Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/12/2017

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси

  П Р О Т О К О Л
  № 23

  На 7 декември, четвъртък, 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15/4.12.2017 г.
  2. Законопроект за пазарите на финансови инструменти, 702 01-35 от 24 октомври 2017 г., внесен от Министерския съвет.
  3. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по бюджет и финанси, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова.
  * * *
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги, имаме необходимия кворум – започваме нашата Комисия по бюджет и финанси.
  Дневният ред Ви е раздаден:
  1. Законопроект за ратифициране Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между агенцията по обществени поръчки на република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-15, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017 .
  2. Законопроект за пазарите на финансовите инструменти, № 702 01-35, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.
  Гласуваме така предложения дневен ред.
  За – всички, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред се приема единодушно.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, № 702-02-15/4.12.2017 Г.
  Госпожо Велкова, заповядайте.
  РОСИЦА ВЕЛКОВА: Благодаря.
  Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  През последните две години в областта на обществените поръчки са извършени значителни промени. Прието е изцяло ново законодателство, а това се отразява и върху ролята, функциите и взаимодействието между органите с правомощия в тази сфера.
  В изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора „Обществени поръчки“ в България за периода 2014 – 2020 г. и ангажиментите по Общо предварително условие 4 към Споразумението за партньорство са осъществени множество други дейности, насочени към подобряване на системата на обществените поръчки в България.
  Променената правна и институционална среда поражда необходимостта от изследване и оценка на цялостното функциониране на системата, ресурсна обезпеченост на компетентните органи за ефективно изпълнение на възложените им функции и механизми и инструменти за практическо прилагане на новото законодателство.
  За да се гарантира обективност на оценката, тя следва да е извършена от независима външна организация с подходящ опит и експертиза. Това е особено важно предвид специфичните за страната препоръки, отразени в рамките на Европейския семестър и съответната препоръка от последния доклад на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка.
  В тази връзка и с оглед Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. е подготвен Проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията за обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие. Същият е одобрен от Министерския съвет на 11 октомври 2017 г.
  Споразумението е подписано при условия за последваща ратификация на 2 ноември 2017 г. и е одобрено с Решение на Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.
  Предвидените споразумения от дейности са свързани с функционален анализ на капацитета на Агенцията за обществени поръчки, за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи, количествен и качествен анализ на данните за процедурите за обществени поръчки и договорите с цел установяване ефективността на системата за възлагане; цялостна оценка на състоянието на системата на обществените поръчки след влизане в сила на новото законодателство.
  Резултатите ще бъдат обобщени в три доклада, последният от които следва да бъде представен в десетмесечен срок от влизане в сила на Споразумението. В докладите ще се съдържат също конкретни, краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение. Разходите за консултантските услуги възлизат на 790 хиляди евро без ДДС, като финансирането ще бъде осигурено по Оперативна програма „Добро управление“. В Споразумението е предвидено арбитражно уреждане на евентуални спорове.
  Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България предлагаме на Народното събрание да приеме представения от Министерския съвет Законопроект. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Колеги, имате думата за изказвания и въпроси.
  Заповядайте, господин Гечев.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: И по друг повод сме питали за подобни договори. По никакъв начин не поставяме под съмнение една от най-авторитетните международни финансови институции, но тъй като става дума за обществени поръчки, върху които е чудесно да има външен поглед, оценка и помощ, там където е необходимо нашата държава да си подобри системата и контрола върху тези поръчки – всичко това е добре. Все пак, как е избрана Световната банка? Имаше ли конкуренция обществената поръчка с водещи европейски такива институции?
  Държа да ми се отговори и в кои други източноевропейски страни Световната банка в момента прави подобни консултантски услуги по обществени поръчки? Абсолютно задължително е Вие да сте проверили кои други страни. Защото ако има и в други страни особено източноевропейски тогава е много лесно решението. Има ли такива други страни и кои са те?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте.
  РОСИЦА ВЕЛКОВА: В момента прави в Румъния подобен преглед. Избрана е на база на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Банката. Възползвали сме се от този Меморандум. В момента проверка тече в Румъния.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Други желаещи за изказване? Няма.
  Гласуваме Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
  Който е за, моля да гласува.
  Против и въздържали се – няма.
  Законопроектът е приет единодушно.

  Преминаваме към втора точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, № 702-01-35, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 24 ОКТОМВРИ 2017 Г.
  Госпожа Велкова, господин Бойко Атанасов от Комисията за финансов надзор и екип от Комисията са тук.
  РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
  С предлагания нов Закон за пазарите на финансови инструменти в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/65 ЕС относно пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на Регламент ЕС 600/2014 г. относно пазарите на финансови инструменти, чиято цел е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти; по-добра защита на инвеститорите; укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти, както и се въвеждат редица други делегирани директиви и регламенти за допълване на Директива 2014/65ЕС.
  Новата Регулаторна рамка на ниво Европейски съюз обхваща широк кръг от услуги и дейности, предлагани на инвеститорите и има за цел да осигури необходимата степен на хармонизация, защита на инвеститорите, както и условия инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия Европейски съюз по силата на лиценза, получен в съответната държава по произход.
  Промените, които тази Рамка предвижда, са съществени и важни, което обосновава приемането на нов закон.
  Със Законопроекта се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Надгражда сега съществуващия правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа, като се запазват изискванията на действащия към настоящия момент закон по отношение на изискванията за лиценз, капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници. Въвеждат се нови изисквания относно управлението и представителството на инвестиционния посредник, подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Запазва се досега съществуващият режим на одобрение на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Предоставя се възможност инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник, на негова пълна и безусловна отговорност. Регламентират се случаите, свързани с придобиването и увеличаването на квалифицирано участие в инвестиционен посредник. Определят се и изискванията за вътрешна отчетност, вътрешен контрол, управление на рисковете, вътрешен одит, политики за възнагражденията, управлението на конфликти на интереси.
  Защитата на интересите на инвеститорите е водеща в правната регламентация на дейността на инвестиционните посредници и отношенията им с клиенти. Предвидени са изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предостави на клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност. Въвеждат се изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на така наречената „алгоритмична търговия“, при която компютърен алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена и нулева човешка намеса. Въвежда се възможността инвестиционният посредник да организира освен многостранна система за търговия, и организирана система за търговия.
  С цел насърчаване на малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар се предвижда създаването на нов вид многостранна система за търговия в пазара за растеж. Регламентират се отношенията, свързани с ограниченията, управлението и докладването на позициите в стокови деривати. Подобрява се прозрачността и качеството на информацията, която се публикува относно сделките с финансови инструменти. Регламентира се статутът и дейността на доставчиците на услуги за докладване на данни.
  Прецизирани са разпоредбите за прилагане на принудителни административни мерки. Въвеждат се и мерки за прилагането на Регламент ЕС 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховани инвестиционни продукти. Регламент ЕС 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, както и Регламент 2015/2365 относно прозрачността при сделките с финансиране на ценни книжа.
  В съответствие с препоръките от Доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор се предвижда съществените регулаторни и надзорни правомощия да се осъществяват от Комисията за финансов надзор като колективен орган, а на заместник-председателя на Комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, са възложени предимно надзорни правомощия с оперативен и текущ характер. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги, имате думата за изказвания и въпроси.
  Няма.
  Законопроектът е 820 страници, затова ще дадем по-дълъг срок между първо и второ четене, за да може по-подробно да се запознаем с текстовете. Ще поискаме, естествено, и становища.
  Ако няма други въпроси, да гласуваме.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  Против и въздържали се – няма. Законопроектът е приет.
  По трета точка:
  РАЗНИ – Попълване на Подкомисията по отчетност на публичния сектор.
  Тъй като госпожа Кръстина Таскова излезе от нашата Комисия, на нейно място е госпожа Дора Христова.
  Предлагаме тя да бъде и член на Подкомисията.
  Който е за, моля да гласува.
  Против и въздържали се – няма.
  Госпожа Христова става и член на Подкомисията.
  С това приключваме днешното заседание на Комисията по бюджет на финанси.
  (Закрито в 15,00 ч.)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума