Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/09/2017 първо гласуване

  законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE) , № 702-02-9 , внесен от Министерския съвет на 17.08.2017г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE) , № 702-02-9 , внесен от Министерския съвет на 17.08.2017г.
  На редовно заседание, проведено на 19.09.2017 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE) , № 702-02-9 , внесен от Министерския съвет на 17.08.2017г.
  Законопроектът беше представен от г–н Атанас Запрянов, зам.министър на отбраната.
  Предмет на този меморандум е изграждането на Щаб на Многонационална дивизия „Югоизток" (Щаба) с рамкова държава страната домакин Румъния. Щабът ще предостави на Алианса способности за командване и управление на национални и съюзнически сили до ниво дивизия в югоизточната част от зоната за отговорност на Върховния командващ на силите на НАТО в Европа, както и постоянно командване и управление на щабните елементи за интегриране на силите на НАТО в България и Румъния. Той има за задача да координира и да подпомага многонационални подготовка и учения в определени държави и да осигурява постоянните мерки за гарантиране на сигурността, включително чрез осъществяване на връзка с определените щабни елементи за интегриране на силите на НАТО в България и Румъния.
  В раздел VII от меморандума „Финансови процедури" са посочени разходите по функционирането и поддържането на Щаба, които се поемат от рамковата държава, разходите, които са национален ангажимент, както и случаите, в които се предвижда финансиране от НАТО.
  Всяка страна участник поема разходите за личния състав, назначен от нея в Щаба и разходите, свързани с този личен състав, както и за всеки национален поддържащ елемент или друг допълнителен национален представителен личен състав към посочения в щабната структура в Анекс Б заедно с надбавките, включващи дневните разходи, платими съгласно националните разпоредби; всякакво оборудване или личен състав, внесено/доведен в Щаба, извън предоставяните от Рамковата държава; комуникационни и информационни системи, произтичащи от националните изисквания; всички специални съоръжения или оборудване, необходими за задоволяване на национални нужди (вкл. сгради, спортни и възстановителни съоръжения), както и за всякакви оперативни разходи по тези съоръжения или оборудване, когато тези разходи могат да бъдат определяни отделно от Рамковата държава и одобрени от съответната страна участник, и пътни разходи за личния състав в началото и в края на назначението му в Щаба, както и други пътни разходи, свързани с годишен отпуск или служебни ангажименти, предприети с национална цел. Всички разходи, отнасящи се до или свързани със зависими лица, се третират съгласно съответното национално законодателство и разпоредби.
  В меморандума са предвидени още разходи, финансирани от НАТО, Рамковата държава и поделено многонационално финансиране.
  По силата на меморандума Република България поема финансово задължение за дългосрочен период, чиято стойност по години не може да се изчисли предварително и да се фиксира като предполагаема сума. Това обстоятелство налага ратификация на меморандума със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 10 гласа „за”, без “против” и „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия "Югоизток" (HQ MND-SE) , № 702-02-9 , внесен от Министерския съвет на 17.08.2017г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума