Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/02/2018 първо гласуване

  Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г., № 854-02-11, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 01.02.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г., № 854-02-11, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 01.02.2018 г.  На заседание, проведено на 15 февруари 2018 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители
  Предложението за възлагане на одит се основава на високия обществен интерес към предоставянето и изразходването на допълнителните бюджетни средства при осигуряване на публичност и прозрачност на информацията за това.
  Народният представител Мария Илиева предложи в т. 1 одита да бъде конкретизиран на „одит за съответствието”.
  Членовете на Комисията подкрепиха предложението и проекта за решение единодушно.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати „За” 17 .народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за

  Р Е Ш Е Н И Е

  за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10.05.2017 г. до 31.01.2018 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
  Р Е Ш И:
  1. Възлага на Сметната палата на Република България да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2018 г.
  2. Срокът на извършване на одита е до 01.06.2018 г.
  3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 30.06.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума