Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/12/2017 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017г.
  На редовно заседание, проведено на 07.12.2017 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017г.
  Целта на споразумението е чрез консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитиеда бъде извършен цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки. Предвидените дейности са обособени в три компонента: функционален преглед на АОП, анализиране на данните за обществените поръчки и договорите и цялостна оценка на системата за обществени поръчки.
  Изпълнението на дейностите по споразумението ще осигури актуална оценка на системата на обществените поръчки в България и ще позволи да се установи ефективността на предприетите мерки в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектор Обществени поръчки през периода 2014-2020 г.
  Консултантските услуги, които ще бъдат предоставени от МБВР имат възмезден характер, като финансирането ще бъде осигурено в рамките на проект по Оперативна програма“Добро управление“.
  Споразумението е подписано при условие на последваща ратификация, като в него е предвидено и арбитражно уреждане на евентуални спорове.
  Тези обстоятелства налагат ратификация на споразумението на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 20 гласа „за”, без “против” и „въздържал се”,Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15, внесен от Министерския съвет на 04.12.2017г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума