Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
25/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за личната помощ, №854-01-64, внесен от н.п. Корнелия Нинова и група народни представители на 04.07.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за личната помощ, №854-01-64, внесен от н.п. Корнелия Нинова и група народни представители на 04.07.2018 г.

  На заседание, проведено на 25октомври2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за личната помощ, №854-01-64, внесен от н.п. Корнелия Нинова и група народни представители на 04.07.2018 г.

  Законопроектът беше представен от г-н Румен Гечев – народен представителот ПГ „БСП за България“.
  В действащото законодателство не е въведена достатъчна уредба на социалните услуги „Личен и Социален асистент", финансирани със средства от държавния бюджет; не са предвидени механизми за гарантиране устойчивостта на социалните услуги и за тяхното финансиране; не са въведени инструменти, чрез които да се постигне непрекъснатост на предоставяне на услугите; не са предвидени единни механизми за извършване на адекватна оценка на потребностите на хората с увреждания от ползване на асистентска подкрепа. Оценките се изготвят по неясни и различни за всеки доставчик на услугата изисквания и подлежат на лесна и субективна промяна, а нуждаещите се от асистентска подкрепа имат ограничена възможност да избират своите асистенти.
  Липсата на изрична уредба поставя реализирането на социалните услуги и задоволяването на потребностите на нуждаещите се изцяло в зависимост от волята на изпълнителната власт и особено на министъра на труда и социалната политика и кметовете на общини.
  Настоящата нормативна уредба на социалните услуги „Личен и Социален асистент" не може да отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която Република България ратифицира на 26.01.2012 г.
  Законопроектът регламентира механизма лична помощ, чрез който се осигурява устойчивост на личната помощ и нейното финансиране; предоставяне на лична помощ въз основа на реална индивидуална оценка на потребностите; единни критерии за включване в механизма, които са определени на нормативно ниво; гъвкавост на дейностите и предоставяне на възможност на нуждаещия се да избира кой ще му бъде асистент, да го запознае със спецификата на потребностите си и да определя кога и как ще му бъде предоставяна услугата.
  Предвидено е също така и ефективно разходване на предоставяните и към този момент публични ресурси за асистентски услуги по различни програми и проекти.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 21 гласа „за”, без„против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за личната помощ, №854-01-64, внесен от н.п. Корнелия Нинова и група народни представители на 04.07.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума