Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, подписано в Брюксел на 21 май 2014 г., заедно с Протокола за поправка, № 802-02-20, внесен от Министерския съвет на 24.08.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно:законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, подписано в Брюксел на 21 май 2014 г., заедно с Протокола за поправка, № 802-02-20, внесен от Министерския съвет на 24.08.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 18 октомври 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, подписано в Брюксел на 21 май 2014г., заедно с Протокола за поправка, № 802-02-20, внесен от Министерския съвет на 24.08.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова – зам.- министър на финансите.
  Във връзка с изграждането на Единен механизъм за преструктуриране, Европейската комисия публикува на 10 юли 2013г. законодателно предложение за Регламент за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране. Като част от общия подход при договарянето на проекта на Регламент за Единния механизъм за преструктуриране, държавите членки приеха от законодателното предложение на Комисията да бъдат извадени отделни елементи във връзка с функционирането на Единния фонд за преструктуриране и да бъдат обособени в междуправителствено споразумение. Договореност между държавите членки беше постигната и за свикване на Междуправителствена конференция с цел подписването на споразумението, чрез което да се изгради поетапно Единен фонд за преструктуриране, като се специфицира механизмът за прехвърляне на средства от националните фондове за преструктуриране към Единния фонд за преструктуриране и постепенното им обединяване в него до края на 8-годишен преходен период. Задължението за прехвърляне на събраните на национално равнище вноски към Единния фонд за преструктуриране не произтича от правото на Съюза и не може да бъде законодателно основано на чл. 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което именно налага регулирането на тези въпроси с акт на международното право. Регламентът за Единния механизъм за преструктуриране определя създаването и начина на използване на Единния фонд за преструктуриране, както и критериите за определянето на предварителните и последващите вноски в този фонд. Участващите държави членки остават компетентни да събират тези вноски от кредитните институции, които са установени на техните територии, въз основа на правилата на Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Регламента за Единния механизъм за преструктуриране.
  През преходния период средствата, събирани на национално ниво чрез вноски от кредитните институции, ще се внасят в различни национални сметки (подразделения) на Единния фонд за преструктуриране, като поетапно и по определена схема средствата по тези подразделения ще се използват взаимно, така че те да се обединят напълно в Единния фонд за преструктуриране в края на преходния период, а националните подразделения да престанат да съществуват.
  Споразумението е подписано на 21 май 2014г. на заседанието на Корепер II и от българската страна при условие за последваща ратификация предвид разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, тъй като при определени хипотези предвижда участие на държавата в съдебно уреждане на спорове и изисква мерки от законодателен характер за неговото изпълнение. След подписването му е инициирана процедура за Протокол за поправка на споразумението. Протоколът за поправка е изготвен на официалните езици на подписалите споразумението страни и съдържа коригирани препратки към текста на Регламента за ЕМП (Регламентът за ЕМП е публикуван в „Официален вестник" на Европейския съюз на 15 юли 2014г. след подписването на Споразумението, което налага и коригирането на съответните препратки към този регламент).

  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 13 гласа „за”, 0 „против“ и 2 „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, подписано в Брюксел на 21 май 2014г., заедно с Протокола за поправка, № 802-02-20, внесен от Министерския съвет на 24.08.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума