Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/06/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-12/03.07.2017 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски съвет на 23.06.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски съвет на 23.06.2017 г.
  На заседанието присъства от администрацията на Министерския съвет г-н Красимир Божанов – директор на дирекция „Модернизация на администрацията“.
  Законопроектът беше представен от г-н Божанов, който отбеляза, че на заседание на Министерския съвет, проведено на 19 април 2017 г. е одобрен проекта за Споразумението за предоставяне на консултантски услуги и на 2 май 2017 г. в гр. София то е подписано при условията на последваща ратификация от Народното събрание.
  Той посочи, че с ратифицирането на проекта на закон се урежда получаването на консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие за оптимизиране на работата на централната администрация чрез въвеждане на принципа на споделените услуги в дейността й, който предвижда предоставянето на услуги от едно звено или администрация на други звена или администрации в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и информационните технологии.
  Споразумението за предоставяне на консултантска помощ предвижда изготвянето на методическа рамка за въвеждането на споделените услуги, цялостна комуникационна програма, анализ на състоянието на администрацията, проучване на добри практики в други държави, преглед и анализ на българското законодателство, както и предоставяне на препоръки за нормативни изменения. Предвижда се разработване на пътна карта и определяне на приоритетни административни области, където да се въведе този модел, като е договорено създаването на две пилотни административни звена за предоставяне на споделени услуги.
  Г-н Божанов посочи, че консултантската услуга ще се изпълни за срок от 24 месеца, като възнаграждението за предоставянето на услугата е в размер на 2 390 000 лева и е предвидено изплащането на етапи при одобрение на резултатите от страна на администрацията на Министерския съвет. Той отбеляза, че консултантската услуга ще се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 на Европейската комисия.
  Ратификацията на Споразумението за консултантски услуги се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, и 7 от Конституцията на Република България.
  В обсъждането взеха участие народните представители Явор Божанков, Филип Попов, Мария Илиева и Данаил Кирилов.
  В отговор на поставените от г-н Божанков и г-н Попов въпроси, г-н Красимир Божанов съобщи, че експертният състав на Международната банка за възстановяване и развитие има опит и придобити знания в предоставянето на консултантски услуги в други европейски държави и изграденият от екипа му авторитет е предпоставка за успешното внедряване на споделените услуги в администрацията. Договорената консултантска дейност е за срок от 24 месеца и ще се извършва от 21 души, като възнаграждението включва, освен разходите за самата услуга, и разходите по престоя и командировките на тези лица. Той добави, че ползите от консултантската дейност ще се наблюдават след анализ и преценка на секторите и областите, където е възможно реализирането на тези практики и успешното внедряване на споделените услуги в администрацията. Като положителен пример той посочи Република Естония, където едно административно звено обезпечава цялата счетоводна потребност на администрацията.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски съвет на 23.06.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума