Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.


  На заседание, проведено на 16 октомври 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – Росица Велкова - зам. министър, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“, Мина Янкова и Петя Копчева – началници на отдели в същата дирекция, от Агенция „Митници” – Светла Генова – директор на дирекция „Акцизна дейност и методология” и Светослав Владимиров – началник на отдел „Разузнаване и разследване на акцизните стоки”, от Националната агенция за приходите – Галя Димитрова – изпълнителен директор, Александър Георгиев – зам. изпълнителен директор и Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” и представители на браншови и работодателски организации.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от зам. министъра на финансите Росица Велкова.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане въвежда в националното законодателство разпоредби, в съответствие с тези в Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и прецизира някои разпоредби на действащия закон с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.
  Със законопроекта се предлагат разпоредби, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане, както следва:

  Правило за ограничаване на приспадането на лихвите

  Предлага се запазване на действащото правило за регулиране признаването на разходите за лихви на данъчно задължените лица, съгласно чл. 43 „Регулиране на слабата капитализация“ от действащия ЗКПО, като са направени и някои предложения за промени в него. Едновременно с това се предлага да бъде въведено и ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, което е в съответствие с чл. 4 на Директива 2016/1164.
  Въвежда се праг, при който новото правило не се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, не надвишава прага от левовата равностойност на 3 000 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото.
  Предлага се по-широк обхват на регулируемите разходи по заеми от този на действащото правило, като в него се включват всички разходи за лихви по всякакъв вид дълг, други разходи, които са икономически еквивалентни на лихви, както и други разходи, направени във връзка с набирането на средства. Извън регулация остават разходите за наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки, които не са свързани с финансиране.
  Запазва се действащото освобождаване на кредитните институции от регулиране на слабата капитализация, като е предвидено освобождаването им и по отношение на новото правило за ограничаване на приспадането на лихви.

  Правило за контролираните чуждестранни дружества

  В съответствие с разпоредбите на чл. 7 и 8 от Директива 2016/1164 в законопроекта се въвежда нов режим за облагане на печалба произтичаща от чуждестранни образувания и места на стопанска дейност, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество.
  Предлага се правилата за облагане на контролирани чуждестранни дружества да не се прилагат когато се извършва съществена стопанска дейност с помощта на персонал, оборудване, активи и помещения, което е доказано от съответните факти и обстоятелства.

  Промени, свързани с прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му прилагане

  Въвежда се възможност в определени случаи, въпреки че данъчно задълженото лице не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то да може да подаде годишна данъчна декларация.
  Дава се възможност на операторите на ваучери за храна да използват получените суми от работодатели по предоставените им ваучери и за заплащане на данък върху добавената стойност, включен в номиналната стойност на ваучерите за храна, в случай че такъв е изискуем по закон.
  Предлагат се промени във връзка с реда за деклариране и внасяне на корпоративен данък, на данък, удържан при източника, на данък върху разходите и на алтернативен данък в случаите на прекратяване с ликвидация или поради несъстоятелност, прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в България или прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.
  От въвеждането на предлаганите изменения и допълнения в ЗКПО се очаква намаляване на административната тежест за лицата и на разходите за спазване на законодателството, както и намаляване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане.

  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени, които са както следва:

  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

  С цел намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, се предлага да отпадне задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма да ползва данъчното облекчение.
  По отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, се предлага ползване на облекченията и от двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител. Целта е да се даде възможност и на семействата с по-ниски доходи да прилагат пълния размер на облекчението.
  Посочените промени се предвижда да се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2018 г.
  Предлага се придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител да се облагат с окончателен данък, вместо с данък върху годишната данъчна основа и се повишава стойността на необлагаемите награди от 30 на 100 лв.
  За самоосигуряващите се лица се предлага подаването на годишната данъчна декларация, както и на всички други справки и декларации, да става само по електронен път.
  Предлага се справката за изплатени доходи по чл.73, ал. 1 да се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи по електронен път, което към момента е регламентирано само за изплатени през данъчната година доходи на повече от 5 физически лица.
  Посочените промени ще се прилагат за годишната данъчна декларация и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г.
  В законопроекта се предлага напълно нова концепция за премахване на хартиения носител на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобития през годината облагаем доход и удържания данък на физическите лица, като в тази връзка отпада задължението на работодателите за издаване на служебни бележки, а това ще става само при поискване от лицата.
  От въвеждането на предлаганите изменения и допълнения се очаква намаляване на административната тежест за лицата и на разходите за спазване на законодателството.

  Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

  Предлага се промяна на концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, като данъкът се определя по формула, която включва два компонента- имуществен и екологичен.
  Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила.
  Предлага се промяна в облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, като вместо за всеки започнат тон, същата ще се изчислява за всеки започнати 750 кг.
  Предвижда се да не се прилага данъчното облекчение за основно жилище и данъка върху недвижимите имоти да се определя в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно.
  С цел облекчаване на административната тежест се предвижда нотариусите, при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство, да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ. В случай, че не може да се осъществи автоматизирана проверка, данъчно задълженото лице следва да предостави издаден или заверен от общината документ за платен изискуем данък върху превозното средство.
  Предлага се в 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно средство, както и да предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и за основата, върху която е определен.
  Предлага се промяна в приложение № 2 „Норми за данъчна оценка на недвижими имоти“, съгласно която да отпадне корекцията за подобрения към обектите (луксозна или алуминиева дограма, климатична инсталация и други) при определяне на коефициента за индивидуални характеристики на сградата. Промяната цели премахване на характеристики на имоти, които са морално остарели и които към настоящия момент не се прилагат.

  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

  Предлага се промяна в ДОПК, свързана с промяната в ЗМДТ относно намаляване на административната тежест при сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство.

  Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

  Предлагат се изменения и допълнения на ЗАДС с цел прецизиране на разпоредбите на закона, отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му приложение.
  Урежда се възможността за образуване на ревизионно производство спрямо лица подали искане за възстановяване на акциз, които не са регистрирани по ЗАДС и лицата посочени в чл. 3, ал. 2 от ЗАДС, когато са произвели или са участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично.
  Въвежда се солидарна отговорност за събиране на задълженията за акциз в случаите на потребление на енергийни продукти извън условията на ползване на данъчно облагане.
  Допълва се чл. 27, ал. 14 с цел еднаквото третиране на лицата подали искания за възстановяване на акциз, като в случаите на неотстраняване на нередовности след дадено указание, ще се счита, че са налице хипотезите за прекратяване на съответното производството.
  Създава се специален ред в чл. 45ж за уведомяване на митническите органи за бутилирани алкохолни напитки и ограничени серии пури с колекционерска стойност. Промяната е в следствие на възникнали практически казуси, свързани с държането на високо алкохолни напитки без бандерол с висока колекционерска стойност.
  С цел намаляване на административната тежест за лицензираните складодържатели, регистрираните получатели, временно регистрираните получатели и регистрираните изпращачи се предлага да отпадне изискването за предоставяне на митническата администрация на имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им.
  Предлага се изменение в чл. 55а, като се предвижда заплащане на пълното задължение за акциз, при надвишаване на годишното допустимо производство от 200 000 хектолитра бира от лице, което е получило удостоверение за независима малка пивоварна.
  Създават се нови чл. 81в и чл. 81г, с които се дава възможност да се запечатват обекти или части от тях за определен срок от митническите органи, при усвояване изцяло или частично на обезпечението, с цел да не се допуска генериране на допълнителни публични задължения.
  Разширява се обхватът на обектите, в които ще се извършва търговия с тютюневи изделия, като се включват всички обекти, в които се зареждат моторни превозни средства, независимо какъв вид горива продават.

  Закон за митниците /ЗМ/

  Предлага се изменение в чл. 10, ал. 6 с цел премахване на задължението за всички митнически служители, с изключение на тези, които заемат технически длъжности, два пъти да декларират своето имотно състояние - веднъж пред директора на Агенция „Митници“ – в декларацията по чл. 10, ал. 6 от Закона за митниците и втори път в декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

  Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ)

  В чл. 35у се предлагат промени в съответствие с техническите стандарти определени с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/576 на Комисията от 15 декември 2017 година относно техническите стандарти за защитните елементи, прилагани спрямо тютюневи изделия, като нормативно се регулира, че бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се използват като защитен елемент.

  Закон за безмитната търговия

  Предлагат се изменения във връзка с въвеждане на системата за проследяване на цигарите, съгласно член 15 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

  Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

  Предлагат се изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност във връзка с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейския съюз в областта на косвеното облагане, както и с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
  Въвежда се праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.
  Въвеждат се отделни правила по отношение на третирането на ваучерите за целите на ДДС.
  Предлага се извършването на посредничество при международно осиновяване по Семейния кодекс да бъде освободена доставка.
  Въвежда се възможност за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната. Опцията ще се прилага за определени видове стоки, които не са акцизни стоки и не са предназначени за крайно потребление. Лицата ще могат да начисляват дължимия при внос данък в справката – декларация за ДДС, като отпада задължението за ефективно внасяне на данъка в съответното митническо учреждение.
  Предвиждат се изменения по отношение на задължението за предоставяне на обезпечение за данъчно задължените лица, които през текущия данъчен период извършват доставки на течни горива над 25 000 лв., като отпада изискването размера на обезпечението да не може да бъде по-малък от 50 000 лв.
  Предлага се лицата да могат да се дерегистрират по избор след изтичането на 12 месеца от началото на календарната година, следваща годината на доброволната регистрация.
  Предлага се регистърът за вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, който водят регистрираните лица, извършили такива доставки през съответното календарно тримесечие да се подава по електронен път, а не на технически носител.
  Удължава се срокът на прилагане до 30 юни 2022 г. на въведения от 1 януари 2014 г. в националното законодателство механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури.

  Закон за счетоводството (ЗСч)

  Предлага се изменение в чл. 25, ал. 3, с което се премахва изискването за поставяне на печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие върху годишните финансови отчети.
  Предлагат се редакционни изменения в чл. 38, свързани с измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, закриване на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза и създаване към Агенцията по вписванията на регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
  Уточнява се, че всички малки предприятия, които не подлежат на задължителен финансов одит, независимо от приложимата счетоводна база – национални или международни счетоводни стандарти, могат да публикуват в търговския регистър само баланс и приложение във вида, в който са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или съответния орган.
  Предлагат се изменения в чл. 48, чл. 49, чл. 51 и чл. 57, които са редакционни и целят пълно съответствие с Директива 2014/95/ЕС на ЕП и на Съвета по отношение на оповестяването на нефинансова информация.
  В Преходните и заключителните разпоредби на закона се създава нов § 11а, в който е разписана процедурата за публикуване на годишни финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел.

  Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

  Допълва се чл. 18, ал. 5 с цел премахване на несъответствието по отношение на сроковете за публикуване на годишни финансови отчети в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за счетоводството.

  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията и представителите на браншовите и работодателски организации изразиха принципна подкрепа за законопроекта.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 13 народни представители, „Против” – 6 народни представители, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 802-01-39, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума