Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/09/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-64/20.09.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-65, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители нa 05.09.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 18 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-65, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители нa 05.09.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-н Данаил Кирилов – министър; oт Министерство на вътрешните работи –г-жа Юлия Мирчева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и г-жа Ваня Георгиева – началник отдел „Методическо ръководство на дейността по разследване“ – главна дирекция „Национална полиция“; oт Прокуратура на Република България – г-н Сотир Цацаров – главен прокурор и г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор;
  от Върховен касационен съд – г-жа Галина Тонева – председател на отделение и г-жа Милена Панева – съдия.
  Законопроектът беше представен от г-жа Александрова, която посочи, че с него се цели да се запази институтът на съкратеното съдебно следствие, за да се съхрани съществуващата до този момент бързина в процеса, но при жестоки посегателства срещу личността да се даде възможност на съда да има право на преценка при определяне на наказанието.
  Предлага се съдът при определяне на наказанието за умишлено убийство, тежка телесна повреда, блудство или изнасилване да прецени дали е допустимо да има редукция на наказанието, и ако е допустимо, тя да не бъде повече от 1/5 от размера му.
  Въвежда се и аналогично правно решение относно двете най-тежки наказания в българската правна система – доживотен затвор без замяна и доживотен затвор, като се предвижда съдът да има възможност на преценка при определяне на размера наказанията.
  Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, като се предвижда наказанието за длъжностно присвояване да се налага и когато деянието е извършено от чуждо длъжностно лице.
  Предлага се в заключителните разпоредби на законопроекта чрез допълнение на чл. 411а от Наказателно-процесуалния кодекс, на специализирания наказателен съд с оглед неговата компетентност да бъдат подсъдни и делата от компетентност на Европейската прокуратура, с цел осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

  В обсъждането взеха участие народните представители Йордан Цонев, Крум Зарков, Хамид Хамид, Христиан Митев, Филип Попов, Смиляна Кръстева, Симеон Найденов, Явор Нотев, Красимир Ципов и Анна Александрова.
  Г-н Митев и г-н Хамид изразиха подкрепата си към законопроекта.
  Министърът на правосъдието отбеляза, че не следва да се отнема възможността подсъдимият да прави самопризнания и да облекчава наказателния процес.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 954-01-65, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители нa 05.09.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума