Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/12/2017 първо гласуване

  Законопроект за пазарите на финансови инструменти, №702-01-35, внесен от Министерския съвет на 24.10.2017 г.
  Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за пазарите на финансови инструменти, №702-01-35, внесен от Министерския съвет на 24.10.2017 г.

  На заседание, проведено на 7 декември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Росица Велкова – заместник-министър и Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари” и на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов – заместник председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Анна Андонова – директор на дирекция „Правна” и Александър Цветков – директор на дирекция „Координация и политика на регулаторната и надзорната дейност”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Велкова.
  С предлагания нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 600/ 2014 относно пазарите на финансови инструменти, чиято цел е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти, както и се въвеждат редица други делегирани директиви и регламенти за допълване на Директива 2014/65/ЕС. Новата регулаторна рамка на ниво Европейски съюз обхваща широк кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите, и има за цел да осигури необходимата степен на хармонизация, защита на инвеститорите, както и условия инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия Европейски съюз по силата на лиценза, получен в съответната държава по произход. Промените, които тази рамка предвижда, са съществени и важни, което обосновава приемането на нов закон.
  Основните моменти в законопроекта са:
  ■ Разширява се кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори;
  ■ Надгражда се сега съществуващия правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа, като се запазват изискванията на действащия към настоящия момент Закона за пазарите на финансови инструменти по отношение на изискванията за лиценз, капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници и др.;
  ■ Въвеждат се нови изисквания относно управлението и представителството на инвестиционния посредник, подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Запазва се досега съществуващият режим на одобрение на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник;
  ■ Предоставя се възможност инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник на негова пълна и безусловна отговорност;
  ■ Регламентират се случаите, свързани с придобиването и увеличаването на квалифицирано участие в инвестиционен посредник. Определят се и изискванията за вътрешна отчетност, вътрешен контрол, управление на рисковете, вътрешен одит, политики за възнагражденията, управлението на конфликти на интереси и др.;
  ■ Защитата на интересите на инвеститорите е водеща в правната регламентация на дейността на инвестиционните посредници и отношенията им с клиенти. Предвидени са изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност;
  ■ Въвеждат се изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на така наречената алгоритмична търговия, при която компютърен алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса;
  ■ Въвежда се възможността инвестиционният посредник да организира, освен многостранна система за търговия, и организирана система за търговия;
  ■ С цел насърчаване на малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар, се предвижда създаването на нов вид многостранна система за търговия - пазар за растеж;
  ■ Регламентирани са отношенията, свързани с ограниченията, управлението и докладването на позициите в стокови деривати;
  ■ Подобрява се прозрачността и качеството на информацията, която се публикува относно сделките с финансови инструменти. Регламентира се статутът и дейността на доставчиците на услуги за докладване на данни (оператори на механизми за публикуване, доставчици на консолидирани данни и оператори на механизми за докладване);
  ■ Прецизирани са разпоредбите за прилагане на принудителни административни мерки;
  Въвеждат се и мерки за прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, Регламент (EС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, както и Регламент (ЕС) 2015/2365 относно прозрачността при сделките с финансиране на ценни книжа;
  В съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP) се предвижда съществените регулаторни и надзорни правомощия да се осъществяват от Комисията за финансов надзор като колективен орган, а на заместник–председателя на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са възложени предимно надзорни правомощия с оперативен и текущ характер;
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 20 народни представители, без „Против” и без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за пазарите на финансови инструменти, №702-01-35, внесен от Министерския съвет на 24.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума