Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
22/03/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от н.п. Менда Стоянова и Станислав Иванов на 19. 03.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от н.п. Менда Стоянова и Станислав Иванов на 19. 03.2018 г.


  На заседание, проведено на 22 март 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, внесен от н.п. Менда Стоянова и Станислав Иванов.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – Росица Велкова - заместник-министър и Светла Костова - директор на дирекция ”Държавно съкровище” и от Агенция „Пътна инфраструктура” – инж. Веселин Давидов – член на УС и Димитър Петков- директор на дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти”.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Менда Стоянова.
  С предложения законопроект се осигурява възможност обслужването на картовите плащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации по чл. 153, ал. 1, 3 и 4 от Закона за публичните финанси и на техните подведомствени разпоредители с бюджет да се извършва чрез централизиран подход по сметки в Българската народна банка (БНБ). Подобен подход се прилага за обслужване на картовите плащания по администрираните от Националната агенция за приходите публични вземания съгласно действащия чл. 4, ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
  Реализирането на тази възможност ще оптимизира администрирането на приходите на бюджетните организации, тъй като сумите директно ще постъпват в предвидената за целта сметка в БНБ, вместо в сметки в банки и последващото им трансфериране към сметки в БНБ. За физическите и юридически лица новата възможност за плащане на дължимите от тях суми за такси или цени на административни услуги към съответните бюджетни организации ще бъде удобен и безплатен начин за плащане.
  Със законопроекта се предлага и допълнение на чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата, с което се дава възможност този начин за централизирано събиране на приходи по сметка в БНБ чрез картови плащания да се приложи при събиране на приходите от тол-такси по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата. Включването на тази разпоредба е целесъобразно с оглед стартиране на проекта по изграждане на системата за тол-такси и значителния ефект при администрирането на тези приходи, предвид големия им размер.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която представителите на Министерството на финансите, на Агенция „Пътна инфраструктура” и членовете на комисията изразиха подкрепа за законопроекта.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 19 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой, № 854-01-18, внесен от н.п. Менда Стоянова и Станислав Иванов на 19.03.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума