Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
31/05/2018 второ гласуване

  законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 854-01-30, внесен от н.п. Менда Стоянова на 2 май 2018 г., приет на първо гласуване на 16 май 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 854-01-30, внесен от н.п. Менда Стоянова на 2 май 2018 г., приет на първо гласуване на 16 май 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за допълнение на Закона за кредитните институции
  (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г., доп., бр. 105 от 2006 г.,бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38, 44, 52,70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35, 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62,81, 95 и 98 от2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г.,бр. 7, 15, 16, 20 и 22 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции“.


  § 1. В чл. 58 се правят следните допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5 и ал. 6:
  „(5) В случай че бенчмарк за лихвен процент, ползван от банка за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банката прилага план за действие, изготвен съгласно изискванията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
  (6) Банката уведомява клиента по реда на ал. 3 и 4 за промени в договора за кредит, произтичащи от плана по ал. 5. Към момента на прилагане на план по ал. 5 новият лихвен процент по кредита не може да надвишава размера на лихвения процент преди замяната.
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
  „(5) Когато бенчмарк за лихвен процент, ползван от банка за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банката прилага план за действие, изготвен съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
  (6) Банката уведомява клиента по реда на ал. 3 и 4 за промените в договора за кредит, произтичащи от прилагането на плана по ал. 5. Към момента на прилагането на плана по ал. 5 новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

  § 2. В преходните и заключителни разпоредби се създава §37
  „§ 37. Разпоредбите на чл. 58, ал. 5 и 6 се прилагат и за договорите за кредит, сключени преди 1 юли 2018 г., спрямо които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс, като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR, освен ако не е договорено друго.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 2.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. Разпоредбите на чл. 58, ал. 5 и 6 се прилагат и за договорите за кредит, сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR, освен ако не е договорено друго.


  § 3. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (обн., ДВ., бр. 59 от 2016 г., изм. бр. 97 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 25 се създават ал. 6, 7 и 8:
  „(6) В случай че бенчмарк за лихвен процент, ползван от кредитор за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банката прилага план за действие, изготвен съгласно изискванията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
  (7) Кредиторът съобщава на потребителя по реда на чл. 28 произтичащите от плана по ал. 6 промени в договорите за кредит. Към момента на прилагане на план по ал. 6 новият лихвен процент по кредита не може да надвишава размера на лихвения процент преди замяната.
  (8) В случаите по ал. 6 и 7 разпоредбата на чл. 41, ал. 3 не се прилага.
  2. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 12
  „§ 12. Разпоредбите на чл. 25, ал. 6-8 се прилагат и за договорите за кредит, сключени преди 1 юли 2018 г., спрямо които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс, като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (обн., ДВ., бр. 59 от 2016 г., доп. бр. 97 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 20 от 2018 г.) в чл. 25 се създават ал. 6, 7 и 8:
  „(6) Когато бенчмарк за лихвен процент, ползван от кредитор за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, кредиторът прилага план за действие, изготвен съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
  (7) Кредиторът уведомява потребителя по реда на чл. 28 за промените в договора за кредит, произтичащи от прилагането на плана по ал. 6. Към момента на прилагането на плана по ал. 6 новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент.
  (8) Когато потребителят предсрочно погаси задълженията си по договора за кредит поради промяна в договора, произтичаща от прилагането на плана по ал. 6, обезщетение по чл. 41, ал. 3 не се дължи.“


  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. Разпоредбите на чл. 25, ал. 6, 7 и 8 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители се прилагат и за договорите за кредит за недвижими имоти на потребители, сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR.


  § 4. В на Закона за потребителския кредит (обн., ДВ., бр. 18 от 2010 г., изм. и доп. бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г., бр. 35 и 61от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 20 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 33а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) В случай че бенчмарк за лихвен процент, ползван от кредитор за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, банката прилага план за действие, изготвен съгласно изискванията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
  (6) Кредиторът съобщава на потребителя по реда на чл. 14 произтичащите от плана по ал. 5 промени в договорите за кредит. Към момента на прилагане на план по ал. 5 новият лихвен процент по кредита не може да надвишава размера на лихвения процент преди замяната.“
  2. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 10:
  „§ 10. Разпоредбите на чл. 33а, ал. 5 и 6 се прилагат и за договорите за кредит, сключени преди 1 юли 2018 г., спрямо които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс, като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ., бр. 18 от 2010 г., изм. и доп. бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г., бр. 35 и 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 20 от 2018 г.) в чл. 33а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Когато бенчмарк за лихвен процент, ползван от кредитор за референтен лихвен процент по договори за кредит, се промени съществено или вече не се изготвя, кредиторът прилага план за действие, изготвен съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).
  (6) Кредиторът уведомява потребителя по реда на чл. 14 за промените в договора за кредит, произтичащи от прилагането на плана по ал. 5. Към момента на прилагането на плана по ал. 5 новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент.“


  Комисията предлага да се създаде § 6:
  § 6. Разпоредбите на чл. 33а, ал. 5 и 6 от Закона за потребителския кредит се прилагат и за договорите за потребителски кредит, сключени до 1 юли 2018 г., по които за референтен лихвен процент се ползва пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR или SOFIBOR.


  § 5. Законът влиза в сила на 1 юли 2018 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума