Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
02/12/2020, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала Пленарна зала
1. Указ № 247 на Президента на Република България, постъпил на 26.11.2020 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от Народното събрание на 19.11.2020 г., с мотивите към указа.
2. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали” ЕАД в периода 01.01.2016г.-31.12.2020г., № 054-02-89/ 25.11.2020г., внесен от Румен Гечев и гр.н.п.
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател , № 002-02-18/ 04.11.2020 г.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-56/ 26.10.2020г., внесен от Министерския съвет.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 002-01-58/ 29.10.2020 г., внесен от Министерския съвет.
6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-106/ 27.11.2020г., внесен от Менда Стоянова и гр.н.п.
7. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 002-01-53/21.10.2020г., внесен от Министерския съвет – второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума