Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, №802-01-29, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, №802-01-29, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.

  На заседание, проведено на 13 септември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на труда и социалната политика: Султанка Петрова – заместник-министър, Петър Начев – директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции” и Теодора Тодорова – експерт в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от г-жа Султанка Петрова.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца се цели да се въведе нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители. Новата месечна помощ е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те не могат да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител. Помощта цели гарантиране на достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия. Като вид семейна помощ новата месечна помощ ще отговаря на условията и принципите, на които се основава семейното подпомагане, както по отношение на условията за достъп, така и по отношение на определянето на размера й.
  Месечната семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето, когато те живеят постоянно на територията на страната. Освен това се изисква детето да не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; редовно да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.
  Месечната помощ ще се предоставя до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Когато детето е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще продължи да се предоставя до навършването й.
  Месечната помощ ще се отпуска на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето, в случай че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода, определян ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като не може да е по-малък от предходната година. Досега достъпът до персонални пенсии е ограничен до размера на гарантирания минимален доход, който е 65 лв., а от 2018 г. е 75 лв. С въвеждането на новата месечна помощ ще се подкрепят повече семейства, като се очаква увеличение на броя на подкрепените деца в сравнение с броя на подпомаганите чрез персонална пенсия по чл. 92 от КСО. Въз основа на горепосочените данни, прогнозният брой на децата, които ще бъдат подкрепени чрез новата месечна помощ, е около 5600.
  Размерът на месечната помощ ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да е по-малък от предходната година. Помощта ще се предоставя само в пари. Новата месечна помощ ще може да се получава заедно и с останалите видове помощи по ЗСПД, но няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.
  Предлага се промените, свързани с новата месечна семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител, да влезнат в сила от 1 януари 2019 г. с цел необходимите допълнителни финансови средства да бъдат осигурени в Закона за държавния бюджет за 2019 г.

  След обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 20 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, №802-01-29, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума