Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
06/11/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-70/08.11.2019 г.

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 6 ноември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31.10.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-н Данаил Кирилов - министър и г-н Стоян Стоянов - главен секретар; от Министерство на финансите, дирекция „Държавни разходи” – г-н Владимир Петров - директор и г-жа Елена Атанасова - главен експерт; от Висшия съдебен съвет – г-н Боян Магдалинчев - представляващ и г-жа Маргарита Радкова - директор дирекция „Бюджет и финанси”; от Инспектората към Висшия съдебен съвет – г-жа Теодора Точкова - главен инспектор и г-жа Красимира Николова - главен счетоводител; от Върховния административен съд – г-н Георги Чолаков - представляващ.
  Проектът на бюджет на съдебната власт за 2020 г., изготвен от Висшия съдебен съвет, беше представен от г-н Магдалинчев, който посочи, че бюджетът за 2020 г., отразен в чл. 2 от законопроекта, е изготвен въз основа на aктуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и оценката за очакваното изпълнение на бюджета за 2019 г. Той добави, че водещ принцип при разработването му е гарантирането на независима съдебна власт и прогнозиране на оптималния размер на необходимите средствата за обезпечаване на нормалното функциониране на съдебните институции.
  По отношение на приходната част предложенията по чл. 2 в двата проекта не съвпадат. Предложението на Висшия съдебен съвет е за намаляване на приходната част с 6,0 млн. лв. и достигане на равнище от 110,0 млн. лв. Промяната в приходите е обоснована от Висшия съдебен съвет с високия дял на наказателни и административни производства, освободени от такси, като при определяне на прогнозите е отчетено изпълнението на приходите към 31.07.2019 г.
  Предложението на Министерския съвет за приходната част е за запазване на размера на приходите спрямо 2019 г. и 2018 г. Предвижда се общият размер на приходите да е 116 млн. лв., като от тях 100 млн. лв. се планира да бъдат приходите от съдебни такси.
  Висшият съдебен съвет прогнозира увеличение на разходите през 2020 г. със 155,0 млн. лв. спрямо одобрените бюджетни разходи за 2019 г. Така разчетен размерът на разходите за 2020 г. възлиза на 859,3 млн. лв. В мотивите на Висшия съдебен съвет е посочено, че при изготвянето му са отразени числеността на магистратите и служителите от съдебната администрация и необходимите средства за обезпечаване на дейността на информационни системи за реализиране на електронното правосъдие. Предвидени са средства, необходими за индексиране на заплатите спрямо утвърдения бюджет за 2019 г., средства за облекло, както и средства за трудовите възнаграждения и осигурителните вноски за планираното увеличаване на щатни бройки за длъжностите съдия, съдебен помощник и младши магистрати. Г-н Магдалинчев добави, че проектът на Висшия съдебен съвет предвижда също увеличаване на средствата за капиталови разходи с 20,5 млн. лв. повече от одобрените за 2019 г., които средства са необходими за управление на недвижимите имоти и за осигуряване на сградната и техническата обезпеченост на съдебната власт.
  Министерският съвет, като отчита заявените от Висшия съдебен съвет искания за обезпечаване на изплащането на възнаграждения и социални осигуровки на заетите в съдебната система, съгласно законовите изисквания и възможностите на бюджета, предвижда увеличение на разходите спрямо приетият за 2019 г. бюджет със 67 млн. лв. или общо 771,3 млн. лв. Планираните средства включват поемане на разходите за персонал на заетите в съдебната система, както и средства за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма в изпълнение на чл. 360е от Закона за съдебната власт.
  По отношение на чл. 2, ал. 3 относно максималните размери на ангажиментите за разходи Министерският съвет предлага максималните размери на поети през 2020 г. разходи да бъде 118,7 млн. лв., а максималния размер на новите задължения да бъде 96,2 млн. лв.
  Министерският съвет подкрепя предложените от Висшия съдебен съвет редакции на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, 5, 6 и 7.
  Министерският съвет не подкрепя предложението на Висшия съдебен съвет за създаване на ал. 8 в чл. 2. Текстът предвижда Министерският съвет, съгласувано с Висшия съдебен съвет, да извършва промени по бюджета на съдебната власт, произтичащи от влезли в сила закони и засягащи бюджета на съдебната власт. Според Министерския съвет така предложената разпоредба не съответства на изискванията в Закона за публичните финанси. Посочва се, че одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет е допустимо единствено, когато не се нарушава салдото по държавния бюджет.

  Представляващият Висшия съдебен съвет изложи подробни аргументи в подкрепа на предложения от Висшия съдебен съвет бюджет, като уточни, че през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на приходите. Г-н Магдалинчев посочи, че така предложените от Министерския съвет разчети ще доведат до недофинансиране на някои от заложените приоритети в дейността на съдебната власт.
  Г-жа Точкова изрази подкрепата си по отношение на бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет, предложен от Висшия съдебен съвет и посочи че предложените с него разчети ще осигурят оптималното дейността на Инспектората.
  Министърът на правосъдието заяви, че е удовлетворен от работата в хода на съгласувателната процедура по обсъждане на чл. 2 от законопроекта. Той уточни, че подкрепя предложения от Министерския съвет бюджет на съдебната власт и добави, че е налице увеличение на средствата спрямо бюджета за 2019 г. със 67 млн. лв. Г-н Кирилов отбеляза, че размерът на предложените от Министерския съвет средства е обоснован, съобразен е с нуждите на съдебната система и ще гарантира нормалното й функциониране.
  Г-н Петров допълни, че предложеният от Министерския съвет бюджет е балансиран и има пет основни приоритета, които са образование, здравеопазване, отбрана, пенсионна политика и политика на доходите. Той обобщи, че предвиденият по чл. 2 бюджет създава необходимите условия за изпълнението на конституционно определените функции на съдебната власт.

  По отношение бюджета на Министерството на правосъдието, отразен в чл. 13 от законопроекта, Министърът на правосъдието посочи, че го подкрепя, като уточни, че по приходен показател се запазва равнището от 2019 г. и планираните приходи са в размер на 61,5 млн. лв. Той добави, че в частта „разходи“ е налице увеличение на бюджета за 2020 г. с 24,4 млн. лв., като общо планираните от Министерския съвет разходи възлизат на 299,2 млн. лв. Г-н Кирилов подробно изложи причините за предоставените допълнителни разходи, като обобщи, че са предвидени за разходи за персонал и за реализиране на електронното управление.

  В хода на дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков и Христиан Митев.
  Г-н Зарков посочи, че парламентарната група на БСП за България ще подкрепи проекта за бюджет, изготвен от Висшия съдебен съвет и няма да подкрепи законопроекта, предложен от Министерския съвет. Той акцентира върху възложените нови функции и необходимостта от осигуряването на необходимите средства. На поставения от г-н Зарков въпрос, Министърът на правосъдието уточни, че исканията на служителите в надзорно-охранителната дейност ще бъдат удовлетворени.
  Г-н Христиан Митев посочи, че ще подкрепи законопроекта за 2020 г. с включен проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерския съвет.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  по предложения чл. 2 от законопроекта
  - с 5 гласа „за”, 0 гласа „против” и 12 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия съдебен съвет;
  - с 12 гласа „за”, 5 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерски съвет.

  по предложения чл. 13 от законопроекта
  - с 12 гласа „за”, 5 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума