Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/09/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-65/20.09.2019 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 02.09.2019 г., законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители нa 03.09.2019 г. и законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители нa 05.09.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 18 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 02.09.2019 г., законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители нa 03.09.2019 г. и законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители нa 05.09.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-н Данаил Кирилов – министър; oт Министерство на вътрешните работи –г-жа Юлия Мирчева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и г-жа Ваня Георгиева – началник отдел в Главна дирекция „Национална полиция“; oт Прокуратура на Република България – г-н Сотир Цацаров – главен прокурор и г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор и от Върховен касационен съд – г-жа Галина Тонева – председател на отделение и г-жа Милена Панева – съдия.

  Г-н Филип Попов представи мотивите на законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60. Той посочи, че със законопроекта се предлага съкратеното съдебно следствие, което води до намаляване на наказанието, да не се прилага при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда. Предлага се да запази възможността за провеждане на съкратен процес, когато подсъдимият и неговият адвокат, гражданският ищец или частният обвинител и техните повереници дадат съгласие да не се провежда разпит на всички или на някои свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното производство.

  От името на вносителите законопроектът за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, беше представен от г-н Искрен Веселинов, който посочи, че поради нарастване на броя на тежките престъпления в страната и използването от страна на извършителите на законовата възможност за съкратено съдебно следствие и произнасянето на по-лека присъда се налага въвеждане на нова разпоредба в Наказателно-процесуалния кодекс - чл. 369а. Предлага се съкратеното съдебно следствие, което води до намаляване на наказанието, да не се прилага при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда.

  Народният представител Симеон Найденов представи мотивите на законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63. Той отбеляза, че със законопроекта се цели да се ограничи обхвата на престъпленията, за които се прилага съкратеното съдебно следствие. Предлага се чрез отпадането на най-тежките състави от това производство да се постигне справедливост и балансираност при неговото прилагането.
  В хода на дискусията представителите на съдебната власт изразиха подкрепата си относно трите предложени законопроекта.
  Министърът на правосъдието отбеляза, че не следва да се отнема възможността подсъдимият да прави самопризнания и да облекчава наказателния процес.

  В обсъждането взеха участие народните представители Йордан Цонев, Крум Зарков, Хамид Хамид, Христиан Митев, Филип Попов, Смиляна Кръстева, Симеон Найденов, Явор Нотев, Красимир Ципов и Анна Александрова.
  Народните представители изразиха подкрепата си към законопроектите и подчертаха, че подкрепят принципно идеята за ограничаване на института на съкратеното съдебно следствие.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-60, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 02.09.2019 г.;
  - със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-61, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители нa 03.09.2019 г. и
  - със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 954-01-63, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители нa 05.09.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума