Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/03/2020 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 053-03-12/17.03.2020 г.

  Относно: законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 17 март 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева на 16 март 2020 г..
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – г-н Данаил Кирилов – министър, г-н Евгени Стоянов – заместник-министър, г-н Любомир Талев – директор дирекция „Съвет по законодателство“ и г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“; от Прокуратурата на Република България – г-н Иван Гешев – главен прокурор и г-жа Красимира Филипова – заместник на главния прокурор; от Министерството на околната среда и водите – г-н Емил Димитров – министър; от Министерство на вътрешните работи –г-жа Росица Грудева, директор дирекция „Правно-нормативна дейност“, г-жа Владислава Радонова, главен експерт дирекция „Миграция“ и г-н Цветомир Панчев, началник сектор „Правно обслужване и мерки за административна принуда“ при дирекция „Български документи за самоличност“; Министерството на икономиката – г-жа Илияна Илиева – заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ и г-жа Евелина Захариева – началник отдел в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“; От Висшия адвокатски съвет –г-жа Ралица Негенцова – председател и г-жа Валя Гигова – член и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Република България – г-н Евгений Иванов – изпълнителен директор и член на Управителния съвет.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Анна Александрова, която посочи, че настоящият законопроект има за цел да уреди извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение. Въвеждат се противоепидемични мерки като се забраняват посещения на различни обществени събития и масови мероприятия. Целта на забраните е изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция.
  Предлага се всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си, установяване на непълно работно време, ползване на платен или неплатен годишен отпуск. Промените в трудовото законодателство включват още възможност работодателят да има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на такъв, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. Ако бременна, кърмачка, самотен родител, служител с 50 и повече процента неработоспособност или друг защитен по Кодекса на труда, сам поиска да излезе в отпуск при извънредно положение, работодателят е длъжен да го разреши.
  Г-жа Александрова отбеляза, че се въвежда възможността част или всички държавни служители да извършват работа от разстояние в домашна среда и се предлага управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да имат право едностранно да изменят договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ.
  Промените в Кодекса за социално осигуряване обезпечават възможността за упражняване на осигурителни права и гарантират правото на парични обезщетения, помощи и пенсии на гражданите.
  С предложенията в Закона за българските лични документи и Закона за чужденците в Република България се предлага удължаване валидността на документи, издавани на чужденци и граждани на Европейския съюз и валидността на разрешеното продължително пребиваване на чужденци.
  На следващо място с проекта на закон се предвижда до прекратяването на извънредното положение всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства да спират да текат, освен тези по наказателните производства. Спира се налагането на запори на банкови сметки на физически лица, на запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и извършването на описи на движими и недвижими вещи, собственост на граждани. Прекратяват се всички обявени процедури по публична продан и въвод във владение при държавните и частните съдебни изпълнители и се регламентира, че след прекратяване на извънредното положение тези производства ще се образуват и обявяват отново.
  Ограничават се и нотариалните удостоверявания, като ще бъдат разрешени само спешните и неотложни заверки, а Нотариалната камара ще следва да осигури поне един дежурен нотариус за съответния район при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
  Със законопроекта се предвиждат промени и в Наказателния кодекс, според които лекари и медицински лица, които не окажат помощ на болен по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, ще се наказват с пробация до една година или с глоба от 300 до 1000 лева. Предлага се и допълване на чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс, като се инкриминира предаването на невярна информация за разпространението на заразителна болест.
  По законопроекта са постъпили положителни становища от Българската стопанска камара и от Омбудсмана на Република България.
  В обсъждането взеха участие народните представители Крум Зарков, Хамид Хамид, Красимир Ципов, Филип Попов, Александър Иванов, Явор Нотев и Надя Клисурска.

  Главният прокурор посочи, че в момента ситуацията е извънредна и трябва да се предприемат адекватни и навременни мерки, като призова да се преустановят всякакви екскурзии в чужбина, международни превози на хора и пътуването на големи групи. Той изрази подкрепата си към предложените промени в Наказателния кодекс и подчерта, че следва да се инкриминира предаването на невярна информация за разпространението на заразителна болест, тъй като това може да доведе до срив на цели отрасли и структурите на държавата и текстът е изключително важен.
  Министър Кирилов отбеляза, че вероятно има какво да се прецизира по текстовете на законопроекта, но трябва да се съобразим с бързината и спешността на мерките, които следва се вземат. Той акцентира и върху това, че има редица предложения от различни министерства, които ако народните представители преценят могат да ги предложат за обсъждане между първо и второ гласуване.
  Министър Димитров отбеляза необходимостта от приемане между първо и второ четене на изключение от прилагането на Закона за обществените поръчки, при възлагане на дейности при обезвреждане на опасни и болнични отпадъци, във връзка със съществуващия проблем с пестицидите и липсата на достатъчно инсинератори в България.
  Народните представители Крум Зарков, Филип Попов и Надя Клисурска посочиха необходимостта от законодателни предложения между първо и второ четене за въвеждане на допълнителни мерки за прецизиране на отделни разпоредбите в законопроекта, като отбелязаха, че липсват мерки относно отсрочените плащания, забраната за изключване на телекомуникациите, компенсаторни мерки за затворените обекти и данъчната политика в режим на криза.
  Г-н Хамид Хамид посочи, че парламентарната група на ДПС ще подкрепи законопроекта, като между двете четения ще направят предложения, свързани с въвеждането на по-рестриктивни мерки, като изключване на сделки с вещни права, констативни нотариални актове и други.
  Г-н Красимир Ципов отбеляза, че експертите от изпълнителната власт продължават да работят по промяна на редица закони, като изрази надежда при гласуване на закона в пленарна зала да има единодушие при вземането на решение.
  Г-н Александър Иванов посочи, че в законопроекта са отразени най-спешните мерки, а относно промяната в данъчните закони те ще бъдат предложени във възможно най-кратък срок.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-01-24, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 16 март 2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума