Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/06/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-8/19.06.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Върховния административен съд – г-н Боян Магдалинчев - заместник-председател и ръководител на Втора колегия; от Българската стопанска камара – г-жа Наталия Събева – главен юрисконсулт, проф. д-р Иван Тодоров – експерт по административно право и г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че той е разработен от работна група във Върховния административен съд с участието на представители на административноправната доктрина. С него се цели въвеждането на мерки за по-ефективно, бързо и модерно административно правосъдие. Прецизират се законовите разпоредби, по които има противоречива практика и се въвежда електронното призоваване и института на мълчаливото съгласие. С проекта на закон се предлага жалбите пред касационна инстанция да се разглеждат в закрито заседания, като се намаляват и делата, по които Върховния административен съд е компетентен като първа инстанция.
  Съществена промяна в кодекса е подробната уредба на института на мълчаливото съгласие. Предлаганото изменение създава предпоставка за постепенен преход от презумпция за мълчалив отказ към мълчаливо съгласие, като чрез този способ се цели намаляване на административната тежест. С предложенията за изменение и допълнение на кодекса се създава правна възможност обмена на удостоверенията и документите в администрацията да става изцяло по служебен път.
  Законопроектът въвежда мерки за електронно правосъдие в съответствие със заложените приоритети в Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г.
  В представянето на законопроекта взеха участие и съдия Магдалинчев и проф. д-р Тодоров.
  Г-н Магдалинчев подчерта, че с него се въвежда електронното призоване, установяването на презумпцията на мълчаливото съгласие и се прецизират разпоредбите на административния договор и споразумението. Той допълни, че с предложените разпоредби се предлага касационното производство да се развива в закрито заседание като са включени промени относно основанията за касационна проверка и е предвидено изискването в касационното производство доказателствата задължително да се представят със самата касационна жалба, както и задължението касационната жалба и исканията за отмяна да бъдат приподписани от адвокат или правоспособен юрист.
  С преходните и заключителни разпоредби се предлагат изменения в редица специални закони, с които се цели на Върховния административен съд да се осигури възможността да насочи своята дейност в тълкуване и уеднаквяване на съдебната практика.
  Г-н Тодоров отбеляза, че законопроектът има за цел да намали административната тежест. С предвидените изменения в чл. 42 се дава възможност, документите необходими в административното производство да се обменят чрез електронна система за обмен на документи и доказателства, които се намират в държавни, съдебни или общински органи, нотариуси, съдебни изпълнители и в другите овластени със закон органи или организации.
  Със законопроекта се предлага и увеличаване на държавните такси в обоснован и съобразен с икономическите условия в страната размер, който да не препятства достъпа до административно правосъдие.

  В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов, Христиан Митев и Явор Божанков.
  Г-жа Манолова изрази своята подкрепа към законопроекта, като отбеляза, че повишаването на таксите в касационното административно производство ще ограничи правата на гражданите до правосъдие.
  Г-н Попов посочи, че няма да подкрепи законопроекта, като поздрави вносителите за електронизацията, но между първо и второ четене следва да се прецизират текстовете. Той посочи, че с въвеждането на мълчаливото съгласие на практика се създадат повече проблеми и затова трябва да се търсят други механизми за стимулиране на администрацията да си свърши работата.
  Г-н Митев изрази подкрепа си към законопроекта, но подчерта, че има опасение по отношение на държавните такси. Той посочи, че е необходимо увеличаването им, но размерът трябва да е съобразен с имуществото и доходите на лицата и да се запази възможността на гражданите за касационно оспорване, като не им се налагат прекалено високи такси.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума