Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/04/2020 проект второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., № 054-01-28, внесен от Красимир Георгиев Ципов, Емил Маринов Христов и Анна Василева Александрова на 02.04.2020 г., приет на първо гласуване на 03.04.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание
  от 13 март 2020 г.
  (ДВ, бр. 28 от 2020 г.)

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2 се създава изречение второ: „Актът на министъра на здравеопазването подлежи на предварително изпълнение.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 след думата „срокове“ се добавя „за страните“, а думите „наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда“ се заменят с „производствата, посочени в решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, обнародвано в „Държавен вестник“, по производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, по глава шеста от Закона за концесиите и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват права на частноправните субекти;“.
  3. Точка 3 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  Параграф 2 се изменя така:
  „§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда“ се заменят с „производствата съгласно приложението.“
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права на частноправните субекти;“.
  3. Точка 3 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. Когато частноправен субект не може да упражни право или изпълни задължение в нормативно или административно определения срок по уважителни причини, компетентният орган може въз основа на мотивирано искане да определи нов срок, който започва да тече след отпадане на причините. Уважителни причини са задължителна изолация (карантина), хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ, отсъствие от страната по време на извънредното положение или други непредвидени обстоятелства за физическите лица, включително представляващи юридически лица.“

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  Параграф 3 се изменя така:
  § 3. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Когато физическо лице или лице, представляващо юридическо лице, не може да упражни право или изпълни задължение в нормативно или административно определения срок поради причини, като задължителна изолация (карантина), хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ или отсъствие от страната по време на извънредното положение, компетентният орган въз основа на мотивирано искане определя нов срок, който започва да тече след отпадане на съответната причина.
  (2) Когато физическо лице или лице, представляващо юридическо лице, не може да упражни право или изпълни задължение в нормативно или административно определения срок поради непредвидени обстоятелства, извън тези по ал. 1, компетентният орган въз основа на мотивирано искане може да определи нов срок, който започва да тече след отпадане на съответното обстоятелство.
  (3) Искането по ал. 1 или 2 се прави от лицето или чрез пълномощник с пълномощно без нотариална заверка в писмена форма, изпратено по пощата, по електронна поща, факс или друг начин.
  (4) Алинея 1-3 не се прилагат за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, по глави седма, осма и тринадесета, раздели II и III от Закона за устройство на територията и по Закона за защита на конкуренцията.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. До отмяната на извънредното положение не се прилагат договорните последици от забава за плащане на задължения на частноправни субекти по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително в случаите, когато вземанията са придобити от други банки или финансови институции, и по договори за лизинг, както и не се прилагат предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.“

  Предложение от нар. пр. Борис Вангелов:
  В чл. 6 се създава нова ал. 2:
  „(2) За срока от 13 март 2020 година до отмяната на извънредното положение наемателите по договорите за наем на имоти държавна собственост, ползвани за търговска дейност и сключени по реда на Закона за държавната собственост, чиято дейност е временно преустановена, на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, не заплащат наемна цена, но дължат плащането на консумативни разходи.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки или финансови институции, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Създава се чл. 6а:
  „Чл. 6а. (1) До отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им.
  (2) До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол.

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  В § 6, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка на протокола“ и се създава изречение трето: „Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  Предложение от нар. пр. Искрен Веселинов:
  Създава се нов § 6б:
  § 6б. Създава се нов чл. 6б:
  „Чл. 6б. (1) До отмяната на извънредното положение за срока на неговото действие по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем държавни имоти, могат да приемат решения за намаляване на размера на наемите или освобождаване от заплащането им изцяло или частично на отделни категории физически и юридически лица – наематели на държавни имоти, които са преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, прилагани по време на извънредното положение.
  (2) До отмяната на извънредното положение за срока на неговото действие общинските съвети могат да приемат решения за намаляване на размера на наемите за общински имоти, на отделни местни данъци и такси или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично на отделни категории физически или юридически лица, които са преустановили или ограничили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, прилагани по време на извънредното положение. “
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Колев и гр. нар. пр.:
  Създава се нов §…
  §… Създава се чл. 15а:
  „Чл. 15а. (1) При липса на продукти в аптеката магистър-фармацевтът може да замени предписан лекарствен продукт с друг лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Правото на замяна не е допустимо за лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и при отказ на пациента.
  (2) Алинея 1 се прилага до отмяна на извънредното положение.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 7. Създава се чл. 17а:
  „Чл. 17а. (1) Военновременни запаси може да се освобождават с решение на Министерския съвет или на оправомощен от него орган за реализация от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ или за безвъзмездно задоволяване потребностите на националното стопанство и населението. Решението се взема по предложение на председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съгласувано с министъра на отбраната въз основа на мотивирано искане от Националния оперативен щаб. Въз основа на решението председателят на агенцията издава последваща заповед за предаване.
  (2) По искане на Националния оперативен щаб председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да предоставя болнично-домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба, за безвъзмездно временно ползване. След отмяната на извънредното положение активите се възстановяват на агенцията в състояние, което позволява последващо използване по предназначение, при условия и по ред, определени със заповед на председателя на агенцията.“

  Предложение от нар. пр. Корнелия Нинова и гр. нар. пр.:
  В § 7 в създавания чл. 17а в ал. 2 думите „По искане на Националния оперативен щаб" се заменят със „След решение на Министерския съвет".
  Комисията подкрепя / не подкрепа предложението.

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  В § 7:
  а) в ал. 1, изречение първо след думата „безвъзмездно“ се добавя „предоставяне за“, а думите „Националния оперативен щаб“ се заменят с „или държавен орган“.
  б) в ал. 2 думите „Националния оперативен щаб“ се заменят с „държавен орган“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Борис Ячев:
  Създава се нов §… :
  § … Създава се нов чл. 19а:
  „Чл. 19а. За времето на извънредното положение със заповед на министъра на здравеопазването може да се предостави възможност лекар/и със и без специалност; специалисти с висше образование – биолози, биохимици, медицински лаборанти, да извършват имунохроматографски скринингови тестове.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Корнелия Нинова и гр. нар. пр.:
  Създава се § 7а:
  „§ 7а. Създават се чл. 22 - 25:
  „Чл. 22. На наетите към 13.03.2020 г. на трудов договор в частния сектор лица, които в резултат на ограничителните мерки са в неплатен отпуск, се предоставят месечни субсидии в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски чрез Националния осигурителен институт.
  Чл. 23. На самонаетите към 13.03.2020 г. лица, които в резултат на ограничителните мерки не могат да извършват дейността, за която се самоосигуряват, се предоставят месечни субсидии в размер на минималната работна заплата за страната и дължимите осигурителни вноски чрез Националния осигурителен институт.
  Чл. 24. Лицата, чиято търговска дейност е спряна в резултат на въведените противоепидемични мерки, не дължат местни такси за битови отпадъци и за ползване на тротоари, площади и улични платна.
  Чл. 25. Търговците, които бракуват хранителни продукти, се освобождават от връщане на подлежащ на възстановяване ДДС в размер до 2000 лв. месечно за търговски обект."
  Комисията подкрепя / не подкрепа предложението.

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  Създават се чл. 22, 23 и 24 :
  „Чл. 22. (1) Член 249, ал. 9, 10 и 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага, когато предмет на дарението са лични предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за противодействието на разпространението на заразната болест.
  (2) Договорите за дарения по ал. 1 се сключват от ръководителите на структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях лица.
  Чл. 23. До отмяната на извънредното положение, при извършване на процедура по поредно проучване, срокът по чл. 52, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация може да бъде удължен с още до 30 дни, като в тези случаи разрешенията за достъп до класифицирана информация запазват действието си до приключване на процедурата.
  Чл. 24. (1) Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5, и § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари спират да текат до отмяната на извънредното положение.
  (2) Лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които не попадат и в друга категория задължени субекти по чл. 4 от същия закон, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от същия закон, приемат правилата по чл. 101 от същия закон в срок до 4 месеца от отмяната на извънредното положение.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  § 8. В преходните и заключителните разпоредби:
  1. В § 45, т. 1 думите „предложение второ“ се заличават.
  2. Създава се § 49а:
  „§ 49а. През 2020 г. декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт се подават в срок до един месец от отмяната на извънредното положение.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов §…:
  §…В § 4 се правят следните изменения:
  1. В т. 3, б. „а“ относно чл. 138а ал. 2 се изменя така:
  „(2)В предприятието, в част от него или за отделни работници или служители работодателят може да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.“
  2. Точка 5 относно чл. 267а се изменя така:
  „5. Създава се чл. 267а:
  „Компенсация при преустановяване на работата при обявено извънредно положение
  Чл. 267а. (1) За времето на спиране на работата в случаите по чл.120в, както и при установяване на непълно работно време от работодателя по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на парично обезщетение по реда на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Периодът на спиране на работа се зачита за трудов стаж.
  (2) При въвеждане на непълно работно време от работодателя по чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда, размерът на паричното обезщетение се определя пропорционално на неотработеното време.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов §…:
  §…В § 5 се създава нова т. 3:
  „3. В чл. 9, ал. 2 се създава нова т. 6:
  „6. през което лицето е получавало компенсация по чл. 267а от Кодекса на труда.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов §…:
  §… Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда парично обезщетение в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответните осигурени лица в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.
  (2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.
  (3) Осигурителите по ал. 1 подават до Агенция по заетостта информация за лицата, попадащи в режима по чл. 120в или 267а по ред и условия, определени в акт на Министерския съвет. Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Колев и гр. нар. пр.:
  Създава се нов §…:
  §… В § 20 се създава изречение второ: „Предходното изречение се прилага и за започнала преди обявяване на извънредното положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  В § 8 се създава нова т. 1:
  „1. Параграф 35 се изменя така:
  § 35. (1) За периода от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение държавна субсидия по Закона за политическите партии не се дължи. Годишният размер на държавната субсидия за 2020 г. се изчислява съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии, като за броя на дните от обявяването до отмяната включително на извънредното положение не се начислява и дължи държавна субсидия.
  (2) По реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери за сметка на икономията на средства по ал. 1 само за дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID – 19, лечението на заразените или ограничаване на последствията от пандемията.
  (3) През 2020 г. първата част на държавната субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии се предоставя до 30 юни 2020 г.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Светлана Найденова:
  В § 8 се създава т. 3:
  3. Създават се чл. 49а и 49б:
  „Чл. 49а. (1) За времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж.
  (2) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн.
  (3) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.
  (4) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда.
  (5) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец.
  (6) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
  (7) Работодателят - регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори по ал. 1.
  (8) Образците на трудовите договори по ал. 7 може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път.
  (9) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него. Когато срокът на трудовия договор по ал. 1 е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение се изплаща всеки месец, но не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът.
  (10) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1 и 2, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

  Чл. 49б. Организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище с решение на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, запазват своята представителност до приключване на процедурата по чл. 36 от Кодекса на труда, обявена от председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество до влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Корнелия Нинова и гр. нар. пр.:
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. § 41 се отменя."
  2. Т. 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3.
  3. Създава се т. 4:
  „4. § 51 се отменя."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 9. (1) Сроковете по чл. 3, т. 2 в досегашната редакция относно „и други срокове“ и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на три дни от обнародването му в „Държавен вестник“.
  (2) Извършените действия и удължените срокове от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон запазват силата си.

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  В § 9, ал. 2 след думата „срокове“ се добавя „по чл. 4 в досегашната редакция“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. През 2020 г. чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт не се прилага.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  В преходните и заключителните разпоредби се създава нов §…:
  §… Дължимите обезщетения на осигурените лица, посочени в заявленията, подадени по реда на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., преди влизане в сила на този закон, се изплащат по реда на този закон.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 11. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2 от 2014 г. на Конституционния съд на РБ от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр.17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18 и 28 от 2020 г.) в чл. 213, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  „5. трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията - в общ размер до минималната работна заплата месечно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г., бр. 25, 44, 60, 61, 79 и 94 от 2019 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 2019 г. - бр. 98 от 2019 г., бр. 28 от 2020 г.) чл. 63а се изменя така:
  „Чл. 63а. При обявено извънредно положение на лечебни заведения по чл. 8 - 10 от Закона за лечебните заведения може да се предоставят с акт на министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице движими вещи – частна държавна собственост, както следва:
  1. медицинска и лабораторна апаратура, медицински изделия и лични предпазни средства, които не представляват потребими вещи – за временно безвъзмездно ползване;
  2. лични предпазни средства, медицински изделия, дезинфектанти, хигиенни и други материали и консумативи, които са потребими вещи – безвъзмездно в собственост.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  Предложение от нар. пр. Стоян Божинов:
  1. В заключителните разпоредби се създава нов § 13:
  „§ 13. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г. и бр. 23 от 2020 г.) в чл. 209а, ал. 1 след думите „в размер“, се заличава „на“ и се добавят „от 500 до“.
  2. Параграф 13 става § 14.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Корнелия Нинова и гр. нар. пр.:
  В Заключителни разпоредби се създава § 12а:
  „§ 12а. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г. и бр. 23 от 2020 г.) в чл. 209а, ал. 1 думите „на 5 000 лв." се заменят с „от 500 до 1 000 лв.".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  Създава се § 12а:
  § 12а. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23 и 28 от 2020 г.) в чл. 209а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "в размер на 5000 лв." се заменят с "от 300 до 1000 лв, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв.“.
  2. В ал. 2 думите "на 15 000 лв." се заменят с "от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Красимир Ципов и гр. нар. пр.:
  Създава се приложение:
  „Приложение към чл. 3, т. 1
  I. Наказателни съдебни производства:
  1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл. 270 от НПК;
  2. Делата по чл. 66 от НПК;
  3. Делата по чл. 67 от НПК
  4. Делата по чл. 69 от НПК;
  5. Делата по чл. 70 от НПК;
  6. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК;
  7. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК;
  8. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК;
  9. Делата по чл. 427 от НПК;
  10. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето;
  11. Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
  12. Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
  13. Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
  14. Дела по чл. 355 от НК;
  15. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165, всички по НПК;
  16. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от НПК;
  17. Делата по чл. 225, ал. 6 от НК;
  18. Делата по чл. 326, ал. 2 от НК.
  II. Граждански и търговски съдебни производства:
  1. Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
  2. Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
  3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
  4. Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
  5. Делата за обезпечаване на доказателства;
  6. Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.
  III. Административни съдебни производства:
  1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;
  2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.
  4. Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
  5. Делата за обезпечаване на доказателства;
  6. Делата по чл. 111 от ЗИНЗС;
  7. Делата по Глава ХV от АПК.
  IV. Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите и Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост .
  Всички производства, по които съдът се произнася в закрито заседание.
  Всички жалби и протести срещу административни актове и наказателни постановления издадени при или по повод на извънредното положение.
  Производствата във връзка с актове за установяване на публични вземания.
  Разрешителни за строеж и чл. 128, ал. 13 от Закона за устройство на територията.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума