Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/06/2019

  Доклад на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 953-03-49/18.06.2019 г.

  Относно: Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 13.06.2019 г. Комисията по правни въпроси разгледа Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г.

  На заседанието присъстваха: от Висшия съдебен съвет - г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет и от Министерството на правосъдието - г-н Данаил Кирилов –министър.

  Докладът за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. бе представен от г-н Магдалинчев, който отбеляза, че в същия се отчита постигнатото през първата година от мандата на настоящия състав на Висшия съдебен съвет. Като осигурява приемственост на добрите практики от предходния седми състав, реализирайки правомощията си, настоящият състав насочва усилията си към утвърждаване на независима, безпристрастна, ефективна и прозрачна съдебна система, подчинена на обществения интерес.
  Той посочи, че докладът отразява разделно дейността на Съдийската и Прокурорската колегии към Висшия съдебен съвет, както и на постоянно действащите комисии към тях, съгласно правомощията на съответната колегия.
  Докладът съдържа пет отделни структурно обособени части, като в първата част последователно са изложени информация и данни относно управлението и администрирането на съдебната власт, което включва управление на човешките ресурси в съдебната система, кадровата и конкурсната дейност на Комисията по атестирането и конкурсите, управлението на финансовите и материалните ресурси, в това число управление на бюджета на съдебната власт, управление на съдебните сгради, електронно правосъдие и професионална квалификация.
  През 2018 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия е провела 26 заседания, в които са обсъдени и приети решения в няколко насоки: иницииране на законодателни промени в частта относно правилата за местна и родова подсъдност по определена категория дела, мониторинг и анализ на натовареността на съдилищата с предложения за изменения и допълнение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, в номенклатурата на статистическите кодове и други вътрешно – организационни мерки.
  В доклада са отчетени и 8 редовни заседания на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ към Прокурорската колегия. Като най – значима и мащабна дейност на комисията и на Прокурорската колегия се отбелязва реорганизацията и оптимизирането на районните прокуратури чрез създаване на унифициран модел. Съгласно създадения модел за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури, считано от 01.01.2019 г. са закрити 11 районни прокуратури.
  По отношение на дейността на „Комисията по атестирането и конкурсите“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в доклада се посочва, че за отчетния период е извършено оптимизиране на щатната численост на съдилищата като 8 длъжности са съкратени от 1 орган на съдебната власт и са разкрити в друг, 1 длъжност е трансформирана в рамките на 1 орган на съдебната власт и са разкрити 12 нови длъжности. През 2018 г. с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия са открити общо 353 процедури за атестиране, като Съдийската колегия е провела и приключила общо 176 процедури. В докладът се отбелязват и инициираните промени в Закона за съдебната власт в областта на атестирането и ускоряването на конкурсните процедури, както и инициирането на законодателни промени целящи редуцирането на броя на откриващите се процедури за извънредно атестиране. През отчетния период Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е провела 41 работни заседания. По предложение на комисията, Прокурорската колегия е обявила 10 конкурса в органите на съдебната власт за заемане на общо 101 свободни длъжности. С цел преразпределение и оптимизиране на щатната численост са съкратени общо 44 длъжности и са разкрити 44 нови длъжности в различни органи на съдебната власт. През 2018 г. с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия са открити общо 261 процедури за атестиране, като Прокурорската колегия е провела и приключила общо 161 процедури.
  В докладът се съдържа подробна информация и данни от работата на Комисиите „Съдебна администрация“ към Съдийската и Прокурорската колегии. Двете комисии провеждат съвместни заседания във връзка с решения за оптимизиране щатната численост на съдебната администрация като част от политиката на Висшия съдебен съвет по управлението на човешките ресурси.
  Във връзка с управлението на бюджета и съдебните сгради, г-н Магдалинчев добави, че в доклада се съдържа конкретна информация за дейността на Комисия „Бюджет и финанси“, като бюджетът на съдебната власт през финансовата 2018 г. по приходите е в размер на 114.9 млн.лева, а по разходите – в размер на 607.4 млн. лева.
  През 2018 г. Висшият съдебен съвет продължава усилията по въвеждане на електронно правосъдие. Информацията от системата за управление на съдебните дела е централизирана в Единния портал за електронно правосъдие, като продължава работата по проекти свързани с електронните услуги и електронното правосъдие по Оперативна програма „Добро управление“. През отчетния период е подписано и споразумение с Национална агенция за приходите относно осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до електронните услуги на Националната агенция за приходите.
  Във втората част на доклада са отразени дейностите свързани с повишаване на ефективността на етичната регулация и дисциплинарния процес. През 2018 г. Комисията по професионална етика към Съдийската колегия и председателя на комисията са разгледали общо 570 преписки по жалби и сигнали на граждани. Общият брой на разгледаните преписки по жалби сигнали на граждани от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия е 98 броя.
  В рамките на дисциплинарната дейност на Комисията за дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС към Съдийската колегия се отчита значително намаляване на образуваните дисциплинарни производства срещу съдии. През 2017 г. общият брой на постъпилите предложения за образуване на дисциплинарни производства е 42, а през 2018г. е 12 броя, като от тях са образувани общо 10 дисциплинарни дела. Приключени са 7 дисциплинарни производства от предходни години. През отчетния период Прокурорската колегия, по предложение на Комисията за дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет е образувала 25 дисциплинарни производства, което показва увеличение на същите спрямо предходната 2017 г. Приключилите дисциплинарни производства са 11, включително от предходни години.
  Третата част на доклада съдържа информация и данни за правни и институционални въпроси и информация за нормативната дейност на Висшия съдебен съвет. Отчита се тенденция за увеличаване дейността на Комисията по правни и институционални въпроси, свързана с изработване и приемане на нормативни актове, с оглед предвидената в Закона за съдебна власт законова делегация. Комисията е разгледала и предоставила становища по изготвени споразумения, вътрешни правила и други правила, както и 6 становища по конституционни дела.
  Последните две части на доклада съдържат данни за международната дейност и информация за напредъка по изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014–2020 г.
  Г-н Магдалинчев посочи, че в рамките на международната дейност през визирания период, в доклада са отчетени мерките по Механизма за сътрудничество и оценка, проектите на Висшия съвет свързани с многостранното международно сътрудничество, данни за международното и междуинституционално сътрудничество. По отношение на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014–2020 г., в доклада се отбелязва, че през отчетния период всички комуникационни дейности са финансирани изцяло от бюджета на Висшия съдебен съвет. Акцент в тази част на доклада са действията във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни в дейността на съдилищата и във връзка с публикуването на съдебни актове, както и дейностите по целите, заложени в Плана за действие на Висшия съдебен съвет. С доклада за трети път се отчита напредъка по Комуникационната стратегия на Висшия съдебен съвет. Отбелязва се развитие и кадрово обезпечаване на съдилищата със служители „връзки с обществеността“, устойчивост в провеждането на образователната и информационна кампания „Ден на отворените врати“ в органите на съдебната власт, в професионалната подготовка на членовете на Висшия съдебен съвет, магистрати и служители в областта на публичната администрация, подобрено взаимодействие с медиите, неправителствените и съсловните организации.
  В обсъждането на доклада взе участие народният представител Филип Попов, който изрази положителна оценка за работата на Висшия съдебен съвет и посочи, че от парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепят внесения доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2018 г.

  След проведените разисквания, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за“, 0 ласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ подкрепи Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 31.05.2019 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция:


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!


  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.

  Народното събрание на основание на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

  РЕШИ:

  Приема Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума