири кръга на лицата, които могат да бъдат довереник на облигационерите, като се регламентира възможност това да бъде банка със седалище в държава членка на Европейския съюз, както и инвестиционен посредник по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
  ■ като вид обезпечение по емисиите облигации изрично се посочва застраховката, като се въвежда изискването тя да се сключва със застраховател с присъден кредитен рейтинг с минимално ниво. Застраховката ще се приема като обезпечение, само когато застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор, без значение дали премията е заплатена изцяло.
  За прилагането на законопроекта не са необходими допълнителни финансови средства от държавния бюджет.

  След обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 21 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, №754-01-10, внесен от н.п. Делян Добрев и Данаил Кирилов на 25.05. 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума