Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/10/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 902-01-49, внесен от Министерски съвет нa 20.09.2019 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 902-01-49, внесен от Министерски съвет на 20.09.2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
  (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29 и 64 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов и Емил Димитров:
  Създава се нов § 1а:
  § 1а. В т. 9 на алинея 1 на чл. 18 след думите „административен ръководител на орган на съдебната власт" се добавят думите „избиран от съответната колегия, на която е член";
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова и група народни представители:
  Създава се нов § 1:
  § 1. Член 28, ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 28 (1). При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България изборният член на Висшия съдебен съвет, подал молба до съответната колегия в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се възстановява на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора, на равна по степен или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебна власт. Времето, през което е бил член на Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Хамид Хамид:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 29, ал. 2 след думите „чл. 224“ се поставя запетая и се добавя „чл. 225“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 29н, ал. 6 след думата „жалбата“ се добавя „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 30, ал. 5, т. 2 след думата „атестации“ се добавя „и приемат комплексна оценка от атестирането“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3:
  а) в изречение второ думата „правомощията“ и запетаята пред нея се заличават;
  б) изречение трето се изменя така: „Всяка комисия избира измежду членовете си председател, който е изборен член от съответната колегия на Висшия съдебен съвет.“
  2. В ал. 8 изречение първо се изменя така: „Мандатът на членовете на комисиите по атестирането и конкурсите, избрани от действащи към момента на избора съдии, прокурори и следователи, е едногодишен.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Участващите в състава на комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет действащи към момента на избора съдии, прокурори и следователи извършват цялостна проверка на комплексните оценки на атестациите по чл. 196, предложени от съответните помощни атестационни комисии в органите на съдебната власт.
  (3) Комисиите по атестирането и конкурсите предлагат на съответната колегия проект на решение за провеждане на атестиране по чл. 196 и приемане на комплексна оценка на съдия, прокурор и следовател.“
  3. Досегашните ал. 2-8 стават съответно ал. 4-10.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „с изключение на тези от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба“ се заличават.
  2. Създават се ал. 2-4:
  „(2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба не подлежат на атестиране по раздел IV на глава девета.
  (3) Съдиите, прокурорите и следователите, както и заместниците на административните ръководители от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба не подлежат на атестиране по чл. 196, ал. 1, т. 1-3.
  (4) Съдиите, прокурорите и следователите, административните ръководители и заместниците на административни ръководители, навършили 60-годишна възраст, не подлежат на атестиране по чл. 196, ал. 1, т. 3.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Създава се нов чл. 39а:
  „Чл. 39а. (1) При провеждане на атестирането на съдии участват помощни атестационни комисии в съдилищата.
  (2) Помощните атестационни комисии подпомагат Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
  (3) Помощните атестационни комисии се избират в съответните съдилища на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране и се състоят от трима редовни и един резервен член.
  (4) Членовете на помощните атестационни комисии трябва да са придобили несменяемост, да са получили положителна комплексна оценка от последното си атестиране „много добра“ и да не им е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение.
  (5) Административният ръководител не може да бъде избиран за член на помощна атестационна комисия.
  (6) Помощната атестационна комисия избира председател измежду своите членове.
  (7) При невъзможност да се формира помощна атестационна комисия от съответния съд, съставът й се допълва с членове от горестоящия съд в съответния съдебен район.
  (8) Помощни атестационни комисии не се избират в районните съдилища, в административните съдилища, в специализирания наказателен съд, както и във военните съдилища.
  (9) Участието в състава на комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет на действащи към момента на избора съдии, прокурори и следователи се взема предвид при изготвяне на атестация и при определяне на натовареността на съответния съдия, прокурор или следовател.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 42 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „съдия в“ и „прокурор в“ се добавя съответно „районен“, „районна“.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1, 2, 4 и 5 след думите „дела в“ се добавя „районен“;
  б) в т. 3 и 6 след думите „прокурор в“ се добавя „районна“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 48, ал. 2, изречение второ думите „Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 60г, ал. 3 се създава изречение второ: „Проверяващият състав не се произнася по въпроса разумен ли е срокът на съответното производство.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. Член 60д се изменя така:
  „Чл. 60д. (1) Констативният протокол по чл. 60г се изготвя в
  4-месечен срок от постъпване на заявлението, съответно от отстраняване на нередовностите по него. Когато след постъпване на заявлението се установи, че е подадено искане за възобновяване на наказателното дело или за отменяне на влязъл в сила съдебен акт, срокът започва да тече от произнасянето на компетентния съд по искането.
  (2) Незабавно след приключването на проверката по ал. 1 протоколът, заявлението и всички други документи по преписката се изпращат на министъра на правосъдието.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 60е, ал. 1 се създават т. 3 и 4:
  „3. подсъдимият е бил обезщетен за неразумния срок на наказателното производство чрез изрично и измеримо намаляване на наложеното му наказание от компетентния съд;
  4. по досъдебни производства, когато въпреки проведените действия по издирване и разследване извършителят на престъплението е останал неразкрит или не е повдигнато обвинение.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 60м ал. 2 се изменя така:
  „(2) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет съобразно правомощията си по чл. 30, ал. 5, т. 5 всяко шестмесечие анализира причините за нарушенията и приема мерки за тяхното отстраняване.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 81, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „две години“ се заменят с „една година“.
  2. Изречение трето се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 10:
  „10. съвместно с министъра на вътрешните работи издава инструкция относно реда за достъп и ползването на информация от информационните фондове на Министерството на вътрешните работи;“.
  2. Досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 11 и 12.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.
  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов параграф 15 със следното съдържание:
  „§ 15. В чл. 164, ал. 3 думите „10 години“ се заменят с „8 години“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 15. В чл. 169, ал. 1, изречение първо и в ал. 2, изречение първо думата „периодично“ се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 175б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 9 се изменя така:
  „9. дадени обезпечения от тях или в тяхна полза, или в полза на лицата по ал. 4 с тяхно съгласие;”
  б) създава се нова т. 10:
  „10. направени разходи от тях или в тяхна полза, или в полза на лицата по ал. 4 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:
  а) обучение;
  б) пътуване;
  в) други плащания с единична цена над 1000 лв.”;
  в) досегашните т. 10-13 стават съответно т. 11-14;
  г) създава се т. 15:
  „15. произход на средствата - при пълно предсрочно погасяване на задължения и кредити, а при частично предсрочно погасяване - ако размерът на средствата надхвърля 10 000 лв.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При деклариране на имуществото се посочва:
  1. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1 – имуществото по ал. 1 към датата на възникване на качеството, което е основание за деклариране;
  2. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 2 – промяна в имуществото по ал. 1, настъпила през предходната календарна година, като по т. 3-6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година;
  3. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 3 – имуществото по ал. 1 към датата на изгубване на качеството, което е основание за деклариране;
  4. при подаване на декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 4 – промяна в имуществото по ал. 1, настъпила в период една година след изгубване на качеството, което е основание за деклариране, като по т. 3-6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, изчислени към дата една година след изгубване на качеството, което е основание за деклариране.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 175в, ал. 4 се създава изречение второ: „Списъкът се премахва от интернет страницата в края на съответната календарна година, за която се отнася.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 175д се правят следните допълнения:
  1. В ал. 6 се създава изречение трето:
  „Съгласието се дава пред Инспектората към Висшия съдебен съвет в писмена форма без нотариална заверка на подписа по образец, утвърден от главния инспектор.”
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да поиска и предоставяне на информация за индивидуалните партиди за предходната календарна година на осигурените лица и пенсионерите - от пенсионноосигурителните дружества, които са учредили и управляват по реда на Кодекса за социално осигуряване фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 175ж се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При установено несъответствие Инспекторатът към Висшия съдебен съвет уведомява съответното лице и му дава 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Уведомлението се изпраща на посочения от лицето адрес, в т. ч. електронен адрес, а ако не е намерено - по месторабота. Когато уведомлението не може да бъде връчено, уведомяването се извършва чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който уведомлението се смята за връчено. Отстраняването на непълнотите и грешките се извършва с подаването на нова декларация.“
  2. В ал. 3 се създава изречение второ:
  „Списъкът се премахва от интернет страницата в края на съответната календарна година, за която се отнася.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 175з се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В случаите на несъответствие в размер от 5000 лв. до 20 000 лв., както и при данни за конфликт на интереси Инспекторатът към Висшия съдебен съвет образува допълнителна проверка срещу съответното лице, което в 14-дневен срок от уведомяването му декларира информацията по
  чл. 175б, ал. 1, както и всяка друга информация, необходима за извършване на проверката.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Допълнителна проверка се извършва и:
  1. при атестиране на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост;
  2. когато в сигнал, отговарящ на условията по чл. 175л, ал. 5, се съдържат и данни за несъответствие между имотното състояние на съдия, прокурор или следовател и декларацията по чл. 175б, ал. 1, надхвърлящо
  5000 лв.; в тези случаи допълнителната проверка се извършва едновременно с проверката на сигнала по чл. 175м – 175о.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 175л се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 7 и 8:
  „(7) Разглеждането на сигнала може да протече в две фази:
  1. предварително проучване, което приключва в срок до един месец от регистрирането на сигнала;
  2. проверка по реда на чл. 175м – 175о.
  (8) При извършване на предварителното проучване и на проверките по този раздел Инспекторатът към Висшия съдебен съвет има следните права:
  1. при предварителното проучване – правата по чл. 175д, ал. 2-5;
  2. при проверките - правата по чл. 175д, ал. 2-8.”
  2. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 175м, ал. 2 думите „чл. 58” и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 175н се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет извършва проверките по този раздел в двумесечен срок от приключване на предварителното проучване. Срокът за проверка може да бъде удължен еднократно с до два месеца със заповед на главния инспектор.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да поиска сведения, писмени и веществени доказателства и документи от подателя на сигнала, от проверяваното лице или от други лица, които биха могли да потвърдят изложеното в сигнала или да предоставят друга информация.“

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Хамид Хамид:
  В § 23 относно чл. 175н се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да предоставят поисканите сведения и доказателства, както и да се явят лично в Инспектората към Висшия съдебен съвет, ако бъдат призовани. Когато личното явяване не може да се осъществи по уважителни причини, се определя срок за това.
  (5) Предоставянето на сведения и документи, поискани от Инспектората към Висшия съдебен съвет в хода на проверките по този раздел, е задължително за гражданите, ако това не застрашава техните права.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 23.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов и Емил Димитров:
  Създава се нов § 23а:
  § 23а. В чл. 178 се правят следните изменения:
  1. В алинея 1 думите „до 10 на сто от“ се заличават.
  2. В алинея 2 думата „Процентите“ се заменя с думите „Броят на свободните длъжности".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 24. В чл. 181, ал. 4 т. 7 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в специализирания наказателен съд – предложени от общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд;“
  б) досегашните т. 3-5 стават съответно т. 4-6;
  в) създава се т. 7:
  „7. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на прокурор в специализираната прокуратура – от събранието на прокурорите в апелативната специализирана прокуратура;“
  г) досегашната т. 6 става т. 8.
  2. В ал. 3 думите „ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8“.
  3. В ал. 4 думите „ал. 2, т. 1-6“ се заменят с „ал. 2, т. 1-8“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В чл. 184 ал. 4 се изменя така:
  „(4) До устния изпит се допускат само кандидатите, получили оценка, не по-ниска от много добър „4,50” на казуса, и оценка, не по-ниска от много добър „4,50” на теста по ал. 2.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 186 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето:
  „При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от следването му за придобиване на висше юридическо образование по специалността „Право“.”
  2. В ал. 2, изречение първо след думата „кандидатите“ се поставя запетая и се добавя „класирани на обявените свободни длъжности, както и същият брой от резервите“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 186а, ал. 1 се създава изречение трето:
  „При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от следването му за придобиване на висше юридическо образование по специалността „Право“.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 28.

  Предложение на нар. пр. Красимир Ципов и Емил Димитров:
  Създава се нов § 28а:
  § 28а. В изречение второ на алинея 1 на чл. 188 думите „не по-малко от 80 на сто от“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 29. В чл. 189, ал. 4 се създава изречение второ:
  „До участие в класирането се допускат кандидати, получили оценка, не по-ниска от много добър „4,50“ на писмения изпит.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В чл. 191, ал. 1, изречение първо накрая се добавя „или на равна по степен длъжност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Срокът по ал. 6 започва да тече от датата на приемане на първото решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което по реда на ал. 3 са повишени или преместени класираните кандидати, независимо от последващо отменяне на същото в случай на обжалване.“
  2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 31.

  § 32. В чл. 195а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Съдиите, прокурорите и следователите не декларират членството в организациите по чл. 217.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 32.

  § 33. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 1 се изменя така:
  „1. предварително: на третата година от назначаването на длъжност съдия, прокурор или следовател – само при участие в конкурс или при предложение за повишаване в ранг;“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Младши съдии, младши прокурори и младши следователи не се атестират предварително, а за работата им се изготвя доклад от наставника на втората година от назначаването им.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 33.

  § 34. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. В ал. 3, изречение второ накрая се добавя „в случаите, когато е извършено предварително атестиране“.
  3. В ал. 5:
  а) точка 1 се отменя;
  б) в т. 4 след думите „когато има“ се добавя „правен“.
  4. Алинея 7 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 34.

  § 35. В чл. 203 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост и за периодично атестиране се прави пред Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет не по-рано от един месец преди изтичането на петгодишния срок. Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия започва периодичното атестиране не по-късно от изтичането на петгодишния срок.“
  3. Алинея 5 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 35.

  § 36. Създава се чл. 203а:
  „Чл. 203а. (1) Помощните атестационни комисии, участващи в атестирането на съдии, са, както следва:
  1. при атестиране на районен съдия, административен ръководител и заместник на административен ръководител на районен съд – помощна атестационна комисия в съответния окръжен съд, а при атестиране на съдия от Софийския районен съд, административен ръководител и заместник на административен ръководител на Софийския районен съд – помощна атестационна комисия в Софийския градски съд;
  2. при атестиране на окръжен съдия, съдия от Софийския градски съд, на административен ръководител и заместник на административен ръководител на окръжен съд и на Софийския градски съд – помощна атестационна комисия в съответния апелативен съд;
  3. при атестиране на съдия в специализирания наказателен съд, административен ръководител и заместник на административния ръководител на специализирания наказателен съд – помощна атестационна комисия в апелативния специализиран наказателен съд;
  4. при атестиране на административен съдия, административен ръководител и заместник на административен ръководител на административен съд – помощна атестационна комисия във Върховния административен съд;
  5. при атестиране на съдия във военен съд, административен ръководител и заместник на административен ръководител на военен съд – помощна атестационна комисия във Военно-апелативния съд;
  6. при атестиране на апелативен съдия, съдия във Военно-апелативния съд и съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, административен ръководител и заместник на административен ръководител на апелативен съд, на Военно-апелативния съд и на Апелативния специализиран наказателен съд – помощна атестационна комисия във Върховния касационен съд.
  (2) Помощните атестационни комисии представят на Комисията по атестирането и конкурсите към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за комплексна оценка от извършеното атестиране.
  (3) Правомощията и правилата за дейността на помощните атестационни комисии се определят от пленума на Висшия съдебен съвет с наредбата по чл. 209б.
  (4) За периода на мандата си участващият в помощната атестационна комисия съдия работи при намалена натовареност, като участието му в помощната атестационна комисия се отчита и при атестирането му.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 36.

  § 37. В чл. 204а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думата „постоянните“ се заменя с „помощните“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) При установени в рамките на процедурата по атестирането специфични нужди или необходимост от подобряване на професионалните умения на атестирания съдия, прокурор или следовател, по негова инициатива или по предложение на помощните атестационни комисии, или служебно, комисиите по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет разработват и прилагат с участието на атестирания индивидуални планове за професионалното му развитие, чието изпълнение се подпомага от Националния институт на правосъдието.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 37.

  § 38. В чл. 205 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думата „съответната” се заменя с „Комисията по атестирането и конкурсите към съответната“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет след преценка на всички обстоятелства:
  1. приема предложената комплексна оценка;
  2. приема нова комплексна оценка;
  3. връща преписката на съответната комисия по атестирането и конкурсите при непълна или неточна фактология, когато е необходимо събиране на допълнителна информация.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 38.

  § 39. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „периодичното атестиране“ се заменят с „атестирането“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В случаите, когато комплексната оценка от атестирането за придобиване статут на несменяемост е отрицателна, съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение отказва придобиване статут на несменяемост и атестираният се освобождава от длъжност.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 39.

  § 40. Член 209 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 40.

  Предложение на нар. пр. Волен Сидеров, Павел Шопов, Явор Нотев и Станислав Станилов:
  Създава се нов § 40 а:
  В чл. 217 от законопроекта се правят следните изменения:
  (1) В ал. 1: Съдиите, прокурорите и следователите не могат да образуват и да членуват в професионални и неправителствени организации.
  (2) Ал. 2: отпада.
  (3) Следващите алинеи стават съответно 2, 3 и 4.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Валери Симеонов, Искрен Веселинов и Христиан Митев:
  Създава се нов § ...
  § ... В чл. 217 се създава нова ал. 3:
  „(3) Източници на имуществото на организациите по ал. 1 могат да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, както и средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма."
  2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Хамид Хамид:
  Създава се нов § 41:
  § 41. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „еднократно“ се заличава.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване.“
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Редът и начинът на изчисляване на обезщетенията по настоящия член се определя с решение на Висшия съдебен съвет.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 41. Член 230 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 41.

  § 42. В чл. 233, ал. 2 след думите „специализирания наказателен съд“ се поставя запетая и се добавя „в Административен съд – София-област“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 42.

  § 43. В чл. 307, ал. 1 думите „извършване на“ се заменят с „извършено“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 43.

  § 44. В чл. 309 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 се вземат предвид и индивидуалната натовареност на привлечения към дисциплинарна отговорност съдия, прокурор или следовател, както и натовареността на органа на съдебната власт, в който е извършено нарушението.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 44.

  § 45. В чл. 310 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  „Шестмесечният срок започва да тече от узнаването за нарушението от един от органите и лицата по чл. 312, ал. 1, не се прекъсва и не тече поотделно за всеки от тях.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато сроковете по ал. 1 са изтекли, дисциплинарно производство не се образува, а образуваното се прекратява. Дисциплинарно производство не се образува, а образуваното се прекратява и когато се прекрати правоотношението с лицата по чл. 307, ал. 1.“
  3. В ал. 3, изречение второ думите „публичното оповестяване на деянието“ се заменят с „разгласяване на деянието извън органите на съдебната власт“.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Сроковете по ал. 1 не текат, когато:
  1. лицето е в законоустановен отпуск;
  2. е обжалван отказ за образуване на дисциплинарно производство - до произнасяне на компетентния орган.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 45.

  § 46. В чл. 312 се създава ал. 5:
  „(5) Към предложението си вносителят прилага всички доказателства, относими към твърдените факти, с които разполага.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 46.

  § 47. В чл. 313, ал. 3 думата „връчването“ се заменя с „постановяването“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 47.

  § 48. В чл. 314 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато в хода на дисциплинарното производство се установи, че е налице основание за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 6, административният ръководител прави мотивирано предложение за налагане на наказание до съответната колегия на Висшия съдебен съвет.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Когато прецени, че е налице основание за замяна на наложеното наказание с по-тежко, както и в случаите по ал. 2, съответната колегия на Висшия съдебен съвет продължава дисциплинарното производство по реда на чл. 316-322. В тези случаи се счита, че производството е образувано със заповедта на административния ръководител по чл. 310, ал. 1.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 48.

  § 49. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение образува дисциплинарно производство по постъпило предложение по чл. 312. В случаите по чл. 314, ал. 2 съответната колегия на Висшия съдебен съвет продължава дисциплинарното производство, като избира дисциплинарен състав по реда на този член.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато в предложението по чл. 312 или чл. 314, ал. 2 не се съдържа изложение в какво се състои дисциплинарното нарушение, съответно кои обстоятелства водят до определяне на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 6, съответната колегия на Висшия съдебен съвет не образува, съответно не продължава дисциплинарно производство, като на вносителя на предложението се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „В 7-дневен срок от образуване на“ се заменят с „Когато образува“.
  4. Досегашните ал. 3-7 стават съответно ал. 4-8.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 49.

  § 50. В чл. 318 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Привлеченото към дисциплинарна отговорност лице има право да бъде представлявано и подпомагано в производствата по тази глава от адвокат или посочен от него друг съдия, прокурор или следовател.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 50.

  § 51. В чл. 320 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В тридневен срок от приемането на решението дисциплинарният състав го представя на председателстващия съответната колегия на Висшия съдебен съвет за насрочване на разглеждането му.“
  2. В ал. 2 числото „14“ се заменя с „30“.
  3. В ал. 6 след думите „колегия на Висшия съдебен съвет“ се поставя запетая и се добавя „с което се налага дисциплинарно наказание“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 51.

  § 52. В чл. 323, ал. 1 думите „и от вносителя на предложението“ се заменят с „а от вносителя на предложението - когато не е наложено дисциплинарно наказание или наложеното е по-леко от предложеното“ и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 52.

  § 53. Член 327 се изменя така:
  „Чл. 327. (1) Административният ръководител може да обръща внимание на съдиите, прокурорите и следователите за допуснатите от тях нарушения по образуването и движението на делата или по организацията на работата им.
  (2) Заповедта за обръщане на внимание се издава по реда на
  чл. 314 и може да се обжалва пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й. Решението на административния съд подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд.
  (3) Административният ръководител изпраща препис от всяка влязла в сила заповед за обръщане на внимание на съответната колегия на Висшия съдебен съвет за прилагане в кадровото дело на магистрата.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 53.

  § 54. В чл. 328 след думите „прилагат се“ се добавя „съответно“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 54.

  § 55. В чл. 357 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Съдебният администратор получава основно възнаграждение в размер, определен в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата по чл. 341, ал. 1.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 55.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов параграф 56 със следното съдържание:
  „§ 56. В чл. 391, ал. 3, т. 3 се изменя така:
  „т. 3 организира и осъществява охраната на съдии - при условията и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на правосъдието и главния прокурор, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 56. (1) Неприключените до влизането в сила на този закон дисциплинарни производства се разглеждат по досегашния ред.
  (2) Неприключените до влизането в сила на този закон процедури за атестиране се приключват по досегашния ред.
  (3) Неприключените до влизането в сила на този закон конкурси се приключват по досегашния ред.
  (4) Неприключените до влизането в сила на този закон производства по глава трета „а“ от Закона за съдебната власт се приключват по досегашния ред.
  (5) Неприключените до влизането в сила на този закон производства по глава девета, раздел І „а“ и І „б“ от Закона за съдебната власт се приключват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 56.

  § 57. В Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г.; изм., бр. 76 от 2016 г. и бр. 49 от 2018 г.), в Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 216, ал. 1 основният текст се изменя така:
  „(1) В срок до 31 декември 2020 г.:“.
  2. В § 229, т. 4 думите „три години след обнародването на закона в „Държавен вестник“ се заменят с „от 31 декември 2020 г.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 57.

  § 58. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 и 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37 и 42 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 56, ал. 3, т. 8 след думите „раздел Іа” се добавя „и Іб”.
  2. В чл. 56а, ал. 3, т. 6 след думите „раздел Іа” се добавя „и Іб”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 58.

  Предложение на нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се нов параграф 60 със следното съдържание:
  „§ 60. В Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (обн., ДВ, бр. 103 от 23.11.2004 г., в сила от 24.05.2005 г., изм. бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 33 от 28.03.2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2008 г., в сила от 26.09.2008 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 21 от 08.03.2014 г., в сила от 09.04.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм. и доп., бр. 44 от 29.05.2018 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.) се правят следните допълнения:
  В чл. 14, ал. 3 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
  1. „4. организира и осъществява охраната на прокурори и следователи при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на правосъдието и главния прокурор, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет"
  2. Досегашната т. 4 става т. 5.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 59. Параграф 45 по отношение на чл. 233, ал. 2 влиза в сила от
  1 януари 2020 г.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 59.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума