Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/03/2020 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, № 054-01-18, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 27 февруари 2020 г., приет на първо гласуване на 12 март 2020 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, № 054-01-18, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 27 февруари 2020 г., приет на първо гласуване на 12 март 2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за търговския
  регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
  (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 6, ал. 3 думите „чл. 38, ал. 1, 3 и 5“ се заменят с „чл. 38, ал. 1, 3, 5 и 9, т. 2, б. „а“.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Държавна такса за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 3 не се дължи.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 15, ал. 3 думите „съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно“ се заменят с „изрично упълномощено лице, като упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя“.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността се подават по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.
  (4) Заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2, б. „а“ от Закона за счетоводството може да се подават и по реда на ал. 3.“
  2. Досегашната ал. 3 стават ал. 5.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. (1) Обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4.
  (2) Ал. 1 се прилага по отношение на неприключилите производства по подадени заявления за обявяване на годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността към датата на влизане на закона в сила.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г. и бр. 14 и 18 от 2020 г.) в чл. 51, ал. 1 накрая се добавя „подаден по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18 от 2020 г.) в чл. 7 се създава ал. 3:
  „(3) Годишни отчети за дейността се подават по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г. и бр. 13, 94, 96 и 100 от 2019 г.) в чл. 22 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Органите на Националната агенция за приходите ползват за целите на агенцията данни от годишните отчети за дейността на лицата, задължени да ги предоставят съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 42 и 95 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 20, ал. 5 думите „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“ се заменят с „изпълнителните директори на Националната агенция за приходите и на Агенцията по вписванията.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 5, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 10.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума