Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/05/2018

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси
  П Р О Т О К О Л
  № 33
  На 17 май 2018 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Проект на Решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода 1 януари 2017 – 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23 февруари 2018г.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по бюджет и финанси, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,33 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Менда Стоянова.


  * * *

  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум.
  Откривам днешното заседание.
  Предлагам днешното заседание да премине при следния дневен ред:
  1. Проект на Решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода 1 януари 2017 – 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23 февруари 2018г.
  Гласуваме дневния ред.
  Против и въздържали се няма.
  Дневният ред е приет единодушно.
  Господин Цветан Цветков и господин Тошко Тодоров – председател и заместник-председател на Сметната палата са тук, познавате ги добре.
  Нека те с две думи да кажат нещо по този Проект за решение, който разглеждаме сега.
  Давам Ви думата да кажете какви са причините да поискате това удължаване.
  Аз мога да изчета Доклада, но общо-взето идеята е да има удължаване с един месец – до 31 юли 2018 г., съответно с един месец и срокът за доклада – до 31 август 2018 г.
  Заповядайте.
  ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители! В допълнение на писмото на министъра на финансите, ще си позволя да опиша процедурите, които следват, след като екипът приключи работа в Министерството на финансите и извърши одитните процедури, които са предвидени в програмата.
  В рамките на две-три седмици в зависимост от обема на доклада и събраните доказателства, се провеждат процедури по контрол на качеството, които се осъществяват от началник-отдел и директор. След тези процедури се съставя проект на одитен доклад и този проект се връчва на министъра на финансите. Той има възможност в рамките на две седмици да даде становище по тях, но има допълнително възможност и още една седмица, тоест…
  ТОШКО ТОДОРОВ: Да иска удължаване.
  ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ: Обичайно са три седмици. Всеки се възползва от тази допълнителна възможност от седем дни, така че три седмици допълнително да се представи становище от министъра на финансите. След това ние разглеждаме становището и пристъпваме към изготвяне на окончателен одитен доклад, който се приема от Сметната палата.
  Виждате, че има доста процедури, които да се свършат и след приключване на работата на екипа в Министерството на финансите. Мисля, че срокът, който се предлага, е напълно разумен. Разбира се, ако приключим по-рано, ще депозираме Одитния доклад по-рано в Народното събрание. Това е, което бих желал да кажа в допълнение на писмото на министъра на финансите.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Цветков.
  Колеги, някой нещо да пита, да каже?
  Заповядайте, господин Търновалийски.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: За протокола ще кажа нашето мнение.
  Ние по тази тема сме задавали въпрос на министъра на финансите. Там бяхме убедени, че критериите са ясни и прозрачни. Смятам, че времето беше достатъчно, но явно не е добре уплътнено или не знам по какви причини…
  Първоначално нашето предложение беше за по-кратък срок, удължихме го тук, в Комисията, доколкото си спомням. Няма как да подкрепим това Ваше предложение. Смятаме, че този доклад ще се отложи доста във времето, а е важно и трябва да се знае.
  Ние си стоим на позицията и държим срокът да бъде спазен.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Заповядайте, господин Александър Иванов.
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Само искам да поправя колегата Търновалийски – Проектът за решение не беше прегласуван в Комисията, а това, което гласувахме в залата, то остана като срок към Сметната палата да излязат с този доклад.
  Аз нямам опасения и се надявам с това удължаване на срока да спазят процедурата и да ни представят Доклада във вече новопредложения и гласуван срок. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Подлагам на гласуване Проекта за решение.

  „Проект!

  РЕШЕНИЕ
  за определяне на нов срок за извършване на одит на съответствие на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода 1 януари 2017 – 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23 февруари 2018г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата и Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит на съответствие на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода 1 януари 2017 – 31 януари 2018 г.
  РЕШИ:

  1. Определя 31 юли 2018 г. за нов срок за извършване на одита.
  2. Новият срок за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата по точка първа, е 31 август 2018 г.“
  Гласуваме Проекта на решение.
  За – 15, против няма, въздържали се 3.
  Проектът за решение е приет.
  Изчерпахме дневния ред.
  Закривам заседанието.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Менда Стоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума