Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
20/07/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.


  На заседание, проведено на 20 юли 2017 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
  На заседанието присъстваше заместник-министърът на образованието и науката – Таня Михайлова.
  От името на вносителите мотивите за внасянето на законопроекта представи г-жа Светла Бъчварова, която заяви, че с приемането му ще се подобри организацията на дейността и стандартите в училищата. Основните промени са:
  - държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание;
  - отпадане на държавното финансиране на частните училища;
  - по-гъвкава образователна структура, създаваща условия за по-високи образователни резултати;
  - предлага се възстановяване на техникумите, като специализирани държавни училища;
  - въвеждане правилото един учебник по предмет за всеки клас;
  - да има възможност за повтаряне до ІV клас, ако ученикът не е показал необходимите знания и умения;
  - минимален праг от 4 на сто от БВП за финансиране на образованието.

  Заместник-министър Михайлова мотивира неподкрепата на законопроекта от страна на Министерството на образованието и науката като заяви, че държавата и общините са задължени да осигурят условия за обхват на децата и предотвратяване на ранното им отпадане от училище. Относно предложението за отпадане на финансирането на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, обучаващи се в частните детски градини и училища, министерството е на мнение, че ангажимент на държавата е да насърчава образованието, независимо от това чия собственост е детската градина или училището.
  Въвеждането на един учебник по предмет ще постави пред риск осигуряването на системата с одобрените познавателни книжки и учебни помагала.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 5 народни представители, „Против” – 9 народни представители и „Въздържали се” – 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума