Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, №702-01-8, внесен от Министерския съвет на 14.07.2017г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, №702-01-8, внесен от Министерския съвет на 14.07.2017г.

  На заседание, проведено на 7 септември 2017г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, №702-01-8, внесен от Министерския съвет на 14.07.2017г.

  Законопроектът беше представен от г-н Бойко Атанасов - зам. министър на финансите.

  Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13а от заключителните разпоредби към ЗИД на ЗМДТ, съгласно която Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение. Законопроектът е съобразен с основните принципи в ЗМДТ, а също и възприема наложилите се такива от местните власти на държавите членки на ЕС при определяне на таксата за битови отпадъци да се съобразят с принципа ”замърсителят плаща”. Принципът „замърсителят плаща“ е мярка за стимулиране на разделното събиране, рециклирането и компостирането на отпадъци, и едновременно с това е финансов стимул както за лицата - да намалят количеството на генерираните отпадъци, така и за общините – да оптимизират разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците.
  С предлаганите промени се постига ясно дефиниране на услугите, за предоставянето на които общините събират таксата. Трите услуги са:
  1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране.
  2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации.
  3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
  Законопроектът предвижда по-ясно дефиниране на разходите, които е допустимо да бъдат включени при определяне размера на таксата. План - сметката ще е унифицирана.
  С цел прозрачност при определянето на разходите по план-сметката е предложен ред за провеждането на обществено обсъждане преди одобряването й, както и публикуване на обобщените данни от нея на интернет страниците на общините и на Националното сдружение на общините в Република България – на годишна база. С цел прозрачност и информираност на задължените лица е предложено проектът на решение за приемане на конкретните основи и проектът на доклад на вносителя преди внасянето им за разглеждане на заседание на общинския съвет да се публикуват на интернет страницата на общината за обществено обсъждане. Също така се предвижда информацията и данните за одобрените план-сметки, отчетените разходи и отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година, както и приетите основи за определяне на таксата за битови отпадъци за текущата година да се публикуват ежегодно в срок до 15-и февруари на интернет страницата на общината във формат, определен с наредбата за изготвяне на план-сметката. Предвидено е Националното сдружение на общините в Република България ежегодно да оповестява обобщена информация, свързана с таксата за битови отпадъци, по общини, по области и на национално ниво.
  Предвижда се размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице да се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката се разпределят на база на приетите от Общинските съвети основи. В законопроекта е предложена водеща основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци да бъде количеството на битовите отпадъци. Използването на основи, различни от количеството битови отпадъци, е предложено да бъде поставено под условие, предвид което останалите основи няма да са алтернатива на водещата основа и изборът им следва да бъде допълнително мотивиран.
  В провелата се дискусия участие взеха представители на НСОРБ, МФ, МОСВ, БСК, БТПП, СОС, кметове и депутати от парламентарно представените групи. Всички те се обединиха около идеята за необходимостта и полезността на предлаганите законодателни промени. Изразени бяха мнения и настоявания за задълбочено разискване на проблемите, които евентуално биха възникнали при прилагането на закона по конкретни текстове от него. НСОРБ настоятелно предложи да бъде удължен срока за въвеждането на новите основи за разпределение с една година, т.е. считано от 01.01.2020 г. Според тях това се налага, за да се осигури безпроблемна подготовка и техническо обезпечаване на прилагането им. Направено бе и предложение МФ да изработи и предостави на Комисията проекта на Наредба по чл.66, ал.3, т.1 от ЗИД на ЗМДТ, отнасяща се до план – сметката, като това се случи в срока до разглеждане на законопроекта на второ четене.
  Взе се решение между първо и второ четене да се сформира работна група от заинтересованите страни, която чрез консенсус да предложи съответните промени, с цел постигане на баланс на справедливост и финансова обезпеченост.

  В заключение членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, №702-01-8, внесен от Министерския съвет на 14.07.2017г.



  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума