Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
28/06/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 9 май 2018 г., № 802-02-16, внесен от Министерския съвет на 07.06.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно:законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 9 май 2018 г., № 802-02-16, внесен от Министерския съвет на 07.06.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 28 юни 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 9 май 2018 г., № 802-02-16, внесен от Министерския съвет на 07.06.2018 г.
  Със споразумението се предвижда Агенция „Пътна инфраструктура" да ползва експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за успешното изпълнение на проект „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)". Консултантската услуга на Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура" включва следните дейности за успешното управление при изпълнение на дейностите по подписания договор с избрания изпълнител: 1. Дейности по контрол и осигуряване на качеството при внедряването на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа; 2. Експертна и техническа помощ в процесите по надзор и последващо тестване на цялата изградена електронна система; 3. Анализ и определяне на тарифите за пътно таксуване и обхват на мрежата (за изпълнението на тази дейност ще бъде спазено европейското законодателство в областта на пътното таксуване), както и подпомагане на АПИ при въвеждането на Европейската услуга за електронно събиране на
  такси (ЕУЕСТ) в България с оглед осигуряване на оперативна съвместимост; и 4. Техническа комуникационна подкрепа с цел разясняване пред обществото и заинтересованите лица представянето на електронната система за пътно таксуване.
  Международната банка за възстановяване и развитие има богат опит в предлагането на този вид услуга и е надежден партньор.
  Обстоятелствата, съдържащи се в споразумението - подписано при условие за последваща ратификация, налагат ратификацията му със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 14 гласа „за”, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 9 май 2018 г., № 802-02-16, внесен от Министерския съвет на 07.06.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума