Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/07/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20.06.2018 г., приет на първо гласуване на 5 юли 2018 г.


  Проект!
  Второ гласуване
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20.06.2018 г., приет на първо гласуване на 5 юли 2018 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

  (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 34 и 95 от 2015 г.,бр. 62 и 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. придобиване от дружествата със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти, на участия в дружества, чиято основна дейност включва една или няколко от следните дейности: покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. ".
  2. В ал. 3 думите „или вземания" се заличават.
  3. В ал. 4 накрая се добавя „или на територията на друга държава членка.” .
  4. Създават се ал. 7, 8 и 9:
  „(7) Най-малко 50 на сто от активите на дружеството със специална инвестиционна цел, което секюритизира недвижими имоти, към края на годишния отчетен период трябва да са резултат от дейността по ал. 1, т. 2.
  (8) Най-малко 75 на сто от активите на дружеството със специална инвестиционна цел, което секюритизира вземания, към края на годишния отчетен период трябва да са резултат от дейността по ал.1, т. 2. Ако част от активите на дружеството със специална инвестиционна цел се инвестират във вземания обект на правен спор, то това обстоятелство се оповестява в устава на дружеството.
  (9) Изискването по ал. 7 и 8 трябва да бъде изпълнено в срок до две години след лицензиране на дружеството.''.


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 1 да се измени така:
  „§ 1. В чл. 4 се създават ал. 7, 8 и 9:
  (7) Най-малко 70 на сто от активите на дружеството със специална инвестиционна цел, за секюритизиране на недвижими имоти, следва да бъде в резултат на дейността по ал. 1, т. 2.
  (8) Най-малко 70 на сто от брутните приходи за съответната финансова година на дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, следва да бъде в резултат на дейността по ал. 1, т. 2.
  (9) Изискванията по ал. 7 и 8 следва да са изпълнени в срок до две години от издаването на лиценз от дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 4 се създават ал. 7, 8 и 9:
  „(7) Най-малко 70 на сто от активите на дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, следва да бъде в резултат на дейността по ал. 1, т. 2.
  (8) Най-малко 70 на сто от брутните приходи за съответната финансова година на дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, следва да бъде в резултат на дейността по ал. 1, т. 2.
  (9) Изискванията по ал. 7 и 8 следва да са изпълнени в срок до две години от издаването на лиценз на дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.”


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Да се създаде § 1а:
  § 1а. В чл. 5, ал. 4 след думата „надзор“ се добавя “наричана по-нататък „комисията“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 5, ал. 4 след думата „надзор“ се добавя “наричана по-нататък „комисията“.


  § 2. В чл. 7 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „съответно намеренията на дружеството да придобива участия в дружества, чиято основна дейност включва една или няколко от изброените в чл. 4, ал. 1, т. 2”.
  2. Създава се т. 8:
  „8. мерки за управление на рисковете, в случай че дружеството ще инвестира във вземания, предмет на правен спор, както и в случай на придобиване на участия в дружества, чиято основна дейност включва една или няколко от изброените в чл. 4, ал. 1,т. 2.”


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 2 да се измени така:
  „§ 2. В чл. 7 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „съответно намеренията на дружеството да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а;”
  2. Създава се т. 8:
  „8. правила за управление на рисковете, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 7 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „съответно намеренията на дружеството да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а”.
  2. Създава се т. 8:
  „8. правила за управление на рисковете, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а.”
  § 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случай, че в устава на АДСИЦ е предвидена възможност то да придобива участия в дружества по смисъла на чл. 4, ал.1, т. 3, поне един от членовете на съвета на директорите следва да притежава познания и/или квалификация в областта на финансите и/или капиталовите пазари.".
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 3 да се измени така:
  „§ 3. В чл. 8, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(2) Членовете на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, както и другите лица, оправомощени да управляват или представляват дружеството трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 8, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така : „Членовете на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, както и лицата, оправомощени да управляват или представляват дружеството трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:”.  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да открива сметки в банка различна от банката-депозитар, когато съхраняваните по такава сметка парични средства са предназначени за разплащане по договор със срок не по-дълъг от една година или в банка, с която дружеството със специална инвестиционна цел е сключило договор за банков заем до размера на отпуснатия заем.
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „чл. 28 и" се заличават.

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 4 да се измени така:
  „§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „с изключение на разплащанията в случаите по ал. 5”
  2. В ал. 4 думите „чл. 28 и” се заличават.
  3. Създават се ал. 5-8:
  „(5) В случаите, когато дружеството със специална инвестиционна цел сключи договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, разплащанията през банката-кредитор могат да бъдат в размер не по-голям от определените от банката в договора за кредит кредитни обороти по разплащателна сметка.
  (6) В срок от три работни дни от сключването на договора за кредит, дружеството уведомява комисията и банката-депозитар относно банката – кредитор. Уведомлението съдържа най-малко информация за вида, размера, валутата, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на кредита, обезпечения и солидарни длъжници, както и периодите на лихвени и главнични плащания. Дружеството е длъжно да уведоми комисията и банката-депозитар и за всяко изменение в договора, което води до промяна в подадената информация по изречение първо.
  (7) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно да представя на банката-депозитар всяко тримесечие информация относно усвояването на кредита и неговото погасяване.
  (8) Информацията по ал. 7 се предоставя до 15 - то число на месеца, следващ съответното тримесечие.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „с изключение на разплащанията в случаите по ал. 5”.
  2. В ал. 4 думите „чл. 28 и” се заличават.
  3. Създават се ал. 5-8:
  „(5) В случаите, когато дружеството със специална инвестиционна цел сключи договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, разплащанията през банката-кредитор могат да бъдат в размер не по-голям от определените от банката в договора за кредит кредитни обороти по разплащателна сметка.
  (6) В срок до три работни дни от сключването на договора за кредит дружеството уведомява комисията и банката-депозитар относно банката – кредитор. Уведомлението съдържа най-малко информация за вида, размера, валутата, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на кредита, обезпечения и солидарни длъжници, както и периодите на плащания по лихви и главници. Дружеството е длъжно да уведоми комисията и банката-депозитар и за всяко изменение в договора, което води до промяна в подадената информация по изречение първо.
  (7) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно на всяко тримесечие да представя на банката-депозитар информация относно усвояването на кредита и неговото погасяване.
  (8) Информацията по ал. 7 се предоставя до 15 - то число на месеца, следващ съответното тримесечие.”


  § 5. В чл. 10, ал. 2 накрая се добавя „но не по-късно от 60 дни след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е бил гласуван.

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 5 да бъде отхвърлен.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Да се създаде нов § 5:
  „§ 5. В чл. 11се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“;
  б) създава се т. 6:
  „6. правила за управление на рисковете, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а.”
  2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  3. В ал. 3 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“;
  б) създава се т. 6:
  „6. правила за управление на рисковете, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а”
  2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „Комисията“.
  3. В ал. 3, в текста преди т. 1 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.  § 6. В чл. 12, ал 1 се създават т. 10 и 11:
  „10. максималният размер на активите, които ще бъдат инвестирани във вземания, обект на правен спор;
  11. максималният размер на активите, които ще бъдат инвестирани в активи по чл. 21, ал. 4."


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 6 да се измени така:
  „§ 6. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 9:
  „9. максималния размер на активите, които ще бъдат инвестирани в специализирани дружества по чл. 22а.”
  2. Досегашната т. 9 става т. 10.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 9:
  „9. максималния размер на активите, които ще бъдат инвестирани в специализирани дружества по чл. 22а;”.
  2. Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „Комисията“.


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Да се създадат § 6а и 6б:
  „§6а. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“;
  б) в т. 1 накрая се добавя „или не е извършвало дейността, за която е получило лиценз повече от 6 месеца;”
  в) създават се нова т. 4 и 5:
  „4. изрично се откаже от издадения лиценз;
  5. не е изпълнило приложена принудителна административна мярка по този закон или Закона за публичното предлагане на ценни книжа;”
  г) досегашната т. 4 става т. 6 и се изменя така:
  „6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014” или актовете по прилагането им.”
  2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на основание ал. 1, т. 4, дружеството може да продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Комисията изпраща решението на Агенцията по вписванията за заличаване предмета му на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и на обозначението “акционерно дружество със специална инвестиционна цел” или съкращението “АДСИЦ”.
  § 6б. Създава се чл. 16а:
  Действия, свързани с отнемане на лиценза по искане на дружеството със специална инвестиционна цел
  Чл. 16а. (1) Решение за отказ от издадения лиценз по чл. 16, ал. 1, т. 4 се взема от общото събрание на акционерите на дружество със специална инвестиционна цел с мнозинство от три четвърти от записания капитал.
  (2) При вземане на решение по ал. 1 на акционерите се представя проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б.
  (3) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно в срок от 7 работни дни от провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение по ал. 1, да поиска от комисията отнемане на издадения лиценз.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създадат нови § 8 и 9:
  §8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „Комисията“;
  б) в т. 1 накрая се добавя „или не е извършвало дейността, за която е получило лиценз повече от 6 месеца;”
  в) създават се нова т. 4 и т. 5:
  „4. изрично се откаже от издадения лиценз;
  5. не е изпълнило приложена принудителна административна мярка по този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или актовете по прилагането им;”
  г) досегашната т. 4 става т. 6 и се изменя така:
  „6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014” или актовете по прилагането им.”
  2. В ал. 2 и 3 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на основание ал. 1, т. 4, дружеството може да продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Комисията изпраща решението на Агенцията по вписванията за заличаване предмета му на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и на обозначението “акционерно дружество със специална инвестиционна цел” или съкращението “АДСИЦ”.
  § 9. В глава втора се създава чл. 16а:
  Действия, свързани с отнемане на лиценза по искане на дружеството със специална инвестиционна цел
  Чл. 16а. (1) Решение за отказ от издадения лиценз по чл. 16, ал. 1, т. 4 се взема от общото събрание на акционерите на дружество със специална инвестиционна цел с мнозинство от три четвърти от записания капитал.
  (2) При вземане на решение по ал. 1 на акционерите се представя проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от същия закон.
  (3) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно в срок до 7 работни дни от провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение по ал. 1, да поиска от комисията отнемане на издадения лиценз.”


  § 7. В чл. 17, ал. 2 се създава изречение второ: „Не подлежат на застраховане незастроените поземлени имоти.".

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 7 да се измени така:
  „§ 7. В чл. 17, ал. 2 се създава изречение второ: „Не подлежат на застраховане земеделските земи по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10:
  § 10. В чл. 17, ал. 2 се създава изречение второ: „Не подлежат на застраховане земеделските земи по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.”  § 8. Чл. 18 се изменя така:
  „Обслужващи дружества
  Чл. 18. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел възлага на едно или повече търговски дружества, разполагащи с необходимите организация и ресурси (обслужващо дружество), обслужването на инвестиционната дейност и управлението на активите си.
  (2) Обслужващите дружества осигуряват извършването на дейностите по ал. 1 в съответствие със закона и с устава на дружеството със специална инвестиционна цел.
  (3) Обслужващо дружество не може да прихваща срещу своето възнаграждение парични средства на дружеството със специална инвестиционна цел.
  (4) Комисията за финансов надзор извършва проверки на обслужващите дружества при условията и по реда на чл. 18 и 19 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  (5) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти или събиране на придобитите вземания. ".


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 8 да се измени така:
  „§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 2 накрая думите „воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности.” се заличават.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности на обслужващо дружество.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в началото думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 11:
  § 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности” се заличават.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности на обслужващо дружество.”
  3. Досегашните ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 2” се добавя „и 3”.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Комисията за финансов надзор извършва“ се заменят с „Комисията извършва“.


  § 9. В чл. 20, ал. 1, изречение първо след думите „недвижими имоти или вземания" се добавя „ на стойност надвишаваща 2 на сто от активите на дружеството".


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 9 да се измени така:
  „§ 9. В чл. 20 се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Всяка притежавана от дружеството със специална инвестиционна цел земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, придобита на стойност под 50 000 лв., се оценява в края на финансовата година 5 години след първоначалното ѝ придобиване и на всеки 5 години след това, ако стойността ѝ продължава да е под 50 000 лв. Земеделските земи по изречение първо могат да се оценяват и съгласно ал. 1.
  (4) Земеделските земи, за които съгласно ал. 3 не се извършва оценка към края на съответната финансова година, не могат да надвишават общо 30 на сто от притежаваните от дружеството със специална инвестиционна цел земеделски земи.
  (5) Земеделска земя, за която съгласно ал. 3 не е била извършена оценка през предходната финансова година, се оценява преди продажбата ѝ при условията на чл. 19 .”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §9, който става § 12:
  § 12. В чл. 20 се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Всяка притежавана от дружеството със специална инвестиционна цел земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, придобита на стойност под 50 000 лв., се оценява в края на финансовата година 5 години след първоначалното ѝ придобиване и на всеки 5 години след това, ако стойността ѝ продължава да е под 50 000 лв. Земеделските земи по изречение първо могат да се оценяват и съгласно ал. 1.
  (4) Земеделските земи, за които съгласно ал. 3 не се извършва оценка към края на съответната финансова година, не могат да надвишават общо 30 на сто от притежаваните от дружеството със специална инвестиционна цел земеделски земи.
  (5) Земеделска земя, за която съгласно ал. 3 не е била извършена оценка през предходната финансова година, се оценява преди продажбата ѝ при условията на чл. 19 .”


  § 10. Създава се чл. 20а:
  „Управление на рисковете при инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 3.
  Чл. 20а. Инвестиции в участия в дружества по чл. 4, ал. 1, т. 3 са допустими в случай, че дружеството има сключен договор с инвестиционен консултант, който да извършва предварителна и текуща преценка относно доходността, целесъобразността и рисковете.".

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 10 да бъде отхвърлен
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.


  § 11. В чл. 21 се създават ал. 4 и 5:
  "(4) Дружеството със специална инвестиционна цел, което секюритизира недвижими имоти може да инвестира до една трета от активите си в придобиване на участия в дружества, чиято основна дейност включва една или няколко от следните дейности: покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Недвижимите имоти, в които тези дружества инвестират, трябва да се намират на територията на Република България или на територията на друга държава членка на ЕС.
  (5) В рамките на ограничението по ал. 4, дружеството със специална инвестиционна цел не може да инвестира повече от 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.".


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 11 да се измени така:
  „§ 11. В чл. 21 се създават ал. 4 и 5:
  (4) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1.
  (5) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §11, който става § 13:
  § 13. В чл. 21 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1.
  (5) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.”


  § 12. В чл. 22 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „и 4".
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Дружеството със специална инвестиционна цел, което секюритизира вземания може да инвестира до 20 на сто от активите си във вземания, обект на правен спор.
  (6) Придобиването на вземания, които са предмет на правен спор се предшества от оценка и мотивиран правен анализ на съответното вземане.".

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 12 да се измени така:
  „§ 12. В чл. 22 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 думите „чл. 21, ал. 3” се заменят с „чл. 21, ал. 3-5”
  2. В ал. 4 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 16а, ал. 2”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 3-5”.
  2. В ал. 4 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 16а, ал. 2”.


  § 13. Създава се чл. 22а:
  „Чл. 22а. (1) Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на имоти могат да създават или да придобиват дялове или акции от капитала на специализирани дружества с идентичен предмет на дейност на своя, регистрирани в Република България или в друга държава членка.
  (2) Дружеството по ал. 1 задължително разпределя 90 на сто от печалбата си като дивидент. Това задължение следва да е предвидено в дружествения договор или устава на дружеството по ал. 1.
  (3) По отношение на дружествата по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на този закон относно предмета на дейност, устава, управлението, дължимата грижа, оценката и последващата оценка на недвижимите имоти, общите ограничения, свързани с дейността, изискванията към инвестиране на свободните средства.
  ограниченията за придобиване на нови активи за секюритизация, защитата на дружественото имущество, избягване конфликт на интереси, при съответно прилагане на разпоредбите на чл. 114 и 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (4) Комисията за финансов надзор извършва проверки на дъщерните дружества при условията и по реда на чл. 18 и 19 от Закона за Комисията за финансов надзор.".

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 13 да се измени така:
  „§13. Създава се чл. 22а:
  „Изисквания при учредяване или придобиване на участие в специализирано дружество с изключителен предмет на дейност
  Чл. 22а. (1) Дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството със специална инвестиционна цел упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (2) Учредяването, придобиването или прехвърлянето на дялово или акционерно участие в специализирано дружество по ал. 1 се извършва при условията и по реда на чл. 114 и 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с изключение на чл. 114, ал. 10 от същия закон.
  (3) Специализираното дружество по ал. 1 не може да участва в учредяването или придобиването на дялове или акции от капитала на други дружества.
  (4) Дяловете, съответно акциите от капитала на специализираното дружество могат да се притежават само от дружества със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.
  (5) Специализираното дружество по ал. 1 може да бъде със седалище в Република България или в друга държава членка.
  (6) Специализираното дружество по ал. 1 може да придобива недвижими имоти на територията на Република България или на територията на друга държава членка.
  (7) Специализираното дружество по ал. 1 няма право да извършва други сделки по занятие освен посочените в ал. 1.
  (8) Към дейността на специализираното дружество по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4, ал. 7 и 8, чл. 7, 10, 17, 19, 20, 21, ал.1, 24 и 26 от този закон, както и разпоредбите на чл. 114 и 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като изключението на чл. 114, ал. 10 от същия не се прилага.
  (9) В случаите, когато недвижимите имоти, които придобива специализараното дружество се намират на територията на друга държава членка, за оценките на тези имоти се прилагат международни стандарти за оценяване.
  (10) Специализираното дружество може да взема банкови кредити само за придобиване и въвеждане в експлоатация на недвижимите имоти в размер до 25 на сто от активите си.
  (11) Комисията извършва проверки на специализираните дружества по ал. 1 при условията и по реда на чл. 18 и 19 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н.п. Делян Добрев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 22а, ал. 10 числото „50” се заменя със „70”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:
  § 15. Създава се чл. 22а:
  „Изисквания при учредяване или придобиване на участие в специализирано дружество с изключителен предмет на дейност
  Чл. 22а. (1) Дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството със специална инвестиционна цел упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (2) Учредяването, придобиването или прехвърлянето на дялово или акционерно участие в специализирано дружество по ал. 1 се извършва при условията и по реда на чл. 114 и 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като изключението на чл. 114, ал. 10 от същия закон не се прилага.
  (3) Специализираното дружество по ал. 1 не може да участва в учредяването или придобиването на дялове или акции от капитала на други дружества.
  (4) Дяловете, съответно акциите от капитала на специализираното дружество по ал. 1 могат да бъдат притежавани само от дружества със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.
  (5) Специализираното дружество по ал. 1 може да бъде със седалище в Република България или в друга държава членка.
  (6) Специализираното дружество по ал. 1 може да придобива недвижими имоти на територията на Република България или на територията на друга държава членка.
  (7) Специализираното дружество по ал. 1 няма право да извършва други търговски сделки по занятие, освен посочените в ал. 1 и 10.
  (8) Към дейността на специализираното дружество по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 4, ал. 7 и 8, чл. 7, 10, 17, 19, 20, 21, ал. 1 и чл. 24 и 26, както и разпоредбите на чл. 114 и 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като изключението на чл. 114, ал. 10 от същия закон не се прилага.
  (9) В случаите, когато недвижимите имоти, които придобива специализараното дружество по ал. 1 се намират на територията на друга държава членка, за оценките на тези имоти се прилагат международни стандарти за оценяване.
  (10) Специализираното дружество по ал. 1 може да взема банкови кредити само за придобиване и въвеждане в експлоатация на недвижимите имоти в размер до 70 на сто от активите си.
  (11) Комисията извършва проверки на специализираните дружества по ал. 1 при условията и по реда на чл. 18 и 19 от Закона за Комисията за финансов надзор.  § 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  "3. информация за спазване на изискванията по чл. 4, ал. 7, чл.21 и 22;";
  б) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 6:
  "6. информация за спазване на изискванията по чл. 4, ал. 8, чл.21 и 22;"
  б) досегашната т. 6 става т. 7.


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 14 да се измени така:
  „§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълненеия:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. информация за спазване на изискванията по чл. 4, ал. 7 и 8, чл. 21 и 22а;
  б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  2. В ал. 2, т. 5 и 6 думата „т. 3” се заменя с „т. 4”
  3. В ал. 3 думите „тримесечните и в годишните отчети” се заменят с „6-месечните и в годишните отчети за дейността си, като отделен документ”.
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на имоти, които притежават дялове или акции от специализирано дружество по чл. 22а, представят в 6-месечните и в годишните си отчети и финансови отчети за дейността на специализираните дружества.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16:
  § 16. В чл. 25 се правят следните изменения и допълненеия:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. информация за спазване на изискванията по чл. 4, ал. 7 и 8, чл. 21 и 22а;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  2. В ал. 2, т. 5 и 6 думите „т. 3” се заменят с „т. 4”.
  3. В ал. 3 думите „тримесечните и в годишните си отчети” се заменят с „6-месечните и в годишните отчети за дейността си, като отделен документ”.
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, които притежават дялове или акции от специализирано дружество по чл. 22а, представят в 6-месечните и в годишните отчети за дейността си, като отделен документ и финансови отчети за дейността на специализираните дружества.”


  § 15. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Дружество със специална инвестиционна цел не може да променя предмета си на дейност или да се преобразува в друг вид търговско дружество, освен в публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Решението за преобразуване се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство от три четвърти от присъстващите и подлежи на вписване в Търговския регистър.".

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 15 да се измени така:
  „§ 15. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „освен в случаите на чл. 16, ал. 4”.
  2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  3. В ал. 3 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“, а накрая се добавя „със същия предмет на дейност”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 17:
  § 17. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 16, ал. 4”.
  2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
  3. В ал. 3 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“, а накрая се добавя „със същия предмет на дейност”.


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Да се създаде § 15а:
  „§15а. Член 30 се изменя така:
  Чл. 30. (1) Когато се установи, че дружество със специална инвестиционна цел, членовете на съвета на директорите на същото, или лицата, оправомощени да управляват или представляват дружеството, с действие или бездействие нарушават този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им, решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите се прилагат разпоредбите на чл. 212 - 215 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с изключение на разпоредбите на чл. 212, ал. 1, т. 4 и ал. 3.
  (2) Когато се установи, че обслужващите дружества, с действие или бездействие нарушават този закон, и актовете по прилагането му, решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите се прилага разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (3) Когато се установи, че дружествата по чл. 22а, с действие или бездействие нарушават този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им, решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите се прилага разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  §18. Член 30 се изменя така:
  „Принудителни административни мерки
  Чл. 30. (1) Когато се установи, че дружество със специална инвестиционна цел, членовете на съвета на директорите му, или лицата, оправомощени да управляват или представляват дружеството, с действие или бездействие нарушават този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им, решения на комисията или на заместник-председателя на комисията, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя на комисията или са застрашени интересите на инвеститорите, се прилагат разпоредбите на чл. 212 - 215 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с изключение на разпоредбите на чл. 212, ал. 1, т. 4 и 6 от същия закон.
  (2) Когато се установи, че обслужващите дружества, с действие или бездействие нарушават този закон, и актовете по прилагането му, решения на комисията или на заместник-председателя на комисията, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя на комисията или са застрашени интересите на инвеститорите, се прилага разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (3) Когато се установи, че специализираните дружества по чл. 22а, с действие или бездействие нарушават този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им, решения на комисията или на заместник-председателя на комисията, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя на комисията или са застрашени интересите на инвеститорите, се прилага разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”


  § 16. В чл. 31, ал. 1, т. 3 след думите „член 4, ал. 6" се добавя „и 9", а думите „ал. 3" се заменят с „ал. 4".


  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 16 да се измени така:
  „§ 16. Член 31 се изменя така:
  Административнонаказателна отговорност
  Чл. 31. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
  1.член 17, 25 и 26, ал. 2 се наказва с глоба в размер от 1 000 до 4 000 лв.;
  2. член 3, ал. 3, член 4, ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 5, ал. 3 и 4, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 21, чл. 12, ал. 1, и чл. 26, ал. 1, 3 и 4 се наказва с глоба в размер от 4 000 до 10 000 лв.;
  3. член 4, ал. 6-9, чл. 6, ал. 5-7, чл. 9, ал. 2, 3, 5-8, чл. 10, 15, 16а, чл. 18, 19, 20, чл. 21, чл. 22, чл. 22а и 23 се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е съответно в двоен размер.
  (3) За нарушение по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция, както следва:
  1. по т. 1 - от 2 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 4 000 до 20 000 лв.;
  2. по т. 2 - от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 40 000 лв.;
  3. по т. 3 - от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение - от 40 000 до 60 000 лв.
  (4) При несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 30 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 2000 до 10 000 лв.
  (5) За нарушение по ал. 4 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция 4 000 до 20 000 лв.
  (6) Актовете за констатираните нарушения се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 19:
  § 19. Член 31 се изменя така:
  „Административнонаказателна отговорност
  Чл. 31. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
  1. член 17, 25 и чл. 26, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 4 000 лв.;
  2. член 3, ал. 3, чл. 4, ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 5, ал. 3 и 4, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 1, и чл. 26, ал. 1, 3 и 4, се наказва с глоба в размер от 4 000 до 10 000 лв.;
  3. член 4, ал. 6-9, чл. 6, ал. 5-7, чл. 9, ал. 2, 3, 5-8, чл. 10, 15, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, чл. 22а и 23, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е съответно в двоен размер.
  (3) За нарушение по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция, както следва:
  1. по т. 1 - от 2 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 4 000 до 20 000 лв.;
  2. по т. 2 - от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 40 000 лв.;
  3. по т. 3 - от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение - от 40 000 до 60 000 лв.
  (4) При несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 30 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 2000 до 10 000 лв.
  (5) За нарушение по ал. 4 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция 4 000 до 20 000 лв.
  (6) Актовете за констатираните нарушения се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”

  § 17. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 6:
  „6. „Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.".

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 17 да се измени така:
  „§ 17. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „Търговския закон” се заменят с „т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”
  2. Създават се т. 6, 7 и 8:
  „6. „Системно нарушение“ е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 или актовете по прилагането им в срок до една година.
  7. „Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
  8. „Международни стандарти за оценяване“ са стандартите, приети от Съвета за международни стандарти за оценяване, Лондон, Обединеното Кралство.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 20:
  § 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „Търговския закон” се заменят с „т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа”.
  2. Създават се т. 6, 7 и 8:
  „6. „Системно нарушение“ е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 или актовете по прилагането им в срок до една година.
  7. „Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  8. „Международни стандарти за оценяване“ са стандартите, приети от Съвета за международни стандарти за оценяване, Лондон, Обединеното Кралство.”  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Да се създаде §…:
  §….В останалите текстове на закона думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 21:
  § 21. В останалите текстове на закона думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.


  ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Наименованието на подразделението „Преходна разпоредба” да се замени с „Преходни и заключителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби”.  § 18. Дружествата със специална инвестиционна цел, които са лицензирани до влизането в сила на този закон трябва да изпълнят изискванията на чл. 4, aл. 7 и 8 в срок до 31.12.2019 г.

  Предложение на н.п. Делян Добрев:
  Параграф 18 да се измени така:
  § 18. (1) Параграф 6а относно чл. 16, ал. 1, т. 4 влиза в сила от 1 януари 2019 г.
  (2) Дружествата със специална инвестиционна цел, които са лицензирани и извършват дейност до влизането в сила на този закон, привеждат дейността и активите си в съответствие с изискванията му в срок от 18 месеца от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 22:
  § 22. Дружествата със специална инвестиционна цел, които са лицензирани и извършват дейност до влизането в сила на този закон, привеждат дейността и активите си в съответствие с изискванията му в срок от 18 месеца от влизането му в сила.

  Комисията предлага да се създаде § 23:
  § 23. Параграф 8, т. 1, буква „в” относно чл. 16, ал. 1, т. 4 влиза в сила от 1 януари 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума