Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/02/2019

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси  П Р О Т О К О Л
  № 55


  На 7 февруари 2019 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси.

  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на комисията госпожа Менда Стоянова.

  * * *

  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Имаме необходимия кворум и предлагам да започнем своята работа.
  Съгласно предварително обявения

  ДНЕВЕН РЕД

  Точка първа е: 1. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката и ЦЕРН, но тъй като няма заместник-министър на образованието и науката, няма да разглеждаме Законопроекта, защото сме приели съответни правила – да не разглеждаме законопроекти без присъствието най-малко на ниво заместник-министър.
  Благодаря на колегите за присъствието. Не подценявам Вашите знания и експертиза по темата, но имаме правила.
  Следващите точки са:
  2. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2 ноември 2017 г., подписано на 21 декември 2018 г., № 902-00-4/1 февруари 2019 г.
  3. Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2019 г., № 902-00-3/24 януари 2019 г.
  В дневния ред бяхме предвидили гледането на измененията на Закона за водите. Поискахме становище от Министерството на финансите, тъй като водеща е Комисията по земеделието, но те не бяха изискали такова становище, защото са си самодостатъчни. Не можаха да изготвят становището в краткия срок, в който го поискахме. Затова няма да гледаме днес този законопроект.
  Останахме само с двете точки от дневния ред, които номерираме съответно като първа и втора точка.
  Който е съгласен с този дневен ред, моля да гласува.
  Гласували: за – 18, против и въздържали се – няма.
  Дневният ред е приет. (Обявява присъстващите гости.)
  Давам думата на заместник-министър Маринела Петрова по

  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Представеният Законопроект удължава действието на вече одобрения и ратифициран от Народното събрание Законопроект. Настоящото Изменение е подписано на 21 декември 2018 г. при условията на последваща ратификация. Предвиждаме удължаване срока на Споразумението с два месеца – от 31 декември 2018 г. до 28 февруари 2019 г.
  Дейностите в Споразумението са обособени в три компонента. Съобразени са с препоръките на Европейската комисия за повишаване качеството и ефективността на работата в сферата на обществените поръчки.
  Първият компонент е функционален преглед на Агенцията за обществени поръчки. Вторият компонент е анализиране на данните за обществените поръчки и договорите. Третият компонент е цялостна оценка на системата за обществени поръчки в България.
  Резултатите от трите компонента следва да бъдат оформени като доклади с констатациите и препоръките на екипа на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Предложението за удължаване на срока е от Банката с писмо от 27 ноември 2018 г. с аргумента, че има забавяне при събирането на информация за обществените поръчки и са необходими допълнителни усилия за проучвания и интервюта с различни заинтересовани страни, което се е отразило най-вече на подготовката на последния доклад.
  Целта на удължаването на срока е да гарантираме ефективно изпълнение на дейностите по третия компонент и постигане на заложения резултат, като осигурим достатъчно време за преглед на доклада и преработване при бележки от колегите от АОП.
  С Изменението не се правят други промени. Резултатите, които очакваме, са свързани с получаване на актуална оценка на системата на обществените поръчки в България и установяване на ефективността на мерките от Националната стратегия за развитие на сектора „Обществени поръчки“ в периода 2014 – 2020 г., изпълнение на ангажимента по предварително условие 4 към Споразумението, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., и адресиране на специфичните за страната препоръки относно обществените поръчки, отправени в рамките на европейския семестър и в Доклада на ЕК за напредъка на България по механизма за сътрудничество и оценка от 27 януари 2017 г.
  На основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Р България предлагаме Народното събрание да приеме предложения Законопроект.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Имате думата за изказвания.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Срокът на Споразумението е изтекъл на 31 декември. Ние сме дебатирали, че Споразумението е важно. Договорът е за 750 хил. евро. Има три етапа, които съобщихте. Писмото на Банката за удължаване на срока не сме го видели. Явно има непредоставена информация от администрацията.
  МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: По-скоро поява на допълнителна нужда от събиране и обработка на информацията, която е в доста разпръснат вид. Има голям обем недообработена информация. От Световната банка искат повече време, за да я обработят.
  Друга причина е нуждата от допълнителни интервюта с партньори, участници в обществените поръчки.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Срокът е поставен с възможност да бъде удължаван. Същият текст е останал. Защо това не е било направено до 31 декември, след като е било ясно? Притеснението ми е, че може би по този проект не се работи. Моля от Агенцията да кажат кои етапи са приключени, разплатени ли са и докъде се е стигнало.
  ГАЛЯ МАНАСИЕВА (АОП): Един от мотивите е за цялостна оценка на системата за обществените поръчки, която включва множество органи. Има три доклада. Третият е обобщаващ. Включва цялостна оценка на системата: препоръките към националния орган и към останалите органи с правомощия в тази област – Сметната палата, АДФИ, КЗК, анализ на базата данни от регистъра. Това изисква повече време от предвиденото. Работата по проекта от подписването на Споразумението не е спирала.
  Първият доклад е приет на 15 октомври 2018 г.
  Забавянето възникна по третия доклад. Писмото на Банката беше малко преди изтичането на срока на Споразумението. То е ратифицирано със закон, следователно по същата процедура минава и Изменението. Първо трябваше да се даде мандат да се преговаря, втори път – да се одобри подписаното от Министерския съвет. Това изискваше време.
  Вторият доклад беше предаден на 5 ноември. Имаме срокове, в които ние преглеждаме доклада и го връщаме с бележки. Банката отразява нашите бележки и в някои случаи се налага отново да върнем с бележки, преди да го приемем. Имаме срокове от по 10 работни дни, в които си разменяме бележки.
  Третият доклад съдържа данни за пет години и изискваше повече време. Те поискаха забавянето, ние се съгласихме с оглед и ние да имаме достатъчно време за бележки и да го върнем за доработка и поправка на някои данни.
  ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА (АОП): Третият доклад беше получен първоначално на английски на 29 ноември 2018 г. и на български – на 5 декември. Разполагаме с 25 работни дни за преглед и искане на евентуални корекции, а след това Банката го преработва в рамките на 10 работни дни. Изпратихме нашите бележки и през януари получихме преработената версия на последния доклад – на 22 януари на английски, а на 29 януари на български.
  Изменението е подписано на 21 декември 2018 г. при условията на последваща ратификация и е предвидено временно прилагане до влизането в сила.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Освен промяната на срока няма други промени в Споразумението. Срокът се удължава по искане на Световната банка.
  ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА (АОП): Последният доклад ще бъде популяризиран след приемането му, но все още не сме го приели. Върнали са ни преработен вариант, който ще прегледаме.
  РЕПЛИКА: Има ли предвидени неустойки?
  ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА (АОП): Не.
  МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Първоначалната сума, предложена от Световната банка – над 1 милион, беше доста по-висока от договорената. Ограничили сме разходите.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА (шеговито): Имате възможност за сезиране на прокуратурата за липса неустойки за забавата от Световната банка. (Смях.)
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Фондът и Световната банка напоследък са се поразпуснали. (Смях.) Ще гласувам против, защото експерти на световно ниво не могат да разделят сламата на две магарета. Едва на 5 декември ли разбраха, че нямат информация?! Приканвам Ви към малко достойнство! Парите преведохте ли? Направено ли е последното плащане?
  ГАЛЯ МАНАСИЕВА: Не.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Предварителното плащане в какъв процент е? Те обикновено първия път вземат 99% и 1 % – като свършат работата.
  ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА: Случаят не е такъв. Плащанията по Споразумението са три и са обвързани с трите резултата. Извършено е само плащането за приетия първи резултат.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Ние сме против докато не се научат да работят
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Други въпроси? Няма.
  Гласуваме. Който е „за“ Законопроекта за ратифициране на изменението, моля да гласува. „За“ – 10, против 6, въздържали се няма. Приема се.
  Преминаваме към

  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

  Всяка година, с изключение на миналата, приемаме такава програма. Тази година няма нови теми. Ще продължим да наблюдаваме онези теми, които сме наблюдавали по-рано.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са приоритет за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки от тях.
  Основните моменти са свързани с предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка 2012-2017 г., предложение за регламент на Европейския парламент за създаване на Програмата „Invest EU“ като продължение на Програмата FC, предложение на ЕП и на Съвета за създаване на Програма за подкрепа на реформите (трите предложения са с бюджетен ефект); предложение на ЕП и на Съвета за създаване на европейска функция за стабилизиране на инвестициите; предложение за регламент относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта; предложение за бенч-марковете за ниски въглеродни емисии; предложение за директива за въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки.
  Това са нашите приоритети. Първите четири са свързани с преговорите по многогодишната бюджетна рамка на ЕС, дебата за задълбочаването на икономическия и паричен съюз, предложения относно специални инструменти за подкрепа на конвергиращи икономики, подкрепа за реформи в изпълнение на препоръките от европейския семестър.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Имахме идеята да включим и предложението за Директива на съвета относно обща консолидирана основа. Предлагам и това да бъде включено в нашата програма за наблюдение.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Вчера гледахме това в Икономическата комисия.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Предполагам, че там са избрали други теми.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: В раздела за банковия съюз и еврото пише, че все още нямаме отговор и не сме сигурни какъв ще ни бъде финансовият ангажимент. Ние имаме 25 млрд. евро валутни резерви в Централната банка. Ще имаме и други разходи. Вчера гледахме това. Има го в текста Те ще си го прегледат . Поеха задължението да ни изпратите информация – какви финансови ангажименти би приела България при приемането в Банковия съюз, Еврозоната.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Тази програма е само по общоевропейските досиета. Онова да не би да е било нещо по-различно?
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Онова е за Стратегията на България по Програмата на ЕС.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Днес приемаме програма кои точки ще наблюдава Бюджетната комисия. Тъй като няма предложения за нови директиви и регламенти, които да обсъждаме, ние ще наблюдаваме текущото изпълнение на тези, които сме наблюдавали миналата и пó миналата година. Ако излезе нещо ново, ще го прибавим.
  Предложенията бяха за наблюдение и контрол по предложение за Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка на периода 2021-2027 г., предложение за Регламент на ЕП и на Съвета за създаване на Програма за подкрепа на реформите, предложение на ЕП и на Съвета за създаване на европейска функция за стабилизиране на инвестициите, предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112 с ДДС-Директивата, и предложение на Съвета относно общата консолидирана данъчна основа по ЗКПО. Това са петте точки, които ще наблюдава Бюджетната комисия. Не се гласува в пленарната зала. Всяка комисия си гласува програма в своята компетенция.
  Предлагам да гласуваме Годишната програма, която Ви изчетох преди малко. „За“ 16, против и въздържали се няма. Приема се. Благодаря.
  Приключваме. Закривам заседанието.


  (Закрито в 15,00 часа)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Менда Стоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума