Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/07/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-55/15.07.2019 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерски съвет нa 28.06.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерски съвет нa 28.06.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Комисията за енергийно и водно регулиране: г-жа Евгения Харитонова – член и г-жа Радостина Методиева – главен юрисконсулт.
  Г-жа Харитонова представи законопроекта, като посочи, че на 30 януари 2019 г. в изпълнение на решение на Министерския съвет е подписано споразумение между Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие, което цели предоставянето на услуги по техническо сътрудничество и подпомагане изпълнението на проекти.
  Тя посочи, че със споразумението се предвижда разработването на нормативни актове, регулиращи мониторинга на пазара, и изготвянето на вътрешни правила за работа на Комисията за енергийно и водно регулиране. Предмет на споразумението е изработването на проект на правила за водене на единна регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори и създаването на методика за оценка на приходите и разходите от тяхната дейност.
  С изпълнение на дейностите по споразумението ще се повиши компетентността на Комисията за енергийно и водно регулиране и ще се прецизират правомощията на експертите в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.
  В обсъждането взе участие народният представител Пенчо Милков, който изрази становище, че предоставяните услуги по техническо сътрудничество и подпомагане на проекти могат да бъдат извършвани от български органи и специалисти, а не от чужди институции.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, № 902-02-18, внесен от Министерски съвет нa 28.06.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума