Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/05/2017

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-3/05.06.2017г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25.05.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 31 май 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25.05.2017 г.
  На заседанието присъства г-н Александър Цветков – директор на дирекция „Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност“ към Комисията за финансов надзор.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че с него се цели подобряване на инвестиционната среда и на капиталовия пазар в страната, защита на интересите на инвеститорите и облекчаване на административната тежест за публичните дружества и емитентите на ценни книжа. Със законопроекта се предлагат промени в уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар. Прецизират се разпоредбите относно дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.
  С предлаганите промени се увеличава броя на лицата, до които се предоставя информацията за предлагане на ценни книжа от 100 на 150 за непублична емисия, въвежда се изключение от задължението за публикуване на проспект за емисии на ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на Европейския съюз е по-малка от 1 000 000 евро, както и се намалява срока за разглеждане и произнасяне на Комисията за финансов надзор по заявления за потвърждаване на проспекти на емитенти.
  Проектът на закон предвижда участие на представител на асоциацията на управляващите дружества във Фонда за компенсиране на инвеститорите, с което се осигурява представителство в управлението на всички лица, които са задължени да правят вноски в него.
  Законопроектът въвежда минимален праг на размера на общата годишна вноска на всеки участник във Фонда за компенсиране на инвеститорите, както и освобождаване на Фонда от заплащане на корпоративен данък за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници. Вменява се в задължение за емитента да изкупи по искане на облигационер облигациите по емисионна стойност, когато не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
  Г-н Кирилов посочи, че с предложените изменения и допълнения на закона се прецизират условията, при които се издават облигации, както и параметрите на емисията, като се цели осигуряване на по-голяма защита на облигационерите. Той допълни, че водещ в проекта е принципът за пропорционално погасяване по всяка издадена облигация в случаите на частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, като се предлага и разширяване на кръга на лицата, които могат да бъдат довереник на облигационерите. С цел по-голяма прозрачност при вземане на решения се допълват разпоредбите относно провеждането на общото събрание на акционерите на публичното дружество, като се вменяват допълнителни задължения за лицата, които го управляват и представляват и се въвеждат изисквания към воденето на протокола от проведеното събрание. В допълнение беше изложено, че законопроектът създава правната възможност Комисията за финансов надзор да налага принудителна административна мярка – спиране на продажбата на акциите на публични дружества при системно неизпълнение на задълженията на публичното дружество, както и при неосигуряване на достатъчно гаранции за защитата на интересите на инвеститорите. Като последваща мярка законопроектът предвижда и възможността Комисията за финансов надзор да заличи съответното дружество от регистъра на публичните дружества.
  Във връзка със заложените със законопроекта цели се предвиждат изменения и в Кодекса за застраховането, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за гарантиране на влоговете в банките, Закона за особените залози, Търговския закон и в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
  Г-н Цветков отбеляза, че законодателните промени отразяват целите, поставени със стратегията за развитие на Българския капиталов пазар от 2016 г. и са в изпълнение на стратегията на Комисията за финансов надзор за периода 2016 – 2018 г.
  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Крум Зарков и Емил Димитров. Мнозинството от народните представители изразиха подкрепата си към законопроекта, като част от тях се обединиха около становището относно необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, №754-01-10, внесен от Делян Александров Добрев и Данаил Димитров Кирилов на 25.05.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума