Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/06/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване общ законопроект на приетите на 29 май 2019 г. на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22, внесен от Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и Димитър Николов Лазаров на 12.04.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: общ законопроект на приетите на 29 май 2019 г. на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22, внесен от Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и Димитър Николов Лазаров на 12.04.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.  Общ Проект!
  Второ гласуване!

  ЗАКОН

  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ
  (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 17 от 2009 г. и бр. 38 и 98 от 2012 г. и бр. 7 от 2018 г.)

  § 1. В чл. 1, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за вредите, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове“.

  § 2. Създава се нов чл. 2в:
  „Ред за отговорност на държавата за вреди от нарушаване на правото на ЕС
  Чл. 2в. (1) Исковете срещу държавата за обезщетения за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд. В останалите случаи исковете се разглеждат по реда, установен в Гражданския процесуален кодекс.
  (2) В случаите по ал. 1 дължимите такси и разноски се определят по реда на чл. 9а и чл. 10.“

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова и Хамид Хамид:
  § 2. Член 2в се изменя така:
  „Ред за отговорност на държавата за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз“:
  Чл. 2в (1) Съдилищата разглеждат искове срещу държавата за обезщетения за вреди от нарушаване правото на Европейския съюз, причинени от нейни органи или длъжностни лица.
  (2) Исковете се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на Народното събрание, на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или на Върховния административен съд. В останалите случаи исковете се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Иск може да се предяви и срещу няколко ответници. В този случай искът се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако страна по делото е Народното събрание, административен съд или Върховния административен съд или юридическо лице, когато вредите са причинени при или по повод административна дейност.
  (4) Дължимите такси и разноски се определят по реда на чл. 9а и чл. 10.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Крум Зарков:
  Да се създаде нов § 3:
  § 3. Създават се чл. 2г и 2д:
  „Отговорност за дейност на разследващите органи и органите на съдебната власт за нарушения на Конвенцията
  Чл. 2г. (1) Освен в случаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 2б, държавата отговаря и за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушения на други права, защитени от Конвенцията, извършени от разследващите органи или органите на съдебната власт.
  (2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  Отговорност за дейност на администрацията за нарушения на Конвенцията
  Чл. 2д. (1) Освен в случаите по чл. 1, държавата и общините отговарят и за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушения на права, защитени от Конвенцията, извършени от техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.
  (2) Исковете по ал. 1 се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като местната подсъдност се определя по чл. 7, ал. 1.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Крум Зарков:
  Да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 3 след думите „ал. 1“ се добавя „и чл. 2г, ал. 1“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Крум Зарков:
  Да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1“ се заменят с „чл. 1, ал. 1, чл. 2, ал. 1, чл. 2г, ал. 1 и 2д, ал. 1“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Ако искът е предявен пред съд, който е и ответник по иска, съдът изпраща делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Крум Зарков:
  Да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 8 думите „чл. 2а и чл. 2б, ал. 1“ се заменят с „чл. 2а, чл. 2б, ал. 1, чл. 2г, ал. 1 и 2д, ал. 1“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.  Предложение на нар. пр. Анна Александрова и Хамид Хамид:
  Създава се нов §…:
  § …. В чл. 8, ал. 1 след думите „чл. 2б, ал. 1“ се добавя „и чл. 2в“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Крум Зарков:
  Да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 1, ал. 1“ се добавя „и чл. 2д, ал. 1“.
  2. В ал. 2 думите „чл. 2а и чл. 2б, ал. 1“ се заменят с „чл. 2а, чл. 2б, ал. 1 и чл. 2г, ал. 1“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова и Хамид Хамид:
  В преходните разпоредби на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се създава се нов §….:
  § …. (1) Първоинстанционните и въззивните дела, образувани по искови молби или жалби, постъпили до влизането в сила на този закон, се разглеждат и довършват пред съда, пред който са образувани.
  (2) Касационните дела, образувани по касационни жалби, постъпили до влизането в сила на този закон, се разглеждат и довършват пред съответната касационна инстанция.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 3. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1:
  а) се създава нова т. 4:
  „4. производството за обезщетения за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд.“;
  б) Досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9.

  2. В чл. 128, ал. 1, т. 6 накрая се добавя „и за обезщетения за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд.“
  3. В чл. 203:
  а) в ал. 1 думите „или очевидно нарушаващи правото на Европейския съюз“ се заличават;
  б) в ал. 2 накрая думите „както и стандартите на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушаване правото на Европейския съюз“ се заличават.
  в) се създават ал. 3 и 4:
  „(3) По реда на тази глава се разглеждат исковете срещу държавата за обезщетения за вреди, причинени от нарушения на правото на Европейския съюз, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд.
  (4) В случаите по ал. 3 за имуществената отговорност на държавата и за допустимостта на иска се прилагат стандартите на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушаване правото на Европейския съюз.“
  4. В чл. 204 се създава ал. 5:
  „(5) За съдържанието на исковата молба, доказателствата и доказателствения процес се прилагат правилата на Гражданския процесуален кодекс.“
  5. В чл. 205:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) се създава ал. 2:
  „(2) Когато посоченият в исковата молба ответник не отговаря на изискванията на ал. 1, съдът служебно указва на ищеца срещу кого следва да насочи иска, като му предоставя възможност в 7-дневен срок от съобщението да отстрани нередовността или да заяви дали поддържа иска срещу първоначално посочения ответник. Ако в този срок ищецът не изпълни дадените указания, исковата молба заедно с приложенията се връща. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба.“
  6. В чл. 213б ал. 3 се изменя така:
  Вариант 1:
  „(3) В случаите на ал. 2 и 3 държавна такса не се дължи.“

  Вариант 2:
  „(3) Лицата по ал. 2 могат да присъждат разноски с разпореждането или определението, ако са поискани и ако са представени доказателства за заплащането им.“
  7. В чл. 227а, ал. 4 след думите „социално осигуряване“ се добавя „и подпомагане“.
  8. В чл. 235а в изречение първо накрая се добавя „държавни и общински органи“, а в изречение второ накрая се добавя „и подпомагане“.


  Предложение на нар. пр. Анна Александрова и Хамид Хамид:
  В § 3. се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, буква „а“ след думата „бездействия“ се добавя „на Народното събрание“.

  2. Създава се нова т. 2:
  „2. В чл. 2, ал. 2, т. 1 след думите „на Народното събрание“ се добавя „с изключение на извъндоговорната отговорност на държавата за вреди от нарушаване правото на Европейския съюз“.“

  3. В т. 2 относно чл. 128, ал. 1, т. 6 след думите „причинени от актове, действия или бездействия“ се добавя „на Народното събрание“.

  4. В т. 3 относно чл. 203, ал. 3 след думата „бездействия“ се добавя „на Народното събрание“ и се създава изречение второ: „Исковете могат бъдат предявени срещу един или няколко ответници.“

  5. В т. 8 относно чл. 235а изречение първо след думата „граждани“ се добавя „държавни и общински органи“.

  6. Създава се т. 9:
  „т. 9 В чл. 236 след думите „с изключение на чл. 227а“, се добавя „ал. 1, 3, 4 и 5“.

  7. Създава се т. 10:
  „т. 10 В допълнителните разпоредби на АПК се създава нов параграф:
  § ... „Дела по пенсионно, здравно, социално осигуряване и подпомагане“ по смисъла на този кодекс са: делата, които се разглеждат по Кодекса за социално осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за семейните помощи за деца; дела, по които се разглежда оспорване на административни актове по чл. 13 и чл. 14б от Закон за социалното подпомагане, и по чл. 40а и чл. 40в от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; дела, по които се разглежда оспорване на административни актове по чл. 25 и чл. 27 от Закон за хората с увреждания; дела, по които се разглежда оспорване на административни актове по чл. 27 от Закон за закрила на детето; дела, по които се разглежда оспорване на административни актове по чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  § 4. В Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ. бр. 101 от 2015г., изм. и доп. бр. 43 и 74 от 2016г., бр. 58 и 85 от 2017г., бр. 2 от 2018г. и бр. 29 от 2019 г.) в чл. 27 ал. 7 се отменя.

  Предложение на нар. пр. Крум Зарков:
  Да се създаде нов § ….:
  § …. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101 от 2017 г. и бр. 20 и 38 от 2018 г.) в чл. 63 се създава ал. 3:
  „(3) В случаите по ал. 1, районният, съответно административният съд може да присъжда разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата e имал такъв, а ако другата страна е имала такъв – минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Анна Александрова и Хамид Хамид:
  Създава се нов § 5.
  § 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 12 и 35 от 2019 г.) в чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 се отменя.
  2. В ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „или за неправилно определяне или изменение и спиране“ се заменят със „за отпускане или изменение“;
  3. В ал. 1, т. 2, буква „б“ се отменя;
  4. В ал. 1, т. 2, б. „е“ се заменя така:
  „б. „е“ за отказ за отпускане или за изплащане, изменение, спиране и прекратяване на парични обезщетения по глава четвърта или помощи, както и спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях и разпорежданията по чл. 114, ал. 3, 4 и 5, ако размерът на сумата е до 1 000 лева“;“
  5. В ал. 3 в изречение второ думите „или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума