Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
31/05/2018 първо гласуване

  Законопроект за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г.


  На заседание, проведено на 31 май 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – Татяна Накова – държавен експерт в дирекция „Данъчна политика” и Виолета Баева – главен експерт в същата дирекция, от Министерството на енергетиката - Владимир Янков – главен експерт, от Министерството на земеделието, храните и горите - Ася Стоянова – директор на дирекция „Правна” и представители на браншови и работодателски организации.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от н.п. Емил Димитров.
  Според вносителите на законопроекта същият запълва празнота в законодателството, като регламентира дейността, свързана с производството и търговията с петролни и газови продукти в страната. С него се цели да се идентифицират икономическите оператори в този бранш, с което ще се намали делът на сивия сектор и ще се повиши събираемостта на митническите и данъчни задължения от тези дейности, както и ще се осигури лоялна конкуренция на пазара на горива.
  Предлага се икономическите дейности на територията на страната, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, да се извършват от лица, регистрирани по този закон.
  Регистрацията обхваща шест вида дейности, като за всяка от тях са предвидени общи и специални условия за регистрация.
  Общите условия са свързани с това лицата да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, да нямат неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на определените им нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, да са предоставили обезпечение в полза на министъра на икономиката, да не са с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данък върху добавената стойност и др.
  Специфичните условия са свързани с изискване за внесен определен уставен капитал или активи, образователен ценз на законните представители на дружеството, съответно едноличния търговец, наличие на съдове за съхранение с определена вместимост, определен минимален капацитет на склада за дейностите по съхранение на горива, обектът, от който ще се извършва дейността, да е трайно прикрепен към недвижим имот и др.
  Предлага се административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, който ще се подпомага от Консултативен съвет. Съветът ще е съвещателен орган, в който ще участват както представители на компетентните институции, които осъществяват контролни и регулаторни функции, така и представители на браншовите организации на лицата, осъществяващи съответните икономически дейности. Съветът ще предлага мерки за оптимизация на контрола по спазване на закона и мерки за подобряване на взаимодействието между институциите, отговорни за прилагането му.
  Предвидени са и принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби, които са съобразени с тежестта на нарушенията.
  В преходните и заключителни разпоредби се предлагат промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвеждат определени изисквания към капиталовите търговски дружества, които искат да получат лиценз за управление на данъчен склад за съхранение и/или производство на стоки по чл. 2, т. 3 или статут на регистриран получател на такива стоки.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която
  Г-жа Менда Стоянова обърна внимание, че във връзка с възникналия спор относно необходимостта от нотификация на законопроекта, ресорното министерство - Министерство на икономиката, следва да спази процедурата и ако законопроектът отговаря на изискванията на Директива(ЕС) 2015/1535 на ЕП и Съвета от 2015 г., да предприеме действия за нотификацията му.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 12 народни представители, „Против”- 3 народни представители и „Въздържали се”- 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума