Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 12.07.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 12.07.2018 г.


  На заседание, проведено на 19 юли 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Александър Ненков и група народни представители.
  В заседанието на комисията взеха участие: Веселина Терзийска - главен секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Стела Кръстева - директор на дирекция „Пътни такси и разрешителни” в Агенция „Пътна инфраструктура”, Калин Каменов – член на УС на Националното сдружение на общините в Република България и др.
  Законопроектът беше представен от н.п. Александър Ненков.
  Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за пътищата, свързани с изграждането и функционирането на електронна система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние за превозните средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона.
  Действащата към момента система за събиране на такси за платено ползване на пътищата генерира приходи от хартиени винетки, които са недостатъчни за покриване на нарастващите разходи за поддържане на националната пътна мрежа в България. Във връзка с необходимостта от дългосрочно и устойчиво решение за подобряване ефективността на системата, със законопроекта се регламентират различните варианти на таксуване - електронна винетка, маршрутна карта и таксуване на база изпратени от монтирано в превозното средство бордово устройство данни относно изминатото от него разстояние.
  За улеснение на ползвателите на платената пътна мрежа се предвижда плащането на таксите да става по електронен път, чрез картово разплащане и в брой в пунктовете за продажба, както и заплащане на таксата за електронна винетка и маршрутна карта чрез терминали за самотаксуване.
  Предвижда се от 1.01.2019 г. да се въведе електронна винетна такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона, а от 16.08.2019 г. тол такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона. В тази връзка се предлага годишната винетна такса за 2019 г. за всички превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона да е в размер на 60 на сто от регламентирания размер в чл. 25 и чл. 26 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, тъй като същата ще е валидна до 16.08.2019 г.
  При въвеждането на новата електронна система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа ще отпадне диференцирането на винетните такси за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона на база вида на последните. Таксите ще се изчисляват единствено на база срока, за който е платена винетната такса.
  Предвижда се размерът на дължимата за плащане тол такса да се определя въз основа на реално получени декларирани тол данни или чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут.
  Предвижда се Агенция „Пътна инфраструктура” да осъществява функциите по събирането на пътните такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата и по функционирането на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства. В тази връзка се предлага създаването на ново специализирано звено ”Национално тол управление”, което ще поеме функциите на дирекция ”Пътни такси и разрешителни”, свързани със събирането на таксите по чл. 10 от Закона за пътищата, както и функциите, свързани с електронната система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Националното сдружение на общините в Република България и членовете на Комисията изразиха принципна подкрепа за законопроекта.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”-13 народни представители, „Въздържали се”- 4 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 12.07.2018г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума