Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18, внесен от Министерския съвет на 09.07.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно:законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18, внесен от Министерския съвет на 09.07.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 19юли2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледазаконопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18, внесен от Министерския съвет на 09.07.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г–нНиколай Кънчев - зам.министър на околната среда и водите.
  Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (Споразумението) е сключено на основание чл. 85, ал. 1 от Конституцията на Република България и в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.Целта на Споразумението е предоставяне на съдействие на Министерството на околната среда и водите за разработване на вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) и третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ).Споразумението предвижда осъществяване на следните дейности, които Международната банка за възстановяване и развитие ще изпълни за постигане на горепосочените цели:
  1. Разработване на ПУРН - втори цикъл 2022-2027.
  Дейност 1.1: Изпълнение на проучвания, оценки и разработване на етапите от проект на ПУРН за периода 2022-2027 г.
  Дейност 1.2: Организиране на етапни консултации с обществеността и трансгранична координация със съседните страни.
  Дейност 1.3: Предложение за ПУРН за периода 2022-2027 г. за всеки от четирите района за басейново управление на водите.
  2. Разработване на ПУРБ - трети цикъл 2022-2027.
  Дейност 1.1: Изпълнение на проучвания, оценки и разработване на етапите на проект на ПУРБ за периода 2022-2027 г.
  Дейност 1.2: Организиране на етапни консултации с обществеността и трансгранична координация със съседните страни.
  Дейност 1.3: Предложение за ПУРБ за периода 2022-2027 г. за всеки от четирите района за басейново управление на водите.
  Общата стойност на Споразумението по двата компонента е 34,5 млн.лв.
  Обстоятелствата, съдържащи се в Споразумението, налагат ратификацията му със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 10 гласа „за”, 5гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18, внесен от Министерския съвет на 09.07.2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума