Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/01/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 02.01.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 02.01.2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 17 януари 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 02.01.2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова – зам.-министър на финансите.
  Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) беше подписано на 10 декември 2018 г. в София и на 14 декември 2018 г. в Париж.
  Свободното движение на капитали, инвестиции и услуги през националните граници е двигател на икономическия растеж, заетостта и развитието. Постигането на тази свобода е процес, изискващ либерализация, едновременно с отчитането на икономическото и финансово положение на всяка една държава и етапа й на развитие. С оглед на това през 1968 г. страните от ОИСР създадоха Кодекси за либерализация на движенията на капитали, обхващащи преките инвестиции и установяването и Кодекси за либерализация на текущите невидими операции, обхващащи трансграничните услуги. За този период от време Кодексите на ОИСР се утвърдиха като инструмент за международно сътрудничество за управление и либерализация на капиталовите пазари. Те също така служат и като мярка, чрез която усилията към либерализация на прилагащите ги страни, могат да бъдат оценявани във времето и спрямо етапа на развитие.
  Присъединяването ни към кодексите е част от пътя на Република България към пълноправното й членство в ОИСР. За тази цел държавата ни подлежи на преглед и оценка по същество от гледна точка на специфичните особености, включително нивото на икономическо и финансово развитие.
  С настоящото споразумение се предвижда ОИСР да извърши преглед и оценка за присъединяване на Република България към кодексите (включително предоставяне на техническа помощ), като процесът се очаква да протече в рамките на 12 до 18 месеца след влизане в сила на споразумението. Дейностите, които ОИСР ще извърши в полза на Република България съгласно проекта на споразумение, са на стойност 230 000 евро и ще се финансират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерство на финансите за 2019 г.
  Предвид обстоятелствата, че Споразумението предвижда финансови задължения, арбитражно уреждане на евентуални спорове, както и с оглед на клауза в него, изрично предвиждаща ратификация, същото на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България, подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 21 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), № 902-02-1, внесен от Министерския съвет на 02.01.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума