Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерския съвет на 5.10.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно:законопроект за ратифициране на Споразумението сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерския съвет на 5.10.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 18октомври2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледазаконопроект за ратифициране на Споразумението сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерския съвет на 5.10.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова – зам. -министър на финансите.
  Целта на Споразумението за изменение на Споразумението със
  САЩ е закриване от страна на Европейската комисия на процедура за
  нарушение на правото на Европейския съюз 2008/2050.Това налага необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейския съюз в областта на косвеното облагане, и по-специално, за отстраняване на твърдяното нарушение на правото на Европейския съюз, изразено в мотивирано становище на Европейската комисия С (2012) 3917 от 22 юни 2012 г. по процедура за нарушение 2008/2050. Споразумението съдържа клаузи, с които се предвижда освобождаване от мита и данък върху добавената стойност (ДДС) на внос или покупка на стоки или услуги, финансирани от правителството на САЩ, а Европейската комисия е приела, че посочените клаузи излизат извън приложното поле на хипотезите, изчерпателно изброени в чл. 143 и 151 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, в чл. 93 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на чл. 143, букви „б" и „в" от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък върху добавената стойност при окончателен внос на някои стоки и в чл. 128 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания.
  Проектът на закон предвижда ратифициране от Народното събрание на Споразумение, съставено от нота на Посолството на Съединените американски щати в София № 204 от 31 август 2018 г. и на нота-отговор на Министерството на външните работи на Република България с изх. № 54-05-125 от 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г.

  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 15 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г., № 802-02-24, внесен от Министерския съвет на 5.10.2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума