Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
26/11/2018 второ гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10. 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  ДОКЛАД
  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10. 2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

  Комисията подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
  Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2019 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 25 693 299,8
  1. Данъчни приходи 23 133 200,0
  1.1. Корпоративен данък 2 576 200,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 99 700,0
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 3 861 000,0
  1.4. Данък върху добавената стойност 10 830 000,0
  1.5. Акцизи 5 330 700,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 39 700,0
  1.7. Мита и митнически такси 236 900,0
  1.8. Други данъци 159 000,0
  2. Неданъчни приходи 2 560 099,8
  (2) Приема държавния бюджет за 2019 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 13 323 731,6
  1. Текущи разходи 10 444 825,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 5 143 286,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 955 507,3
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 885 181,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 70 326,3
  1.3. Лихви 633 338,6
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 283 573,1
  2. Капиталови разходи 2 764 222,7
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 329 926,8
  2.2. Капиталови трансфери 434 295,9
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 14 350,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 81 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 80 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 11 486 769,2
  1. Предоставени трансфери за: 11 505 227,2
  в т.ч.
  1.1. Общините 3 745 750,5
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 231 661,6
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 437 589,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 43 000,0
  1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 862 582,2
  1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 294 833,8

  2. Получени трансфери от: 18 458,0
  в т.ч.
  2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
  2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 5 058,0

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 282 127,7
  (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2019 г., както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -399 328,7
  (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 399 328,7


  Предложение на н.п. Юлиан Кръстев Ангелов, Милен Василев Михов, Борис Вангелов Борисов, Атанас Славчев Стоянов, Йордан Илиев Йорданов, Искрен Василев Веселинов (№ 854-04-190)
  1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1.1. В ал.1.1 I.„ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ“, т.1.5 числото 5 330 700,0 се заменя с 5 330 720,0 (+20,0)
  1.2. В ал.2. II. „РАЗХОДИ“, числото 13 323 731,6 се заменя с 13 323 751,6 (+ 20,0)
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Весела Николаева Лечева (№ 854-04-201)
  В чл. 1, ал. 2, в раздел ІІІ БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО се правят следните изменения и допълнения:
  1. на ред 1. „Предоставени трансфери за“ числото „11 505 227,2“ се заменя с „11 508 427,2“.
  2. създава се ред 1.6:
  „1.6. допълнителни средства за изпълнение на ПМС 129 от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
  3 200,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):

  І. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) на ред І. „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ“ числото „25 693 299,8“ се заменя с
  „28 426 625,4“.
  б) на ред 1. „Данъчни приходи“ числото „23 133 200,0“ се заменя с „26 646 225,6“.
  в) на ред 1.1. „Корпоративен данък“ числото „2 576 200,0“ се заменя с „3 290 200,0“.
  г) на ред 1.3. „Данъци върху доходите на физически лица“ числото „3 861 000,0“ се заменя с „5 468 720,0“.
  д) на ред 1.4. „Данък върху добавената стойност“ числото „10 830 000,0“ се заменя с „11 477 235,1“.
  е) на ред 1.5. „Акцизи“ числото „5 330 700,0“ се заменя с „5 874 770,5“.
  ж) на ред 2. „Неданъчни приходи“ числото „2 560 099,8“ се заменя с „1 780 399,8“.

  2. В ал. 2:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „13 388 845,5“ се заменя с „15 892 095,2“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „10 491 055,9“ се заменя с „11 182 038,0“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „5 188 774,7“ се заменя с „5 430 019,3“.
  - на ред 1.2. „Субсидии и други текущи трансфери“ числото „955 507,3“ се заменя с „1 157 369,3“.
  - на ред 1.2.1. „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ числото „885 181,0“ се заменя с „1 087 043,0“.
  - на ред 1.4. „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ числото „1 283 573,1“ се заменя с „1 473 573,1“.
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „2 782 806,5“ се заменя с „3 395 074,1“.
  - на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото „2 348 510,6“ се заменя с „3 960 778,2“.
  - на ред 5 в колона 1 наименованието на показателя се променя на: „Резерв за устойчиво развитие на регионите, непредвидени и/или неотложни разходи”, а в колона 2 числото „81 400,0“ се заменя с „1 281 400,0“.
  - създават се ред 5.4:
  „5.4. Национален фонд за инвестиции 500 000,0"
  - създава се ред 5.5:
  „5.5. Фонд за регионално развитие и/или подпомагане на слаборазвитите региони 300 000,0".
  - създава се ред 5.6:
  „5.6. Фонд за рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа 400 000,0".

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО“ числото „11 486 769,2“ се заменя с „12 367 507,2“.
  - на ред 1. „Предоставени трансфери за:“ числото „11 505 227,2“ се заменя с „12 386 498,3“.
  - на ред 1.1. „Общините“ числото „3 745 750,5“ се заменя с „3 985 750,5“.
  - на ред 1.2. „Държавното обществено осигуряване“ числото „4 231 661,6“ се заменя с „4 794 161,6“.
  - на ред 2. „Получени трансфери от:“ числото „18 458,0“ се заменя с „18 991,1“.
  - на ред 2.1. „Държавното обществено осигуряване“ числото „7 400,0“ се заменя с „7 788,5“.
  - на ред 2.1.1. „за Министерството на труда и социалната политика“ числото „7 150,0“ се заменя със „7 525,4“.
  - на ред 2.1.2. „за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ числото „250,0“ се заменя с „263,1“.
  - на ред 2.2. „Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите“ числото „5 058,0“ се заменя с „5 202,6“.
  в) на ред IV. „ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ числото „1 282 127,7“ се заменя с „1 294 010,0“.

  3. В ал. 3 (ред V. „БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)“ числото „-464 442,6“ се заменя с „-1 126 987,0“.

  4. В ал. 4 (ред VІ „ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО“) числото „464 442,6“ се заменя със „1 126 987,0“.

  5. Създават се ал. 5-8:
  „(5) Средствата от резерва по ал. 2, ред 5, подредове 5.4., 5.5. и 5.6. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.".
  „(6) Фондът за регионално развитие и/или подпомагане на слаборазвитите региони, както и Фондът за рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа се управляват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.“.
  „(7) Националният Фонд за инвестиции се управлява от Министъра на икономиката.“.
  „(8) Източниците на средства за фондовете по ал.5 се планират в централния бюджет и се управляват по ред и начин като сметка със средства от Европейския съюз. За целта министърът на финансите внася проект на наредба, която се утвърждава от Министерски съвет.“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Милен Василев Михов, Искрен Василев Веселинов , Йордан Илиев Йорданов (№ 854-04-220):
  В чл. 1 се правят следните изменения:
  1.1 В ал.1.1 I.„ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ“, т.1.1 числото 2 576 200,0 се заменя с числото 2 605 600,0 (+29 400,0)
  1.2 В ал.2. II. „РАЗХОДИ“, т. 2.2 Капиталови разходи, числото 434 295,9 се заменя с 463 695,9 (+29 400,0)

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 97.


  Предложение на н.п. Красимир Илиев Богданов, Атанас Славчев, Стоянов, Александър Николаев Сабанов, Милен Василев Михов, Станислав Тодоров Станилов, Искрен Василев Веселинов, Йордан Илиев Йорданов, Борис Янков Ячев (№ 854-04-221)

  В чл. 1 се правят следните изменения:
  1.1 В ал.1.1 I.„ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ“, т.1.4 числото 10 830 000,0 се заменя с 10 831 146,6 (+1 146,6)
  1.2 В ал.2. II. „РАЗХОДИ“, числото 13 323 731,6 се заменя с 13 323 751,6 (+1 146,6).
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  1. В чл. 1, ал. 2 Раздел II „Разходи“ числото „13323731,6“ да се замени с числото „13409731,6“
  2. В чл. 1, ал. 3 Раздел V числото „-399328,7“ да се замени с числото „-485328,7“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 116 000,0
  1. Неданъчни приходи 116 000,0
  1.1. Съдебни такси 100 000,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 2 148,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 8 842,0
  1.4. Други приходи 5 010,0
  II. РАЗХОДИ 704 317,0
  1. Текущи разходи 677 347,0
  2. Капиталови разходи 26 370,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 26 370,0
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 588 317,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 588 317,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2019 г., както следва:
  Органи на съдебната власт Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  Висш съдебен съвет 51 032,9
  Върховен касационен съд 19 811,6
  Върховен административен съд 17 521,8
  Прокуратура на Република България 260 000,0
  Съдилища на Република България 343 842,4
  Национален институт на правосъдието 3 538,1
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 7 970,2
  Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0
  Всичко: 704 317,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от органите на съдебната власт, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 112 743,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 102 725,0
  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
  (5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
  (6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
  (7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

  Предложение на н.п. Крум Костадинов Зарков, Филип Стефанов Попов, Явор Руменов Божанков, Пенчо Пламенов Милков (№854-04-219)
  В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1 в раздел ІІ „РАЗХОДИ“:
  а) на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „704 317,0“ се заменя със „769 430,9“.
  б) на 1. „Текущи разходи“ числото „677 347,0“ се заменя със „723 577,1“.
  в) на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „26 370,0“ се заменя с „44 953,8“.
  г) на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото „26 370,0“ се заменя с „44 953,8“.
  д) на ред 3. „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ числото „600,0“ се заменя с „900,0“.

  2. в ал. 2:
  а) на ред „Висш съдебен съвет“ числото „51 032,9“ се заменя с „54 738,4“.
  б) на ред „Върховен касационен съд“ числото „19 811,6“ се заменя с „20 541,7“.
  в) на ред „Върховен административен съд“ числото „17 521,8“ се заменя с „18 534,5“.
  г) на ред „Прокуратура на Република България“ числото „260 000,0“ се заменя с „281 711,6“.
  д) на ред „Съдилища на Република България“ числото „343 842,4“ се заменя с „380 844,0“.
  е) на ред „Национален институт на правосъдието“ числото „3 538,1“ се заменя с „3 700,2“.
  ж) на ред „Инспекторат към Висшия съдебен съвет“ числото „7 970,2“ се заменя с „8 460,5“.
  з) на ред „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ числото „600,0“ се заменя с „900,0“.
  и) на ред „Всичко“ числото „704 317,0“ се заменя със „769 430,9“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 500,0
  1. Неданъчни приходи 1 500,0
  1.1. Държавни такси 341,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 1 374,0
  1.3. Други приходи -215,0
  II. РАЗХОДИ 79 300,0
  1. Текущи разходи 65 163,0
  2. Капиталови разходи 13 637,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 13 637,0
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 77 800,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 77 800,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“ 46 957,0
  в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0
  2. Функционална област „Осигуряващи дейности“ 30 800,0
  3. Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет) 1 054,0
  4. Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет) 489,0
  Всичко: 79 300,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Народното събрание, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 39 042,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 34 365,6
  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
  (5) В срок до 31 януари 2019 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
  (6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
  (7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
  (8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
  (9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,0
  1. Неданъчни приходи 40,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0
  II. РАЗХОДИ 18 390,0
  1. Текущи разходи 17 466,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 15 518,0
  2. Капиталови разходи 924,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 924,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 18 350,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 18 350,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Сметната палата, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 2 872,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 2 872,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 7 327,0
  1. Текущи разходи 7 127,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 995,0
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 7 327,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 7 327,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Администрацията на президента, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 2 300,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 2 300,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.

  Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 14 230,0
  1. Неданъчни приходи 14 230,0
  1.1. Държавни такси 597,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 10 156,0
  1.3. Други приходи 3 477,0
  II. РАЗХОДИ 95 086,0
  1. Текущи разходи 90 411,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 58 934,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 5 500,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 5 500,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 150,0
  2. Капиталови разходи 4 675,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 675,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 80 856,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 83 924,0
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -3 068,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -3 068,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“ 10 593,0
  2. Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 496,2
  3. Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 27 286,3
  4. Политика в областта на правото на вероизповедание 5 703,9
  5. Политика в областта на архивното дело 6 891,2
  6. Бюджетна програма „Администрация“ 12 403,4
  7. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 31 712,0
  7.1. Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ 22 748,2
  7.2. Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ 8 963,8
  Всичко: 95 086,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерския съвет, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 46 194,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 36 500,0
  (4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница 1 200,0
  2. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната 2 900,0
  3. За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България 460,0
  4. За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България 70,0
  5. За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България 70,0
  6. За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква в Република България 70,0
  7. За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България 120,0
  8. За ремонт на молитвени домове - паметници на културата 350,0
  9. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 60,0
  10. За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията 40,0
  11. Резерв за възникнали извънредни ситуации 160,0
  Всичко: 5 500,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

  Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 3 317,0
  1. Текущи разходи 3 217,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 917,0
  2. Капиталови разходи 100,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 100,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 317,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 317,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Конституционния съд, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 400,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 400,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.


  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 3 159,0
  1. Текущи разходи 3 108,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 048,0
  2. Капиталови разходи 51,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 51,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 159,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 159,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Омбудсмана, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 1 110,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 1 110,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.


  Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 115 600,0
  1. Неданъчни приходи 115 600,0
  1.1. Държавни такси 114 090,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 764,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 901,0
  1.4. Други приходи -1 155,0
  II. РАЗХОДИ 521 211,0
  1. Текущи разходи 505 064,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 312 833,0
  1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 12 758,0
  2. Капиталови разходи 16 147,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 16 147,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 405 611,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 402 980,6
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 3 058,0
  2.1. Получени трансфери (+) 5 058,0
  2.1.1. - от Националната здравноосигурителна каса 5 058,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -2 000,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -427,6
  3.1. Предоставени трансфери (-) -427,6
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 100 745,1
  2. Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 326 742,9
  3. Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 45 154,6
  4. Политика в областта на управлението на дълга 2 464,1
  5. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 11 389,9
  5.1. Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ 11 389,9
  6. Бюджетна програма „Администрация“ 34 714,4
  Всичко: 521 211,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на финансите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 241 847,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 206 470,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.

  Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 59 789,0
  1. Неданъчни приходи 59 789,0
  1.1. Държавни такси 47 753,8
  1.2. Приходи и доходи от собственост 7 845,2
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0
  1.4. Други приходи 3 940,0
  II. РАЗХОДИ 132 669,6
  1. Текущи разходи 118 466,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 26 103,7
  2. Капиталови разходи 8 203,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 203,0
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 6 000,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 72 880,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 75 643,2
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -2 762,6
  2.1. Предоставени трансфери (-) -2 762,6
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 110 295,5
  2. Политика в областта на публичната дипломация 853,2
  3. Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 21 520,9
  Всичко: 132 669,6
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на външните работи, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 105 805,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 105 755,3
  (4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  ІІ. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „132 669,6“ се заменя с „137 669,6“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото "118 466,6“ се заменя с „123 466,6“.

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „72 880,6“ се заменя със „77 880,6“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „75 643,2“ се заменя с „80 643,2“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 2. „Политика в областта на публичната дипломация“ числото „853,2“ се заменя с „5 853,2“.
  б) на ред „Всичко“ числото „132 669,6“ се заменя с „137 669,6“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.

  Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 44 000,0
  1. Неданъчни приходи 44 000,0
  1.1. Държавни такси 50,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 29 320,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 300,0
  1.4. Други приходи 14 330,0
  II. РАЗХОДИ 1 414 211,0
  1. Текущи разходи 1 310 813,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 995 922,3
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 2 828,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 2 828,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 060,0
  2. Капиталови разходи 103 397,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 103 397,7
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 370 211,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 398 309,1
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -28 098,1
  2.1. Предоставени трансфери (-) -28 098,1
  2.1.1. - за държавните висши училища -28 098,1
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на отбранителните способности 1 331 231,0
  2. Политика в областта на съюзната и международната сигурност 82 980,0
  Всичко: 1 414 211,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на отбраната, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 397 771,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 411 259,7
  (4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. Военна академия „Г. С. Раковски“ 7 490,0
  2. Национален военен университет „Васил Левски“ 14 754,1
  3. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 5 854,0
  Всичко: 28 098,1


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  ІІІ. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „1 414 211,0“ се заменя с „1 567 966,7“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото "1 310 813,3“ се заменя с „1 409 205,0“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „995 922,3“ се заменя с „1 094 314,0“.
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „103 397,7“ се заменя с „158 761,7“.
  - на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото
  „103 397,7“ се заменя с „158 761,7“.

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото
  „1 370 211,0“ се заменя с „1 523 966,7“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „1 398 309,1“ се заменя с „1 552 064,8“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на отбранителните способности“ числото
  „1 331 231,0“ се заменя с „1 484 986,7“.
  б) на ред „Всичко“ числото „1 414 211,0“ се заменя с „1 567 966,7“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.

  Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 175 000,0
  1. Неданъчни приходи 175 000,0
  1.1. Държавни такси 87 564,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 40 500,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 60 000,0
  1.4. Други приходи -13 064,0
  II. РАЗХОДИ 1 514 790,2
  1. Текущи разходи 1 499 843,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 377 853,2
  2. Капиталови разходи 14 947,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 14 947,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 339 790,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 401 432,2
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -61 642,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -61 642,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред 877 714,0
  2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси 212 048,0
  3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации 257 810,0
  4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи 167 218,2
  Всичко: 1 514 790,2
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 197 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 160 501,0

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  ІV. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „1 514 790,2” се заменя с „1 589 790,2”.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „1 499 843,2” се заменя с „1 544 843,2”.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „1 377 853,2” се заменя с „1 412 853,2.
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „14 947,0” се заменя с „44 947,0”.
  - на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото „14 947,0” се заменя с „44 947,0”.

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „1 339 790,2“ се заменя с „1 414 790,2“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „1 401 432,2“ се заменя с „1 476 432,2“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“ числото „877 714,0” се заменя с „952 714,0“.
  б) на ред „Всичко“ числото „1 514 790,2” се заменя с „1 589 790,2”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  В чл. 12 се правят следните промени:
  3.1 В ал.1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - в ал.1 раздел II числото „1 514 790,2“ се заменя с числото „1 524 790,2“
  -в ал.1 раздел II ред 1. числото „1 499 843,2“ се заменя с числото „1 502 843,2“
  - в ал.1 раздел II ред 2. числото „14 947,0“ се заменя с числото „21 947,0“
  - в ал.1, раздел III числото „1 339 790,2“ се заменя с числото „1 349 790,2“
  - в ал.1, раздел III ред 1. числото „1 401 432,2“ се заменя с числото „1 411 432,2“
  3.2 В ал.2 се правят следните промени
  - В ред 1. числото „877 714,0“ се заменя с числото „887 714,0“
  - В ред „Всичко“ числото „1 514 790,2“ се заменя с числото „1 524 790,2“
  3.3 Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) Средства в размер на 10 000 хил. лв. се отпускат за денонощен контрол на отсечките с най-голяма концентрация на пътно-транспортни произшествия. Те включват използване на патрулни автомобили и специализирана техника, вкл. за наблюдение. Средствата не могат да се използват за други цели.“
  о не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 61 500,0
  1. Неданъчни приходи 61 500,0
  1.1. Държавни такси 61 264,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 36,0
  1.3. Други приходи 200,0
  II. РАЗХОДИ 274 808,0
  1. Текущи разходи 263 197,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 199 972,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 690,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 690,0
  2. Капиталови разходи 11 611,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 611,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 213 308,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 213 308,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на правосъдието 93 867,5
  2. Политика в областта на изпълнение на наказанията 171 307,0
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 9 633,5
  Всичко: 274 808,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 78 395,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 73 393,0
  (4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ със сто тридесет и четири щатни бройки и на Главна дирекция „Охрана“ с шестдесет и шест щатни бройки за обезпечаване на възложените им със закони функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и бр. 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на дирекциите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.

  Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 000,0
  1. Неданъчни приходи 26 000,0
  1.1. Държавни такси 21 550,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 50,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 6 000,0
  1.4. Други приходи -1 600,0
  II. РАЗХОДИ 1 293 493,9
  1. Текущи разходи 1 291 103,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 109 261,9
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 3 690,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 3 420,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 270,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 155 928,0
  2. Капиталови разходи 2 390,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 390,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 267 493,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 260 343,9
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 7 150,0
  2.1. Получени трансфери (+) 7 150,0
  2.1.1. - от Държавното обществено осигуряване 7 150,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на заетостта 106 473,1
  2. Политика в областта на трудовите отношения 14 646,4
  3. Политика в областта на социалната закрила и равните възможности 198 827,9
  4. Политика в областта на хората с увреждания 365 497,6
  5. Политика в областта на социалното включване 597 988,7
  6. Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие 870,3
  7. Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията 145,0
  8. Бюджетна програма „Администрация“ 9 044,9
  Всичко: 1 293 493,9
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 1 111 971,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 1 115 414,9

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  V. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото ,,1 293 493,9” се заменя с ,,1 483 493,9”.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото ,,1 291 103,9” се заменя с ,,1 481 493,9”.
  - на ред 1.3. „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ числото ,,1 155 928,0” се заменя с ,,1 345 928,0”.

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „1 267 493,9“ се заменя с „1 453 093,9“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „1 260 343,9“ се заменя с „1 445 568,5“.
  - на ред 2. „Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации“ числото „7 150,0“ се заменя със „7 525,4“.
  - на ред 2.1. „Получени трансфери“ числото „7 150,0“ се заменя със „7 525,4“.
  - на ред 2.1.1. „- от Държавното обществено осигуряване“ числото „7 150,0“ се заменя със „7 525,4“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на заетостта“ числото „106 473,1“ се заменя със „186 473,1“.
  б) на ред 5. „Политика в областта на социалното включване“ числото „597 988,7“ се заменя със „707 988,7“.
  в) на ред 6. „Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие“ числото „870,3“ се заменя с „14 870,3“.
  г) на ред „Всичко“ числото ,,1 293 493,9” се заменя с ,,1 483 493,9”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 37 500,0
  1. Неданъчни приходи 37 500,0
  1.1. Държавни такси 29 260,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 6 400,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
  1.4. Други приходи -160,0
  II. РАЗХОДИ 548 575,9
  1. Текущи разходи 528 675,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 245 964,3
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 104 126,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 104 126,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 20 800,0
  2. Капиталови разходи 19 900,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 700,0
  2.2. Капиталови трансфери 9 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 511 075,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 554 075,9
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -43 000,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -43 000,0
  2.1.1. - за Националната здравноосигурителна каса -43 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 101 125,0
  2. Политика в областта на диагностиката и лечението 392 658,5
  3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 34 397,8
  4. Бюджетна програма „Администрация“ 20 394,6
  Всичко: 548 575,9

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 300 727,1
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 300 727,1
  (4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2019 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
  (5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2019 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“.

  Предложение на н.п. Николай Димитров Пенев и Кристиан Иванов Вигенин (№854-04-211):
  В чл. 15 (1) се правят следните изменения:
  1.Т. II. РАЗХОДИ числото „548 575,9“ се заменя с „560 575,9“
  2.Т. II. 2. Капиталови разходи числото „19 900,0“ се заменя с „31 900,0“
  3.Т.II. 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „10 700,0“ се заменя с „22 700,0“

  В чл. 15 (2) се правят следните изменения:
  1.Т. 2 Политика в областта на диагностиката и лечението числото „392 658,2“ се заменя с „404 658,2“
  2.На ред „Всичко“ числото „548 575,9“ се заменя с „560 575,9“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  VІ. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „548 575,9“ се заменя със „798 575,9“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „528 675,9“ се заменя със „708 675,9“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „245 964,3“ се заменя с „281 102,3“.
  - на ред 1.2. „Субсидии и други текущи трансфери“ числото „104 126,0“ се заменя с
  „238 988,0“.
  - на ред 1.2.1. „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ числото „104 126,0“ се заменя с „238 988,0“.
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „19 900,0“ се заменя с „89 900,0“.
  - на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото „10 700,0“ се заменя с „13 000,0“.

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „511 075,9“ се заменя със „761 075,9“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „554 075,9“ се заменя с „804 075,5“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ числото „101 125,0“ се заменя със „137 125,0“.
  б) на ред 2. „Политика в областта на диагностиката и лечението“ числото „392 658,5“ се заменя с „596 658,5“.
  в) на ред 3. „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“ числото „34 397,8“ се заменя с „44 397,8“.
  г) на ред „Всичко“ числото „548 575,9“ се заменя със „798 575,9 “.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
  Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 14 855,0
  1. Неданъчни приходи 14 855,0
  1.1. Държавни такси 730,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 13 828,7
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0
  1.4. Други приходи 256,3
  II. РАЗХОДИ 664 974,6
  1. Текущи разходи 645 476,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 372 573,1
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 44 712,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 6 358,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 6 358,0
  2. Капиталови разходи 11 148,2
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 148,2
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 8 350,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 652 119,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 206 642,5
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -549 522,9
  2.1. Получени трансфери (+) 1 875,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -551 397,9
  2.2.1. в т.ч. за Българската академия на науките -94 112,5
  2.2.2. за държавните висши училища -457 285,4
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -5 000,0
  3.1. Предоставени трансфери (-) -5 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 000,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -2 000,0
  1. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) -2 000,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот 578 388,6
  2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал 80 448,7
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 6 137,3
  Всичко: 664 974,6

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 291 415,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 290 765,3
  (4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. Българска академия на науките 94 112,5
  2. Технически университет – София 48 946,7
  3. Технически университет – Варна 10 277,4
  4. Технически университет – Габрово 5 548,2
  5. Русенски университет „А. Кънчев“ 13 686,8
  6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 6 974,5
  7. Химико-технологичен и металургичен университет – София 6 383,2
  8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 4 588,4
  9. Лесотехнически университет – София 8 725,7
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 15 085,2
  11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 4 947,6
  12. Университет за национално и световно стопанство – София 24 657,5
  13. Икономически университет – Варна 9 801,4
  14. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 4 310,5
  15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 66 120,4
  16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 12 182,4
  17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 24 012,1
  18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 16 212,1
  19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 8 333,7
  20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 16 104,5
  21. Аграрен университет – Пловдив 8 002,4
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 3 404,9
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 4 636,9
  24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 4 770,2
  25. Национална художествена академия – София 5 513,5
  26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 4 265,4
  27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 2 044,9
  28. Медицински университет – София 36 253,9
  29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна 24 391,2
  30. Медицински университет – Пловдив 21 699,3
  31. Медицински университет – Плевен 10 277,9
  32. Тракийски университет – Стара Загора 21 194,4
  33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 2 916,2
  34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 1 016,0
  Всичко: 551 397,9

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  VІІ. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „664 974,6“ се заменя със „755 974,6“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „645 476,4“ се заменя със „736 476,4“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „372 573,1“ се заменя с „427 173,1“.

  б) в раздел „ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „652 119,6“ се заменя със „741 119,.6“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „1 206 642,5“ се заменя с „1 371 413,6“.
  - на ред 2. „Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации“ числото „-549 522,9“ се заменя с „-628 294,0“.
  - на ред 2.2. „Предоставени трансфери“ числото „-551 397,9“ се заменя с „-630 169,0“.
  - на ред 2.2.1. „в т.ч. за Българската академия на науките“ числото „-94 112,5“ се заменя с „-107 557,1“.
  - на ред 2.2.2. „за държавните висши училища“ числото „-457 285,4“ се заменя с „-522 611,9“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“ числото „578 388,6“ се заменя със „669 388,6“.
  б) на ред „Всичко“ числото „664 974,6“ се заменя със „755 974,6“.

  3. В ал. 4 таблицата се изменя така:
  2 3
  Наименование сума (хил. в.)
  1. Българска академия на науките 107 557,1
  2. Технически университет – София 55 939,1
  3. Технически университет – Варна 11 745,6
  4. Технически университет – Габрово 6 340,8
  5. Русенски университет „А. Кънчев“ 15 642,1
  6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 7 970,9
  7. Химико-технологичен и металургичен университет – София 7 295,1
  8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 5243,9
  9. Лесотехнически университет – София 9 972,2
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 17 240,2
  11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 5 654,4
  12. Университет за национално и световно стопанство – София 28 180,0
  13. Икономически университет – Варна 11 201,6
  14. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 4 926,3
  15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 75 566,2
  16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 13 922,7
  17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 27 442,4
  18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 18 528,1
  19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 9 524,2
  20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 18 405,1
  21. Аграрен университет – Пловдив 9 145,6
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 3 891,3
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ 5 299,3
  24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 5 451,7
  25. Национална художествена академия – София 6 301,1
  26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 4 874,7
  27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 2 337,0
  28. Медицински университет – София 41 433,0
  29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна 27 875,7
  30. Медицински университет – Пловдив 24 799,2
  31. Медицински университет – Плевен 11 746,2
  32. Тракийски университет – Стара Загора 24 222,2
  33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 3 332,8
  34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 1 161,1
  Всичко: 630 169,0

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Милен Василев Михов, Искрен Василев Веселинов , Йордан Илиев Йорданов (№ 854-04-220):
  В чл. 16, ал. 1, Раздел II РАЗХОДИ, т. 2 Капиталови разходи да бъде създадена нова т. 2.2. Трансфер за реновиране на студентски общежития, 29 400,0.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.

  Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 000,0
  1. Неданъчни приходи 26 000,0
  1.1. Държавни такси 500,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 25 800,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 80,0
  1.4. Други приходи -380,0
  II. РАЗХОДИ 194 396,2
  1. Текущи разходи 186 741,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 115 649,1
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 5 743,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 16 500,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 15 400,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 1 100,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 243,6
  2. Капиталови разходи 7 654,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7 654,7
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 168 396,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 168 396,2
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство 20 888,8
  2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование 168 345,7
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 5 161,7
  Всичко: 194 396,2
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на културата, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 78 299,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 78 299,9


  Предложение на н.п. Стефан Ламбов Данаилов, Александър Тихомиров Симов, Елена Николова Йончева, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова и Чавдар Йорданов Велинов (№ 854-04-206):
  І. В чл. 17 се правят следните промени:
  1. В ал. 1, раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, (ТРАНСФЕРИ)“числото в т. 1, колона 3 „168 396,2“ се заменя с „200 396,2“.
  2. В ал. 2 от проекта на Законопроект за държавен бюджет на Република България предложените разходи по политики да се изменят, както следва:
  а) 1800.01.00 Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство (вкл. ремонт на Народната библиотека + допълваща субсидия за ремонт на читалища и регионални библиотеки - паметници на културата) числото „20 888,8“ се заменя „24 940 800“, като във:
  1800.01.01 бюджетна програма “Опазване на недвижимото културно наслед¬ство числото „5 486 900“ се заменя с „10 486 900“.
  1800.01.02 бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото кул¬турно наследство и визуалните изкуства числото „13 462 900“ се заменя с „14 510 900“.
  б) 1800.02.00 Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременното изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование числото „168 345,7“ се заменя с „174 434 700“, като във:
  1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд култура“ числото „996 500 лв.“ се заменя с „1 996 500“;
  1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово изкуство“ числото „14 415 000“ се заменя с „17 455 00“;
  1800.02.03 Бюджетна програма „Сценични изкуства“ числото „91 199 400“ се заменя с „99 199 400“;
  1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища числото „6 004 000“ се заменя с „15 004 000“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):


  VІІІ. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „194 396,2“ се заменя с „210 537,7“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „186 741,5“ се заменя със „198 330,8“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „115 649,1“ се заменя със „123 808,4“.
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „7 654,7 “ се заменя с „12 206,7“.
  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „168 396,2“ се заменя със „184 537,2“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „168 396,2 “ се заменя със „178 537,2“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ числото „20 888,8“ се заменя със „25 441,0“.
  б) на ред 2. „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“ числото „168 345,7 “ се заменя със „179 935“.
  в) на ред „Всичко“ числото „188 396,2 “ се заменя с „210 537,7“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.  Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 51 978,5
  1. Неданъчни приходи 51 978,5
  1.1. Държавни такси 51 300,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 435,2
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 950,0
  1.4. Други приходи -706,7
  II. РАЗХОДИ 52 627,1
  1. Текущи разходи 50 913,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 31 778,3
  1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 60,0
  2. Капиталови разходи 1 713,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 713,7
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 648,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 66 298,6
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -65 650,0
  2.1. Получени трансфери (+) 6 000,0
  2.1.1. - от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 6 000,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -71 650,0
  2.2.1. в т.ч. за Българската академия на науките -675,0
  2.2.2. за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда -69 100,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда 26 036,9
  2. Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 10 011,1
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 16 579,1
  Всичко: 52 627,1
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 23 013,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 20 013,9

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  ІХ. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „52 627,1“ се заменя със „62 627,1“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „50 913,4“ се заменя със „60 913,4“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „31 778,3“ се заменя с „38 788,3“.

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „648,6“ се заменя с „10 648,6“.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „66 298,6“ се заменя със „76 298,6“.

  2. В ал. 2:
  а) създава се нов ред 3:
  „3. Политика в областта на превенцията от природни бедствия 10 000,0“.
  б) сегашният ред 3 става ред 4.
  в) на ред „Всичко“ числото „52 627,1“ се заменя с „62 627,1“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.

  Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 090,0
  1. Неданъчни приходи 26 090,0
  1.1. Държавни такси 19 175,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 6 100,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 590,0
  1.4. Други приходи -1 775,0
  II. РАЗХОДИ 84 233,5
  1. Текущи разходи 82 748,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 33 781,3
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 24 700,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 24 630,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 70,0
  2. Капиталови разходи 1 485,5
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 485,5
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 58 143,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 58 457,4
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -313,9
  2.1. Предоставени трансфери (-) -313,9
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност 62 363,0
  2. Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество 14 499,8
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 7 370,7
  Всичко: 84 233,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на икономиката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 51 640,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 49 640,6

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.

  Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 155 299,9
  1. Неданъчни приходи 155 299,9
  1.1. Държавни такси 2 642,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 300,0
  1.4. Други приходи 148 357,9
  II. РАЗХОДИ 84 737,4
  1. Текущи разходи 49 163,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 7 169,5
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 39 440,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 39 440,0
  2. Капиталови разходи 35 574,1
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0
  2.2. Капиталови трансфери 34 774,1
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 70 562,5
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -70 562,5
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -70 442,5
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 80 381,5
  2. Бюджетна програма „Администрация“ 4 355,9
  Всичко: 84 737,4
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на енергетиката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 77 302,9
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 77 302,9
  (4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 28 194,9 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.

  Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 9 823,8
  1. Неданъчни приходи 9 823,8
  1.1. Държавни такси 2 621,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 4 571,2
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 340,0
  1.4. Други приходи 2 291,6
  II. РАЗХОДИ 19 352,8
  1. Текущи разходи 19 309,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 957,5
  2. Капиталови разходи 43,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 43,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 9 529,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 9 620,1
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -91,1
  2.1. Предоставени трансфери (-) -91,1
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 16 749,7
  2. Бюджетна програма „Администрация“ 2 603,1
  Всичко: 19 352,8
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на туризма, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 15 514,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 16 366,3

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.

  Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 306 558,1
  1. Неданъчни приходи 306 558,1
  1.1. Държавни такси 302 066,7
  1.2. Приходи и доходи от собственост 1 516,1
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 475,3
  1.4. Други приходи 1 500,0
  II. РАЗХОДИ 516 693,6
  1. Текущи разходи 233 836,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 46 187,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 435,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 435,0
  2. Капиталови разходи 282 857,2
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 282 857,2
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 210 135,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 224 339,7
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -14 204,2
  2.1. Предоставени трансфери (-) -14 204,2
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0

  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 4 960,0
  2. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита 467 533,1
  3. Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти 28 790,7
  4. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 3 266,0
  4.1. Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ 757,0
  4.2. Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ 2 509,0
  5. Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ 12 143,8
  Всичко: 516 693,6
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 571 030,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 468 791,1
  (4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен с поетите ангажименти и новите задължения за разходи, произтичащи от прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

  Предложение на н.п. Крум Костадинов Зарков, Георги Георгиев Стоилов, Пенчо Пламенов Милков (№ 854-04-210) -
  В чл. 22, ал. 2, т. 2 в таблицата – в колона 3 числото „467 533.1“ се заменя с „477 533.1“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Николай Асенов Тишев (№ 854-04-218):
  1. В чл. 22, aл. 2, в таблицата, ред 2, в колона 2 - числото „467 533,1“ се заменя с числото „479 533,1“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.

  Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г., както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 149 386,0
  1. Неданъчни приходи 149 386,0
  1.1. Държавни такси 72 000,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 62 386,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
  1.4. Други приходи 13 000,0
  II. РАЗХОДИ 192 884,0
  1. Текущи разходи 185 127,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 107 369,9
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 19 000,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 19 000,0
  2. Капиталови разходи 7 757,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7 757,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 43 498,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 79 619,6
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -25 011,5
  2.1. Предоставени трансфери (-) -25 011,5
  2.1.1. - за Селскостопанската академия -25 011,5
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -11 110,1
  3.1. Предоставени трансфери (-) -11 110,1
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на земеделието и селските райони 137 878,0
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 5 703,0
  3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 26 975,0
  4. Бюджетна програма „Администрация“ 22 328,0
  Всичко: 192 884,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 87 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 88 000,0
  (4) Утвърждава средства в размер на 19 000 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  (5) Утвърждава средства в размер на 1 793 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

  Предложение на н.п. Десислава Жекова Танева и Ирена Методиева Димова (№ 854-04-199):
  В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. В таблицата в ал. 1:
  а) в т. II „РАЗХОДИ“ числото „192 884,0“ се заменя с „193 184,0“;
  б) в т. II „РАЗХОДИ“, т. 1 „Текущи разходи“ числото „185 127,0“ се заменя с „185 427,0“;
  в) в т. II „РАЗХОДИ“, т. 1.1 „Персонал“ числото „107 369,9“ се заменя с „107 669,9“;
  г) в т. ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)“ числото „43 498,0“ се заменя с „43 798,0“;
  д) в т. ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-), т. 1„Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)“ числото „79 619,6“ се заменя с „79 919,6“.

  2. В таблицата в ал. 2:
  а) в точка 4 „Бюджетна програма „Администрация“ числото „22 328,0“ се заменя с „22 628,0“;
  б) на ред „Всичко“ числото „192 884,0“ се заменя с „193 184,0“.

  3. В ал. 5 числото „1 793 хил. лв.“ се заменя с „2 093 хил. лв.“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цветан Борисов Топчиев (№ 854-04-202)-
  В чл. 23 ал. 1 (бюджет на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.) предлагам следните редакции:
  1.В Таблица „Показатели“ в Раздел III. Бюджетни взаимоотношения /трансфери/: да бъдат увеличени със 7млн лева и сумата от 43 498.0 хил. лв, да стане 50 498,0 хил. лв.
  2.В т. 2 „Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации:
  т. 2.1.1. (предоставени трансфери за ССА) – да бъдат увеличени с 3млн лв. и сумата от 25 011,5 хил. лв. да стане 28 011,5 хил. лв.
  3. В т. 1 от Раздел III Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет сумата от 79 619,6 хил. лв. да стане 89 619,6 хил. лв., от което следва:
  4. В Раздел II Разходи сумата 192 884,0 хил. лв. да стане 199 884,0 хил. лв.
  В Раздел Разходи т. 1.1. Персонал сумата от 107 369,9 хил. лв. да се увеличи с 5 млн. лв. и да стане 112 369,9 хил. лв.
  В т. 1.2.1. в Раздел Разходи – субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – НС ЕАД – сумата от 19 000,0 хил. лв. да стане 21 000,0 хил. лв.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Йордан Апостолов Апостолов, Росен Живков Иванов и Александър Николаев Сабанов (№ 854-04-208):
  В чл. 23, ал. 1/бюджет на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. предлагаме следните редакции:
  В таблица „Показатели „В Раздел III. Бюджетни взаимоотношения/Трансфери/: да бъдат увеличени с 7 милиона лева; сумата от 43 498,0 хил. лв. да стане 50 498,0 хил.лв.;
  в т. 2 Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации; т.2.1.1 /предоставени трансфери за ССА - да бъдат увеличени с 3 милиона, сумата от 25 011,5 хил. лв. да стане 28 011,5 хил. лв.
  в т. 1 от раздел III Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет сумата от 79 619,6 хил. лв. да стане 89 619,6 хил. лв.; от което следва
  в Раздел II Разходи сумата 192 884, 0 хил. лв. да стане 199 884,0 хил. лв.
  в Раздел Разходи т. 1.1Персонал сумата от 107 369,0 хил. лв. да стане 112 369,9 хил. лв. /увеличение с 5 милиона лв./
  в т.1.2.1 в раздел Разходи – субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – НС ЕАД – сумата от 19 000,0 хил. лв. да стане 21 000,0 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  Х. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. в раздел І. „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ“:
  а) на ред 1. „Неданъчни приходи“ числото „149 386,0“ се заменя със „169 386,0“.
  б) на ред 1.2. „Приходи и доходи от собственост“ числото „62 386,0 “ се заменя с
  „82 386,0“.

  2. в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  а) на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „43 498,0“ се заменя с „110 498,0“.
  б) на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „79 619,6“ се заменя със „126 619,6“.
  в) на ред 2. „Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации“ числото
  „-25 011,5“ се заменя с „-92 011,6“.
  г) на ред 2.1. „Предоставени трансфери“ числото „-25 011,5“ се заменя с „-92 011,6“.
  д) на ред 2.1.1. „- за Селскостопанската академия“ числото „-25 011,5“ се заменя с „-92 011,6“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  1.В чл. 23, ал. 1 Раздел III „Бюджетни взаимоотношения /трансфери/“ числото „43498,0“ да се замени с числото „50498,0“
  2.В чл. 23, ал. 1 Раздел III „Бюджетни взаимоотношения /трансфери/“ т.2.1. и т.2.1.1. числото „-25011,5“ да се замени с числото „-28011,5“
  3. В чл. 23, ал. 1 Раздел III „Бюджетни взаимоотношения /трансфери/“ т.2 числото „79619,6“ да се замени с числото „89619,6“
  4.В чл. 23, ал. 1 Раздел II „Разходи“ числото „192884,0“ да се замени с числото „199884,0“
  5.В чл. 23, ал. 1 Раздел II „Разходи“ т.1.1. числото „107369,9“ да се замени с числото „112369,9“
  6.В чл. 23, ал. 1 Раздел II „Разходи“ т.1.2.1. числото „19000,0“ да се замени с числото „21000,0“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.

  Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 52 864,4
  1. Неданъчни приходи 52 864,4
  1.1. Държавни такси 21 594,4
  1.2. Приходи и доходи от собственост 807,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 169,0
  1.4. Други приходи 26 294,0
  II. РАЗХОДИ 267 226,3
  1. Текущи разходи 256 035,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 33 414,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 196 449,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 196 449,0
  1.2.1.1. - за „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД 175 000,0
  1.2.1.2. - за „Български пощи“ ЕАД 21 449,0
  2. Капиталови разходи 11 191,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 11 191,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 112 361,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 144 729,6
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 9 350,0
  2.1. Получени трансфери (+) 9 350,0
  2.1.1. в т.ч. от Държавното обществено осигуряване 250,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -41 717,7
  3.1. Предоставени трансфери (-) -41 717,7
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) -102 000,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 102 000,0
  1. Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 102 000,0
  1.1. Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 102 000,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на транспорта 223 753,6
  2. Политика в областта на съобщенията и информационните технологии 22 510,4
  3. Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ 20 962,3
  Всичко: 267 226,3
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 235 422,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 233 322,8

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  В чл. 24 се правят следните промени:
  а) В ал.1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - в ал.1 раздел II числото „267 226,3“ се заменя с числото „275 226,3“
  - в ал.1 раздел II ред 1.2. числото „196 449,0“ се заменя с числото „204 449,0“
  - в ал.1 раздел II ред 1.2.1. числото „196 449,0“ се заменя с числото „204 449,0“
  - в ал.1 раздел II ред 1.2.1.1. числото „175 000,0“ се заменя с числото „183 000,0“
  - в ал.1, раздел III числото „112 361,9“ се заменя с числото „120 361,9“
  - в ал.1, раздел III ред 1. числото „144 729,6“ се заменя с числото „152 729,6“
  б)В ал.2 се правят следните промени
  - В ред 1. числото „223 753,6“ се заменя с числото „231 753,6“
  - В ред „Всичко“ числото „267 226,3“ се заменя с числото „275 226,3“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.

  Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 700,0
  1. Неданъчни приходи 26 700,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 26 893,0
  1.2. Други приходи -193,0
  II. РАЗХОДИ 79 718,0
  1. Текущи разходи 77 868,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 13 072,1
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 4 580,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 50 068,3
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 180,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 49 888,3
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 9 073,5
  2. Капиталови разходи 1 850,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 150,0
  2.2. Капиталови трансфери 700,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 53 018,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 51 018,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 2 000,0
  2.1. Получени трансфери (+) 2 000,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 17 533,6
  2. Политика в областта на спорта за високи постижения 52 699,1
  3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 3 507,6
  4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта 311,5
  5. Политика в областта на младите хора 3 305,7
  6. Бюджетна програма „Администрация“ 2 360,5
  Всичко: 79 718,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 59 952,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 59 902,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.

  Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 200,0
  1. Неданъчни приходи 200,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 33,6
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 166,4
  II. РАЗХОДИ 115 689,4
  1. Текущи разходи 108 889,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 101 721,9
  2. Капиталови разходи 6 800,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 6 800,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 115 489,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 115 880,1
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -390,7
  2.1. Предоставени трансфери (-) -390,7
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)

  1 2
  1. Политика в областта на защитата на националната сигурност 115 689,4
  Всичко: 115 689,4
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 12 356,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 13 633,1


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  ХІ. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „115 689,4“ се заменя със „120 691,0“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „108 889,4“ се заменя със „120 691,0“.
  - на ред 1.1. „Персонал“ числото „101 721,9“ се заменя със „104 677,5“.
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „6 800,0“ се заменя с „8 800,0“.
  - на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото „6 800,0“ се заменя с „8 800,0“.

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“,
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „115 489,4“ се заменя със „120 491,0“.

  2. В ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на защитата на националната сигурност“ числото „115 689,4“ се заменя със „120 691,0“.
  б) на ред „Всичко“ числото „115 689,4“ се заменя със „120 691,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.

  Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 3 791,0
  1. Текущи разходи 3 711,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 655,0
  2. Капиталови разходи 80,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 80,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 791,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 791,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 1 200,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 1 060,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.
  Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 2 784,0
  1. Текущи разходи 2 584,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 854,0
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 784,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 784,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 917,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 930,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28.

  Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 100,0
  1. Неданъчни приходи 100,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 100,0
  II. РАЗХОДИ 2 930,0
  1. Текущи разходи 2 654,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 936,0
  2. Капиталови разходи 276,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 276,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 830,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 830,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 976,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 981,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.
  Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,0
  1. Неданъчни приходи 40,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0
  II. РАЗХОДИ 20 453,0
  1. Текущи разходи 18 733,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 14 036,3
  2. Капиталови разходи 1 720,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 720,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 20 413,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 20 413,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 8 138,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 6 338,7

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.

  Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 300,0
  1. Неданъчни приходи 300,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 300,0
  II. РАЗХОДИ 40 482,0
  1. Текущи разходи 40 182,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 35 226,0
  2. Капиталови разходи 300,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 300,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 40 182,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 40 182,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Националната служба за охрана, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 4 546,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 5 100,0
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31.

  Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 37 389,0
  1. Текущи разходи 36 589,0
  2. Капиталови разходи 800,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 37 389,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 37 389,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България 37 389,0
  Всичко: 37 389,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция „Разузнаване“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 12 259,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 12 229,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.

  Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 950,0
  1. Неданъчни приходи 950,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 950,0
  II. РАЗХОДИ 23 801,0
  1. Текущи разходи 19 977,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 16 461,5
  2. Капиталови разходи 3 824,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 824,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 22 851,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 23 451,0
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -600,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -600,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Националния статистически институт, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 7 414,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 7 189,5


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.

  Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 6 000,0
  1. Неданъчни приходи 6 000,0
  1.1. Държавни такси 4 000,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 000,0
  II. РАЗХОДИ 4 988,7
  1. Текущи разходи 4 788,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 030,2
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 011,3
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 011,3
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -1 011,3
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 1 130,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 958,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.

  Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 63 200,0
  1. Неданъчни приходи 63 200,0
  1.1. Държавни такси 62 950,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0
  II. РАЗХОДИ 11 079,9
  1. Текущи разходи 8 796,9
  в т.ч.
  1.1. Персонал 6 440,7
  2. Капиталови разходи 2 283,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 283,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -16 100,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -7 000,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -9 100,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -9 100,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 36 020,1
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -36 020,1
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -36 020,1
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 4 589,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 4 589,2


  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.

  Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 200,0
  1. Неданъчни приходи 1 200,0
  1.1. Държавни такси 1 200,0
  II. РАЗХОДИ 1 669,7
  1. Текущи разходи 1 589,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 229,3
  2. Капиталови разходи 80,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 80,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 469,7
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 469,7
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Съвета за електронни медии, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 434,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 434,4

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.

  Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 12 000,0
  1. Неданъчни приходи 12 000,0
  1.1. Държавни такси 11 801,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 9,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 190,0
  II. РАЗХОДИ 8 132,3
  1. Текущи разходи 7 521,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 6 169,0
  2. Капиталови разходи 610,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 610,7
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -140,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -140,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 3 727,7
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -3 727,7
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -3 727,7
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 1 928,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 1 928,3

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.

  Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 8 603,8
  1. Неданъчни приходи 8 603,8
  1.1. Държавни такси 8 553,8
  1.2. Други приходи 50,0
  II. РАЗХОДИ 6 837,0
  1. Текущи разходи 6 031,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 084,6
  2. Капиталови разходи 806,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 806,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 0,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 766,8
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 766,8
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -1 766,8
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 3 806,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 3 794,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.

  Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 10 042,5
  1. Текущи разходи 9 242,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 7 167,6
  2. Капиталови разходи 800,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 10 042,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 10 042,5
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 2 800,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 2 795,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.


  Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 2 050,0
  1. Неданъчни приходи 2 050,0
  1.1. Държавни такси 40,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 310,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 700,0
  II. РАЗХОДИ 121 468,3
  1. Текущи разходи 20 838,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 8 237,5
  2. Капиталови разходи 81 396,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 81 396,7
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 119 418,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 119 418,3
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.: 121 468,3
  1.1. Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“ 101 814,1
  1.2. Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти” 19 654,2
  Всичко: 121 468,3
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 94 220,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 112 720,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.

  Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 20 770,0
  1. Неданъчни приходи 20 770,0
  1.1. Държавни такси 18 470,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 300,0
  II. РАЗХОДИ 18 470,0
  1. Текущи разходи 16 875,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 11 981,2
  2. Капиталови разходи 1 594,6
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 594,6
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -2 300,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -2 300,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 7 441,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 6 440,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41.

  Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 1 660,2
  1. Текущи разходи 1 653,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 303,7
  2. Капиталови разходи 7,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 660,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 660,2
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 373,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 353,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.

  Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 4 993,0
  1. Текущи разходи 4 793,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 800,0
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 4 993,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 993,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Централната избирателна комисия, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 1 200,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 1 192,0

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  ХІI. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел ІІ. „РАЗХОДИ“:
  - на ред ІІ. „РАЗХОДИ“ числото „4 993,0“ се заменя с „54 993,0“.
  - на ред 1. „Текущи разходи“ числото „4 793,0“ се заменя с „4 793,0“.
  - на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „200,0“ се заменя с „50 200,0“.

  б) в раздел ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“:
  - на ред ІІІ. „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)“ числото „4 993,0“ се заменя с „54 993,0.
  - на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет“ числото „4 993,0“ се заменя с „54 993,0.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.

  Чл. 44. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 4 500,0
  1. Неданъчни приходи 4 500,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 3 746,7
  1.2. Други приходи 753,3
  II. РАЗХОДИ 371 154,9
  1. Текущи разходи 354 533,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 36 780,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 300 350,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 300 350,0
  2. Капиталови разходи 16 621,8
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 000,0
  2.2. Капиталови трансфери 8 621,8
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 406 654,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 406 654,9
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 40 000,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -40 000,0
  1. Предоставени кредити (нето) -40 000,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони 337 794,3
  2. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите 303,1
  3. Бюджетна програма „Администрация“ 33 057,5
  Всичко: 371 154,9
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавен фонд „Земеделие”, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 335 374,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 333 374,8
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.

  Чл. 45. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 1 619,1
  1. Текущи разходи 1 526,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 082,1
  2. Капиталови разходи 93,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 93,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 619,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 619,1
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 534,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 521,6

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.

  Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 136,0
  1. Неданъчни приходи 136,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 111,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5,0
  1.3. Други приходи 20,0
  II. РАЗХОДИ 52 131,0
  1. Текущи разходи 48 080,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 43 811,0
  2. Капиталови разходи 4 051,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 051,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 51 995,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 51 995,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред 52 131,0
  Всичко: 52 131,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 9 574,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 8 185,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.

  Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2019 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 29 859,0
  1. Текущи разходи 21 359,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 11 743,7
  2. Капиталови разходи 8 500,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 500,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 29 859,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 29 859,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 0,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  Политика в областта на електронното управление 29 859,0
  Всичко: 29 859,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция „Електронно управление“, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. 19 715,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. 17 915,3
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.

  Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2019 г. на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Българско национално радио 44 294,0
  в т.ч.
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 3 900,0
  2. Българска национална телевизия 67 730,0
  в т.ч.
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 6 100,0
  3. Българска телеграфна агенция 5 175,7

  Предложение на н.п. Стефан Ламбов Данаилов, Александър Тихомиров Симов, Елена Николова Йончева, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова и Чавдар Йорданов Велинов (№ 854-04-206):
  ІІ. В чл. 48, т. 1 и 2 на таблицата, се правят следните промени:
  1. В т. 1. Българско национално радио сумата се увеличава с 5000 хил. лв. – числото „44 294,0“ се заменя с „49 294,0“;
  2. В т. 2. Българска национална телевизия сумата се увеличава с 5000 хил. лв. – числото „67 730,0“ се заменя с „72 730,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.

  Чл. 49. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2019 г., както следва:

  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  I. Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел 12 373,0
  1. Български Червен кръст 4 200,0
  2. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617,0
  3. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246,0
  4. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628,0
  5. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185,0
  6. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416,0
  7. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98,0
  8. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324,0
  9. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353,0
  10. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80,0
  11. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168,0
  12. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
  13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
  14. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 220,0
  15. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52,0
  16. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46,0
  17. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52,0
  18. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206,0
  19. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45,0
  20. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200,0
  21. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ 99,0
  22. Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ 45,0
  23. Съюз на тракийските дружества в България 100,0
  24. Съюз на народните читалища 86,0
  25. Национален дарителски фонд „13 века България“ 226,0
  26. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412,0
  27. Македонски научен институт 100,0
  28. Рилска Света обител – Рилски манастир 597,0
  29. Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“ 199,0
  30. Бачковски манастир „Успение Богородично“ 199,0
  31. Български институт за стандартизация 1 640,0
  II. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия 173 000,0
  1. Столична община - вътрешноградски транспорт 9 500,0
  2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони 18 500,0
  3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 145 000,0
  Всичко: 185 373,0
  (2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2019 г, както следва:

  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  I. Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел 1 000,0
  1. Български Червен кръст 1 000,0
  II. Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия 380 000,0
  1. За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 10 000,0
  2. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 120 000,0
  3. „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД 39 000,0
  4. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 211 000,0
  Всичко: 381 000,0

  Предложение на н.п. Юлиан Кръстев Ангелов, Милен Василев Михов, Борис Вангелов Борисов, Атанас Славчев Стоянов, Йордан Илиев Йорданов, Искрен Василев Веселинов (№ 854-04-190)
  В чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения- Приема субсидиите и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2019г. както следва:
  1.1. на ред I. „Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел“ числото 12 373,0 се заменя с числото 12 393,0 (+ 20,0)
  1.2. създава се ред 32 „Българско сдружение на родовете от Македония“, числото 20,0.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  В чл. 49, ал.1 и ал. 2 се правят следните промени:
  - В ал.1 ред II. „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия“ числото „173 000,0“ се заменя с числото „200 000,0“
  - В ал. 1 Раздел II ред 2 числото „18500,0“ се заменя с числото „23500,0“
  - В ал. 1 Раздел II ред 3 числото „145000,0“ се заменя с числото „167000,0“
  - В ред „Всичко“ числото „185373,0“ се заменя с числото „212373,0“
  - В ал. 2 раздел II. „Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия“ числото 380 000,0 се заменя с числото 404 000,0
  - В ал. 2 Раздел II ред 2 числото „120000,0“ се заменя с числото „137000,0“
  - В ал. 2 Раздел II ред 3 числото „39000,0“ се заменя с числото „46000,0“
  - В ред „Всичко“ числото „381000,0“ се заменя с числото „405000,0“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.

  Чл. 50. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2019 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложението и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3 234 390,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 294 022,0 хил. лв., и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 38 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 179 110,2 хил. лв., и по общини, както следва:
  (хил. лв.)
  ОБЩИНИ Основни бюджетни
  взаимоотношения
  от тях:
  трансфери за местни дейности
  Обща
  субсидия за
  делегираните
  от държавата
  дейности Целева
  субсидия за
  капиталови
  разходи

  обща
  изравнителна
  субсидия
  за зимно
  поддържане и
  снегопочистване
  на общински
  пътища
  1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 8 445,5 7 918,8 101,4 425,3
  Белица 7 367,9 5 507,6 1 040,3 226,3 593,7
  Благоевград 42 947,0 38 494,9 2 924,5 291,3 1 236,3
  Гоце Делчев 21 003,5 18 452,2 1 950,3 106,3 494,7
  Гърмен 10 978,4 8 872,1 1 463,5 123,3 519,5
  Kресна 3 519,9 2 688,2 464,5 93,9 273,3
  Петрич 27 119,9 22 259,1 2 871,5 366,0 1 623,3
  Pазлог 12 933,5 11 334,8 865,1 197,1 536,5
  Cандански 24 570,5 20 460,1 2 233,8 361,4 1 515,2
  Cатовча 10 734,7 8 737,7 1 379,2 123,6 494,2
  Cимитли 8 758,4 6 809,9 1 223,3 165,7 559,5
  Cтрумяни 4 702,2 3 387,9 507,3 200,8 606,2
  Xаджидимово 6 601,8 5 152,9 923,3 82,8 442,8
  Якоруда 6 347,5 4 870,1 1 033,7 112,5 331,2

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 15 843,1 12 906,8 2 091,0 140,9 704,4
  Бургас 103 475,3 101 657,6 140,6 1 677,1
  Kамено 6 720,0 5 723,9 549,8 48,3 398,0
  Kарнобат 17 128,9 14 205,5 1 641,1 217,2 1 065,1
  Mалко Tърново 3 825,7 2 851,3 310,0 122,1 542,3
  Hесебър 11 947,0 11 331,7 81,2 534,1
  Поморие 13 120,2 12 384,2 102,4 633,6
  Приморско 3 276,9 3 040,3 29,1 207,5
  Pуен 16 839,2 12 843,4 2 577,8 206,7 1 211,3
  Cозопол 6 286,3 5 671,6 114,8 499,9
  Средец 10 896,9 8 747,4 940,6 200,9 1 008,0
  Cунгурларе 9 073,6 6 984,6 1 140,3 145,0 803,7
  Царево 4 671,9 4 209,8 60,3 401,8

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 4 712,9 4 129,0 88,3 495,6
  Aксаково 9 791,1 8 105,4 701,1 198,1 786,5
  Белослав 7 796,8 6 951,5 613,8 32,9 198,6
  Бяла 2 595,3 2 400,2 25,5 169,6
  Bарна 142 053,8 139 463,2 198,3 2 392,3
  Bетрино 3 170,1 2 396,3 314,4 96,1 363,3
  Bълчи дол 7 633,9 6 073,2 809,2 129,2 622,3
  Девня 4 282,8 4 034,2 60,7 187,9
  Долни чифлик 12 708,8 10 423,3 1 554,0 134,6 596,9
  Дългопол 8 686,9 6 742,1 1 296,5 110,0 538,3
  Провадия 14 968,4 12 220,1 1 744,1 189,7 814,5
  Cуворово 5 744,0 4 806,4 515,1 83,5 339,0

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 47 151,1 43 279,9 1 774,7 376,1 1 720,4
  Горна Oряховица 21 837,7 18 698,0 2 396,8 92,8 650,1
  Eлена 8 075,2 5 435,6 892,7 447,9 1 299,0
  Златарица 3 923,1 3 105,5 292,3 102,0 423,3
  Лясковец 5 797,1 4 706,0 714,4 63,4 313,3
  Павликени 13 299,7 10 855,3 1 563,5 144,5 736,4
  Полски Tръмбеш 6 907,4 5 368,2 994,0 63,9 481,3
  Cвищов 16 901,8 13 466,8 2 663,9 95,2 675,9
  Cтражица 8 860,7 7 023,8 1 026,1 136,8 674,0
  Cухиндол 2 644,9 2 159,6 249,0 33,4 202,9

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 5 293,2 4 208,4 556,2 93,4 435,2
  Бойница 2 309,4 1 845,7 218,8 40,0 204,9
  Брегово 5 420,7 4 492,1 552,5 56,0 320,1
  Bидин 29 753,1 24 693,8 3 745,6 155,6 1 158,1
  Грамада 1 530,1 1 055,0 194,5 38,4 242,2
  Димово 5 547,7 4 141,5 668,4 111,0 626,8
  Kула 3 420,1 2 584,2 434,7 69,8 331,4
  Mакреш 1 395,5 950,6 218,2 24,3 202,4
  Hово село 2 685,9 2 187,8 317,3 19,7 161,1
  Pужинци 3 934,0 3 089,4 482,7 51,3 310,6
  Чупрене 2 447,6 1 845,0 293,7 44,7 264,2

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 4 165,3 3 198,3 656,2 58,5 252,3
  Бяла Cлатина 15 427,4 12 838,7 1 952,5 84,6 551,6
  Bраца 41 224,8 36 179,7 3 771,5 181,3 1 092,3
  Kозлодуй 11 920,7 11 652,4 20,6 247,7
  Kриводол 5 114,9 3 707,0 928,2 52,6 427,1
  Mездра 12 111,7 9 461,8 1 548,4 194,0 907,5
  Mизия 4 227,4 3 416,0 576,8 22,9 211,7
  Oряхово 6 181,2 4 879,7 925,6 67,1 308,8
  Pоман 5 391,3 4 180,5 665,9 103,9 441,0
  Xайредин 3 616,1 2 832,7 513,2 40,6 229,6

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 30 432,8 24 368,1 2 963,9 559,7 2 541,1
  Дряново 7 811,5 6 196,8 717,0 197,8 699,9
  Cевлиево 19 407,4 15 652,9 1 654,6 455,2 1 644,7
  Tрявна 6 801,2 4 623,0 704,0 545,1 929,1

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 10 091,9 9 148,9 194,9 748,1
  Генерал Тошево 8 606,1 6 469,8 931,3 192,3 1 012,7
  Добрич 42 853,4 38 149,6 4 079,3 45,6 578,9
  Добричка 13 714,1 9 612,5 1 889,9 389,1 1 822,6
  Kаварна 9 542,3 8 428,7 338,5 144,6 630,5
  Kрушари 3 973,1 2 844,7 535,6 111,4 481,4
  Tервел 9 505,4 7 259,2 1 393,8 144,6 707,8
  Шабла 3 281,4 2 586,6 214,8 96,1 383,9

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 8 046,3 5 409,8 1 182,0 263,4 1 191,1
  Джебел 6 759,0 4 930,5 741,5 138,4 948,6
  Kирково 13 228,5 9 184,9 1 947,6 323,3 1 772,7
  Kрумовград 14 145,1 10 294,2 1 524,5 401,9 1 924,5
  Kърджали 41 131,6 34 850,2 3 146,3 435,8 2 699,3
  Mомчилград 9 826,8 7 238,1 1 150,5 265,5 1 172,7
  Черноочене 6 944,1 4 738,1 905,9 228,3 1 071,8

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 4 481,7 3 304,9 601,3 114,8 460,7
  Бобошево 1 744,6 1 028,2 307,3 71,5 337,6
  Дупница 21 122,6 17 774,0 2 498,7 144,6 705,3
  Kочериново 3 344,7 2 316,8 566,4 86,8 374,7
  Kюстендил 28 984,4 23 707,0 2 872,3 563,1 1 842,0
  Hевестино 2 399,6 1 303,4 417,5 135,1 543,6
  Pила 1 992,7 1 597,9 211,6 16,5 166,7
  Cапарева баня 3 323,6 2 732,9 345,4 48,9 196,4
  Tрекляно 1 659,9 776,0 275,7 154,3 453,9

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 2 514,7 2 076,5 119,7 62,2 256,3
  Летница 3 134,0 2 567,6 306,8 50,5 209,1
  Ловеч 26 404,8 22 073,4 2 679,2 294,2 1 358,0
  Луковит 12 137,0 10 208,6 1 348,9 95,2 484,3
  Tетевен 12 493,8 10 415,4 1 398,3 129,7 550,4
  Tроян 15 649,5 12 765,5 1 449,2 355,5 1 079,3
  Угърчин 4 920,7 3 632,2 631,9 100,7 555,9
  Ябланица 5 389,4 4 377,8 477,4 125,5 408,7

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 12 732,4 10 347,1 1 488,7 173,7 722,9
  Бойчиновци 5 406,7 4 079,3 905,3 44,4 377,7
  Брусарци 3 283,5 2 375,4 566,6 43,4 298,1
  Bълчедръм 5 898,4 4 673,1 836,8 42,0 346,5
  Bършец 4 801,2 3 775,9 589,2 73,1 363,0
  Георги Дамяново 3 082,6 2 364,4 327,8 54,3 336,1
  Лом 16 234,8 13 630,2 2 042,2 86,2 476,2
  Mедковец 2 983,3 2 328,4 457,0 21,4 176,5
  Mонтана 29 089,7 24 972,5 3 138,3 98,5 880,4
  Чипровци 1 954,1 1 299,7 348,7 37,4 268,3
  Якимово 2 458,0 1 776,9 455,1 35,8 190,2

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 4 906,4 4 100,2 422,3 76,4 307,5
  Белово 4 521,5 3 605,5 613,6 31,2 271,2
  Брацигово 5 512,9 4 356,7 766,5 77,8 311,9
  Bелинград 21 216,1 18 223,7 2 155,7 108,1 728,6
  Лесичово 3 801,3 2 880,2 559,6 69,1 292,4
  Пазарджик 57 157,3 49 158,5 6 224,2 242,5 1 532,1
  Панагюрище 10 919,5 9 197,9 1 209,4 79,4 432,8
  Пещера 9 482,7 8 250,9 916,0 56,7 259,1
  Pакитово 9 558,4 7 716,1 1 391,9 131,4 319,0
  Cептември 13 008,9 10 396,6 1 934,6 114,6 563,1
  Cтрелча 2 814,8 2 271,5 336,0 22,0 185,3
  Сърница 3 346,2 2 710,1 459,6 30,0 146,5

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 4 638,3 3 073,0 520,3 272,3 772,7
  Земен 2 081,2 1 245,0 311,2 84,8 440,2
  Kовачевци 2 015,4 1 205,6 193,1 206,0 410,7
  Перник 39 804,5 34 589,5 3 685,1 337,1 1 192,8
  Pадомир 10 641,5 8 403,6 1 205,2 183,8 848,9
  Tрън 4 279,4 2 478,3 478,0 274,0 1 049,1

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 4 381,1 3 443,3 598,0 63,2 276,6
  Гулянци 6 018,3 4 489,8 1 030,1 68,8 429,6
  Долна Mитрополия 9 354,3 6 852,6 1 744,0 118,4 639,3
  Долни Дъбник 7 500,2 5 998,5 1 075,2 74,9 351,6
  Искър 3 614,7 2 790,3 582,1 36,5 205,8
  Левски 9 584,6 7 510,8 1 600,5 49,3 424,0
  Hикопол 4 743,9 3 618,2 660,4 51,6 413,7
  Плевен 60 787,4 55 735,7 3 247,3 239,0 1 565,4
  Пордим 4 583,1 3 661,1 557,1 59,7 305,2
  Червен бряг 15 096,5 12 131,3 2 248,5 115,2 601,5
  Kнежа 8 528,0 7 312,5 949,9 29,9 235,7

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 28 680,0 23 143,2 4 088,1 258,6 1 190,1
  Брезово 4 918,4 3 626,8 624,4 118,4 548,8
  Kалояново 5 936,5 4 411,4 953,6 81,0 490,5
  Kарлово 26 351,6 21 122,4 3 831,1 239,9 1 158,2
  Кричим 4 293,6 3 558,9 622,7 7,7 104,3
  Лъки 2 467,2 1 652,2 332,1 125,2 357,7
  „Mарица” 13 562,3 11 454,7 1 383,1 80,6 643,9
  Перущица 3 783,8 3 151,5 492,8 24,6 114,9
  Пловдив 151 921,7 149 601,8 115,2 2 204,7
  Първомай 13 949,6 11 298,9 1 791,2 151,5 708,0
  Pаковски 13 202,5 10 983,9 1 752,6 69,0 397,0
  „Pодопи” 11 911,1 9 349,0 1 594,9 220,0 747,2
  Cадово 8 801,4 7 312,4 1 037,8 50,7 400,5
  Стамболийски 9 012,9 7 235,1 1 488,6 33,6 255,6
  Cъединение 4 382,4 3 266,4 702,6 55,7 357,7
  Xисаря 6 287,1 5 155,2 718,4 43,4 370,1
  Куклен 3 471,1 2 773,2 232,0 133,1 332,8
  Сопот 5 752,6 4 905,2 667,9 24,0 155,5

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 5 740,7 4 495,2 869,4 69,8 306,3
  Исперих 15 240,9 12 934,6 1 532,2 102,8 671,3
  Kубрат 10 380,5 8 196,2 1 459,6 139,4 585,3
  Лозница 6 674,9 5 198,2 810,1 136,7 529,9
  Pазград 29 746,7 26 738,1 1 903,7 201,9 903,0
  Cамуил 6 506,2 5 295,8 707,7 84,7 418,0
  Цар Калоян 3 297,6 2 513,8 582,9 36,1 164,8

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 3 807,4 2 942,8 496,1 77,9 290,6
  Бяла 6 711,9 5 254,9 920,9 112,7 423,4
  Bетово 6 420,3 4 981,4 975,3 107,7 355,9
  Две могили 5 575,9 4 304,4 694,8 122,6 454,1
  Иваново 3 852,9 2 325,9 741,5 200,3 585,2
  Pусе 71 382,5 63 805,4 5 826,8 253,1 1 497,2
  Cливо поле 5 488,6 4 098,9 854,6 109,7 425,4
  Ценово 2 969,1 2 063,9 499,5 80,6 325,1

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 2 547,4 1 930,6 313,7 56,4 246,7
  Главиница 6 923,1 5 287,0 907,1 103,3 625,7
  Дулово 16 445,5 13 326,5 2 231,3 108,1 779,6
  Kайнарджа 5 951,4 4 775,9 637,1 101,7 436,7
  Cилистра 28 352,2 24 131,6 3 199,7 174,8 846,1
  Cитово 3 881,4 2 863,8 535,5 99,7 382,4
  Tутракан 8 747,5 6 953,6 1 210,0 98,4 485,5

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 11 668,3 8 732,0 1 863,4 238,2 834,7
  Hова Загора 21 053,4 17 320,3 2 411,4 191,8 1 129,9
  Cливен 64 646,2 56 232,7 5 557,8 523,4 2 332,3
  Tвърдица 11 835,0 9 720,6 1 367,6 165,2 581,6

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 2 951,2 1 864,7 335,0 196,3 555,2
  Борино 2 192,3 1 459,6 388,8 110,7 233,2
  Девин 7 439,8 5 750,0 781,1 360,9 547,8
  Доспат 5 666,2 4 578,5 700,7 84,2 302,8
  Златоград 7 322,3 5 854,8 920,3 149,8 397,4
  Mадан 7 644,8 5 388,4 948,2 299,7 1 008,5
  Hеделино 4 738,1 3 200,0 625,3 239,1 673,7
  Pудозем 7 281,6 5 644,4 881,6 223,4 532,2
  Cмолян 26 965,7 22 876,1 1 308,1 860,1 1 921,4
  Чепеларе 4 890,8 4 249,1 191,2 450,5

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 488 552,4 478 459,7 742,1 9 350,6
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 1 255,6 939,1 165,1 44,5 106,9
  Божурище 4 438,0 3 756,4 369,0 51,9 260,7
  Ботевград 18 069,9 14 864,1 1 963,2 310,3 932,3
  Годеч 3 409,1 2 166,3 438,9 212,6 591,3
  Горна Mалина 4 427,8 3 256,0 612,4 119,0 440,4
  Долна баня 4 650,1 4 106,0 421,0 24,6 98,5
  Драгоман 3 895,2 2 550,4 363,7 219,4 761,7
  Eлин Пелин 10 945,3 10 058,6 200,9 685,8
  Eтрополе 9 039,3 7 520,6 903,5 162,7 452,5
  Златица 3 589,4 3 404,6 36,8 148,0
  Ихтиман 10 277,2 7 904,2 1 392,1 242,1 738,8
  Kопривщица 2 307,2 2 031,5 131,0 37,3 107,4
  Kостенец 6 988,3 5 678,7 814,0 135,4 360,2
  Kостинброд 8 492,0 6 923,6 922,2 153,6 492,6
  Мирково 1 639,0 1 116,4 239,1 73,0 210,5
  Пирдоп 4 291,7 3 656,0 405,9 68,2 161,6
  Правец 8 055,0 6 206,5 498,1 333,3 1 017,1
  Cамоков 18 743,8 16 552,5 1 048,3 202,7 940,3
  Cвоге 10 653,8 7 573,2 1 450,2 414,7 1 215,7
  Cливница 5 196,1 4 045,0 727,1 95,4 328,6
  Чавдар 1 050,5 829,1 105,6 30,1 85,7
  Челопеч 1 646,8 1 427,5 83,4 32,2 103,7

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 4 933,8 3 338,2 835,8 107,3 652,5
  Гурково 3 241,9 2 471,4 503,6 34,4 232,5
  Гълъбово 6 617,5 6 202,5 58,1 356,9
  Kазанлък 37 548,5 32 427,4 3 952,8 154,8 1 013,5
  Mъглиж 7 275,8 5 864,5 877,6 104,6 429,1
  Николаево 4 279,2 3 483,2 572,9 37,2 185,9
  Oпан 1 709,5 1 128,2 179,5 50,4 351,4
  Павел баня 8 797,7 7 274,1 1 078,7 48,0 396,9
  Pаднево 9 506,3 7 759,8 910,9 125,3 710,3
  Cтара Загора 75 159,6 68 155,8 4 180,6 373,7 2 449,5
  Чирпан 13 091,4 10 564,1 1 685,2 143,4 698,7

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 4 926,9 2 841,2 668,4 285,0 1 132,3
  Oмуртаг 11 823,9 8 619,8 1 741,2 286,2 1 176,7
  Oпака 3 652,0 2 714,7 625,0 61,8 250,5
  Попово 16 490,2 13 167,1 1 764,3 337,7 1 221,1
  Tърговище 33 078,8 27 270,4 3 570,0 443,6 1 794,8

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 22 186,7 18 310,3 2 660,2 171,9 1 044,3
  Ивайловград 5 604,9 3 572,8 771,8 266,7 993,6
  Любимец 5 927,4 4 645,8 866,2 55,8 359,6
  Mаджарово 2 218,4 1 404,5 283,1 90,6 440,2
  Mинерални бани 3 270,7 2 474,1 321,2 76,6 398,8
  Cвиленград 13 280,4 11 087,3 1 303,8 141,6 747,7
  Cимеоновград 5 517,3 4 328,8 875,6 29,1 283,8
  Cтамболово 4 771,8 3 381,8 561,1 124,7 704,2
  Tополовград 6 957,5 5 366,0 935,5 83,9 572,1
  Xарманли 12 621,8 9 999,8 1 634,4 149,8 837,8
  Xасково 45 544,3 41 720,9 2 149,4 194,2 1 479,8

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 7 027,9 5 488,2 1 015,1 102,8 421,8
  Bенец 4 671,2 3 416,7 712,4 108,1 434,0
  Bърбица 6 679,2 5 053,2 1 061,0 80,9 484,1
  Kаолиново 7 731,6 5 997,6 1 148,4 89,6 496,0
  Kаспичан 5 039,4 4 058,1 589,4 68,1 323,8
  Hикола Kозлево 5 268,0 4 240,0 615,5 77,5 335,0
  Hови пазар 13 275,8 11 258,3 1 326,1 163,0 528,4
  Cмядово 5 433,0 4 473,1 611,2 43,2 305,5
  Xитрино 3 917,6 2 478,1 642,9 161,3 635,3
  Шумен 49 239,0 44 645,7 2 992,9 260,5 1 339,9

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 4 747,3 3 688,3 379,2 97,8 582,0
  Eлхово 9 273,0 7 297,4 1 185,3 112,3 678,0
  Cтралджа 8 581,9 6 741,0 1 040,0 113,2 687,7
  „Tунджа” 11 740,8 8 356,6 1 912,4 204,7 1 267,1
  Ямбол 38 430,9 34 842,6 3 087,8 30,2 470,3

  ВСИЧКО: 3 745 750,5 3 234 390,2 294 022,0 38 228,1 179 110,2

  Предложение на н.п. Валентина Александрова Найденова и Милко Недялков Недялков (№ 854-04-192):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ЛОВЕЧ се правят следните изменения:
  1. на ред Априлци числото „2 514,7“ в колона 2 се заменя с „4 195,7“, а числото „256,3“ в колона 6 се заменя с „1 937,3“.

  2. на ред Троян числото „15 649,5“ в колона 2 се заменя със „17 330,5“, а числото „1 079,3“ в колона 6 се заменя с „2 760,3“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Милко Недялков Недялков (№ 854-04-193):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ЛОВЕЧ се правят следните изменения:
  - на ред Угърчин числото „4 920,7“ в колона 2 се заменя с „5 120,8“, а числото „555,9“ в колона 6 се заменя с „756,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Милко Недялков Недялков (№ 854-04-194):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ЛОВЕЧ се правят следните изменения:
  - на ред Ябланица числото „5 389,4“ в колона 2 се заменя с „6 058,6“, а числото „408,7“ в колона 6 се заменя с „1 077,9“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кристина Максимова Сидорова (№ 854-04-195):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ГАБРОВО, на ред Севлиево числото „15 652,9“ в колона 3 се заменя с” 17 652,9“, а числото „1 644,7“ в колона 6 се заменя с „3 644,7”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Иван Валентинов Иванов (№ 854-04-197):
  І. В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ШУМЕН се правят следните изменения:
  1. на ред Шумен числото „1 339,9“ в колона 6 се заменя с „16 339,9“ за завършване летния театър - /има проектна готовност/ с озвучаване, общинска собственост - 3 млн, изграждане на парк в кв.Гривица терен 32 дка -Общинска собственост/ покрит басейн, спортни и детски площадки, велоалеи/ - 4 млн., подземен паркинг в централната част на Шумен и довършване на тунела към паркинга за 250 автомобила – 2 млн. и ремонт на улици в 28 села в община Шумен – 5 млн.
  2. на ред Нови Пазар числото „528,4“ в колона 6 се заменя с „3 528,4“ за ремонт на улици и тротоари – 3 млн.
  3. на ред Каспичан числото „323,8“ в колона 6 се заменя с „6 823,8“ за реконструкция на водопроводна мрежа - 2 млн.500хил и ремонт на улици и тротоари - 4 млн.
  4. на ред Велики Преслав числото „421,8“ в колона 6 се заменя с „2 421,8“ за подмяна на съществуващ и изграждане на нов довеждащ водопровод от В.Преслав МФОС до група села - с.Драгоево, с.Миланово,с.Мокреш,с.Суха река, и с.Златар - 2 млн.
  5. на ред Смядово числото „305,5“ в колона 6 се заменя с „1 305,5“ за построяване на нов медицински център 1 млн.
  6. на ред Венец числото „434,0“ в колона 6 се заменя с „464,0“ за изграждане на детска площадка в с.Ясенково – 30 хил.
  7. на ред Каолиново числото „496,0“ в колона 6 се заменя с „37 396,0“ за основен ремонт на улици в населени места – 400 хил., обновяване и реконструкция на парк и площад в с.Тодор Икономово – 900 хил., изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на ВиК в с.Тодор Икономово – 35 млн. и изграждане на сграда за тържествени мероприятия – 600 хил.
  8. на ред Никола Козлево числото „335,0“ в колона 6 се заменя с „635,0“ за построяване на стадион в с.Вълнаре – 300 хил.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Николай Георгиев Иванов и Иван Киров Генов (№ 854-04-198):
  І. В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ВРАЦА се правят следните изменения:
  1. на ред Криводол числото „427,1“ в колона 6 се заменя с „927,1“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Цветан Борисов Топчиев и Филип Стефанов Попов (№ 854-04-200):
  І. В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ВИДИН се правят следните изменения:
  1. на ред Белоградчик числото „435,2“ в колона 6 се заменя с „473.2“.
  2. на ред Бойница числото „204,9“ в колона 6 се заменя с „225,39“.
  3. на ред Брегово числото „320,1“ в колона 6 се заменя с „420,1“. В колона 5 числото 56,0 се заменя с числото „70,0“. В колона 4 числото „552,5“ се заменя с числото „792,5“. В колона 3 числото „4141,5“ се заменя с числото „4478,5“
  4. на ред Видин числото „1158,1“ в колона 6 се заменя с „1273,91“.
  5. на ред Грамада числото „242,2“ в колона 6 се заменя с „266,42“.
  6. на ред Димово числото „626,8“ в колона 6 се заменя с „689,48“.
  7. на ред Кула числото „331,4“ в колона 6 се заменя с „364,54“.
  8. на ред Макреш числото „202,4“ в колона 6 се заменя с „222,64“.
  9. на ред Ново село числото „161,1“ в колона 6 се заменя с „177,21“.
  10. на ред Ружинци числото „310,6“ в колона 6 се заменя с „341,66“.
  11. на ред Чупрене числото „264,2“ в колона 6 се заменя с „290,62“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Надя Спасова Клисурска-Жекова, Виолета Русева Желева (№854-04-203)
  І. В чл. 50 в таблицата в раздел ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК се правят следните изменения:
  1. на ред Стрелча в колона 6 числото „185,3“ се заменя с 1 185,3“.
  Увеличението е за рехабилитация на общински път ІІІ-8003 Блатница – Смилец-Дюлево от 23+764 до км38+700

  2. на ред Пазарджик в колона 6 числото „1 532,1“ се заменя с „6 532,1“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Драгомир Велков Стойнев, Георги Янчев Гьоков (№ 854 – 04-205)
  В чл. 50 в таблицата в раздел ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА се правят следните изменения:
  1. на ред Гълъбово в колона 4 се поставя числото „340,0“.
  2. на ред Николаево числото „3 483,2“ в колона 3 се заменя с „3 833,2“, а числото „37,2“ в колона 5 се заменя с „40,92“.
  3. на ред Чирпан числото „10 564,1“ в колона 3 се заменя с „11 621,1“, а числото „143,4“ в колона 5 се заменя с „158,4“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Иван Ивайлов Ченчев, Лало Георгиев Кирилов, Радослав Любчов Стойчев (№ 854-04-207):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ СОФИЙСКА се правят следните изменения:
  1. на ред Ботевград числото „310,3“ в колона 5 се заменя с „360,3, а числото „932,3“ в колона 6 се заменя с „985,0”
  2. на ред Горна Малина числото „119,0“ в колона 5 се заменя с „130,0, а числото „440,4“ в колона 6 се заменя с „500,0”
  3. на ред Елин Пелин числото „0“ в колона 4 се заменя с „540,0”.
  4. на ред Златица числото „0“ в колона 4 се заменя с „310,0, числото „36,8“ в колона 5 се заменя с „40,0”, а числото „148,0“ в колона 6 се заменя с „170,0”
  5. на ред Копривщица числото „131,0“ в колона 4 се заменя с „160,0,0, числото „37,3“ в колона 5 се заменя с „40,0”.
  6. на ред Костенец числото „814,0“ в колона 4 се заменя с „850,0, числото „135,4“ в колона 5 се заменя с „150,0”, а числото „360,2“ в колона 6 се заменя с „385,0”
  7. на ред Пирдоп числото „405,9“ в колона 4 се заменя с „450,0, числото „68,2“ в колона 5 се заменя с „80,0”, а числото „161,6“ в колона 6 се заменя с „170,0”
  8. на ред Правец числото „333,3“ в колона 5 се заменя с „350,0
  9. на ред Самоков числото „1 048,5“ в колона 4 се заменя с „1 100,0, числото „202,7“ в колона 5 се заменя с „250,0”, а числото „940,3“ в колона 6 се заменя с „1 000,0”
  10. на ред Чавдар числото „105,6“ в колона 4 се заменя с „110,0, а числото „30,1“ в колона 5 се заменя с „35,0”.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Крум Костадинов Зарков, Георги Георгиев Стоилов, Пенчо Пламенов Милков (№ 854-04-210)
  В чл. 50, за ОБЛАСТ РУСЕ, сумите в колона шеста за целева субсидия за капиталови разходи да се увеличат със средства за ремонт и рехабилитация на общински пътища, както следва:
  - Ред 1 – Борово – цифрата „290.6“ да стане „300.0“
  - Ред 2 – Бяла – цифрата „423.4“ да стане „440.0“
  - Ред 3 – Ветово – цифрата „355.9“ да стане „365.9“
  - Ред 4 – Две могили – цифрата „454.1“да стане „465.0“
  - Ред 5 – Иваново – цифрата „585.2“ да стане „600.0“
  - Ред 6 – Русе – цифрата „1 497.2“ да стане „2 000.0“
  - Ред 7 – Сливо поле – цифрата „425.4“ да стане „436.0“
  - Ред 8 – Ценово – цифрата „325.1“ да стане „335.1“
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Веска Маринова Ненчева (№854-04-212):

  І. В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ПЛОВДИВ се правят следните изменения:

  1. на ред Карлово числото „1 158,2“ в колона 6 се заменя с „2 821,8“.
  Средствата са за:
  1. Гр. Калофер: ремонт на път от края на града до мост на Бяла река с дължина 7000 м, ширина 6 м, стойност 1 260 000 лв.
  2. Гр. Баня: ремонт на детска площадка на ДГ „Вяра, надежда и любов“, подмяна на настилката, стойност 40 000 лв.
  3. Гр. Клисура: по повод 140 г. от Освобождението на България – ремонт, почистване и консервиране на паметник „Априлци“ в местността Зли дол, , стойност 260 000 лв.
  4. Село Розино: изграждане на спортна площадка, стойност 70 000 лв.
  5. Село Богдан: ремонт на производни на улица 1-ва, дължина 900 м, ширина 6 м, стойност 50 000 лв.
  6. Село Бегуници: ремонт на ул. 4-та, дължина 200 м, ширина 6 м, стойност 80 000 лв.
  7. Село Васил Левски: ремонт на ул. 46-та, дължина 300 м,ширина 6 м, стойност 50 000 лв.
  8. Село Ведраре: изграждане на спортна площадка (футболно игрище с изкуствена трева), стойност 60 000 лв.
  9. Село Войнягово: ремонт и подновяване на спортен терен: трибуни, седалки – 60 000 лв., ремонт съблекални – 8 000 лв., 2 бр. бойлери – 800 лв., доизграждане на ограда с мрежа – 15 000 лв., поливане ПВЦ тръби, 300 м маркучи, 2 бр. пръскала – 3 500 лв., 3 бр. скамейки, арка – 9 000 лв., валиране на терена – 1 500 лв., стойност 97 800 лв.
  10. Село Горни Домлян: ремонт на ул. „Т. Генков“ -1, дължина 22 м, ширина 5 м, стойност 53 000 лв.
  11. Село Домлян: ремонт на ул. 4-та, дължина 200 м, ширина 5 м, стойност 40 000 лв.
  12. Село Дъбене: ремонт на ул. 2-ра, дължина 1 000 м, ширина 8 м, от осова точка 106 до осова точка 94, стойност 64 000 лв.
  13. Село Иганово: ремонт на ул. 2-ра, дължина 260 м, ширина 5 м, стойност 60 000 лв.
  14. Село Каравелово: ремонт на ул. „ Вл. Ленин“, дължина 1 000 м, дължина 6 м, стойност 80 000 лв.
  15. Село Климент: ремонт на ул. 13-та, от осова точка 9 до осова точка 83, дължина 460 м, ширина 6 м, стойност 77 000 лв.
  16. Село Куртово: ремонт на ул. 8-ма, дължина 800 м,ширина 6 м, стойност 35 000 лв.
  17. Село Кърнаре: ремонт на ул. 17-та, дължина 150 м, ширина 6 м, стойност 60 000 лв.
  18. Село Московец: ремонт на ул. 7-ма, дължина 150 м, ширина 6 м, стойност 30 000 лв.
  19. Село Певците: ремонт на ул. 3-та, дължина 160, ширина 6 м и ул. 15-та, дължина 180 м, ширина 6м, стойност 50 000 лв.
  20. Село Пролом: ремонт на читалищна сграда на НЧ „Наука“, стойност 60 000 лв.
  21. Село Слатина: ремонт на ул. 10-та, дължина 100 м, ширина 6 м, стойност 60 000 лв.
  22. Село Соколица: ремонт на ул. 13-та, дължина 400 м, ширина 6 м, стойност 70 000 лв.
  23. Село Христо Даново: ремонт на ул. 2-ра, дължина 800 м, ширина 6 м, стойност 70 000 лв.
  24. Село Мраченик: ремонт на клубна сграда, стойност 15 000 лв.
  25. Кв. Сушица: ремонт на сградата на водоема, стойност 30 000 лв.

  2. На ред Хисар числото „370,1“ в колона 6 се заменя с „439,7“.
  Увеличението е за:
  Село Михилци: ремонт на част от ул. 2-ра, от осова точка 96 до осова точка 107, дължина 353 м, стойност 69 600 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Дора Илиева Янкова (№ 854-04-213):

  І. В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ СМОЛЯН се правят следните изменения:
  1. на ред Баните числото „555,2“ в колона 6 се заменя с „2 555,2“ - за общински пътища и улици в населените места Давидково, Гълъбово, Баните, Дрянка, Оряховец, Малка Арда, Вишнево, Босилково и др.
  2. на ред Борино числото „233,2“ в колона 6 се заменя с „2 233,2“ – за общински пътища и улици
  3. на ред Девин числото „547,8“ в колона 6 се заменя с „2 547,8“
  - 1 млн. лв. за междуселищен път Триград – Кестен
  - 500 хил. лв. за междуселищен път Михалково – Чуреково
  - 500 хил. лв. за капиталови разходи за МБАЛ „Девин“ ЕАД
  4. на ред Доспат числото „302,8“ в колона 6 се заменя с „2 302,8“ – за ремонт и реконструкция на общински път Доспат – село Късак
  5. на ред Златоград числото „397,4“ в колона 6 се заменя с „10 397,4“ – за изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград – втори етап – 10 млн. лв.
  6. на ред Мадан числото „1 008,5“ в колона 6 се заменя с „3 008,5“ – за изграждане на общински пътища Върбина – Боровина и до село Купен, Гарабина, Касап
  7. на ред Неделино числото „673,7“ в колона 6 се заменя с „4 173,2“
  - 1,5 млн. лв. за доизграждане на междуобщинския път Крайна – Долен
  - 2 млн. лв. за общински пътища и улици
  8. на ред Рудозем числото „532,2“ в колона 6 се заменя с „2 532,2“ – за общинските пътища в Рудозем, Елховец, Витина, Поляна
  9. на ред Смолян числото „1 921,4“ в колона 6 се заменя с „11 921,4“
  - 5 млн. лв. за улици и общински пътища в населените места в община Смолян
  - 1 млн. лв. за построяването на приют за бездомните кучета
  - 4 млн. лв. за доизграждането на улиците в град Смолян – „проф. Асен Василев“, „Екзарх Йосиф“, „Студенец“, „Червена скала“, „Атанас Стайков“ , „Панорама“, „Дельо Войвода“, „Г. С. Раковски“
  10. на ред Чепеларе числото „450,5“ в колона 6 се заменя с „2 450,5“ – за улици и общински пътища в селата Павелско, Зорница, Хвойна, Малево и Орехово
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):

  ХІІI. В чл. 50 в уводното изречение се правят следните изменения:
  1. числото „3 234 390,2“ се заменя с „3 294 390,2“.
  2. числото „294 022,0“ се заменя с „316 022,0“.
  3. числото „38 228,1“ се заменя с „41 228,1“.
  4. числото „179 110,2“ се заменя с „284 110,2“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Николай Асенов Тишев (№ 854-04-218):
  В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ БУРГАС се правят следните изменения:
  на ред Бургас числото „103 475,3“ в колона 2 се заменя с „104 675,3“, а числото „1 677,1“ в колона 6 се заменя с „2 877,1“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Илиев Богданов, Атанас Славчев, Стоянов, Александър Николаев Сабанов, Милен Василев Михов, Станислав Тодоров Станилов, Искрен Василев Веселинов, Йордан Илиев Йорданов, Борис Янков Ячев (№ 854-04-221)
  В чл. 50 цифрата 3 234 390,2 се заменя с цифрата 3 235 536,8 (+1 146,6):

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Весела Николаева Лечева, Явор Руменов Божанков, Валентин Георгиев Ламбев (№ 854-04-222)
  І. В чл. 50 в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, колона 6, се правят следните промени:
  1. Община Павликени – числото „736,4“ се заменя с „4 236,4“ - за стартиране доизграждането на околовръстния (обходен) път на гр. Павликени.
  Мотиви: Проектното трасе на околовръстния път пресича АМ „Хемус“ и е целесъобразно този участък от път ІІІ-3 да се свърже именно в зоната на пресичането им.
  2. Община Сухиндол – числото „202,9“ се заменя с „8 557,0“ от които:
  - 1 341,0 – за реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Сухиндол;
  - 4 853,1 – рехабилитация на водопроводи в населени места от общината;
  - 1200,0 – за саниране на административни сгради на детска градина и детска ясла;
  - 960,0 – за рехабилитация на водопровода на с. Бяла река.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.


  Чл. 51. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, както следва:
  (в хил.лв.)
  Разходи за
  делегирани
  от държавата
  дейности в т.ч.
  Общинска
  админи-
  страция в т.ч. за: Отбрана и
  сигурност

  Образова-
  ние
  Здраве-
  опазване
  Социални
  услуги

  Култура


  Икономи-чески
  дейности
  и услуги
  Общини кметове и
  кметски
  наместници служители
  в общинска
  администрация


  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 7 918,8 667,8 115,8 552,0 119,7 5 307,9 248,4 1 090,6 484,4
  Белица 5 507,6 667,1 180,2 486,9 89,1 4 470,2 138,8 0,0 142,4
  Благоевград 38 494,9 2 572,0 357,3 2 214,7 288,1 27 627,7 3 152,2 3 175,4 1 679,5
  Гоце Делчев 18 452,2 1 129,4 164,1 965,3 159,3 13 869,3 850,9 2 068,9 374,4
  Гърмен 8 872,1 873,6 243,5 630,1 82,4 7 325,8 220,7 227,3 142,3
  Kресна 2 688,2 482,7 94,1 388,6 101,7 1 483,0 230,6 333,3 56,9
  Петрич 22 259,1 2 207,2 613,8 1 593,4 155,3 17 963,9 812,9 740,2 379,6
  Pазлог 11 334,8 849,3 134,3 715,0 114,7 8 184,4 356,7 1 469,1 360,6
  Cандански 20 460,1 1 795,7 686,5 1 109,2 165,9 15 721,2 1 043,4 1 155,8 578,1
  Cатовча 8 737,7 883,8 224,0 659,8 130,1 6 991,8 561,2 0,0 170,8
  Cимитли 6 809,9 781,8 194,4 587,4 109,7 4 500,1 191,5 1 065,5 161,3
  Cтрумяни 3 387,9 598,3 208,2 390,1 121,4 1 536,9 63,8 953,6 113,9
  Xаджидимово 5 152,9 693,5 199,6 493,9 118,0 4 106,4 107,0 23,6 104,4
  Якоруда 4 870,1 631,9 131,4 500,5 129,5 3 635,3 103,6 284,4 85,4

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 12 906,8 1 222,4 260,2 962,2 136,4 10 322,1 303,2 694,9 227,8
  Бургас 101 657,6 5 398,2 186,7 5 211,5 484,1 84 496,6 5 672,9 3 423,9 2 181,9
  Kамено 5 723,9 732,4 203,1 529,3 143,1 3 239,4 95,3 1 304,9 208,8
  Kарнобат 14 205,5 1 226,9 414,3 812,6 140,1 10 358,9 328,8 1 799,7 351,1
  Mалко Tърново 2 851,3 453,0 114,8 338,2 108,5 1 024,8 35,9 1 143,7 85,4
  Hесебър 11 331,7 957,0 177,7 779,3 193,0 9 395,2 501,9 85,3 199,3
  Поморие 12 384,2 1 099,1 262,3 836,8 125,7 9 289,4 283,9 1 197,0 389,1
  Приморско 3 040,3 508,3 98,4 409,9 98,9 1 771,8 76,5 470,9 113,9
  Pуен 12 843,4 1 585,4 600,4 985,0 102,0 10 818,7 157,0 0,0 180,3
  Cозопол 5 671,6 735,5 180,6 554,9 135,6 4 001,4 114,1 393,2 291,8
  Средец 8 747,4 879,0 316,2 562,8 125,7 5 789,3 256,5 1 347,3 349,6
  Cунгурларе 6 984,6 888,3 340,1 548,2 120,5 4 786,1 135,5 798,0 256,2
  Царево 4 209,8 639,3 169,6 469,7 110,5 3 137,0 171,2 0,0 151,8

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 4 129,0 680,2 241,0 439,2 103,6 3 058,0 56,1 79,3 151,8
  Aксаково 8 105,4 1 019,6 331,6 688,0 137,9 6 225,5 247,5 256,6 218,3
  Белослав 6 951,5 580,1 70,1 510,0 140,6 4 133,4 212,7 0,0 132,9 1 751,8
  Бяла 2 400,2 416,5 76,8 339,7 91,2 1 335,5 30,9 431,2 94,9
  Bарна 139 463,2 9 582,0 230,5 9 351,5 1 035,1 108 308,0 10 216,4 6 660,3 3 661,4
  Bетрино 2 396,3 540,8 150,9 389,9 126,2 1 451,4 25,0 82,1 170,8
  Bълчи дол 6 073,2 789,2 306,2 483,0 109,6 3 968,6 93,6 903,4 208,8
  Девня 4 034,2 528,8 51,8 477,0 104,7 2 738,9 150,0 295,9 215,9
  Долни чифлик 10 423,3 926,1 236,6 689,5 131,2 7 529,7 191,4 1 369,7 275,2
  Дългопол 6 742,1 835,6 235,8 599,8 120,7 5 421,7 98,4 0,0 265,7
  Провадия 12 220,1 1 117,7 356,9 760,8 130,9 9 062,0 269,5 948,0 692,0
  Cуворово 4 806,4 557,5 125,2 432,3 113,1 3 679,2 105,3 256,4 94,9

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 43 279,9 2 419,0 500,6 1 918,4 243,6 27 711,1 2 997,7 6 072,2 3 836,3
  Горна Oряховица 18 698,0 1 473,0 229,0 1 244,0 166,1 13 165,2 1 031,4 2 236,0 626,3
  Eлена 5 435,6 724,7 242,2 482,5 124,2 3 595,8 247,6 415,0 328,3
  Златарица 3 105,5 509,8 143,7 366,1 112,2 1 966,4 50,6 381,1 85,4
  Лясковец 4 706,0 654,2 100,7 553,5 103,8 3 372,9 265,0 91,8 218,3
  Павликени 10 855,3 1 076,4 309,8 766,6 108,1 7 297,2 442,3 1 244,8 686,5
  Полски Tръмбеш 5 368,2 807,4 236,1 571,3 106,8 3 914,4 79,0 232,8 227,8
  Cвищов 13 466,8 1 217,3 245,8 971,5 171,4 9 130,2 320,1 1 862,9 764,9
  Cтражица 7 023,8 856,0 286,1 569,9 132,5 4 950,7 142,4 667,0 275,2
  Cухиндол 2 159,6 402,8 80,8 322,0 105,2 861,9 82,9 621,4 85,4

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 4 208,4 585,4 168,0 417,4 115,2 2 176,8 70,5 916,0 344,5
  Бойница 1 845,7 368,2 80,8 287,4 108,2 588,9 10,1 694,4 75,9
  Брегово 4 492,1 515,6 134,7 380,9 120,4 1 274,1 95,5 2 325,2 161,3
  Bидин 24 693,8 2 182,2 464,3 1 717,9 212,7 17 501,1 915,7 2 482,0 1 400,1
  Грамада 1 055,0 389,3 85,7 303,6 88,3 478,5 23,0 0,0 75,9
  Димово 4 141,5 648,1 244,3 403,8 109,8 2 392,1 76,9 715,3 199,3
  Kула 2 584,2 483,2 119,5 363,7 121,6 1 085,2 29,3 722,6 142,3
  Mакреш 950,6 388,3 95,3 293,0 89,8 358,8 9,3 0,0 104,4
  Hово село 2 187,8 406,0 82,4 323,6 108,2 813,3 24,5 721,9 113,9
  Pужинци 3 089,4 495,8 140,3 355,5 123,7 2 118,9 67,2 188,9 94,9
  Чупрене 1 845,0 421,4 115,5 305,9 116,2 636,7 15,6 569,7 85,4

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 3 198,3 473,6 82,4 391,2 129,1 2 064,8 72,6 344,3 113,9
  Бяла Cлатина 12 838,7 1 024,1 235,3 788,8 135,7 9 467,7 469,4 1 362,2 379,6
  Bраца 36 179,7 2 210,5 350,9 1 859,6 236,0 27 229,7 1 927,1 2 721,5 1 854,9
  Kозлодуй 11 652,4 787,5 89,5 698,0 172,6 8 238,5 385,4 1 869,1 199,3
  Kриводол 3 707,0 681,1 229,8 451,3 87,2 2 675,5 73,4 0,0 189,8
  Mездра 9 461,8 1 109,4 404,4 705,0 160,0 6 755,0 237,9 838,9 360,6
  Mизия 3 416,0 515,0 92,9 422,1 122,7 2 291,9 75,5 287,5 123,4
  Oряхово 4 879,7 633,7 116,6 517,1 149,3 3 600,4 257,3 68,2 170,8
  Pоман 4 180,5 572,7 173,5 399,2 127,2 2 289,1 60,1 960,6 170,8
  Xайредин 2 832,7 465,3 93,7 371,6 110,7 1 529,0 71,0 552,3 104,4

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 24 368,1 1 984,5 342,4 1 642,1 236,8 15 494,3 1 690,9 2 063,7 2 897,9
  Дряново 6 196,8 580,6 105,9 474,7 120,4 2 218,2 314,5 2 530,5 432,6
  Cевлиево 15 652,9 1 460,0 438,9 1 021,1 182,5 10 235,3 470,6 2 617,8 686,7
  Tрявна 4 623,0 612,7 88,9 523,8 125,5 2 503,6 98,4 680,1 602,7

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 9 148,9 1 015,4 299,7 715,7 125,1 6 953,9 171,8 394,4 488,3
  Генерал Тошево 6 469,8 1 081,2 469,1 612,1 131,9 4 493,4 168,8 68,2 526,3
  Добрич 38 149,6 2 130,3 29,7 2 100,6 237,0 27 529,7 2 739,5 3 828,1 1 685,0
  Добричка 9 612,5 1 714,0 925,0 789,0 122,8 6 637,3 174,6 517,8 446,0
  Kаварна 8 428,7 857,6 254,0 603,6 139,3 5 351,3 400,2 1 269,4 410,9
  Kрушари 2 844,7 660,8 233,1 427,7 103,7 1 568,5 29,3 349,5 132,9
  Tервел 7 259,2 1 186,7 359,0 827,7 139,3 5 174,0 269,2 205,3 284,7
  Шабла 2 586,6 541,0 168,0 373,0 113,8 1 422,0 143,1 148,4 218,3

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 5 409,8 1 498,8 610,5 888,3 101,1 3 027,2 74,6 442,4 265,7
  Джебел 4 930,5 1 447,6 587,2 860,4 104,1 3 049,6 90,2 68,2 170,8
  Kирково 9 184,9 2 105,1 963,0 1 142,1 134,8 6 559,4 116,5 88,8 180,3
  Kрумовград 10 294,2 2 179,4 1 049,2 1 130,2 134,1 6 830,9 184,2 823,3 142,3
  Kърджали 34 850,2 3 903,3 1 441,8 2 461,5 225,2 26 679,8 1 083,0 1 590,1 1 368,8
  Mомчилград 7 238,1 1 654,6 604,0 1 050,6 108,6 4 614,2 298,6 457,7 104,4
  Черноочене 4 738,1 1 144,1 534,1 610,0 88,8 3 186,3 55,9 158,6 104,4

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 3 304,9 668,9 217,0 451,9 100,3 1 676,0 59,7 534,3 265,7
  Бобошево 1 028,2 446,9 124,4 322,5 85,7 411,4 8,3 0,0 75,9
  Дупница 17 774,0 1 469,7 234,8 1 234,9 174,3 13 866,0 1 078,2 815,7 370,1
  Kочериново 2 316,8 475,1 125,2 349,9 82,0 1 124,7 37,8 492,8 104,4
  Kюстендил 23 707,0 2 482,9 670,1 1 812,8 219,3 15 476,4 742,4 2 745,6 2 040,4
  Hевестино 1 303,4 400,3 90,6 309,7 104,0 701,4 12,3 0,0 85,4
  Pила 1 597,9 403,3 71,3 332,0 105,3 608,5 33,3 371,6 75,9
  Cапарева баня 2 732,9 501,4 68,7 432,7 94,0 1 908,5 162,6 0,0 66,4
  Tрекляно 776,0 414,6 139,1 275,5 72,6 230,6 1,3 0,0 56,9

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 2 076,5 388,0 56,7 331,3 113,2 1 028,9 19,1 394,4 132,9
  Летница 2 567,6 447,3 62,3 385,0 108,8 1 484,6 61,1 342,4 123,4
  Ловеч 22 073,4 1 775,3 473,5 1 301,8 231,9 14 647,6 1 148,5 2 583,2 1 686,9
  Луковит 10 208,6 855,8 184,6 671,2 152,4 7 868,5 382,9 730,7 218,3
  Tетевен 10 415,4 915,3 201,9 713,4 135,9 7 849,6 393,6 769,9 351,1
  Tроян 12 765,5 1 238,0 327,1 910,9 141,7 9 142,0 687,6 881,9 674,3
  Угърчин 3 632,2 562,6 159,8 402,8 106,6 2 327,0 92,8 400,8 142,4
  Ябланица 4 377,8 541,5 136,4 405,1 88,9 3 499,0 106,0 0,0 142,4

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 10 347,1 877,2 201,5 675,7 128,1 6 079,9 511,0 2 570,6 180,3
  Бойчиновци 4 079,3 648,7 192,1 456,6 112,3 2 553,9 102,5 443,6 218,3
  Брусарци 2 375,4 507,8 135,6 372,2 108,1 1 574,6 61,5 0,0 123,4
  Bълчедръм 4 673,1 630,3 162,2 468,1 111,8 3 280,2 119,1 389,4 142,3
  Bършец 3 775,9 552,8 109,9 442,9 109,1 2 752,6 81,7 165,8 113,9
  Георги Дамяново 2 364,4 482,5 168,7 313,8 97,4 762,1 11,4 897,1 113,9
  Лом 13 630,2 1 023,0 154,0 869,0 143,5 8 893,6 557,8 2 708,6 303,7
  Mедковец 2 328,4 427,9 76,8 351,1 95,9 1 596,6 80,0 23,6 104,4
  Mонтана 24 972,5 1 761,3 355,0 1 406,3 316,8 17 354,3 1 821,6 2 455,0 1 263,5
  Чипровци 1 299,7 483,8 138,7 345,1 95,2 448,5 30,7 0,0 241,5
  Якимово 1 776,9 432,2 74,7 357,5 116,6 1 112,9 29,8 0,0 85,4

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 4 100,2 467,9 55,5 412,4 103,1 2 000,1 58,1 1 130,2 340,8
  Белово 3 605,5 591,0 128,3 462,7 140,0 2 250,9 66,9 366,9 189,8
  Брацигово 4 356,7 580,2 108,2 472,0 97,6 2 505,2 113,8 917,5 142,4
  Bелинград 18 223,7 1 342,9 316,2 1 026,7 134,3 14 149,1 340,2 1 745,6 511,6
  Лесичово 2 880,2 495,4 113,0 382,4 99,7 1 261,0 20,3 870,9 132,9
  Пазарджик 49 158,5 2 943,0 507,1 2 435,9 259,7 37 047,5 1 355,3 5 540,4 2 012,6
  Панагюрище 9 197,9 930,8 146,7 784,1 122,3 6 625,7 276,4 656,8 585,9
  Пещера 8 250,9 806,9 55,7 751,2 132,5 6 173,6 235,6 759,9 142,4
  Pакитово 7 716,1 670,8 59,9 610,9 111,7 6 067,1 218,7 514,9 132,9
  Cептември 10 396,6 1 031,1 221,6 809,5 127,4 8 123,8 241,7 501,9 370,7
  Cтрелча 2 271,5 458,3 80,8 377,5 130,1 1 494,5 66,9 64,8 56,9
  Сърница 2 710,1 437,7 53,4 384,3 79,8 2 131,5 32,6 0,0 28,5

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 3 073,0 642,5 241,3 401,2 117,8 1 733,6 43,6 355,2 180,3
  Земен 1 245,0 445,2 129,3 315,9 88,3 575,5 31,6 0,0 104,4
  Kовачевци 1 205,6 413,5 119,5 294,0 111,3 217,8 4,9 315,7 142,4
  Перник 34 589,5 2 395,6 388,8 2 006,8 222,8 26 784,0 1 608,8 1 830,1 1 748,2
  Pадомир 8 403,6 1 049,4 379,0 670,4 132,9 4 843,3 153,7 1 911,1 313,2
  Tрън 2 478,3 530,4 177,7 352,7 90,1 1 064,7 58,7 573,1 161,3

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 3 443,3 574,1 95,3 478,8 129,4 2 259,0 134,2 166,3 180,3
  Гулянци 4 489,8 713,6 188,5 525,1 113,6 3 318,4 163,9 0,0 180,3
  Долна Mитрополия 6 852,6 933,7 254,2 679,5 147,7 5 055,8 173,6 266,6 275,2
  Долни Дъбник 5 998,5 697,3 116,9 580,4 142,8 4 756,1 99,8 160,1 142,4
  Искър 2 790,3 495,5 68,7 426,8 93,0 1 996,4 82,0 0,0 123,4
  Левски 7 510,8 903,1 195,1 708,0 142,8 5 331,3 446,9 326,1 360,6
  Hикопол 3 618,2 688,6 205,6 483,0 120,5 2 064,9 39,0 439,5 265,7
  Плевен 55 735,7 3 142,2 386,0 2 756,2 292,1 42 264,6 4 404,2 2 669,5 2 963,1
  Пордим 3 661,1 519,5 122,8 396,7 101,7 2 319,3 37,7 569,0 113,9
  Червен бряг 12 131,3 1 105,2 224,5 880,7 168,7 9 445,8 570,0 556,9 284,7
  Kнежа 7 312,5 638,8 70,1 568,7 130,9 5 976,9 404,6 0,0 161,3

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 23 143,2 2 032,4 321,5 1 710,9 173,5 18 208,4 900,7 1 331,9 496,3
  Брезово 3 626,8 635,6 233,1 402,5 88,6 2 335,4 34,5 390,3 142,4
  Kалояново 4 411,4 733,6 232,8 500,8 112,3 2 711,8 94,8 645,0 113,9
  Kарлово 21 122,4 1 761,9 406,0 1 355,9 224,6 15 551,0 909,4 2 009,3 666,2
  Кричим 3 558,9 489,9 22,9 467,0 113,7 2 657,7 115,9 143,7 38,0
  Лъки 1 652,2 430,6 100,2 330,4 120,5 612,2 11,5 401,5 75,9
  „Mарица” 11 454,7 1 206,0 323,1 882,9 164,8 9 264,3 290,6 26,0 503,0
  Перущица 3 151,5 407,7 22,9 384,8 108,8 2 321,0 119,9 0,0 194,1
  Пловдив 149 601,8 9 729,8 178,1 9 551,7 1 173,3 111 932,7 11 237,1 10 685,9 4 843,0
  Първомай 11 298,9 1 102,4 273,9 828,5 139,8 8 746,2 277,6 700,7 332,2
  Pаковски 10 983,9 946,9 120,1 826,8 107,7 9 012,0 456,2 309,3 151,8
  „Pодопи” 9 349,0 1 223,8 310,8 913,0 108,6 7 332,9 418,0 0,0 265,7
  Cадово 7 312,4 777,3 193,8 583,5 89,7 5 627,0 148,1 546,9 123,4
  Стамболийски 7 235,1 822,3 92,4 729,9 119,9 5 552,0 391,4 197,7 151,8
  Cъединение 3 266,4 633,2 154,8 478,4 128,1 2 174,0 101,6 68,2 161,3
  Xисаря 5 155,2 708,9 182,2 526,7 130,5 3 347,1 88,6 432,6 447,5
  Куклен 2 773,2 515,3 80,8 434,5 88,8 2 009,2 84,0 0,0 75,9
  Сопот 4 905,2 543,3 40,5 502,8 125,4 3 288,2 291,4 472,3 184,6

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 4 495,2 691,4 121,0 570,4 125,9 3 362,0 97,6 0,0 218,3
  Исперих 12 934,6 1 299,4 366,5 932,9 147,7 9 326,2 298,7 1 132,6 730,0
  Kубрат 8 196,2 1 019,3 264,3 755,0 105,6 5 449,7 415,4 817,1 389,1
  Лозница 5 198,2 800,6 250,6 550,0 103,0 3 635,9 55,4 413,5 189,8
  Pазград 26 738,1 1 919,1 340,6 1 578,5 206,4 18 248,5 1 327,2 3 305,6 1 731,3
  Cамуил 5 295,8 734,2 216,0 518,2 110,1 2 262,8 54,0 1 982,9 151,8
  Цар Калоян 2 513,8 493,8 52,5 441,3 93,8 1 505,9 46,2 269,7 104,4

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 942,8 516,2 112,2 404,0 98,8 1 179,6 42,0 954,4 151,8
  Бяла 5 254,9 744,7 168,5 576,2 126,5 3 622,1 122,3 443,7 195,6
  Bетово 4 981,4 699,9 104,8 595,1 106,3 3 755,3 161,9 68,2 189,8
  Две могили 4 304,4 653,4 175,9 477,5 113,0 2 773,8 136,8 475,6 151,8
  Иваново 2 325,9 658,0 201,7 456,3 99,1 1 232,1 27,9 81,0 227,8
  Pусе 63 805,4 3 886,2 230,9 3 655,3 327,1 44 077,8 4 423,4 8 598,3 2 492,6
  Cливо поле 4 098,9 707,6 170,9 536,7 92,9 2 758,2 89,0 261,4 189,8
  Ценово 2 063,9 532,3 141,2 391,1 88,5 1 091,7 28,9 142,2 180,3

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 930,6 433,2 96,1 337,1 114,3 769,3 14,9 466,0 132,9
  Главиница 5 287,0 914,8 352,0 562,8 107,3 3 309,8 73,4 549,6 332,1
  Дулово 13 326,5 1 421,9 416,0 1 005,9 114,7 10 151,6 280,1 893,2 465,0
  Kайнарджа 4 775,9 565,9 165,3 400,6 108,9 3 441,0 46,7 499,5 113,9
  Cилистра 24 131,6 1 701,0 256,8 1 444,2 238,8 14 667,4 1 693,5 4 270,7 1 560,2
  Cитово 2 863,8 578,8 168,3 410,5 88,6 2 029,8 33,7 0,0 132,9
  Tутракан 6 953,6 829,9 190,2 639,7 140,9 4 681,9 113,7 622,3 564,9

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 8 732,0 1 100,0 322,3 777,7 109,3 6 352,4 112,6 526,4 531,3
  Hова Загора 17 320,3 1 565,3 483,2 1 082,1 168,6 12 820,1 663,5 1 278,9 823,9
  Cливен 56 232,7 3 339,8 675,4 2 664,4 283,7 41 569,7 3 059,1 5 540,4 2 440,0
  Tвърдица 9 720,6 751,3 143,1 608,2 104,5 6 201,0 214,7 2 287,8 161,3

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 864,7 547,9 184,6 363,3 86,4 1 108,2 17,8 0,0 104,4
  Борино 1 459,6 431,5 76,0 355,5 102,4 836,9 12,9 0,0 75,9
  Девин 5 750,0 749,6 207,9 541,7 126,9 4 463,6 117,7 102,4 189,8
  Доспат 4 578,5 599,9 129,1 470,8 87,1 3 517,5 62,9 216,2 94,9
  Златоград 5 854,8 670,5 129,1 541,4 109,7 4 111,2 345,2 466,4 151,8
  Mадан 5 388,4 874,1 336,0 538,1 105,5 3 976,2 102,3 197,4 132,9
  Hеделино 3 200,0 648,1 230,6 417,5 106,9 1 866,9 78,0 348,3 151,8
  Pудозем 5 644,4 752,1 258,6 493,5 142,5 4 200,2 81,1 307,2 161,3
  Cмолян 22 876,1 1 664,6 593,1 1 071,5 207,7 14 476,5 695,5 3 917,6 1 914,2
  Чепеларе 4 249,1 575,0 149,3 425,7 105,1 3 130,6 102,6 184,0 151,8

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 478 459,7 30 486,8 1 137,3 29 349,5 6 059,7 378 727,2 30 854,6 22 228,4 10 103,0
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 939,1 324,1 22,9 301,2 89,8 483,9 12,8 0,0 28,5
  Божурище 3 756,4 524,2 105,0 419,2 108,9 2 770,4 148,0 62,5 142,4
  Ботевград 14 864,1 1 127,6 183,0 944,6 123,0 11 218,9 875,6 985,5 533,5
  Годеч 2 166,3 497,9 119,7 378,2 95,1 1 448,4 58,5 0,0 66,4
  Горна Mалина 3 256,0 596,3 212,8 383,5 98,4 2 274,4 79,7 64,8 142,4
  Долна баня 4 106,0 409,9 32,5 377,4 120,3 2 294,2 167,5 1 057,2 56,9
  Драгоман 2 550,4 570,9 197,8 373,1 122,3 1 096,4 98,6 538,8 123,4
  Eлин Пелин 10 058,6 987,9 278,9 709,0 153,6 8 099,9 354,2 102,4 360,6
  Eтрополе 7 520,6 671,9 131,5 540,4 131,7 5 710,8 373,6 393,2 239,4
  Златица 3 404,6 464,9 66,3 398,6 94,3 2 483,8 72,3 184,9 104,4
  Ихтиман 7 904,2 859,4 205,6 653,8 117,3 6 146,2 207,7 402,8 170,8
  Kопривщица 2 031,5 340,8 22,9 317,9 84,8 1 178,3 13,9 0,0 413,7
  Kостенец 5 678,7 642,2 106,2 536,0 104,8 4 516,5 177,9 0,0 237,3
  Kостинброд 6 923,6 762,4 162,1 600,3 124,7 5 145,1 228,5 520,5 142,4
  Мирково 1 116,4 385,7 71,3 314,4 92,0 560,3 12,0 0,0 66,4
  Пирдоп 3 656,0 486,1 38,2 447,9 108,3 2 506,3 109,3 370,1 75,9
  Правец 6 206,5 597,8 159,8 438,0 133,6 4 237,7 152,7 754,1 330,6
  Cамоков 16 552,5 1 384,9 369,9 1 015,0 146,2 12 451,3 389,0 1 489,5 691,6
  Cвоге 7 573,2 1 071,3 389,3 682,0 109,1 4 686,7 163,5 1 257,9 284,7
  Cливница 4 045,0 576,2 115,5 460,7 105,7 3 013,7 96,0 111,0 142,4
  Чавдар 829,1 317,0 22,9 294,1 96,2 388,6 8,3 0,0 19,0
  Челопеч 1 427,5 323,6 22,9 300,7 100,0 871,9 65,6 0,0 66,4

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 3 338,2 723,1 302,3 420,8 95,9 2 244,1 57,1 47,2 170,8
  Гурково 2 471,4 475,6 81,6 394,0 96,2 1 758,1 56,1 0,0 85,4
  Гълъбово 6 202,5 700,2 162,9 537,3 91,3 4 498,6 121,3 629,8 161,3
  Kазанлък 32 427,4 2 164,8 319,4 1 845,4 207,8 23 249,6 1 980,6 3 649,5 1 175,1
  Mъглиж 5 864,5 702,3 173,0 529,3 128,8 4 693,2 162,4 35,4 142,4
  Николаево 3 483,2 453,4 67,8 385,6 105,7 2 686,3 78,1 64,8 94,9
  Oпан 1 128,2 491,4 177,5 313,9 78,7 433,1 11,1 0,0 113,9
  Павел баня 7 274,1 832,1 204,3 627,8 115,7 5 549,4 396,9 199,7 180,3
  Pаднево 7 759,8 981,9 303,1 678,8 148,6 5 567,7 243,5 502,9 315,2
  Cтара Загора 68 155,8 4 203,2 712,7 3 490,5 331,4 48 119,9 5 435,2 7 660,9 2 405,2
  Чирпан 10 564,1 983,7 254,8 728,9 179,2 8 206,8 450,4 402,4 341,6

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 2 841,2 809,8 387,1 422,7 114,0 1 707,3 29,8 0,0 180,3
  Oмуртаг 8 619,8 1 510,9 608,2 902,7 93,8 6 162,7 398,2 17,7 436,5
  Oпака 2 714,7 524,6 98,4 426,2 106,8 1 790,3 35,1 172,5 85,4
  Попово 13 167,1 1 366,8 479,5 887,3 163,2 9 097,2 263,8 1 582,7 693,4
  Tърговище 27 270,4 2 480,1 770,3 1 709,8 193,0 19 324,5 1 693,2 2 036,3 1 543,3

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 18 310,3 1 810,1 387,3 1 422,8 175,3 13 914,3 591,0 1 278,7 540,9
  Ивайловград 3 572,8 741,4 298,4 443,0 106,3 2 254,4 58,3 327,0 85,4
  Любимец 4 645,8 607,9 125,1 482,8 102,8 3 470,5 360,2 0,0 104,4
  Mаджарово 1 404,5 517,1 172,8 344,3 104,2 734,2 11,0 0,0 38,0
  Mинерални бани 2 474,1 623,3 186,2 437,1 76,7 1 590,1 33,8 64,8 85,4
  Cвиленград 11 087,3 1 010,7 245,0 765,7 191,2 7 757,2 552,8 1 357,1 218,3
  Cимеоновград 4 328,8 622,0 136,3 485,7 87,6 3 056,8 211,0 199,6 151,8
  Cтамболово 3 381,8 992,2 393,9 598,3 108,6 2 076,5 41,4 68,2 94,9
  Tополовград 5 366,0 725,7 226,5 499,2 107,2 3 305,2 80,4 938,7 208,8
  Xарманли 9 999,8 1 204,8 336,8 868,0 128,6 7 486,7 251,0 626,5 302,2
  Xасково 41 720,9 2 784,7 547,4 2 237,3 262,1 32 668,6 1 575,8 2 682,0 1 747,7

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 5 488,2 781,7 188,5 593,2 114,5 3 583,8 233,9 274,5 499,8
  Bенец 3 416,7 770,9 209,1 561,8 84,1 2 293,9 49,6 85,3 132,9
  Bърбица 5 053,2 830,6 251,4 579,2 105,2 3 936,2 95,8 0,0 85,4
  Kаолиново 5 997,6 974,9 235,8 739,1 113,6 4 726,1 97,6 0,0 85,4
  Kаспичан 4 058,1 597,3 142,1 455,2 115,0 2 582,6 91,6 491,3 180,3
  Hикола Kозлево 4 240,0 634,8 168,6 466,2 109,8 3 271,5 62,6 0,0 161,3
  Hови пазар 11 258,3 935,4 216,8 718,6 128,7 7 938,9 347,0 1 671,0 237,3
  Cмядово 4 473,1 559,0 141,2 417,8 109,1 2 030,6 65,5 1 547,6 161,3
  Xитрино 2 478,1 867,9 313,5 554,4 89,9 1 344,7 23,8 0,0 151,8
  Шумен 44 645,7 2 579,8 392,0 2 187,8 241,4 31 206,9 3 382,9 4 323,2 2 911,5

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 3 688,3 582,8 240,6 342,2 122,4 1 190,5 32,0 1 627,7 132,9
  Eлхово 7 297,4 869,7 261,3 608,4 131,9 5 214,8 143,5 593,8 343,7
  Cтралджа 6 741,0 850,8 311,9 538,9 106,6 4 467,1 266,0 746,8 303,7
  „Tунджа” 8 356,6 1 366,6 658,8 707,8 137,4 5 460,2 248,3 546,2 597,9
  Ямбол 34 842,6 1 891,9 27,2 1 864,7 213,9 26 504,5 1 828,6 2 994,8 1 408,9

  ВСИЧКО: 3 234 390,2 301 766,2 62 947,7 238 818,5 42 650,5 2 349 337,5 155 117,6 260 875,3 122 891,3 1 751,8


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):

  ХІV. В чл. 51 в края на таблицата на ред „ВСИЧКО“ се правят следните изменения:
  1. числото „3 234 390,2“ в колона 1 се заменя с „3 294 390,2“.
  2. числото „301 766,2“ в колона 2 се заменя с „361 766,2“.
  3. числото „62 947,7“ в колона 2а се заменя със „75 463,6“.
  4. числото „238 818,5“ в колона 2b се заменя с „286 302,7“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Илиев Богданов, Атанас Славчев, Стоянов, Александър Николаев Сабанов, Милен Василев Михов, Станислав Тодоров Станилов, Искрен Василев Веселинов, Йордан Илиев Йорданов, Борис Янков Ячев (№ 854-04-221)
  В чл. 51 , в приложената таблица на последния ред „Всичко“ в колона „Разходи за делегирани от държавата дейности“ цифрата 3 234 390,2 се заменя с цифрата 3 235 536,8 и цифрата в колона „Култура“ 122 891,3 се заменя с цифрата 124 037,9 (+1 146,6).
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.

  Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  Чл. 52 – да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.

  Чл. 53. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
  1. първо тримесечие - 30 на сто;
  2. второ тримесечие - 25 на сто;
  3. трето тримесечие - 20 на сто;
  4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
  (2) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите по чл. 52.
  (3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто.
  (4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 31 октомври – останалите 25 на сто.
  (5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1.

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  Чл. 53, ал.2 - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.

  Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2019 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, както следва:
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. Българска академия на науките 2 800,0
  2. Българска телеграфна агенция 20,0
  3. Българска национална телевизия 10 000,0
  4. Българско национално радио 2 000,0
  5. Държавни висши училища 15 952,0
  А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката 14 952,0
  5.1. Технически университет – София 800,0
  5.2. Технически университет – Варна 60,0
  5.3. Технически университет – Габрово 50,0
  5.4. Русенски университет „А. Кънчев“ 145,0
  5.5. Университет по хранителни технологии – Пловдив 115,0
  5.6. Химико-технологичен и металургичен университет – София 200,0
  5.7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 100,0
  5.8. Лесотехнически университет – София 170,0
  5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 246,0
  5.10. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 164,0
  5.11. Университет за национално и световно стопанство – София 1 200,0
  5.12. Икономически университет – Варна 50,0
  5.13. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 205,0
  5.14. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 4 285,0
  5.15. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 400,0
  5.16. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 200,0
  5.17. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 830,0
  5.18. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 14,0
  5.19. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 700,0
  5.20. Аграрен университет – Пловдив 115,0
  5.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 35,0
  5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 45,0
  5.23. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 350,0
  5.24. Национална художествена академия – София 56,0
  5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 30,0
  5.26. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 61,0
  5.27. Медицински университет – София 2 385,0
  5.28. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна 561,0
  5.29. Медицински университет – Пловдив 650,0
  5.30. Медицински университет – Плевен 20,0
  5.31. Тракийски университет – Стара Загора 500,0
  5.32. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 125,0
  5.33. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 85,0
  Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерство на отбраната 1 000,0
  5.34. Военна академия „Г. С. Раковски“ - София 200,0
  5.35. Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново 600,0
  5.36. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - Варна 200,0
  Всичко: 30 772,0
  (2) Сумите за съответните бюджетни организации по ал. 1 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1 за съответната бюджетна организация.
  (3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по ал. 1, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на съответната бюджетна организация е по-малък от съответната сума по ал. 1.
  (4) В обхвата на задълженията по ал. 1-3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на бюджетните организации по ал. 1, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.

  Чл. 55. (1) Утвърждава целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетите на бюджетните организации, както следва:
  (хил. лв.)
  № Наименование
  Общо
  разходи
  Текущи
  разходи
  Капиталови разходи
  1 2 3 3.1 3.2
  1. Сметна палата 896,0 516,0 380,0
  2. Администрация на президента 166,0 47,0 119,0
  3. Министерски съвет 3 961,7 1 902,9 2 058,8
  4. Омбудсман 72,9 47,9 25,0
  5. Министерство на финансите 31 754,8 20 952,8 10 802,0
  6. Министерство на външните работи 1 670,5 827,1 843,4
  7. Министерство на отбраната 100,0 0,0 100,0
  8. Министерство на вътрешните работи 2 868,0 2 132,0 736,0
  9. Министерство на правосъдието 8 688,4 3 524,4 5 164,0
  10. Министерство на труда и социалната политика 4 383,5 3 360,8 1 022,7
  11. Министерство на здравеопазването 7 760,0 3 964,1 3 795,9
  12. Министерство на образованието и науката 14 261,9 6 531,9 7 730,0
  13. Министерство на културата 590,0 340,0 250,0
  14. Министерство на околната среда и водите 2 216,1 1 113,6 1 102,5
  15. Министерство на икономиката 2 100,6 1 106,1 994,5
  16. Министерство на енергетиката 604,3 247,3 357,0
  17. Министерство на туризма 113,0 70,0 43,0
  18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 2 458,4 1 519,4 939,0
  19. Министерство на земеделието, храните и горите 4 087,7 672,5 3 415,2
  20. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 1 417,3 1 114,3 303,0
  21. Министерство на младежта и спорта 413,5 236,4 177,1
  22. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 107,0 53,0 54,0
  23. Комисия за защита от дискриминация 152,6 32,6 120,0
  24. Комисия за защита на личните данни 214,0 88,0 126,0
  25. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 438,6 372,6 66,0
  26. Национална служба за охрана 50,0 40,0 10,0
  27. Национален статистически институт 4 874,0 1 250,0 3 624,0
  28. Комисия за защита на конкуренцията 70,0 50,0 20,0
  29. Комисия за регулиране на съобщенията 988,3 516,1 472,2
  30. Съвет за електронни медии 110,0 95,0 15,0
  31. Комисия за енергийно и водно регулиране 660,7 98,0 562,7
  32. Агенция за ядрено регулиране 919,7 283,7 636,0
  33. Държавна комисия по сигурността на информацията 159,0 76,0 83,0
  34. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 161,5 36,8 124,7
  35. Комисия за финансов надзор 2 087,2 527,6 1 559,6
  36. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 37,0 30,0 7,0
  37. Държавен фонд „Земеделие“ 6 924,7 3 868,7 3 056,0
  38. Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 58,1 32,1 26,0
  39. Държавна агенция „Електронно управление“ 10 397,0 4 752,0 5 645,0
  40. Държавна агенция „Технически операции“ 12,0 1,0 11,0
  Всичко: 119 006,0 62 429,7 56 576,3
  (2) Промени на утвърдените с ал. 1 разходи могат да се извършват по реда на Закона за публичните финанси при обективна невъзможност за усвояване на част от утвърдените разходи, както и при доказана необходимост от увеличаването им, след предварително съгласуване с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.

  Чл. 56. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в „Държавен вестник“ бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56.

  Чл. 57. При създаване през 2019 г. на бюджетна организация, чийто бюджет е част от държавния бюджет и ръководителят й е определен за първостепенен разпоредител с бюджет, Министерският съвет определя размера на основните показатели на бюджета на организацията и други показатели съгласно Закона за публичните финанси, без да се нарушава бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.

  Чл. 58. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 320 млн. лв.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):

  ХV. В чл. 58 числото „320“ се заменя с „360“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.

  Чл. 59. Определя до 84 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  В чл. 59 числото „84 млн.“ да се замени с числото „94 млн.“

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.

  Чл. 60. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 560 лв. от 1 януари 2019 г.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):

  ХVІ. В чл. 60 числото „560“ се заменя със „640“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.

  Чл. 61. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2019 г.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  ХVІІ. В чл. 61 числото „380“ се заменя с „510“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.

  Чл. 62. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 450 лв.
  (2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 400 лв.
  (3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.
  (4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:
  1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
  2. за семейство с две деца – 90 лв.;
  3. за семейство с три деца – 135 лв.;
  4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
  (5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.
  (6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.
  (7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
  (8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 150 лв.
  (9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е, както следва:
  1. за първо дете – 250 лв.;
  2. за второ дете – 600 лв.;
  3. за трето дете – 300 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
  (10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 100 лв.
  (11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.
  (12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 100 лв.
  (13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 1200 лв. за всяко дете.
  (14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 2880 лв.
  (15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
  (16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
  (17) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 115 лв.
  (18) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2019 г. е 340 лв.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  ХVІІІ. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се нова ал. 10:
  „(10) Размерът на еднократната помощ при раждане на живородено второ и/или трето дете по чл. 6, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 6400 лв. за всяко дете.”
  2. ал. 10 – 13 стават съответно ал. 11 – 14.
  3. ал. 14 става ал. 15, като в нея числото „2880” се заменя със ,,6400”.
  4. ал. 15 – 18 стават съответно ал. 16 – 19.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.

  Чл. 63. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
  1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.;
  2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.;
  3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
  Чл. 64. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2019 г. е 11 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.

  Чл. 65. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2019 г. е 80 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.

  Чл. 66. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2019 г. е в размер 4,5 млрд. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.

  Чл. 67. Максималният размер на държавния дълг към края на 2019 г. не може да надвишава 22,2 млрд. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.

  Чл. 68. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 1,0 млрд. лв.
  (2) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.

  Чл. 69. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 68, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
  (2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:
  1. да емитира освен дълга по чл. 68, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
  2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
  3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
  4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69.

  Чл. 70. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2019 г., е в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв.
  (2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.

  Чл. 71. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
  1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 83 – в общ размер до 100 млн. лв.;
  2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти – в общ размер до 50 млн. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.

  Чл. 72. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 71, е 0,2 млрд. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.

  Чл. 73. За 2019 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 77 780,2 хил. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73.

  Чл. 74. (1) Средствата за ликвидация на Министерството на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 са планирани в централния бюджет.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на заместник министър-председател.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.

  Чл. 75. В случаите, когато на основание чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси се одобряват промени на показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, свързани с увеличение на администрираните разходи, за които с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. не са утвърдени съответните показатели, с акта за одобряване на промените се създават администрирани разходни параграфи и се посочва размерът на сумите по тях.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.

  Чл. 76. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето на годишните им отчети за 2018 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.

  Чл. 77. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 47, се извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети.
  (2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с акт на Министерския съвет при структурни промени, както и при компенсирани промени между бюджети.
  (3) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението.
  (4) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.
  (5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:
  1. получени средства от помощи и дарения;
  2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;
  3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;
  4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;
  5. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование;
  6. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
  7. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
  8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с бюджет изпълняват международни договори и програми през текущата година, в т.ч. по официална помощ за развитие и хуманитарна помощ;
  9. разходи за ликвидацията на Министерството на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;
  10. разходи за специфични дейности и по договори с външни изпълнители за изграждането на Комплексна автоматизирана система за управление;
  11. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 при участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности.
  (6) Промените по ал. 5, по т. 1-8, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 9-11 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
  (7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по ал. 4 и ал. 5, т. 2 и 8 се извършват съответните промени и на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси.
  (8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77.

  Чл. 78. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.

  Чл. 79. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2019 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, както следва:
  1. сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд;
  2. сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
  (2) Промени в разчетите по сметката по ал. 1, т. 1 се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.
  (3) Промени в разчетите по сметката по ал. 1, т. 2 се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.
  (4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметките по ал. 1, т. 1 и 2 при запазване на тяхното бюджетно салдо.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79.

  Чл. 80. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, се предоставя като трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния бюджет по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80.

  Чл. 81. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.
  Чл. 82. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и с предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите, по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите – бюджетни организации.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
  (3) Размерът на неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007–2013 г. се намалява с 80 на сто чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.
  (4) За предоставените временни безлихвени заеми от централния бюджет на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за рибарство, за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции, за които има подписано тристранно споразумение по ал. 3, министърът на финансите извършва прихващане на подлежащите на предоставяне обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи с подлежащия на възстановяване намален размер на заема.
  (5) Прихващането на средствата по ал. 4 се извършва през 2019 и 2020 г., като крайният срок за прихващане на заема не може да бъде след 30 септември 2020 г.
  (6) Намаляването на размера на задължението по ал. 3 е еднократно.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82.

  Чл. 83. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни организации и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“, „Околна среда 2014-2020“ и „Региони в растеж 2014-2020“, одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
  (3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие със Споразумението за определяне на обхвата на управленската отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“).
  (4) Поетият дълг от общините по линия на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) не се включва в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.

  Чл. 84. (1) Годишният размер на плащанията за 2019 г. по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), по заемите въз основа на средства по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и по заемите по ал. 5, за всяка отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и/или при установяване на негативно въздействие на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху параметрите на разходите на общините.
  (3) Плащанията през 2018 г. по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му, не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (4) При прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по главницата на банкови заеми тип овърдрафт/револвиращи кредити.
  (5) През 2019 г. общините могат да поемат извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси дълг чрез заеми въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.

  Чл. 85. (1) В случаите, когато по одобрени проекти данък върху добавената стойност е финансиран като разход от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените в срок суми се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  (2) Вземанията по ал. 1 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.

  Чл. 86. (1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. и 2014–2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014–2020 г. въз основа на подадено от бенефициентите искане за плащане съгласно реда и условията за това, определени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
  (2) Общините са длъжни в срок до десет дни от постъпването на финансовите средства по ал. 1 по банковата сметка за средства от Европейския съюз да ги преведат по сметките на съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект, като в същия срок представят пред Държавен фонд „Земеделие” доказателства за извършеното плащане. При неизпълнение на задължението по изречение първо общините дължат възстановяване на Държавен фонд „Земеделие” на изплатените финансови средства заедно със законната лихва считано от изтичането на десетдневния срок.
  (3) Разход, финансиран по ал. 1, за данък, за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данъка върху добавената стойност, подлежи на възстановяване от общината на Държавен фонд „Земеделие“ по реда на чл. 85.
  (4) В случаите, когато изплатена по одобрения проект безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване, общината възстановява на Държавен фонд „Земеделие“ и предоставените по ал. 1 финансови средства в размер, съответстващ на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта, заедно със законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
  (5) Вземанията по ал. 2, 3 и 4 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията по ал. 4 се установяват от Държавен фонд „Земеделие“, а за Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014–2020 г. – от Управляващия орган, с акта, с който по основание и размер се определя размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.

  Чл. 87. За финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания, въз основа на решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), може да се предостави финансиране на база на фактически извършени разходи на общините от бюджета на ПУДООС в общ размер до 70 млн. лв. за сметка на преходния остатък на предприятието, съгласувано с министъра на финансите, без да се нарушава салдото по консолидираната фискална програма.
  ________________________________________________________________________
  Предложение на н.п. Ивелина Веселинова Василева, Атанас Славчев Стоянов (№854-04-181)

  В чл. 87 след думите „неотговарящи на нормативните изисквания“ се добавя „и обект на изпълнение на решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 във връзка с нарушение на чл. 14 от Директива 1993/31/ЕО относно депонирането на отпадъци“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 87:

  Чл. 87. За финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания и обект на изпълнение на решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 във връзка с нарушение на чл. 14 от Директива 1993/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, въз основа на решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), може да се предостави финансиране на база на фактически извършени разходи на общините от бюджета на ПУДООС в общ размер до 70 млн. лв. за сметка на преходния остатък на предприятието, съгласувано с министъра на финансите, без да се нарушава салдото по консолидираната фискална програма.

  Чл. 88. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
  (2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
  (3) Предложението на кмета по ал. 2 се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88.

  Чл. 89. Кметовете на общините задължително поддържат постоянен интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на компонентите на електронното управление съобразно минимални изисквания за качество, одобрени от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Минималните изисквания за качество се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.

  Чл. 90. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
  (2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.

  Чл. 91. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд „Резервен“ е достигнал или е надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2018 г. не правят отчисления за фонд „Резервен“.
  (2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд „Резервен“ са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2018 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд „Резервен“, правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.

  Чл. 92. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.
  (2) Алинея 1 не се прилага за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
  (3) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, както и лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
  (4) Сумите по ал. 1 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
  (5) Сумите по ал. 1 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
  (6) Вноските по ал. 1, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (7) Вноските по ал. 1, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.

  Чл. 93. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2019 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2018 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93.

  Чл. 94. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги не могат да се използват за обезпечения.
  (2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
  (3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.
  (4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите предприятия се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.

  Чл. 95. (1) Средствата по чл. 49, ал. 1 и 2 за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
  (2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
  (3) Лицата по ал. 1 предоставят на министъра на финансите декларация по образец за вида на дейността и обособяването й. Образецът на декларация се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.

  Чл. 96. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага за приходите от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост.

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  Чл. 96 да придобие следната редакция:
  „Чл. 96 (1) Разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага за приходите от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост.
  (2) Част от получените средства от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост се изразходват както следва:
  1. „Холдинг БДЖ“ ЕАД за погасяване на временна финансова помощ общо в размер на 196 657,8 хил. лв.
  2 За погасяване на задължения на „Холдинг БДЖ“ ЕАД към Национална компания „Железопътна инфраструктура“ общо в размер на 89 008,7 хил. лв.
  3. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – погасяване на временна финансова помощ общо в размер на 213 000,0 хил. лв.
  (3) Средствата по алинея 2 са планирани в централния бюджет.
  (4) Средствата по алинея 2 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до размера на планираните.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96.

  Комисията предлага да се създаде член 97:
  „Чл. 97. Държавните висши училища, съгласувано с министъра на образованието и науката могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013), от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. (1) Считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българската академия на науките се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.
  (2) Националният институт по метеорология и хидрология е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност.
  (3) Националният институт по метеорология и хидрология е националната хидрометеорологична служба на Република България и не изпълнява функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
  (4) Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, в т.ч. и заемащите академични длъжности.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  1. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Учените и специалистите от Националният институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките, изявили желание за това, остават в състава на Българската академия на науките в рамките на новосформирано научно звено на БАН.“

  б) сегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Алинеи 1 и 2 на § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат по отношение на числеността на персонала в Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат по отношение на числеността на персонала в Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката за 2019г.“


  § 3. (1) Считано от 1 януари 2019 г. имуществото, архивът, както и всички права и задължения, включително членствените правоотношения в национални, европейски и международни организации по метеорология и хидрология, и правото да обучава докторанти по акредитирани докторски програми на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките преминават към Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката.
  (2) Трудовите правоотношения на служителите на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  В § 3 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създават се нова ал. 2 и ал. 3:
  „(2) Българската академия на науките предоставя на Националния институт по метеорология и хидрология към Министъра на образованието и науката за безвъзмездно ползване за срок от четири години имуществото, необходимо за безпрепятствено изпълнение на оперативните му дейности. В този срок Българската академия на науките и Министерството на образованието и науката се договарят по окончателното решаване на имуществените въпроси.“
  „(3) Акредитираните към момента докторски програми се запазват за двете новосформирани научни звена до провеждането на нови акредитации за обучение на докторанти за срок не по-дълъг от 1 година и 6 месеца.“

  б) сегашната ал. 2 става ал. 4
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Средствата за осигуряване на дейността на Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката са включени в разчетите по чл. 16, ал. 1-3 в бюджета на Министерството на образованието и науката.
  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  3. В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
  а) текстът става ал. 1.
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Средствата за осигуряване на дейността на новосформираното научно звено към Българската академия на науките за 2019 г. се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката по чл. 16, ал. 1-3 чрез целеви трансфер към Българската академия на науките.“

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В срок до един месец от влизането в сила на закона Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Органите за управление на Българската академия на науките в рамките на своята компетентност да предприемат необходимите правни и фактически действия за изпълнението на § 1 и 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г. и бр. 7, 27, 44 и 77 от 2018 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „2018 г.“ се заменят с „2019 г.“.
  2. В ал. 4, изречение първо думите „2019 г.“ се заменят с „2020 г.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В Закона за Българската академия на науките (обн., ДВ, бр. 85 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1993 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 30 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приходите по бюджета на Българската академия на науките се формират от:
  1. трансфер от държавния бюджет, утвърден със закона за държавния бюджет, за изпълнението на:
  а) основни дейности;
  б) администрирани дейности;
  в) национално възложени дейности;
  2. постъпления по сключени договори за изследователски проекти, предложени от компетентни държавни органи, юридически и физически лица и други организации;
  3. приходи от реализация на интелектуални и други продукти;
  4. постъпления от помощи и дарения.“.
  2. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Средствата за основни дейности се разходват за:
  1. научни изследвания;
  2. участие в международни проекти и програми;
  3. други капиталови и текущи разходи, в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти.
  (4) Средствата за администрирани дейности се разходват за:
  1. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности;
  2. допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1;
  3. стипендии на докторанти.”
  3. Създава се ал. 5:
  (5) Средствата за национално възложени дейности се разходват в изпълнение на закон или на друг нормативен акт.“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7, а досегашната ал. 4 става ал. 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 68 се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) В държавните и в общинските детски градини и в училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование, по желание на родителите и срещу заплащане, извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие, може да се извършват и допълнителни педагогически дейности като допълнителна услуга за децата, които посещават детската градина или училището.
  (4) Допълнителните услуги по ал. 3 се извършват при условия и по ред, определени съответно с актовете по ал. 1 и 2.
  (5) Детските градини може да извършват дейностите по ал. 3 чрез възлагане на външни изпълнители при спазване на действащото законодателство.“
  2. В чл. 293, ал. 1:
  а) създава се нова т. 6:
  „6. приходите от допълнителни услуги по чл. 68;“
  б) досегашната т. 6 става т. 7.

  Предложение на н.п. Милена Цветанова Дамянова, Галя Енева Захариева, Венка Константинова Стоянова и Евгения Даниелова Ангелова (№ 854-04-196):
  Параграф 9 от Преходните и заключителните разпоредби да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 9 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 10. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61, 98 и 19 от 2010 г., бр. 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58 и 61 от 2015 г., бр. 95, 101, 15, 51, 52 и 95 от 2016 г., бр. 12, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 55 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 151, ал. 3, т. 5 думите „при Българската академия на науките“ се заменят с „към министъра на образованието и науката“.
  2. В чл. 171:
  а) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „Националния институт по метеорология и хидрология“ се добавя „към министъра на образованието и науката“
  б) в ал. 6:
  аа) в текста преди т. 1 думите „при Българската академия на науките“ се заменят с „към министъра на образованието и науката“;
  бб) в т. 4 думите „при Българската академия на науките“ се заменят с „към министъра на образованието и науката“.
  в) в ал. 8 след думите „Националния институт по метеорология и хидрология“ се добавя „към министъра на образованието и науката“.
  3. В чл. 173, ал. 1, т. 2 думите „при Българската академия на науките“ се заменят с „към министъра на образованието и науката“.
  4. В параграф 134 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.):
  а) в ал. 1 думите „при Българската академия на науките“ се заменят с „към министъра на образованието и науката“;
  б) в ал. 2 думите „при Българската академия на науките“ се заменят с „към министъра на образованието и науката“;
  в) в ал. 3 думите „при Българската академия на науките“ се заменят с „към министъра на образованието и науката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9 и предлага т. 4 да отпадне.

  § 11. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95, 99 и 102 от 2005 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12, 58 и 85 от 2017 г.) в чл. 22, ал. 1 думите „при Българската академия на науките“ се заменят с „към министъра на образованието и науката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10.

  § 12. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7, 28, 88 и 94 от 2018 г.) в чл. 23д, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думите „Културен център „Двореца“ се поставя запетая и се добавя „Българската национална филмотека“.
  2. В т. 1 след думата „културното“ се поставя запетая и се добавя „аудио-визуалното“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 11.

  § 13. В Закона за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм. бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 24 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Един от членовете на контролния съвет е представител на Министерството на икономиката и се определя от министъра на икономиката.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 12.

  § 14. В Закона за Националната служба за охрана (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; доп., бр. 103 от 2017 г.) в чл. 21, ал. 1, т. 1 думата „омбудсмана“ се заличава.

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  Параграф 14 от Преходните и заключителни разпоредби - да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13.

  § 15. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 30, 38 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7, ал. 2 се създава т. 8:
  „8. е упражнило правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, освен при условията на чл. 15, ал. 1, чл. 81в, ал. 6 и чл. 84а.“
  2. В чл. 84а, ал. 1, т. 1 думите „чл. 106, ал. 1, т. 5 или 5а“ се заменят с „чл. 103, ал. 1, т. 4 или на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 “.
  3. В чл. 103:
  а) в ал. 1, т. 4 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 8, служебното правоотношение се прекратява с едномесечно предизвестие“;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Органът по назначаването получава служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаването на искането.“
  4. В чл. 106:
  а) в ал. 1 т. 5а се отменя;
  б) в ал. 5 думите „5а и“ се заличават.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  § 15 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14.

  § 16. (1) Държавните служители, назначени към датата на влизането в сила на този закон, уведомяват органа по назначаването за наличието на основание за недопустимост по чл. 7, ал. 2, т. 8 от Закона за държавния служител в срока по чл. 27 от същия закон.
  (2) Служебните правоотношения на държавните служители, назначени към датата на влизането в сила на този закон, които са упражнили правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, се прекратяват от органа по назначаването с едномесечно предизвестие.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  § 16 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 15.

  § 17. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 38, 57, 77 и 83 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 27 ал. 7 се отменя.
  2. В чл. 36б, ал. 1 в текста преди т. 1 думата „енергийната“ се заменя с „електроенергийната“.
  3. В чл. 36д, ал. 1 т. 6 се отменя.
  4. Член 36к се изменя така:
  „Чл. 36к. (1) За плащания по чл. 36б, ал. 1 и 2 може да се използва сметка за чужди средства на фонда до размера на постъпилите по бюджета на фонда приходи, преведени по тази сметка, след съгласуване с министъра на финансите.
  (2) Преведените по реда на ал. 1 суми по сметката за чужди средства се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на фонда, като за съхраняването, разплащането и отчитането на тези средства се прилагат съответните изисквания на Закона за публичните финанси за сметките за чужди средства.
  (3) Министерският съвет определя с наредба реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на фонда, както и реда за предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечението по чл. 36ж, ал. 3.“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.

  Предложение на н.п. Георги Янчев Гьоков (№ 854-04-209)
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 17а:
  „§ 17а. В Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 26 и 27 от 1986 г., идм. ДВ. бр. 6 от 1988 г., изм. Дв. бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., изм. ДВ. бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., … изм. ДВ. бр. 92 от 2018 г.) в чл. 107а. се създава ал. 22:
  „(22) Служителите работещи по трудово правоотношение в държавната администрация имат право на представително и униформено облекло, при условията и по реда, определени от Министерския съвет за работещите по служебно правоотношение.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Весела Николаева Лечева, Кристиан Иванов Вигенин, Ирена Тодорова Анастасова, Филип Стефанов Попов, Елена Николова Йончева, Славчо Георгиев Велков, Атанас Петров Костадинов, Пенчо Пламенов Милков, Йордан Стоянов Младенов, Никола Илиев Динков, Димитър Стоянов Стоянов, Георги Йорданов Йорданов, Манол Трифонов Генов, Красимир Христов Янков, Донка Димова Симеонова, Лало Георгиев Кирилов, Георги Страхилов Свиленски, Христо Танчев Проданов, Антон Константинов Кутев, Станислав Иванов Владимиров, Жельо Иванов Бойчев, Александър Димитров Паунов, Николай Асенов Тишев, Явор Руменов Божанков, Дора Илиева Янкова, Богдан Емилов Боцев, Николай Димитров Пенев, Таско Михайлов Ерменков, Милко Недялков Недялков, Румен Василев Гечев, Кристина Максимова Сидорова, Димитър Иванов Данчев, Любомир Бойков Бонев, Александър Тихомиров Симов, Румен Николов Георгиев, Илиян Ангелов Тимчев, Кольо Йорданов Милев, Валентина Александрова Найденова, Виолета Русева Желева, Стефан Иванов Бурджев, Иван Киров Генов, Иван Валентинов Иванов, Георги Янчев Гьоков, Радослав Любчов Стойчев, Веска Маринова Ненчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Чавдар Йорданов Велинов, Цветан Борисов Топчиев, Николай Георгиев Иванов, Денчо Стоянов Бояджиев, Валери Мирчев Жаблянов, Иво Ангелов Христов, Николай Кръстев Бошкилов, Димитър Величков Георгиев, Иван Димов Иванов, Анелия Димитрова Клисарова, Теодора Атанасова Халачева, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Петър Георгиев Кънев, Николай Иванов Цонков, Георги Георгиев Михайлов (№ 854-04-214):
  Създават се § 17а – 17д:
  „§ 17а. В Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ. 63 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 37, 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 106 от 2008 г., изм. ДВV бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., … изм. ДВ бр. 65 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 след думата „ставка“ се добавя „за лекарствата, включени в списъка с лекарствени продукти, които Националната здравноосигурителна каса заплаща, както и“.
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Данъчната ставка за хляба е в размер 5 на сто.“

  2. В чл. 96, ал. 1 числото „50 000“ се заменя със „100 000“.

  „§17б. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ. бр. 95 от 2006 г., изм. ДВ бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., изм. ДВV бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., … изм. ДВ. бр. 15 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1:
  - в уводното изречение, на края на текста, след думите „чл. 17“ се добавя „шест хиляди лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете“.
  - т. 1 – 3 се отменят.
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лицата по предходната алинея се намалява с 500 лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете.“
  в) досегашните ал. 2 – 8 стават съответно ал. 3 – 9.

  2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 3 се създава т. 3:
  „3. данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 2.“
  б) ал. 4 се изменя така:
  „(4) Размерът на дължимия данък се определя като месечната данъчна основа по ал. 3 се изчисли по следната таблица:
  Месечна данъчна основа Данък
  до 3900 лв. 10,0%
  от 3900,01 лв до 5200 лв Данъкът по предходния ред плюс 12,5% за горницата над 3900 лв.
  от 5200,01 лв. до 6500 лв. Данъкът по предходния ред плюс 15% за горницата над 5200 лв.
  от 6500,01 лв. до 7800 лв. Данъкът по предходния ред плюс 17,5% за горницата над 6500 лв.
  от 7800,01 лв. до 9100 лв. Данъкът по предходния ред плюс 20% за горницата над 7800 лв.
  от 9100,01 лв до 10400 лв Данъкът по предходния ред плюс 22,5% за горницата над 9100 лв.
  над 10400 лв. Данъкът по предходния ред плюс 25% за горницата над 10400 лв.“

  3. В чл. 43, ал. 3 думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи по таблицата по чл. 48, ал. 1“.

  4. В чл. 44 се правят следните изменения:
  а) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Размерът на дължимия данък се изчислява като разликата по ал. 1 се обложи по таблицата по чл. 48, ал. 1.“
  б) в ал. 4 в изречение второ думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи по таблицата по чл. 48, ал. 1“.

  5. В чл. 44а, ал. 1 думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи по таблицата по чл. 48, ал. 1“.

  6. В чл. 46 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ставката на данъка за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 1-7, 9, 10 и 12 е съгласно таблицата по чл. 48, ал. 1.“
  б) в ал. 2 цифрата „7“ се заменя с „8“, а в края на изречението, след думата „години“ се поставя запетая и се добавя „както и за доходите по чл. 38, ал. 11 и 13“.
  в) ал. 3 и 4 се отменят.

  7. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  а) заглавието се изменя така: „Определяне на размера на авансовия данък по чл. 43, чл. 44, чл. 44а и на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа“.

  б) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници по чл. 35, както и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 се определя съгласно следната таблица:
  Обща годишна данъчна основа Данък
  до 46800 лв. 10,0%
  от 46800,01 лв до 62400 лв Данъкът по предходния ред плюс 12,5% за горницата над 46800 лв.
  от 62400,01 лв. до 78000 лв. Данъкът по предходния ред плюс 15% за горницата над 62400 лв.
  от 78000,01 лв. до 93600 лв. Данъкът по предходния ред плюс 17,5% за горницата над 78000 лв.
  от 93600,01 лв. до 109200 лв. Данъкът по предходния ред плюс 20% за горницата над 93600 лв.
  от 109200,01 лв до 124800 лв Данъкът по предходния ред плюс 22,5% за горницата над 109200 лв.
  над 124800 лв. Данъкът по предходния ред плюс 25% за горницата над 124800 лв.“

  в) създават се ал. 9 – 11:
  „(9) При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42“.
  „(10) Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, вклю¬чени в общата годишна данъчна основа се намаляват преди облагането с 6000 лева за всяко нена¬вър¬шило пълнолетие дете, ако задълженото лице има деца и не е лишено от родителски права. Нама¬лението се декларира и ползва от единия родител по избор.“.
  „(11) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък, за невнесените авансови и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.“.

  „§ 17в. В Закона за семейни помощи за деца се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 2, т. 6 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти”.
  2. В чл.6:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Размерът на помощта по ал. 1 за второ и/или трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди и в момента на раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10 кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко дете и се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.“.
  б) досегашните ал. 3 – 9 стават съответно ал. 4 – 10.
  3. В чл. 10а. се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти”.
  б) ал. 6 се изменя така:
  „(6) Помощта за съответната година се възстановява от получателя, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване съответно на първи, втори, трети или четвърти клас, освен ако това се е наложило поради здравословното състояние на детето.”
  4. В чл. 12, ал. 1, т. 6 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти.”.

  „17г. В Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ. бр. 117 от 1997 г., изм. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., изм. ДВ. бр. 103 от 1999 г., изм. ДВ. бр. 34 и 102 от 2000 г., изм. ДВ. бр. 109 от 2001 г., изм. ДВ. бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., … изм. ДВ. бр. 99 от 2017 г.) в Преходни и заключителни разпоредби се създава § 4в:
  „§ 4в. Данъкът върху превозните средства за 2019 г. се определя по начина и в размерите в сила за 2018 г.“.

  „§ 17д. В Закона за публичните финанси (обн. ДВ. бр. 15 от 2013 г., изм. Дв. бр. 95 от 2015 г., изм. ДВ. бр. 43 от 2016 г., изм. Дв. бр. 91 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. чл. 11, ал. 10 се създава изречение второ: „Кметът на район или кметство е второстепенен разпоредител с бюджет за дейностите на района или кметството и прилага делегиран бюджет, при условия и по ред, определени с наредба на Общинския съвет, съгласно методически указания на Министъра на финансите.“
  2. В чл. 28, ал. 1 числото „40“ се заменя с „45“.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 18. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Приема държавния бюджет за 2018 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  IІ. РАЗХОДИ 11 923 291,5
  1. Текущи разходи 9 575 655,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 607 985,8
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 924 759,3
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 856 086,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 68 673,3
  1.3. Лихви 684 305,2
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 124 690,4
  2. Капиталови разходи 2 242 952,6
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 006 078,9
  2.2. Капиталови трансфери 236 873,7
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 14 350,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 71 100,0
  5.1. По Централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0
  ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 11 082 080,7
  1. Предоставени трансфери за: 11 100 063,7
  в т.ч.
  1.1. Общините 3 264 075,1
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 495 090,4
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 286 186,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 24 000,0
  1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 899 826,3
  1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ 275 890,8
  2. Получени трансфери от: 17 983,0
  в т.ч.
  2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
  2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 4 583,0
  ІV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 133 942,7

  2. В чл. 12:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г., както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 157 388,0
  1. Неданъчни приходи 157 388,0
  1.1. Държавни такси 87 564,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 40 499,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 41 390,0
  1.4. Други приходи -12 065,0
  II. РАЗХОДИ 1 396 400,0
  1. Текущи разходи 1 373 653,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 261 763,0
  2. Капиталови разходи 22 747,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 22 747,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 1 239 012,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 325 240,0
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -86 228,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -86 228,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред 804 932,5
  2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси 199 401,5
  3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации 235 372,0
  4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи 156 694,0
  Всичко: 1 396 400,0

  3. В чл. 13:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 61 500,0
  1. Неданъчни приходи 61 500,0
  1.1. Държавни такси 61 264,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 36,0
  1.3. Други приходи 200,0
  II. РАЗХОДИ 248 895,0
  1. Текущи разходи 239 104,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 176 559,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 600,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 600,0
  2. Капиталови разходи 9 791,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 9 791,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) 187 395,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 187 415,6
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -20,6
  2.1. Предоставени трансфери (-) -20,6
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на правосъдието 84 394,0
  2. Политика в областта на изпълнение на наказанията 156 518,0
  3. Бюджетна програма "Администрация" 7 983,0
  Всичко: 248 895,0

  Предложение на н.п. Йордан Кирилов Цонев, Халил Реджепов Летифов, Адлен Шукри Шевкед, Сергей Манушов Кичиков, Бюрхан Илиязов Абазов _(№ 854-04-217):
  Параграф 18 от Преходните и заключителни разпоредби - да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 17.

  Предложение на н.п. Надя Спасова Клисурска-Жекова, Виолета Русева Желева (№854-04-203):
  ІІ. В Преходни и заключителни разпоредби да се създаде § 18а:
  „§ 18а. В Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 26 и 27 от 1986 г., изм. ДВ. бр. 6 от 1988 г., изм. Дв. бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., изм. ДВ. бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., … изм. ДВ. бр. 92 от 2018 г.) в чл. 261 думите „размерите, определени от Министерския съвет“ се заменят с „30 на сто за всеки отработен нощен час или за част от него.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Кирилова Стоянова (№854-04-216)
  I. Да се създаде нов § 19:
  § 19. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62 и 65 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, т. 6 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.
  2. В чл. 29, ал. 4, т. 2 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.
  3. В чл. 64:
  а) в ал. 5 изречение второ се заличава, а в изречение трето думите „и цената на единична бройка“ се заличават.
  б) Алинея 14 се отменя.
  в) в ал. 20 след думите „други характерни белези за съответните бандероли“ се поставя запетая и се добавя „а за тютюневите изделия в констативния протокол се отразяват само видът, емисията и общият брой на бандеролите“.
  4. в чл. 99, ал. 2, т. 1 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.

  II. Досегашните § 19 и 20 да станат § 20 и 21.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62 и 65 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, т. 6 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.
  2. В чл. 29, ал. 4, т. 2 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.
  3. В чл. 64:
  а) в ал. 5 изречение второ се заличава, а досегашното изречение трето става изречение второ и в него думите „и цената на единична бройка“ се заличават.
  б) алинея 14 се отменя.
  в) в ал. 20 след думите „други характерни белези за съответните бандероли“ се поставя запетая и се добавя „а за тютюневите изделия в констативния протокол се отразяват само видът, емисията и общият брой на бандеролите“.
  4. В чл. 99, ал. 2, т. 1 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“.

  Предложение на н.п. Менда Кирилова Стоянова (№854-04-215)
  I. Да се създаде нов § 20:
  § 20. В Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 174:
  а) в заглавието след думите „Колективни инвестиционни схеми“ се заличава съюзът „и“, поставя се запетая и в края се добавя „и други алтернативни инвестиционни фондове“
  б) след думите „национални инвестиционни фондове“ се поставя запетая и се добавя „както и други алтернативните инвестиционни фондове, създадени за изпълнението на финансови инструменти въз основа на финансови споразумения по смисъла на чл. 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета (OB, L 347/320 от 20 декември 2013 г.)“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  §19. В Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15 от 2018 г.) чл. 174 се изменя така:
  “Колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и други алтернативни инвестиционни фондове
  Чл. 174. Колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, националните инвестиционни фондове и алтернативните инвестиционни фондове, създадени за изпълнението на финансови инструменти въз основа на финансови споразумения по смисъла на чл. 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета (OB, L 347/320 от 20 декември 2013 г.) по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране не се облагат с корпоративен данък.“

  § 19. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § §20.

  § 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 септември 2019 г., и § 17 и 18, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

  Предложение на н.п. Милена Цветанова Дамянова, Галя Енева Захариева, Венка Константинова Стоянова и Евгения Даниелова Ангелова (№ 854-04-196):
  В параграф 20 - частта относно влизането в сила на § 9 от преходните и заключителните разпоредби да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Кирилова Стоянова (№854-04-216)

  В § 20 (който става § 21) накрая да се добави „и § 19, който влиза в сила от 20 май 2019 г.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става § 21:
  § 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на § 16 и §17, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“ и § 18, който влиза в сила от 20 май 2019 г.

  Приложение
  към чл. 50

  Механизъм за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2019 г.

  Основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2019 г. се изчисляват по следната формула:
  С = С1 + С2 + С3 + С4, където
  С е размерът на основното бюджетно взаимоотношение между централния бюджет и бюджета на конкретната община за 2019 г. под формата на субсидии.
  С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума от всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
  С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
  Право да получават обща изравнителна субсидия през 2019 г. имат общините, чийто постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2017 г. на един жител са по-ниски от 120 на сто от равнището им за страната на един жител (ДПх1<1,2*тр.)
  Общата изравнителна субсидия за общините с достъп за 2019 г. се изчислява по следната формула:
  С2 = A1 + A2 + А3 + А4 + А5
  А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините с посочения достъп в зависимост от постоянните данъчни постъпления на един жител, като изравняването е в размер на разликата между 120 на сто от равнището за страната и постоянните данъчни постъпления на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.
  ИДПх1 = (1,2*тр -ДПх1) * Нх1, където
  ИДПх1 е стойността на изравняването на постоянните данъчни постъпления по компонента А1 за конкретната община.
  ДПх1 е размерът на постоянните данъчни постъпления (данък върху недвижимите имоти (§13-01), данък върху превозните средства (§13-03), туристически данък (§13-08) и патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници (§01-03)) на един жител на конкретната община към 31 декември 2017 г.
  тр е размерът на постоянните данъчни постъпления (§13-01, §13-03, § 13-08 и §01-03 от ЕБК) на един жител за страната към 31 декември 2017 г.
  Нх1 е населението на съответната община по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2017 г.
  А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.
  Разпределението на сумата от компонента А2 по общини е на база делът на разходните потребности за конкретната община с достъп.
  За определяне на разходните потребности на общините се използват следните натурални показатели:
   Брой деца до 5 г.
   Брой деца от 6 до 14 г.
   Брой възрастни на и над 65 г.
   Територия
   Дължина на общинските пътища
   Население

  Теглото на съответния показател се определя в зависимост от структурата на разходите за местни дейности (по последни отчетни годишни данни за 2017 г.) по следния начин:

   Брой деца до 5 години - 8,0% (дял на разходите за местни дейности 311, 312, 431 от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

   Брой деца от 6 до14 години - 1,1% (дял на останалите разходи за местни дейности във функция Образование от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
   Брой възрастни на и над 65 години - 3,8% (дял на разходите за местни дейности във функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

   Територия - 23,4% (дял на разходите за местни дейности в група А. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (без дейности 603 и 605) и разходите за дейност 622 „Озеленяване“ от група Б на функция VІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности)
   Дължина на общинската пътна мрежа - 10,4% (дял на разходите за местни дейности в група В. Транспорт и съобщения от функция VІІІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

   Население - 53,3 % – (дял на разходите за всички останали местни дейности от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

  На всяка община се определя дял на всеки от натуралните показатели от общата сума на показателя за страната, като всеки дял се умножава с теглото за показателя (%). Сумата от така получените дялове формира съответния дял разходни потребности на конкретната община.

  РПi = (Дi/∑Дi)*8,0% + (Уi/∑Уi)*1,1% + (Вi/∑Вi)*3,8% + (Тi/∑Тi)*23,4% + (ДОПi/∑ДОПi)*10,4% + (Нi/∑Нi)*53,3%, където
  Д са децата до 5 години,
  У са децата от 6 до 14 години/ученици,
  В са възрастните на и над 65 години,
  Т е територията,
  ДОП е дължината на общинските пътища,
  Н е населението.

  РПi е делът на разходните потребности за конкретната община.
  ∑ РПi=0,7505 само за общините с достъп.
  Разпределението на общата сума от А2 по общини е на база относителния дял на разходните потребности на всяка от общините с достъп към общата сума на разходните потребности за общините с достъп РПi/∑ РПi.
  Информацията за населението, децата до 5 години, децата от 6 до 14 години и възрастните на и над 65 години е по данни на НСИ, а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, към 31 декември 2017 г.
  А3 е третата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.
  Право да получават тази част от субсидията имат общините с достъп, чийто дял на приходите спрямо общите постъпления (по последни отчетни годишни данни за 2017 г.) е по-малък от 25 на сто.
  Пх1/ОПх1<25 %, където
  Пх1 е размерът на приходите (раздел І и §40-00 от раздел ІІІ от ЕБК) към 31 декември 2017 г. за конкретната община с достъп.
  ОПх1 е размерът на общите постъпления към 31 декември 2017 г. за конкретната община с достъп, който се формира като сума от размера на приходите на общината, трансферите и временните безлихвени заеми (раздел І, §40-00 от раздел ІІІ и раздел ІV от ЕБК).
  Разпределението на тази част от субсидията е на база относителния дял на разликата между 25 % и полученото съотношение на приходи към общи постъпления за конкретната община с достъп.
  А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ЗДБРБ за 2018 г.) за общините с достъп. Тази част на субсидията се получава от общините с достъп, които имат отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1, А2 и А3 (А1+А2+А3) и размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2018 г.
  А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.
  Право да получават тази част от субсидията имат общините с осреднено данъчно усилие над средното за страната (ДУсрх1 >1), като разпределението е на база относителния дял на разликата над 1.
  ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, данъка върху превозните средства - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW, и данъка върху превозните средства – за товарни автомобили до 12 т, на конкретната община за 2018 г. към съответните средни стойности за страната за всеки от изброените данъци. Изчислява се по следната формула:
  ДУсрх1= (СТДНИх1/СТДНИср + СТДВПИх1/СТДВПИср + СТ_Лх1/СТ_Лср + СТ_Тх1/СТ_Тср)/4, където
  СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2018 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място – административен център на общината.
  СТДНИср е средният размер на посочената ставка за данъка върху недвижимите имоти за 2018 г. за страната.
  СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2018 г. на конкретната община.
  СТДВПИср е средният размер на посочената ставка за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2018 г. за страната.
  СТ_Лх1 е размерът на ставката за данъка върху превозните средства - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително, за 2018 г. на конкретната община.
  СТ_Лср е средният размер за 2018 г. за страната на ставката за данъка върху превозните средства - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително.
  СТ_Тх1 е размерът на ставката за данъка върху превозните средства - за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса, за 2018 г. на конкретната община.
  СТ_Тср е средният размер за 2018 г. за страната на ставката за данъка върху превозните средства - за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса.

  С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община, формиран от следните компоненти:

  С3=ТЗ1+ТЗ2, където:
  ТЗ1 е основен компонент на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, при съотношения за разпределяне на ресурса за този компонент, както следва: 85% от него - по показател дължина на общинските пътища с отчитане на географско и височинно разположение (на базата на параметри за дължина на общински пътища в планински райони, в равнинни райони и в райони, характерни със снегонавявания и заледявания); 10% от него - по показател брой населени места с изключване на местата без население; 5% от него - по показател брой население. ТЗ1 за конкретна община се формира от сбора на сумите, разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото за страната;
  ТЗ2 е допълнителен компонент на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, който осигурява размера на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, определен в ЗДБРБ за 2018 г. Достъп да тази част на трансфера имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата по компонент ТЗ1 и размера на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, определен в ЗДБРБ за 2018 г.
  С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за конкретната община, формиран от следните компоненти:
  С4=В1+В2+В3, където:
  В1 е основен компонент на целевата субсидия, при съотношения за разпределяне на ресурса за този компонент, както следва: 45% от него - по показател брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души; 25% от него - по показател дължина на общинските пътища; 25% от него - по показател брой население, 5% от него - по показател територия. В1 за конкретна община се формира от сбора на сумите, разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото за страната;
  В2 е допълнителен компонент на целевата субсидия за капиталови разходи, който осигурява размера на целевата субсидия за капиталови разходи, определен в ЗДБРБ за 2018 г. Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата по компонент В1 и размера на целевата субсидия за капиталови разходи, определен в ЗДБРБ за 2018 г.
  В3 е ресурс за подпомагане на общините от 4-та и 5-та категория за подобряване на състоянието на социалната и техническа инфраструктура на територията на общината. Достъп до тази част на субсидията имат всички общини от 4-та и 5-та категория съгласно утвърдената от министъра на регионалното развитие и благоустройството със заповед № РД-02-14-2021/2012 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 73 от 02.09.2014 г., бр. 75 от 27.09.2016 г.) категоризация на общините в Република България на основание чл. 36, ал. 2 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и във връзка с т. 4 от Решение № 921 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България.
  Информацията за населението и населените места е по данни на НСИ към 31 декември 2017 г., а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 31 юли 2018 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за приложението към чл. 50.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума